Rådmannens staber/kommune felles

Økonomi

Rådmannen, eiendom og fellesutgifter   Regnskap
jan-april
Budsjett
jan-april
Avvik Årsbudsjett Årsprognose
(mer-/mindreforbruk)
Eiendom -271804 -272525 721 -103833 -5000
Kommunens fellesutgifter 104011 97471 6540 330670 4000
Politisk virksomhet 10770 11203 -433 27579 0
Rådmannens stab 7081 7383 -302 17557 0
Sum rådmann og fellesutgifter        -149943 -156468 6525 271973 -1000

Sandnes Eiendom

Eiendom har per april et merforbruk på kr 721 000. Årsprognose er estimert til et mindreforbruk på kr 5 millioner, før eventuelle budsjettjusteringer i denne sak om 2. perioderapport. Estimert mindreforbruk gjelder energiområdet.

Energi

Eiendom sitt energibudsjett er på kr 45 millioner. I budsjettet ligger også en inntekt i form av tilbakeført frikraft, kr 7,5 millioner. Reduserte kostnader til kjøp av strøm fører også til reduserte inntekter for frikraft. Prognose for frikraften estimeres nå til kr 2,5 millioner for 2020. Frikraften tas ut i månedene januar til april og oktober til desember. Reduserte utgifter estimeres dermed til kr 10 millioner, samtidig som en estimerer kr 5 millioner i reduserte inntekter. Samlet gir dette kr 5 millioner i estimert mindreforbruk. Rådmannen foreslår å redusere energibudsjettet til eiendom med kr 5 millioner i denne perioderapporten.

Kostnader til driftsavtaler og renhold, bygg overtatt på Forsand

Sandnes Eiendom har mottatt budsjettmidler for å dekke økte kostnader som følge av overtagelse av byggene som tidligere tilhørte Forsand kommune. Det er avsatt kr 1,7 millioner til driftsoperatører på Forsand og kr 3 millioner til renhold. Byggdrift og Bydrift oppgir at deres kostnader til driftsoperatører på Forsand er på kr 2,5 millioner og kostnader til renhold er på kr 4,1 millioner. Dette betyr at eiendom, per nå, estimerer et merforbruk på over kr 0,8 millioner for driftsoperatører og kr 1,1 millioner innen renhold, til sammen opp mot kr 2,0 millioner.

 

Budsjett

Kostnad

Merforbruk med dagens kostnadsnivå

Driftsoperatør

1660

2486

826

Renhold

2982

4118

1136

 

Det vil bli igangsatt et prosjekt for å analysere kostnader mot aktuelle nøkkeltall. Dersom en ikke finner innsparingsmuligheter i forhold til kostnadene, vil tjenesten måtte reduseres for å unngå merforbruk ved årsslutt.

Manglende leieinntekter for bygg på Forsand

I budsjett 2020 er det lagt inn leieinntekter på kr 565 000 til utleie av bygg. Budsjettbeløpet er basert på budsjett og regnskap 2018. Reelle leieinntekter for 2020 er imidlertid redusert til kr 150 000, inkludert fellesutgifter. Eiendom vil derfor mangle omtrent kr 415 000 i inntekt i 2020. 

Kommunens fellesutgifter

Avviket på kommune felles skyldes i hovedsak at innsparingskravet ikke er oppfylt, samt merutgifter på forsikringer. I forhold til årsprognosen er hovedutfordringen å kunne innfri hele innsparingen i år. Det gjenstår å løse permanent om lag kr 6,6 millioner. Resultater av arbeidet rapporteres i 2. perioderapport. Det er usikkerhet knyttet til nivå på driftstilskuddet til Sørmarka Flerbrukshall IKS, blant annet som følge av forsinkelser med Sola Arena. Samtidig har Covid-19 pandemien medført at samtlige regionale haller har holdt stengt. I tråd med smittevernreglene åpnes det gradvis fremover. Frem mot 2. perioderapport vil det være mer oversikt over de økonomiske konsekvensene. Tilsvarende gjelder for Forus Sportssenter. Om det blir behov for ytterligere likviditetstilskudd ventes avklart i forbindelse med saken om endelig forslag til driftsmodell som legges frem til beslutning i første kommunestyremøte over sommeren. Samlet sett må det søkes å finne løsninger innenfor gjeldende budsjettrammer.

Arbeidet med å tilrettelegge for overtakelse av Rabalder barnehage fra 01. august 2020 jamfør vedtak KOST 114/19 og 41/20 pågår. Møter med ansatte og tillitsvalgte er avholdt og driftsavtaler er kartlagt. Det er ventet at IT-utstyr må skiftes ut, og barnehagen må inn på kommunens systemer. Frem mot 2. perioderapport vil det foreligge en samlet oversikt over virkninger av overtakelsen. Eventuelle merutgifter må løses ved bruk av generelt disposisjonsfond. Primære funksjoner for effektiv barnehagedrift prioriteres nå, øvrige forhold må eventuelt vurderes i økonomiplanarbeidet.

Politisk virksomhet

Krav om møtegodtgjørelse og utgifter knyttet til politisk virksomhet er nylig innført. Det varierer hvor raskt kravene sendes inn fra folkevalgte, men det vil til sommeren 2020 være to måneders frist for innsending.

Reisevirksomhet, representasjon med mer er redusert i perioden grunnet Covid-19.

Rådmannens stab

Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til marginale reise og møteutgifter, som følge av Covid-19 situasjonen og aktivitetsrestriksjoner. Tilnærmet all aktivitet utad er erstattet med blant annet elektroniske møter, videre har domstolene hatt begrenset aktivitet. Ingen større samlinger med virksomhetsledere eller tillitsvalgte er gjennomført så langt i år. Bruk av elektroniske løsninger vil bli prioritert også fremover for å følge smittevernrestriksjonene. Arbeidet med omstilling innenfor budsjettområdet viser etter gjennomgang av driftspostene at innsparingskravet kan løses. Området har et disposisjonsfond på om lag kr 4 millioner. Det er lite tilfredsstillende å bruke dette til innsparinger, da det kun gir kortsiktig løsning.

Rådmannen har prioritert å få frem vedvarende kutt nå. Bruk av fondsmidler prioriteres til helt nødvendige uforutsette engangsutgifter. Dette kan for eksempel være å løse implementeringskostnader i forbindelse med Rabalder barnehage eller lignende.

 

Omstilling

 

 Rådmannen og fellesutgifter 2020 2021 2022 2023 2024
Generell innsparing Rådmannens staber -160 -240 -240 -240 -240
Gevinster ved digitalisering, jamfør ØP 2018-2021, tiltak F7 -400 -400 -400 -400 -400
Generell innsparing Kommunen felles -3760 -5640 -5640 -5640 -5640
Generell innsparing Effektiviseringsgevinst Nye Sandnes -3590 -5390      
Generell innsparing Politisk virksomhet -240 -350 -350 -350 -350
Generell innsparing Eiendom -2370 -3550 -3550 -3550 -3550
Sum innsparing  -10520 -15570 -10180 -10180 -10180
 
Foreløpig fordelt innsparing: 2020 2021 2022 2023 2024
Rådmannens staber, varig kutt i generelle driftsarter fom 2020 -181 -181 -181 -181 -181
Rådmannens staber, ytterligere varig kutt i generelle driftsarter fom 2021 -59 -59 -59 -59
Eiendom -2370 -3550 -3550 -3550 -3550
Kommune felles, jamfør ØP 2018-2021 tiltak F7 og Gen.innsparing -700 -700 -700 -700

-700

Rådmannens staber har gjennomført arbeidet med innsparinger og innfrir innsparingsbeløpet i år og påfølgende år ved å foreta permanent reduksjon av diverse driftsposter. Konsekvensen er at budsjettområdet sin evne til å selv håndtere uforutsette utgifter fremover er marginal. Rådmannens reserverte budsjettpost på vel kr 180.000 er søkt skjermet for ytterligere kutt, da den skal dekke utgiftene i forbindelse med blant annet rekruttering av kommuneadvokat. Det er ikke avsatt midler til dette i andre budsjettområder.

Politisk virksomhet foreslår å redusere kurs og reisevirksomhet, og digitale møtedokumenter til områdeutvalgene vurderes utsatt.

Følgende tiltak er innarbeidet eller vurderes i forbindelse med omstillingen:

Forslag innsparingstiltak ferdig utredet 2020 2021 2022 2023 2024
Rådmannen stab  -881 -940 -940 -940 -940
Resultat av utredningsarbeidet:
Budsjettområdet Rådmannens stab inkl. kommuneadvokaten har identifisert enkeltposter i driftsbudsjettet som kuttes med totalt kr 160 000 fom 2020 og fremover. Ytterligere kutt foretas fom 2021 på øvrige identiifiserte budsjettarter. For å ta ut kutt fom 2021 må blant annet abonnement sies opp i år. På kommune felles er budsjettet gjennomgått med hensyn til kutt som kan gjennomføres raskt. Rettinger og feil er identifisert og tas ut nå. Frem mot andre tertial må alle eksterne tilskudd gjennomgås med hesyn til mulige reduksjoner. Deler av disse vil kreve felles løsning med andre kommuner. Å oppnå kutt i størrelsesorden kr 6,65 millioner i år er krevende. Kommune felles og prosjekter har ikke disp.fond som kan benyttes.      
Sum foreslåtte innsparingstiltak  -881 -940 -940 -940 -940
 
Uløst innsparing 2020 2021 2022 2023 2024
Sum -7269 -11080 -5690 -5690 -5690

 

Produksjon

Rådmann og fellesutgifter 01.01.-30.04.2020 01.01.-30.04.2019 Endring i %
Antall møter i kommunestyret 4 3 33 %
Det er per april 2020, avholdt 2 ordinære kommunestyremøter, 1 ekstraordinært møte i forbindelse med delegasjon i hastesaker som følge av Covid-19 og 1 kommunestyremøte som telefonmøte.
Antall saker i kommunestyret 55 43 28 %
Økning på 12 saker sammenlignet med samme perioder i 2019.
Lengde på møtene i kommunestyret 12 t 20 min 15 t 35 min  -21 %
Noe kortere møter i 2020 enn i 2019.
Antall møter i formannskapet 3 4 -25 %
Det er, per april 2020 avholdt 2 ordinære formannskapsmøter og 1 formannskapsmøte som telefonmøte. Møtet den 27. april ble avlyst.
Antall saker i formannskapet 27 20 35 %
Økning på 7 saker sammenlignet med samme perioder i 2019.
Antall møter i utvalgene og valgnemnda 20 16 25 %
Kommuneplanutvalg og utvalg for kultur, næring og innovasjon ble opprettet høsten 2019.
Antall saker i utvalgene og valgnemnda 127 94 35 %
Økning på 33 saker sammenlignet med samme perioder i 2019.
Antall møter i områdeutvalgene 13 28 -54 %
13 bydelsutvalg ble omgjort til 6 områdeutvalg høsten 2019.
Antall saker i områdeutvalgene 88 81 9 %
Økning på 7 saker sammenlignet med samme perioder i 2019.
Antall gjennomførte vielser 31 37 -16 %
Vielser er blitt avlyst og flyttet grunnet Covid-19.

 

Medarbeider

Sykefravær

Årsaken til endringen fra 2019 til 2020, er at eiendom er lagt inn som ny stab hos rådmannen fra 1. januar 2020 og antallet ansatte som omfattes av rapportering er økt med over 20 årsverk. Hos eiendom har korttidsfraværet vært lavt, men det er langtidssykemeldte. I de øvrige enhetene innenfor området har sykefraværet vært marginalt hittil i år.

Rekruttering

For å rekruttere de rette kandidatene hos eiendom benyttes det mye tid og ressurser, men en har gjennom høst og vinter klart å rekruttere gode kandidater, etter at en mistet en del ansatte som følge av omorganiseringen av eiendom fra eget foretak til å bli en del av kommunen.

Digitalisering

Eiendom

Det arbeides aktivt med flere digitaliseringsprosjekter som nytt QA system, verktøy for kalkulering av nye investeringsprosjekt, nytt forvaltningssystem og digitalisering av renholdsplaner. I forhold til kontroll med oppfyllelse av seriøsitetskravene i bygge- og rehabiliteringsprosjekter har Sandnes Eiendom tatt i bruk et digitalt verktøy, HMSREG. HMSREG gjør at det blir lettere å overvåke og kontrollere flere av disse kravene. Systemet vil også kunne gjøre kommunen mer treffsikre i utvelgelsen av kontrollobjekter, samt gjøre kontrollene mer effektive.

Møtegodtgjørelse og utgifter knyttet til politiske møter er nå digitalisert. De manuelle oppgavene som tidligere ble utført er erstattet av oppfølging, veiledning og kontroll av innsendte krav.

Status driftstiltak

Nr Tiltakstekst 2020 Status
  Rådmannens staber    
F1 Kontrollutvalget, økning - Nye Sandnes 434 Ferdigstilt
Vedtatt økning er innarbeidet i budsjett 2020, som er styringsrammen for året.
F2 Tilskudd til Greater Stavanger -420 Ferdigstilt
Utbetaling av tilskudd i henhold til avtalen i oppsigelsestiden.
F3 Greater Stavanger AS, tjenestekjøp fra 2020, Nye Sandnes 495 Ferdigstilt
Utbetaling av tilskudd i henhold til avtalen i oppsigelsestiden.
F4 Generell innsparing Rådmannens staber -160 Ferdigstilt
Løsninger for 2020 er fullført, for ytterligere beskrivelse se avsnitt om omstilling.
  Kommunen felles    
F5 Forskning og utvikling 1000 Påbegynt
Startet arbeid med definering av områder som bør prioriteres. Sees i sammenheng med omstillingsarbeidet Sandnes 2025.
F6 Lønnsreserven 100000 Ikke påbegynt
I revidert nasjonalbudsjett 2020 anslås det vesentlig lavere lønns- og prisvekst enn i saldert budsjett. Den kommunale deflatoren er nedjustert fra 3,1 prosent til 1,4 prosent, hvorav lønnsveksten er nedjustert fra 3,6 prosent til 1,5 prosent. I gjeldende økonomiplan 2020-2023 ble lønnsreserven for 2020 fastsatt ut fra helårsvirkning av kjente oppgjør i 2019, og anslag på lønnsveksten i statsbudsjettet for 2020. I økonomiplan 2020-2023 er det tatt høyde for en lønnsvekst i 2020 på 3,6 prosent. En reduksjon i lønnsvekst fra 3,6 prosent til 1,5 prosent utgjør i overkant av kr 30 millioner. 
F7 Reberegning pensjon -15000 Ferdigstilt
Vedtatt reduksjon er innarbeidet i virksomhetenes budsjett.
F10 Regionale idrettshaller, rekalkulert tilskudd, jamfør ØP 2018-2021, tiltak F8 og F9 3150 Ferdigstilt
Årlige driftstilskudd er utbetalt i henhold til vedtatt budsjett 2020. Usikkerhet knyttet til økonomisk status og fremdrift Sola Arena er fulgt opp i særskilte eiermøter. Avventer samlet statusrapport fra Sørmarka Flerbrukshall IKS i slutten av mai, etter behandling i representantskapet. Om det blir behov for økt tilskudd knyttet til oppføring av Sola Arena er ikke endelig avklart. Følges opp frem mot 2. perioderapport.
F11 Inntekter for støttetjenester til selvkostområdene, jamfør ØP 2018-2021, tiltak F12 -399 Ferdigstilt
Tiltaket reverseres i tiltak F12.
F12 Inntekter for støttetjenester til selvkostområdene, jamfør ØP 2018-2021, tiltak F12 399 Ferdigstilt
Tiltaket er en reversering av tiltak F11.
F13 Merutgifter interne budtjenester, jfr ØP 2018-2021, tiltak F20 -520 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
F14 Intern budtjeneste - økning på grunn av ny kommune 50 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
F15 Regulering KS-kontingent, Nye Sandnes 320 Påbegynt
Økning er innarbeidet i budsjettet. Første faktura for kontingent er regnskapsført, neste kommer 2. kvartal.
F16 Tilskudd til andre trossamfunn 2000 Påbegynt
Økning er innarbeidet i budsjettet. Tilskuddet utbetales i slutten av året.
F17 Interkommunalt arkiv Rogaland IKS, økt driftstilskudd og depotleie, Nye Sandnes 240 Ferdigstilt
Økning innarbeidet i budsjettet. Faktura er betalt.
F18 Rogaland brann og redning IKS, Nye Sandnes tilskudd 3700 Påbegynt
Utbetaling av tilskudd i henhold til vedtatt budsjett 2020. To terminer utbetalt per april.
F19 Jærmuseet, magasinplass for samlingen på Altona i nytt magasin på Vitengarden tilskudd 700 Ferdigstilt
Siste rate av engangstilskuddet er utbetalt.
F20 Salg av ruten- utbyggingsareal videre oppfølgning 1500 Påbegynt
Oppgradering av bussterminalen sør for bygget er gjennomført og tatt i bruk. Planlegging og oppgradering av Sandnes sentrum togstopp og perrongområde er ikke påbegynt.
F21 Norestraen sør – offentlig formål og bypark 1000 Påbegynt
Områdeplan er første gangs behandlet 1. april 2020 og vedtatt lagt ut på høring. Arbeidet med teknisk plan for parken følger etter godkjent områdeplan og fremdrift utbyggingsavtale.
F24 KDP-sentrum, Storånaparken og åpning av Åna - reguleringsplan 1500 Påbegynt
Forprosjekt pågår og resultater ventes til høsten. Deretter detaljering av tiltakene.
F25 Regulering av parkeringsareal ved Gand og Hana kirker samt grøntområde ved Lura kirke 500 Pågår
Endring av reguleringsplaner pågår, avventer utfall av eventuell klagebehandling.
F26 Utvidet åpningstid i varmtvannsbasseng Varatun i sommerperioden 55 Pågår
Økning innarbeidet i budsjettet. Covid-19 pandemien er styrende for omfang av tjenestetilbudet.
F27 Kommunens tilskudd til KDP dobbeltspor Sandnes Nærbø 3000 Pågår
Arbeid med utforming av planprogram pågår.
F28 Kommunens tilskudd til KDP dobbeltspor Sandnes Nærbø- finansieres ved bruk av fond -3000 Pågår
Jamfør tiltak F27.
F29 Juridisk bistand - ny kommune 1000 Ferdigstilt
Økningen er innarbeidet i budsjettet.
F30 Felles kaffe- og vannmaskiner tekjøkken, rådhuset 300 Ferdigstilt
Økningen er innarbeidet i budsjettet.
F31 Reduserte utgifter Kolabygda -9100 Pågår
Reduksjonen er innarbeidet i budsjettet. Fordelingen til berørte enheter inngår i omstillingsarbeidet, fullføres frem mot 2. perioderapport.
F32 Gevinster ved digitalisering, jamfør ØP 2018-2021, tiltak F7 -400 Pågår
Reduksjonen er innarbeidet i budsjettet. Fordelingen fullføres frem mot 2. perioderapport.
F33 Generell innsparing Kommunen felles -3760 Pågår
Reduksjonen er innarbeidet i budsjettet. Permanente løsninger inkl. vurderinger av alle eksterne tilskudd, fremmes i 2. perioderapport.
F34 Generell innsparing Effektiviseringsgevinst Nye Sandnes -3590 Pågår
Reduksjonen er innarbeidet i budsjettet. Permanente løsninger inkl. vurderinger av alle eksterne tilskudd, fellesutgifter mv. fremmes i 2. perioderapport.
F35 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kommune felles -2100 Ferdigstilt
Reduserte kostnader etter flytting fra tidligere rådhus. Innarbeidet i budsjettet.
P6 Kirke Ganddal sokn - Planleggingsmidler 1000 Ferdigstilt
Økningen er innarbeidet i budsjettet. Tilskuddet er overført til kirken.
  Politisk virksomhet    
 F41 Studieturer for utvalgene i 2020 700 Påbegynt
Kr 700 000 er hentet fra disposisjonsfond 25701118 "Politisk virksomhet".
 F42 Studieturer for utvalgene i 2020 finansieres av fond -700 Påbegynt
Fondsføring er foreatt og kr 700 000 er overført fra disposisjonsfond 25701118.
 F44 Møtegodtgjørelse folkevalgte + Sandnes ungdommens kommunestyre 1815 Påbegynt
Innarbeidet i budsjettet.
 F45 Reduserte utgifter ordførerlønn Forsand -1050 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
 F46 Reduserte utgifter møtegodtgjørelse Forsand -1000 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
 F47 0,5 årsverk overføres kraftkontor -400 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
 F48 Generell innsparing Politisk virksomhet -240 Påbegynt
kurs, reisevirksomhet reduseres og digitale møtedokumenter til områdeutvalgene vurderes utsatt.
  Eiendom    
F49 KPI-justering, leide bygg 20120  1 400 Påbegynt
Internhusleie for leide bygg faktureres i fjerde kvartal.
F50 Internhusleie etter diverse tiltak, rehabilitering, miljøtiltak osv 12400 Ferdigstilt
Innarbeidet i basisbudsjettet.
F51 Renter ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF reverseres og tekkes ut fra internhusleiene.  -146500 Ferdigstilt
Innarbeidet i basisbudsjettet som følge av at eiendom gikk fra å være kommunalt foretak til å bli en del av linjeorganisasjonen fra 1. januar 2020.
F52 Avdrag ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF reverseres og tekkes ut fra internhusleiene.  -158500 Ferdigstilt
Innarbeidet i basisbudsjettet som følge av at eiendom gikk fra å være kommunalt foretak til å bli en del av linjeorganisasjonen fra 1. januar 2020.
F53 Solgte bygg 2018 og 2019 -800 Ferdigstilt
Innarbeidet i basisbudsjettet og byggene er fjernet fra internhusleiemodellen.
F54 Renter ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF reverseres og tekkes ut fra husleieinntekter. -5800 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis som følge av at eiendom gikk fra å være kommunalt foretak til å bli en del av linjeorganisasjonen fra 1. januar 2020.
F55 Avdrag ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF reverseres og tekkes ut fra husleieinntekter.  -10600 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis som følge av at eiendom gikk fra å være kommunalt foretak til å bli en del av linjeorganisasjonen fra 1. januar 2020.
F56 Internhusleie, inntekt til eiendom -436089 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis som følge av at eiendom gikk fra å være kommunalt foretak til å bli en del av linjeorganisasjonen fra 1. januar 2020.
F57 Internhusleie, utgiften til virksomhetene 436089 Ferdigstilt
Innarbeidet i basisbudsjettet.
F58 Generell innsparing Eiendom -2370 Ferdigstilt
Innarbeidet i basisbudsjettet ved at FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)-satsen er satt ned fra kr 110 til kr 87, for bygg eldre enn 2015, i internhusleiemodellen.
Publisert: 28.05.2018 14:02
Sist endret: 08.06.2020 16:05