Oppvekst skole

Økonomi

Oppvekst skole       Regnskap jan-april Budsjett jan-april Avvik    Årsbudsjett

Årsprognose(mer-/mindreforbruk)

Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter 477498 474821 2677 1107596 0
SFO 19686 11545 8141 20627 6200
Voksen opplæring 1372 1132 240 14014 0
Sum oppvekst skole 498555 487498 11057 1142237 6200

Ordinær grunnskoleopplæring inkludert senter for flerspråklige barn og unge (FBU) har et samlet merforbruk på kr 2,7 millioner. Merforbruket skyldes hovedsakelig utfordringer med å innfri vedtatte innsparinger, og at noen skoler i forbindelse med ny lærernorm har ansatt flere lærere enn budsjettert. Skolene jobber med å redusere bemanningen, fortrinnsvis ufaglærte, for å styre mot økonomisk balanse ved årets slutt. Skolene har disposisjonsfond på området, og årsprognosen er balanse etter eventuell bruk av fond.

SFO har et merforbruk på kr 8,1 millioner. Kr 6,2 millioner skyldes manglende foreldrebetaling på grunn av stengt SFO i perioden mars-april, som følge av Covid-19. Årsprognosen er et merforbruk på kr 6,2 millioner, før foreslått tilleggsbevilgning i denne sak blir vedtatt. Kommunen får økt rammetilskudd fra staten for å dekke foreldrebetalingen. Rådmannen anbefaler tilleggsbevilgning for å dekke tapte inntekter til SFO.

Voksenopplæring har et merforbruk på kr 240 000. Enheten jobber med å styre mot balanse ved årets slutt.

Omstilling

Oppvekst skole

2020

2021

2022

2023

2024

Videreføring av tidligere innsparinger

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

Generell innsparing oppvekst skole

-10 290

-15 440

-15 440

-15 440

-15 440

Sum innsparing

-15 290

-20 440

-20 440

-20 440

-20 440

Følgende tiltak er innarbeidet eller vurderes i forbindelse med omstillingen:

Oppvekst skole har fordelt innsparingen på virksomhetene. Skolene har innarbeidet innsparingen i tildelingsmodellen.

Forslag innsparingstiltak ferdig utredet 2020 2021 2022 2023 2024
Altona -207 -207 -207 -207 -207
Senter for flerspråklige barn og unge -259 -259 -259 -259 -259
Sandnes læringssenter -138 -138 -138 -138 -138
Skolene -13158 -13158 -13158 -13158 -13158
Skole felles -1537 -1537 -1537 -1537 -1537
Sum foreslåtte innsparingstiltak -15299 -15299 -15299 -15299 -15299
      
Uløst innsparing 2020 2021 2022 2023 2024
Sum uløst innsparing 9 -5141 -5141 -5141 -5141

 

Produksjon

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2020 01.01.-30.04.2019 Endring i %
Antall elever 10168 10151 0,2 %
Ved den interne tellingen ved utgangen av april var elevtallet økt med 17 elever sammenlignet med samme periode i fjor.
Antall enkeltvedtak om spesialundervisning 763 680 12,2 %

Antall enkeltvedtak om spesialundervisning har økt med 12,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

  01.01.-30.04.2020 01.01.-30.04.2019 Endring i %
Antall lærertimer brukt til spesialundervisning 94981 92181  3,0 %
Antall assistenttimer brukt til spesialundervisning  184504 151217  22,0 %
Antall elever som får særskilt norskopplæring 924 863  7,1 %

 Det er en oppgang i antall elever og antall tildelte årstimer til særskilt norskopplæring.

                                                                         01.01.-30.04.2020  01.01.-30.04.2019 Endring i %    
Antall timer særskilt norskopplæring                                        27037                    26942              0,4 %
Antall ansatte under kompetanseutvikling  76 95  -20,0 %
 Det har vært en nedgang i antall ansatte som har fått tildelt kompetanseheving gjennom stipendordning i Sandnesskolen.
  01.01.-30.04.2020 01.01.-30.04.2019 Endring i %
Antall ansatte under kompetanseutvikling - vikarordning  47  48 -2,1 % 
Antall ansatte under kompetanseutvikling - stipendordning  29 47  -38,3%

 

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet innen oppvekst skole er stabilt, sammenlignet med tidligere år.

 

Digitalisering

Sandnesskolen har en skoleutviklingsstrategi som innbefatter den digitale satsingen i Sandnesskolen, inkludert en digital enhet for hver elev og ansatt. Alle skolene er tildelt klassesett med Chromebooks og alle har tilgang til Google Suite for Education som læringsplattform og kontorstøtteverktøy. Google Suite for Education har i hele perioden med Covid-19 ikke hatt noe nedetid og fungert bra. I perioden mars-april 2020, der skolene måtte holde stengt som følge av Covid-19 pandemien, fikk skolene mye læring og erfaring med undervisning via digitale plattformer. I tillegg til Google Suite for Education har skolene benyttet mange andre ulike digitale læringsressurser for å gi alle elevene et best mulig opplæringstilbud under perioden med opplæring hjemme. For få år siden hadde det vært tilnærmet umulig å opprettholde undervisning i en slik situasjon som en nå har vært gjennom, men nå har skolene klart å gi god undervisning og oppfølging i hele den stengte perioden.

 

Status driftstiltak

Under rapporters det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2020-2023, med budsjettmidler i 2020.

Nr Tiltakstekst 2020 Status
  Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter     
S1 Lærernorm 10000 Ferdigstilt
Ressurser er tildelt skolene gjennom tildelingsmodellen.  
S2 Midler til tidlig innsats inn i rammetilskuddet 20000 Ferdigstilt
Ressurser er tildelt skolene gjennom tildelingsmodellen.  
S3 Spesialundervisning 15700 Ferdigstilt
Ressurser er tildelt skolene gjennom tildelingsmodellen.  
S4 Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) 1900 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til FBU og inntektskravet er fjernet.
S5 Altona skole og ressurssenter 1100 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Altona skole og ressurssenter. 
S6 Elevtallsvekst i tråd med prognoser 4700 Ikke påbegynt
Den offisielle tellingen av elever er 1. september 2020.  
S7 Korrigering av prognoser, elevtallsvekst -2400 Ferdigstilt
Elevtallsvekst for 2019 ble lavere enn det som ligger i økonomiplan 2019-2022. Det var forventet 10 290 elever mens den offisielle tellingen per 1. september 2019 var på 10 175 elever i Sandnesskolen. Det er et avvik på -115 elever. Avviket utgjør kr 2,4 millioner på årsbasis.
S8 Ressurser til spesialundervisning 700 Ikke påbegynt
Den offisielle tellingen av elever er 1. september 2020.  
S9 Korrigering av prognoser, spesialundervisning -500 Ferdigstilt
Elevtallsvekst for 2019 ble lavere enn det som ligger i økonomiplan 2019-2022. Det var forventet 10 290 elever mens den offisielle tellingen per 1. september 2019 var på 10 175 elever i Sandnesskolen. Det er et avvik på -115 elever. Avviket utgjør kr 500 000 på årsbasis.
S10 Bogafjall ungdomsskole, læremiddelpakke 3000 Påbegynt
Innkjøpsprosessen vil bli gjennomført i løpet av 2020.  
S14 Bogafjell ungdomsskole, ny skole 1700 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Bogafjell ungdomsskole.  
S15 Figgjo skole, nytt ungdomstrinn 300 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Figgjo barne- og ungdomsskole. 
S16 Videreføring av tidligere innsparinger -5000 Påbegynt
Budsjettet til skolene er redusert i tråd med vedtatte innsparinger. Skolene har fokus på å styre etter tildelt budsjettramme.
S17 Generell innsparing oppvekst skole -10290 Påbegynt
Budsjettet til skolene er redusert i tråd med vedtatte innsparinger. Skolene har fokus på å styre etter tildelt budsjettramme.
S18 Internhusleie, renholds- og energikostnader, skoler 14800 Påbegynt
Ferdigstilte bygg faktureres etter overtakelse i løpet av året. 
P1 Mobbeombud 350 Ikke påbegynt
Skal overføres til organisasjon. Det foreslås å ta ut tiltaket og en vil komme tilbake til eventuell nedbudsjettering av bevilget beløp i 2. perioderapport.
   SFO      
S20 Inntektsmoderasjon SFO 814 Påbegynt
Regjeringen innfører fra høsten 2020 en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO, slik at foreldrebetalingen for et heltidstilbud i SFO på 1.-2. trinn maksimalt utgjør 6 prosent av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Dette koster Sandnes kommune om lag kr 814 000 for høsten 2020. Helårseffekten er på om lag kr 1,95 millioner. 
S21 Ressurser til styrking SFO 90 Ikke påbegynt
Den offisielle tellingen av elever er 1. september 2020.  
S22 Korrigering prognoser, SFO -60 Ferdigstilt
Elevtallsvekst for 2019 ble lavere enn det som ligger i økonomiplan 2019-2022. Det var forventet 10 290 elever mens den offisielle tellingen per 1. september 2019 var på 10 175 elever i Sandnesskolen. Det er et avvik på -115 elever. Det er 12,6 prosent av midlene som går til spesialundervisning på skole. Avviket utgjør kr 60 000 på årsbasis.
S23 SFO, økning i driftsutgifter 3008 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2019 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost.
S24 SFO, økning i gebyrinntekter -3008 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2019 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost.
S25 Utnulling selvkostbudsjett SFO Forsand -319 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2019.  

 

 

Publisert: 22.05.2018 08:49
Sist endret: 07.06.2020 13:19