Økonomi

Økonomi

Økonomi                                              

Regnskap
jan-april

Budsjett
jan-april
Avvik Årsbudsjett Årsprognose
(mer-/mindreforbruk)
Økonomi 20872 21488 -616 48748 0

Økonomi har et samlet mindreforbruk på kr 616 000 per april. Det er hovedsakelig et resultat av permisjoner, sykefravær og vakanser i hjemler. Det er tatt inn vikarer ved permisjoner, men disse har fått fast jobb andre plasser før vikarperioden har utløpt.  Som følge av vakanser skal økonomiavdelingen klare å håndtere de vedtatte innsparingene i 2020. Området styrer mot balanse ved årets slutt, men det er sannsynlig at det vil bli mindreforbruk som følge av stillingskontrollen.

Omstilling

Det er satt i gang et arbeide med å gjennomgå rolle, ansvar, myndighet og kjerneoppgaver for alle virksomhetene i økonomiavdelingen. Målet er blant annet å vurdere om det er oppgaver som gjøres av virksomhetene i tjenesteområdene som bør gjøres sentralt, jamfør tidstyvprosjektet. Det er også et mål å se om oppgaver er rett plassert i de sentrale stabene og om det er ytterligere oppgaver som bør digitaliseres, effektiviseres eller som det går an å slutt å gjøre.

Innsparingskravet vil bli dekket inn ved å trekke inn ledige hjemler som vil oppstå i Regnskapsavdelingen.  

 Økonomi   

2020

2021

2022

2023

2024

Generell innsparing økonomi

-530

-790

-790

-790

-790

Gevinster ved digitalisering

-230

-230

-230

-230

-230

Sum innsparing

-760

-1 020

-1 020

-1 020

-1 020

 

Uløst innsparing

2020

2021

2022

2023

2024

Sum uløst innsparing

-760

-1 020

-1 020

-1 020

-1 020

 

Produksjon

Økonomi 01.01.-30.04.2020 01.01.-30.04.2019 Endring i %     
Totalbeløp handlet i eHandel 8175369 8107380 0,8 %
Parameteren viser total omsetning i eHandel i perioden. Det er fokus på å øke bruken av eHandel.
Antall avtaler i eHandel 20 19 5,3 %
Økningen er ønskelig. Det jobbes med å få inn flere avtaler, for å øke bruken av eHandel.
Antall rammeavtaler 179 235 -23,8 %
Nedgangen i antall rammeavtaler skyldes at ikke alle avtaler er oppdatert i forbindelse med Covid-19.
Antall inngående faktura 25559 22741 12,4 %
En økning på 2 818 inngående faktura.  
Av dette andel elektroniske faktura 0,91 0,87 4,6 %
Antall utgående faktura 56232 54966 2,3 %
En økning på 1 266 utgående faktura.  
Av dette andel elektroniske faktura 0,84 0,84 0,0 %
Antall inntektsmottakere registrert i A-meldingen 48222 43809 10,1 %
Økningen på 4 413 fra samme periode i 2019 skyldes flere ansatte i Sandnes kommune.
Antall arbeidsgiverkontroller gjennomført 22 54 -59,3 %
Nedgangen i antall kontroller skyldes Covid-19. Kontrollørene fikk stoppordre fra Skatteetaten.

 

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet er noe opp, per april 2020, sammenlignet med 2019. Dette skyldes i hovedsak langtidssykefravær.

Overføring av kemnerkontoret til skatteetaten

I statsbudsjettet for 2020 ble det vedtatt at kemnerkontoret skulle overføres til Skatteetaten 1. juni 2020. Overføringen er utsatt til 1. november som følge av koronapandemien. Det er gjennomført prosesser fra Skatteetatens side med kartlegging av medarbeidernes kompetanse. Den 19. mai fikk alle medarbeidere informasjon om innplassering. Alle har fått tilbud om jobb ved Stavangerkontoret. 7 medarbeidere er innplassert og skal jobbe med kontroll, 4 overføres til innfordring og de 2 siste til henholdsvis skatteregnskap og stab. Prosessen fortsetter og avklaringer, blant annet med hensyn til årets lønnsoppgjør, gjenstår. Skatteoppkrever bistår i dag kommunen med å bearbeide og bruke rapporter og informasjon knyttet til skatteinngangen. Kommunene skal få de samme rapportene og inntektsoversiktene som i dag, i tillegg til analyser til sin økonomiforvaltning. Fordi skatteoppkreveren nå ikke lenger vil kunne bistå med dette direkte, vil det bli utarbeidet noen nye rapporter. Det knytter seg en viss bekymring til om samarbeidet og tilgjengeligheten på tall og analyser vil bli like god som i dag og kemnerkontoret er en del av økonomiavdelingen.

Turnover og rekruttering

Flere medarbeidere, både fast ansatte og vikarer, har sluttet og fått vesentlig høyere lønn i nabokommunene. Det er gjort noen avbøtende tiltak. Situasjonen er utfordrende på flere plan og sykefraværet har økt. Nye medarbeidere er rekruttert og de fleste starter opp i perioden juni-august.

Flere slutter framover både som følge av oppsigelser, og som følge av at noen skal gå av med pensjon. Stillinger vil bli holdt vakante som følge av stillingskontrollen som ble innført i mai. Konsekvensene vil bli omtalt i andre perioderapport.

Digitalisering

Digitaliseringen i regnskapsavdelingen videreføres. Som følge av tiltakene som er innført, ser en effektivitetsgevinster ved at arbeidet er blitt enklere og det er mindre risiko for feil. I tillegg brukes det mindre papir enn tidligere. Eksempler på områder som er digitaliserte er vederlagsberegning, eOrdre, internfakturering matbestilling og utgående faktura og andre forsendelser.
Innbyggere mottar i dag faktura i alle tilgjengelige digitale kanaler, noe om har resultert i at andel elektroniske faktura har fått et betydelig løft. Arbeidet som er gjort så langt danner en nødvendig forstudie til videre effektivisering og robotisering. Målet er at endringene som gjøres skal øke kvaliteten på kontakten både med innbyggere og i de interne tjenestene.

Det er satt av midler til et ny modul/system (Business Intelligence) slik at det skal bli enklere for ledere å ha oversikt over egen økonomi, sykefravær med mer. Som følge av sykefravær og høy turnover, er prosjektet satt på vent.

Status driftstiltak

Nr Tiltakstekst 2020 Status
  Økonomi    
Ø1 To nye rådgiverstillinger lønn 1300 Ferdigstilt
Økningen med to årsverk rådgiver er innarbeidet i budsjettet til lønn, og stillingene er blitt besatt. Avdelingen har dermed fått økt budsjettet i perioden fra 9 til 11 årsverk, i tråd med tiltaket i økonomiplan.
Ø2 To nye rådgiverstillinger lønn dekkes av fond på området  -1300 Ferdigstilt
To årsverk er finansiert med enheter på økonomiavdelingen sine disposisjonsfond i 2020.
Ø3 Programvareoppgraderinger regnskapsavdelingen 400 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til regnskapsavdelingen, og midlene brukes til formålet. 
Ø4 SAS innkjøpsanalyse reversering -900 Ferdigstilt
Hjemmel til et årsverk er fjernet fra anskaffelser.    
Ø5 SAS innkjøpsanalyse reversering av resterende innsparingskrav 900 Ferdigstilt
Beløpet er brukt til å fjerne innsparingskravet til SAS innkjøpsanalyse.    
Ø6 0,5 årsverk overføres kraftkontor -400 Ferdigstilt
Budsjettet ble redusert med 0,5 årsverk som var knyttet til person som jobbet med kraft i Forsand. Stilling til kraftkontor er finansiert med hjemmelsoverføring internt i økonomiavdelingen til økonomi stab.
Ø7 Overføring skatteoppkreving til Skatteetaten -5100 Ikke påbegynt
I nasjonalbudsjett for 2020 ble skatteoppkreverfunksjonen foreslått flyttet til staten fra juni 2020. Grunnet Covid-19 er dette utsatt til november 2020. Kommunen vil få økt rammetilskudd for utsettelsen, og det må tas en budsjettjustering for å øke budsjettet til kemnerkontoret i andre perioderapport.
Ø8 Innsparing kommunesammenslåing -800 Ferdigstilt
Innsparing kommunesammenslåing er innarbeidet i budsjettet.    
Ø9 Gevinster ved digitalisering -230 Ferdigstilt
Digitaliseringsarbeidet i regnskapsavdelingen har gitt innsparingseffekt som tas ut i form av reduksjon i årsverk.
Ø10 Generell innsparing økonomi -530 Påbegynt
Økonomiavdelingen klarer å håndtere vedtatte innsparingskrav i 2020 ved å ikke leie inn vikarer ved fødselspermisjoner. Til denne sak om perioderapport vil det gis en status på omstillingsarbeidet.
Publisert: 28.05.2018 14:02
Sist endret: 07.06.2020 14:35