Byutvikling og teknisk

Økonomi

Byutvikling og teknisk Regnskap jan-april Budsjett jan-april Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/mindreforbruk)
Byutvikling 19 789 20 387 -599 47 448 0
Fagstab B&T 16 245 15 634 611 17 928 0
Teknisk 59 462 65 345 -5 883 125 030 0
Teknisk selvkost -66 781 -46 925 -19 857 -1 033 0
Sum byutvikling og teknisk 28 715 54 441 -25 727 125 030 0

Byutvikling og teknisk har et samlet mindreforbruk per april på om lag kr 25,7 millioner. Vann, avløp og renovasjon står for nesten hele mindreforbruket og det skyldes etterslep i faktureringen. Det ventes at dette vil gå i balanse ved årets slutt. Mindreforbruket på kr 5,9 millioner innen skattefinansierte tjenester på teknisk skyldes en feilføring av kr 6 millioner avsetning til fond.  

Virksomhetslederne er gitt oppdrag for innsparing på 1 prosent av tjenesteområdets driftsbudsjett for året 2020, tilsvarende kr 5,5 millioner. Investeringsporteføljen er også gjennomgått og det er identifisert muligheter for å stanse eller utsette investeringer. Disse endringene er tatt inn i forslag til handlings- og økonomiplan 2021-2024.  

Innbyggernes flytting til hjemmekontor påvirker kommunens kostnader til forbruk av vann og leveranse av avløp til rensing. Det er et fåtall husstander som har vannmålere og dermed øker ikke kommunens inntekter proporsjonalt med det faktiske forbruket fra husholdningene. I perioden sees en vesentlig økning i mengden restavfall. Spesielt hytterenovasjonen opplever en markant økning.

Avløp

Spillvannsledningen i Elvegata kollapset helt uventet og måtte repareres umiddelbart. Reparasjonen er anslått til å koste totalt sett om lag kr 5 millioner. Disse ekstrakostnadene er belastet på driftsbudsjettet og det er forventet at det vil medføre overforbruk på avløp.

Omstilling

Det er gitt mandater for innsparing på driftsbudsjettet for 2020 på totalt kr 5,5 millioner. Virksomhetslederne skal ta innsparingene på måter som minst mulig grad påvirker leveranser av tjenestene.

I omstillingsprosjektet er det identifisert muligheter for kvantitative forbedringer (innsparinger) og kvalitative forbedringer. Rundt 100 forbedringsmuligheter kan øke kvaliteten på tjenesteområdets leveranser og gi reelle innsparinger. Det pågår nå arbeid med å prioritere blant alternativene for å lage en liste over hvilke forbedringsmuligheter som implementeres først.

Investeringsporteføljen er oppdatert for å synliggjøre hvilke prosjekter som er startet opp og hvilke som kan stoppes eller utsettes. Dette som ledd i tilpasning av aktivitetsnivå til kommunens økonomiske situasjon.

Byutvikling og teknisk 2020 2021 2022 2023 2024
Videreføring av tidligere innsparinger -470 -470 -470 -470 -470
Gevinster ved digitalisering -30 -30 -30 -30 -30
Generell innsparing -1 460 -2 190 -2 190 -2 190 -2 190
Sum innsparing  -1 960 -2 690 -2 690 -2 690 -2 690

Følgende tiltak er innarbeidet eller vurderes i forbindelse med omstillingen:

Forslag innsparingstiltak (ikke ferdig utredet) 2020 2021 2022 2023 2024
Samfunnsplan, redusert konsulentkjøp -810        
Samfunnsplan, redusert reise, kurs, konferanse -90        
Plan, redusere nyansettelser -500        
Geodata, generell reduksjon -79        
Park, idrett og vei. Generell reduksjon -500        
Sum foreslåtte innsparingstiltak -1 979 0 0 0 0
 
Uløst innsparing 2020 2021 2022 2023 2024
Sum uløst innsparing 19 -2 690 -2 690 -2 690 -2 690

Produksjon

Prosjekt og avtaler 01.01.-30.04.2020 01.01.-30.04.2019 Endring i %
Antall oppstartede forhandlinger nye utbyggingsavtaler 8 17 -53 %
Markedsstyrt. Redusert aktivitet i mars og april på grunn av Covid-19.
Antall utbyggingsavtaler under arbeid 23 34 -32 %
Redusert byggeaktivitet. Det er 11 færre utbyggingsavtaler under arbeid denne perioden sammenlignet med samme periode i fjor.
Antall utbyggingsavtaler inngått 8 11 -27 %
Det har vært en nedgang på 3 inngåtte utbyggingsavtaler.
Antall inngåtte anleggsbidragsavtaler 1 1 0 %
Samme nivå både i 2019 og 2020.
Antall inngåtte justeringsrettavtaler 2 1 100 %
Ingen stor endring fra 2019 til 2020.
Antall grunn- og rettighetserverv inngått 11 28 -61 %
Det har vært en nedgang på 17 inngåtte grunn- og rettighetserverv.

 

Plan 01.01.-30.04.2020 01.01.-30.04.2019 Endring i %
Antall oppstartsmøter 6 5 20 %
Markedsstyrt.
Antall reguleringsplaner til offentlig ettersyn 5 7 -29 %
Markedsstyrt.
Antall reguleringsplaner vedtatt 5 3 67 %
Markedsstyrt.
Andel reguleringsplaner innenfor avtalt frist 1 3 -67 %
Frist måles i forhold til saksbehandlingstid fra fullstendig planforslag er mottatt til plan er framlagt for utvalg for by- og samfunnsutvikling til førstegangsbehandling. 

 

Geodata 01.01.-30.04.2020 01.01.-30.04.2019 Endring i %
Antall nye boligtomter 44 80 -45 %
Markedsstyrt parameter.
Antall mottatt saker etter matrikkel- og eierseksjonslov 59 56 5 %
Hjemmekontor på grunn av Covid-19 har vært en faktor til økt tidsbruk.
Antall mottatt saker etter matrikkel- og eierseksjonslov 85 106 -12 %
Markedsstyrt parameter.
Antall saker ferdigbehandlet etter matrikkel- og eierseksjonslov 89 72 24 %
Økning i antall saker ferdigbehandlet.
Saker behandlet innenfor lovpålagt frist (%) 1 1 2 %
Alle saker er behandlet innen lovpålagt frist hittil i år.

 

Teknisk 01.01.-30.04.2020 01.01.-30.04.2019 Endring i %
Antall ledningsbrudd offentlige nett 9 7 14 %
Total vannmengde kjøpt fra IVAR 3155 2948 7 %
Antall tilstoppinger på offentlige ledninger 25 22 14 %
Antall sanitærsøknader behandlet 108 134 -19 %
Antall tekniske planer behandlet 17 23 -26 %

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet hittil i 2020 er 0,9 prosent lavere enn samme periode i 2019. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere langtidsfravær.

Rekruttering

Det er ikke spesielle utfordringer med å få kvalifisert arbeidskraft.

For å beholde arbeidskraft ses utfordringer med at enkelte yrkesgrupper oppnår betydelig bedre betingelser i tilsvarende roller i interkommunale virksomheter.

Digitalisering

I omstillingsprosjektet er det identifisert flere muligheter for implementering av teknologi for å oppnå effektiviseringsgevinster. Isolert sett kan endringer forandre behovet for arbeidskraft og krever prosesser som håndterer dette.

Innen prosjektledelse og porteføljestyring implementeres nå felles prosjektmodell og IT verktøy. Dette vil gi bedre oversikt over porteføljen med muligheter for oppfølging og prioritering. Dette initiativet trekkes nå videre til andre deler av kommunens administrasjon.

Driftstiltak

Under rapporteres det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2020-2023, med budsjettmidler i 2020.

Nr Tiltakstekst 2020 Status
  Byutvikling og teknisk    
T1 Økt kapasitet innenfor forvaltning innenfor park, idrett og vei 1400 Påbegynt
Ny veiingeniør og ny parkforvalter er ansatt , friluftsforvalter er i intervjufase. Stillingen har vært gjennom egen vurdering hos direktør.
T2 PhD prosjektstilling -325 Ferdigstilt
Prosjektstillingen er ferdig, og midlene er tatt ut av budsjettet.
T3 Utnulling selvkostbudsjett Forsand -550 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet.
T4 Videreføring tidligere innsparinger -470 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet.
T5 Gevinster ved digitalisering -30 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet.
T6 Generell innsparing byutvikling og teknisk -1460 Påbegynt
Innsparing vil håndteres i 2020  ved reduksjon i reiser og konsulentbruk, samt ikke ansette i vakante stillinger. Til denne sak om perioderapport legges det frem forslag til fremtidige omstillinger.
  Park og gravlund    
T7 Drift og vedlikehold ved overtakelse av nye sentrumsparker og byrom 500 Påbegynt
Innarbeidet i budsjettet til PIV og brukes til formålet.
  Vei og trafikksikkerhet    
T8 Innsparing LED gatelys -250 Påbegynt
Innarbeidet i budsjettet til PIV.
T10 Leie av midlertidig bro ved Bråstein 450 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet til PIV. Bro leies.
T11 Leie av midlertidig bro ved Bråstein, bruk av fond -450 Ferdigstilt
Disposisjonsfond 25706150 "Bymiljø" er brukt til formålet.
T12 Parkeringsautomater, bruk av fond -1000 Påbegynt
Sandnes parkering sitt fond er foreløpig ikke tatt ned i drift.
  Idrett og friluftsliv    
T13 Driftskostnader basseng i havna 1900 Ikke påbegynt
Bassenget vil ikke ha oppstart i 2020. Bevilgede midler kan tilbakeføres bykassen. Må ses i sammenheng med tiltak T14.
T14 Driftsinntekter basseng i havna -800 Ikke påbegynt
Bassenget vil ikke har oppstart i 2020. Inntektskravet må reduseres. Må ses i sammenheng med tiltak T13.
T15 Folkepulsen - tilskuddsordning -275 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
T16 Inntektstap ved stenging av Giskehallen for rehabilitering 500 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
T17 Sparte utgifter ved stenging av Giskehallen for rehabilitering -3400 Påbegynt
Tiltaket er beregnet ut fra full stenging av hele hallen. Det er imidlertid besluttet at det, per nå, bare er svømmehallen som skal rehabiliteres og stenges. Innsparing er derfor bare mulig i forhold til personell knyttet til svømmehallen. Resten av hallen driftes som normalt. Nytt estimat for innsparing er kr 1,3 millioner.
T18 Tilskudd Sandnes håndballklubb 350 Påbegynt
Innarbeidet i budsjettet til PIV. Skal betales ut til Sandnes håndballklubb.
T19 Midlertidig leie av lokaler til skole- og idrettsbruk 750 Ikke påbegynt
Opprinnelig plan om bruk av Forus sportssenter som følge av rehabilitering av gamle Giske idrettshall. Denne er vedtatt utsatt, dermed ikke behov for leie av Forus sportssenter. Midlene kan tilbakeføres til bykassen.
T20 Økte tilskudd til friluftsrådene og Rogaland Arboret 349 Påbegynt
Innarbeidet i budsjettet og utbetales.
T21 Driftstilskudd til Rogaland Arboret 250 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet og utbetalt.
T22 Internhusleie, renholds- og energikostnader, teknisk 6300 Påbegynt
Internhusleie faktureres når byggene ferdigstilles. Internhusleie for Austrått svømmehall faktureres i siste halvår 2020.
  Bydrift - tilsyn    
T23 Utvidet tilsynsvakt på nytt rådhus 400 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i budsjettet og brukes til formålet. 
  Selvkost    
T24 Utnulling selvkostbudsjett Forsand 100 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
Publisert: 28.05.2018 12:36
Sist endret: 08.06.2020 09:54