Status for bystyrets vedtatte tekstforslag

 Tabellen under gir en oversikt over tekstvedtakene og statusrapport for disse per april 2020.

TEKSTFORSLAG Ansvarlig Frist Status
Nyskapende aktivitetsarena for barn Byutvikling og teknisk i samarbeid med Eiendom Februar  
Kulturdepartementet ønsker å bidra til nye ideer om, og etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Departementet vil derfor bidra med finansiering av prosjekter som har høy funksjonell kvalitet og en utforming som kan inspirere den fremtidige utviklingen av aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen er et prøveprosjekt til og med 2021.
Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av kostnader for nyskapende aktivitetsarenaer.

I økonomiplan er det de neste årene lagt inn kroner 3 millioner årlig til skoler, utendørsanlegg (økonomiplan S14). Sandnes kommune har også vedtatt å sanere mindre lekeplasser og erstatte med større lekeplasser med universell utforming og kvalitet skal skape bedre samlingsplasser i bydelene.

Kommunestyret ber rådmannen vurdere om det kan være hensiktsmessig å søke finansiering gjennom Nyskapende Aktivitetsarena hvor det er sammenfallende med tiltak som skal gjøres i Sandnes, og om nødvendig omprioritere rekkefølgen som er gjort i økonomiplan i forhold til tilstandsanalyser hvor det er forsvarlig.
KOMMENTAR: Det er sannsynlig at Sandnes kommune kan søke tilskudd for aktivitetsanlegget som er foreslått på Lundehaugen, forutsatt at det blir ferdig innen 2021. I tillegg kan det søkes for elementer i Gamlaverket-parken og pumptracken i Sandvedparken.
Ungdomshus Kultur og næring i sammarbeid med eiendom Juni 2021 Påbegynt
Leieavtale med L54 går nå ut. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et forslag til ungdomshus som skal erstatte dette tilbudet. Sandnes ungdommens kommunestyre involveres i arbeidet.  KOMMENTAR: Kommunestyret vedtok i ksak 19/20 Byggeprogram og K0 for kvartalet S1. Her er det inkludert nye lokaler for ungdomsaktiviteter. Det er vedtatt at bygget skal ferdigstilles juni 2021.
Prosjekt heltid Helse og velferd Høst 2020  
I Sandnes kommune skal heltidsstillinger være hovedregelen. Kommunestyret ber rådmann starte opp piloter som en del av videreføringen av prosjekt heltid.
KOMMENTAR:  Arbeidsgruppen arbeider nå med å sammenstille innspillene som er kommet fram i prosjektet. Hensikten er å vurdere hvilke tiltak som er aktuelle å prøve ut i ulike pilotprosjekt. Utprøving av ulike turnusordninger er et av flere tiltak som kan være aktuelle for å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse.
Bemanningssenter Barn og unge Høst 2020 Påbegynt
Kommunestyret ber rådmann vurdere et bemanningssenter med faste hele fagarbeider stillinger som vikarer til bruk i barnehage og skole innenfor rammen av vikarbruken.
KOMMENTAR: Arbeidet har startet og det jobbes nå med behovsavklaringer innen både oppvekst skole og oppvekst barn og unge.
Sykehjemsdekning Helse og velferd Høst 2020 Påbegynt
Kommunestyret ber rådmann fortsatt sikre full sykehjemsdekning. Full sykehjemsdekning defineres slik at de som har behov for en sykehjemsplass får det ved behov.

Hovedregelen er enkeltrom, med mindre brukeren ønsker dobbeltrom/delt rom. Variasjoner i utskrivningsklare pasienter fra SUS varierer fra uke til uke.
KOMMENTAR:Det pågår et utredningsarbeid for lokalisering og utbyggingsrekkefølge for framtidige sykehjemsplasser både ved utbygging av eksisterende bo- og aktivitetssentre samt ferdig regulert tomt. Kommunestyret vil få saken til behandling i løpet av året. I forbindelse med kommunens omstillingsarbeid foreslås det en reduksjon av flere dobbeltrom som et ledd i Helse og velferds omstillingskrav.
Boliger for personer med nedsatt funksjonsevne Boligsosgruppen Vår 2020 Påbegynt 
Kommunestyret ber rådmann om en sak med framdriftsplan for å fjerne ventelister på boliger til personer med nedsatt funksjonsevne.
KOMMENTAR:  Rådmannen tar sikte på å legge fram sak om dette i kommunestyrets møte 22.06.20
Kompetansestrategi Helse og velferd   
Kommunestyret ber rådmannen sammen med de tillitsvalgte videreutvikle strategien for å sikre riktig kompetanse for rett arbeid i kommunen nå og fram i tid. Det bes i denne forbindelse se på omorganisering.
KOMMENTAR: Helse og velferd har startet arbeidet med å utarbeide en helhetlig kompetansestrategi for tjenesteområdet.
Kommunen som arbeidsgiver Forhandling  Sommer 2020  
Kommunestyret ber rådmann om å sette ned en gruppe bestående av administrasjon og tillitsvalgte for å se på lønnsforskjeller som er oppstått som en følge av at den lokale lønnsstigen ble avsluttet i 2016 og resultatet av de påfølgende lønnsoppgjørene. Hvor mange er rammet, hvor store er lønnsforskjellene og hva skal til for at dette rettes opp. Hvordan ser dette ut sammenlignet med omkringliggende kommuner og hva har de eventuelt gjort. Gruppen bes om å komme tilbake med forslag til tiltak innenfor den totale lønnsrammen.
KOMMENTAR: Det er nedsatt en arbeidsgruppe som starter opp arbeidet 11. mai 2020.
Eldreboliger Helse og velferd  Sommer 2020  
Kommunestyret ber rådmann vurdere behov med bemanning og fremtidens boform som er omtalt i omsorgsplanen uten stedlig fast bemanning hele døgnet som alternativ til dagens tilbud.
KOMMENTAR: Rådmannen vil vurdere dette i forbindelse med revidering av "En god hverdag - for alle" til høsten.
Serviceboliger Helse og velferd    
Det står serviceleiligheter ledige både privateide og i kommunens eie. Rådmann bes se på best mulig utnyttelse og organisering av disse boformene.
KOMMENTAR: Kommunen har inngått leieavtale om ledige serviceboliger i Åseheimen borettslag. Avtalen innebærer at kommunen kjøper leiligheten i løpet av 2020 dersom borettslagets generalforsamling godkjenner endring i vedtektene som tillater kjøp. Leilighetene skal brukes som midlertidige sykehjemsplasser i forbindelse med Covid -19 pandemien. Rådmannen vil komme tilbake til videre bruk i neste handlings- og økonomiplan.
Storbynettverket Rådmannen Vår 2020 Påbegynt
Kommunestyret ber rådmann søke medlemskap for Sandnes i storbynettverket.
KOMMENTAR: Prioritet denne perioden har vært samarbeid med nabokommuner, storbynetterket og KS om Covid-19 situasjonen
Rapporteringssystem Rådmannen Hele året Påbegynt
Kommunestyret ønsker en mer tillitsbasert kommune med mer tid for ansatte til det elementære arbeidet og ber rådmann vurdere rapporteringsrutinene i kommunen.
KOMMENTAR: Forenklinger, fremtidig rapporterings omfang og struktur inngår i omstillingsarbeidet Sandnes 2025
Eget planarbeid Byutvikling og teknisk 1. halvår 2020  
I økonomiplanen ligger det inne flere poster på eksterne konsulenter til reguleringsarbeid og mulighetsstudier. For å redusere kostnader knyttet til bruk av eksterne konsulenter ber kommunestyret rådmann vurdere om planavdelingen kan utføre en større andel av reguleringsplaner og mindre mulighetsstudier selv.
KOMMENTAR: Virksomhet Plan sikter mot å vri en større del av kommunalt planarbeid over mot planlegging med egne ressurser. Bevilgningene til reguleringsplanarbeidet ligger imidlertid i dag hos Sandnes tomteselskap KF og Eiendom, og i svært liten grad hos Plan. I forbindelse med omstillingsprosjektet Sandnes 2025 vil endringer her bli vurdert. 
Insektvennlig kommune Byutviling og teknisk Sommer 2020  

Kommunestyret ber rådmann starte et fireårig prosjekt om å systematisk plante bærbusker, frukttrær, urter og andre insektsvennlige nytteplanter ut i byens parker og i lekeplasser. Kommunens innbyggere kan nyte fruktene gjennom selvplukk.
KOMMENTAR: Utvalg for miljø og tekniske saker ble i sak 20/2020 orientert om driftstiltak som endres for å legge bedre til rette for insekter i arealer eid og driftet av Sandnes kommune. Det planlegges å starte et prosjekt om insektsvennlig kommune som skal se på både insektsvennlige pryd- og nytteplanter og muligheten for dyrking på våre kommunale grøntareal. I økonomiplanen for 2021 bør det settes av midler til tiltak for å gjennomføre prosjekter som legger til rette for insekter og økt biologisk mangfold slik at tiltak kan gjennomføres fra 2021.

Vaktapotek Innovasjon og digitalisering  1. halvår 2020 Sluttført 
Kommunestyret ber rådmann gå i dialog med bransjen for å se på om det er mulighet for å få vaktapotek i Sandnes.
KOMMENTAR: Innbyggerne i Sandnes er i dag godt betjent med apotektjenester, og har tilgang til apotek innenfor egen kommunegrense i tidsrommet fra 8.30 – 21 på ukedager og 9 – 18 på lørdager. Legevakten i Sandnes har et godt beredskapslager av nødvendige legemidler, og tilbyr sine pasienter nødvendige legemidler fram til nærmeste åpningsdag for ordinære apotek.

Vårt nærmeste vaktapotek ligger i Stavanger, og i nasjonal målestokk har vi kort vei til dette vaktapoteket. Det er derfor ingen grunn til å anta at et vaktapotek i Sandnes kan forvente støtte fra Legemiddelverket for ekstraordinære kostnader ved å holde oppe på søndager og helgedager. Rådmannen har hatt samtaler med aktører i apoteknæringen, som viser til at lave økonomiske marginer kombinert med høye kostnader knyttet til utvidet åpningstid gjør det lite aktuelt å etablere vaktapotek i Sandnes.
Orienteringssak legges fram for kommunestyret i juni.
Strategisk handlingsplan for næringsutvikling Kultur og næring Høst 2020  
Kommunestyret ber rådmann gå i gang med en næringsstrategisk handlingsplan for Sandnes kommune. Sandnes skal være en foretrukken kommune for næringsetablering og som bostedskommune. Planen skal ha konkrete satsingsområder, organisering med kommunen og næringslivet i førersete, fordeler og utfordringer i dag med konkrete målsetninger som omdømmebygging og skape nye arbeidsplasser. Sandnes skal være en anerkjent næringsadresse det innebærer at vi skal være på tilbudssiden for næringen. Vi sier ja når vi kan og nei når vi må.

Planen bør ta høyde for både etablerte fagmiljøer og gründerbedrifter. Planen bør peke på konkrete lokasjonsmuligheter, og utrede muligheter innenfor ulike bransjer.
KOMMENTAR: Sak om "Økonomi og organisering ved utarbeidelse av Næringsstrategi for Sandnes 2020-2030" var til behandling i Utvalg for kultur, næring og innovasjon 28. april 2020. Saken går videre til kommunestyret 25. mai 2020.
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16877327?agendaItemId=15030399
Reiser og seminarkostnader Økonomi Våren 2020 Påbegynt
Reise- og seminarkostnader bør reduseres vesentlig. Muligheter som fjernmøter og videreformidling av kunnskap mellom våre ansatte må utnyttes bedre.
KOMMENTAR: Som følge av den Koronasituasjonen og den økonomiske situasjonen er det er innført tilsettingskontroll for alle stillinger som ikke arbeider direkte med brukere. Ingen faste stillinger eller vikariater skal tilsettes uten en grundig vurdering og drøfting med kommunaldirektør /leder av kommunalt foretak.
Det er i tillegg innført reiserestriksjoner og det er kun tillatt med reiser relatert til lovpålagte oppgaver. Reisepolitikk for Sandnes kommune vil bli oppdatert. Hovedregelen er bruk av video-, teams- eller skypemøter.
Det er og satt begrensninger på bruk av konsulenter. Konsulenter kan kun brukes dersom kapasitet eller kompetanse ikke er tilgjengelig i Sandnes kommune. Konsulentoppdrag som ikke er knyttet til direkte tjenesteproduksjon, skal drøftes med kommunaldirektør/daglig leder kommunalt foretak.
Boligsosialt arbeid Boligsosgruppen 1. tertial Påbegynt 
Alle prosjekter må gjennomgås på nytt for å få ned kostnadsnivået og alternative løsninger må vurderes Det må vurderes andre løsninger enn småhus som har blitt forholdsvis dyre.  Der det er faglig forsvarlig, skal også kjøp av leiligheter vurderes opp mot alternativet at kommunen bygger selv. Innsatsen reduseres ikke.
KOMMENTAR: Rådmannen tar sikte på å legge fram sak om dette til kommunestyrets møte 22. juni 2020.
Sandved skole Eiendom Februar  
Rådmannen bes vurdere om det er mulig å framskynde oppstart av Sandved skole. Arbeidet med utredning av sentrumsskole fremskyndes og starter opp i 2020.
KOMMENTAR: Framskynding er ikke mulig i dette prosjektet blant annet på grunn av arbeidsomfang med nødvendig planlegging, regulering og det at skolen er i drift. Når det gjelder mulighetsstudie er dette godt i gang og det forventes rapportert ferdig i juni samtid med fremlegging av skolebehovsplanen. 
Porteføljestyring Økonomi Før handlings- og økonomiplanen  
Det legges fram en sak om det er mulig å innføre rammebevilgning for investeringer og at de enkelte investeringsbeslutninger gjøres basert på porteføljestyring. Eksempelvis skal en slik vurdering foretas før det tas en endelig beslutning om ev utvidelser av Rovik og Lunde BOAS.

Ved investeringsbeslutninger må tiltakets livstidskostnader ivaretas. Dette betyr at driftskostnader for ulike alternativer vektlegges.
KOMMENTAR:
Som en del av omstillingsarbeidet, Sandnes 2025, foregår det nå et arbeid med å gjennomgå måten investeringsprosjekter gjennomføres på. Mandat for arbeidet er:
Det skal utredes hva som skal til for å sikre at bygge- og anleggsprosjekter har lavest mulig kostnader i et livssyklusperspektiv. De ulike fasene av prosjektgjennomføringer fra behov oppstår til planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter skal gjennomgås med sikte på å identifisere hvordan hver enkelt av fasene bør organiseres og gjennomføres for å få lavest mulig livssykluskostnader. Kommunens årlige kostnader på lang sikt skal med andre ord vektlegges.
Oppkjøp av arealer Rådmannen Kontinuerlig  
Kommunestyret ber om at formannskapet skal involveres tidlig ved aktuelle oppkjøp av arealer for å sikre friluftslivsinteresser.
KOMMENTAR: Tekstvedtaket forstås som tilføyelse til etablerte reglement og saksbehandlinger følges opp i henhold til vedtaket.
Salg av eiendom Rådmannen Løpende  
Tidligere vedtak om at eiendommer som ikke brukes av kommunen eller som ikke har konkrete planer om framtidig bruk skal selges, står fast.
KOMMENTAR: Vedtaket forstås som presisering for eiendomsforvaltningen. I hvert enkelt salg fremmes egen sak til formannskapet.
Fritidskort Kultur og næring Sommer 2020  
Sandnes kommune søker om å bli en forsøkskommune for Fritidskortet for alle barn/unge mellom 6 og 18 år.
KOMMENTAR: Sandnes fikk avslag på søknaden. Kommunestyret får en orienteringssak om dette på møtet 25. mai 2020.
Ettervern Helse og velferd Høst 2020  
Rådmannen bes om å utrede og komme med en sak som drøfter om deler av etterverns arbeidet kan utføres av ideell sektor eller i et samarbeid med ideell sektor.
KOMMENTAR: Sak legges fram til høsten.
Greater Stavanger Kultur og næring Høst 2020 Påbegynt
Greater Stavanger i sin nåværende form avvikles ved kontraktslutt. Kommunestyret ber rådmannen sammen med nabokommunene utarbeide en langsiktig strategi for regionalt næringsutviklingsarbeid.
KOMMENTAR: Formannskapet vedtok i fsak 16/20 følgende mandat for arbeidet med organisering av regionalt næringssamarbeid.
· Forslag til organisering skal omfatte formål, hovedmål og aktivitetsområder.
· Det skal presenteres ulike modeller for organisering av regionalt
næringssamarbeid.
· Det vil holdes dialogmøter med andre kommuner og Rogaland
fylkeskommune, samt innhentes innspill fra næringslivet og GS.
· Det skal sees på ulike modeller i andre norske byer. Her kan det være naturlig
å se til de andre byene i KS storbynettverk - Tromsø, Trondheim, Bergen,
Kristiansand og Oslo – for å hente inspirasjon og høste erfaringer med ulike
former for organisering av denne type samarbeid. Det kan i tillegg være
aktuelt å se utenlands til andre byer og regioner med en lignende
næringsstruktur som vi har i vår region, f.eks. Aberdeen, Esbjerg, Ålborg, evt.
andre.
· Mandatet skal omtale «Strategisk næringsplan 2018 – 2025» for
Stavangerregionen.
· Det vil være naturlig å se på samarbeidet med andre næringsutviklingsaktører
i regionen.
Forslag til organisering skal være basert på behovet til kommunene og næringslivet i regionen.
Frilager Helse og velferd og skole Våren 2020  
Sandnes kommune ønsker å gå inn i Frilager. Det må lages en samarbeidsavtale mellom Frilager og AKS, slik at AKS kan videreutvikle sitt konsept, men under samme "paraply".
KOMMENTAR: AKS og Oppvekst skole har hatt interndialog om et samarbeid, og starter arbeidet om et samarbeid som sikrer at AKS kan videreutvikle sitt eksisterende konsept.
Energieffektive bygg Eiendom Løpende  
Kommunestyret ber rådmannen påse at kommunens virksomhet er organisert på en effektiv, målrettet og koordinert måte innenfor klima- og miljøområdet. Kommunestyret ber rådmannen satser videre på kostnadseffektive og energieffektivisering i kommunale bygg, implementere hvor det er naturlig miljøinnovative løsninger og benyttelse av relevante støtteordninger på miljøområdet. 
KOMMENTAR: I hvert byggeprosjekt vurderes klimavennlige energiløsninger som en del av byggeprogrammet. Nye tiltak blir meldt inn i forbindelse med handlings- og økonomiplan hvert år, støtteordninger blir fulgt opp av eiendom i de enkelte byggeprosjektene.
Sammenkobling av grøntdrag og turveier Byutvikling og teknisk  Løpende  
Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre for å bevare og tilgjengeliggjøre kommunens natur- og friluftsområder. I tettbebygde områder er det viktig å bevare og videreutvikle grønne lunger. For å stimulere til mer fysisk aktivitet ber kommunestyret om at rådmannen fortsette arbeidet med å etablere/forbedre turveier eller forbindelser mellom grøntdragene.
KOMMENTAR: Det er i handlings- og økonomiplanperioden avsatt årlige beløp på 400 kr til forbedringer og opparbeidelse av mindre tiltak i parker, grøntanlegg og friområder. I tillegg er det satt av kr 1 million årlig til oppgradering og sammenkobling av turveinettet.
Arbeid mot seksuell trakassering Organisasjon og oppvekst skole Høst 2020  
Sandnes kommune skal styrke arbeidet mot seksuell trakassering blant elever og ansatte i kommunen.
KOMMENTAR: Oppvekst skole og organisasjon vurderer om planen "Rutiner for forebygging og håndtering av seksuell trakassering" skal være en del av annet arbeid som er startet i kommunen. Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes kommune skal revideres og det vurderes å ta temaet inn her. Arbeidstilsynet er tydelige på at en kommune må ha retningslinjer for forebygging og oppfølging av seksuell trakassering etter arbeidsmiljøvernlovens §4-1.
Publisert: 30.05.2018 13:47
Sist endret: 07.06.2020 13:17