Oppvekst barn og unge

Økonomi

Oppvekst barn og unge Regnskap jan-april Budsjett jan-april Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/mindreforbruk)
Barnehager inkl. fellesutgifter 386033 375230 10803 812615 18000
PPT, Barnevern og Helsestasjonstjenester 66863 65897 966 196792 10000
Sum Oppvekst barn og unge 452896 441128 11769 1009407 28000

Barnehager inkludert fellesområdet

Merforbruket per april, kr 10,8 millioner, på barnehager inkludert fellesutgifter fordeler seg med kr 7,9 millioner på fellesområdet, kr 806 000 på styrket barnehage og kr 2,1 millioner på barnehager.

Avviket skyldes tapt egenbetaling i barnehagene. Barnehagene ble i perioden 13. mars til 20. april holdt stengt etter pålegg fra myndighetene under Covid-19 situasjonen. I denne perioden ble det ikke tatt foreldrebetaling for barnehageplass. De estimerte kostnadene for tapt foreldrebetaling i kommunale barnehager er kr 7,5 millioner og kr 8,6 millioner for private barnehager. Kommunen plikter å refundere tapt foreldrebetaling til private barnehager, men kompenseres for dette over rammetilskuddet.

Styrket barnehage fikk i gjeldende handlings- og økonomiplan vedtatt 16,5 nye stillinger. Virksomheten melder at alle stillingene er i bruk, men på grunn av fortsatt økende antall barn og timer med spesialpedagogisk hjelp er det behov for bemanning ut over budsjett.

Som følge av Covid-19 pandemien er det utarbeidet en nasjonal smittevernveileder som barnehagene har innrettet driften etter. Det forventes økte kostnader både på bakgrunn av tiltak, økt vikarbruk og nødvendige innkjøp som følge av situasjonen.  

PPT, BFE og helsestasjonstjenester

Merforbruk per april fordeler seg med kr 696 000 på helsestasjonstjenester (HST) og kr 353 000 på pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Barne- og familieenheten (BFE) er om lag i balanse. Alle 3 virksomhetsenhetene vil måtte holde igjen på vikarbruk og holde stillinger ledige for å kunne nå innsparingskravet for 2020. BFE har god styring med utgiftene, men har for lavt budsjett til å kunne dekke kjøp av tjenester fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Det anslås at merforbruk på dette vil bli om lag kr 10 millioner.

Omstilling

Oppvekst barn og unge har to grupper som ser på omstilling, en for barnehageområdet og en samlet for BFE, PPT og HST.

Oppvekst barn og unge 2020 2021 2022 2023 2024
Generell innsparing oppvekst barn og unge -6420 -9630 -15020 -15020 -15020

Følgende tiltak er innarbeidet eller vurderes i forbindelse med omstillingen: 

Forslag innsparingstiltak (ikke ferdig utredet) 2020 2021 2022 2023 2024
TB1 1% reduksjon av lønnsbudsjett til barnehager -3350 -3350 -3350 -3350 -3350
Barnehagene har i løpet av de siste årene fått bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm. De kommunale barnehagene i Sandnes oppfyller i dag begge normene. Dette medfører at barnehagene ikke lenger kan effektivisere ved å ta inn flere enn 6 barn per ansatt. Lønnskostnaden er den store kostnadsdriveren i barnehager. Når barnehagen ikke lenger kan effektivisere på denne måten så forsvinner handlingsrommet. Erfaringsmessig har barnehager høyt sykefravær sammenlignet med mange andre grupper. Langtidssykefravær og permisjoner knyttet mot refusjoner overgår i mange tilfeller kostnaden ved vikar. Dette vil ikke gjelde alle situasjoner. Blant annet gir ikke korttidsfravær refusjon. I tilfeller hvor ansatte tar ut ferien i sammenheng med foreldrepermisjon vil det ikke følge med refusjon. En barnehage med flere slike tilfeller vil få store kostnader til vikar uten tilhørende refusjon. Det er allikevel nærliggende å tro at en barnehage ved vanlig drift kan få noe høyere refusjon enn vikarkostnader.  
 
Det foreslås derfor å redusere barnehagenes budsjett med 1 prosent av lønnsbudsjett.  
TB2 1% reduksjon av lønnsbudsjett til styrket barnehage -590 -590 -590 -590 -590
Lønnskostnaden er den største kostnadsdriveren i styrket barnehagetilbud (SBT). Erfaringsmessig har SBT 9-10 prosent sykefravær. Langtidssykefravær og permisjoner knyttet mot refusjoner overgår i mange tilfeller kostnaden ved vikar. Dette vil ikke gjelde alle situasjoner. Blant annet gir ikke korttidsfravær refusjon. 
 
Det foreslås derfor å redusere styrket barnehages budsjett med 1 prosent av lønnsbudsjett.  
TB3 Redusere lønnsbudsjett med 1 % - ned til 97% HST -500 -500 -500 -500 -500
Konsekvenser med sparing av helsesykepleier i skolehelsetjeneste i grunnskolen.
Reduksjon i bemanning i helsestasjonene og skolehelsetjenesten  vil medføre redusert tilgjengelighet og en dårligere grunntjeneste. Kvalitet i grunntjenester er sentral i tidlig innsats og forebygging av vansker.
 
Det foreslås en reduksjon i lønnsbudsjett på 1 prosent. Virksomheten vil ha en restriktiv reise- og kurspolitikk
Arbeidet pågår. 
TB4 Redusere lønnsbudsjett med 1 % - ned til 97% BFE -850 -850 -850 -850 -850
TB5 Redusere lønnsbudsjett med 1 % - ned til 97% PPT -200 -200 -200 -200 -200
Arbeid pågår for å vurdere mulig tjenesteutvikling som kan gi besparelser i løpet av økonomiplanperioden. Konsekvenser med redusert bemanning i PPT tjenesten vil medføre ytterligere ventetid.
Tjenesten har per i dag store etterslep på sakkyndighetsarbeidet.
PPT er en lovpålagt rådgivende tjeneste, som skal vurdere om barn har rett til spesialpedagogisk hjelp etter §19a i barnehageloven og spesialundervisning etter §5-1 i opplæringsloven.                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                     

Det foreslås en reduksjon på inneværende års budsjett  med 1 prosent. Virksomheten vil ha en restriktiv reise- og kurspolitikk.      
                                                                                 
Sum foreslåtte innsparingstiltak -5490 -5490 -5490 -5490 -5490
   
Uløst innsparing 2020 2021 2022 2023 2024
Sum uløst innsparing -930 -4140 -9530 -9530 -9530

Produksjon

Oppvekst barn og unge 01.01.-30.04.2020 01.01.-30.04.2019 Endring i %
Barnehagetjenester      
Antall barn i barnehage 0-5  4912 4855 1,2 %
Økningen utgjør 57 barn.
Dekningsgrad i barnehage i % av 1-5-åringer 0,88 0,88 0,3 %
Dekningsgraden er stabil.
Antall barnehageplasser ledig kapasitet (avdelinger) 194 0 0 %
*Total kapasitet: Det antallet barn barnehagen kan ha inne ved fullt inntak og full utnyttelse av areal
*Tiltenkt brukt kapasitet: Det antall barn barnehagen har lagt opp til å ta i bruk og som de får finansiering til (innmeldte barnegrupper).
*Utnyttet kapasitet: Faktisk brukte plasser i barnehagen (plasserte barn).   
    
I de kommunale barnehagene er det 194 ledige plasser per april 2020 i forhold til total kapasitet og plasserte barn. De ledige plassene er omgjort til store plasser, små barn teller dobbelt. Den ledige kapasiteten ligger i   hovedsak på Høle (42), Forsand (18), Varatun (50), Porsholen, Sandvedhaugen og Myklaberget.
    
Det er for våren 23 ledige plasser (omgjort til store) i forhold til tiltenkt brukt kapasitet og plasserte barn. Det viser at de aller fleste barnehagene utnytter sin tiltenkte brukte kapasitet og at det ikke er mange plasser som allerede er finansiert med bemanning ute i barnehagene.
    
Ledig kapasitet ble våren 2019 rapportert som avdelinger og ikke barn. Tallgrunnlag er derfor ikke sammenlignbart. 
Sandnesbarn med plass i andre kommuner 124 129 -4 %
Det er omtrent samme antall sandnesbarn med barnehageplass i andre kommuner som for samme periode 2019.
Barn fra andre kommuner i Sandnesbarnehager 78 74 5 %
Det er omtrent samme antall barn fra andre kommuner med barnehageplass Sandnes som for samme periode 2019.
Tildelte timer (spes.ped, støttetimer, tilrettelegging) 3841 3211 20 %
Det er en økning i antall barn som mottar spesialpedagogisk hjelp. 
Tildelte timer spesialpedagog 480 449 0 %
Tildelte støttetimer som en del av spes.ped. 2133 1788 19 %
Tildelte tilretteleggingstimer (§19G) 1228 974 26 %
Tildelte timer sosial ferdighetstrening 127 112 13 %
Tildelte timer tospråklig assistanse i barnehagen 769 699 10 %
Økning i antall barn med behov for tospråklig assistanse (TA). Tar i bruk økt tilskudd fra staten.
Helsestasjonstjenester, PPT, barne- og familieenheten    
Antall barn under omsorg i barnevernet 103 105 -1,9 %
En nedgang med to barn.
Antall barn plassert fosterhjem 139 132 5,3 %
Antall barn plassert i institusjon 17 23 -26,1 %
Antall nye meldinger til nå i år 319 362 -11,9 %
En reduksjon på 43 meldinger.
Antall nye undersøkelser til nå i år 250 309 -19,1 %
Barn med hjelpetiltak i hjemmet per dato 283 297 -4,7 %
En reduksjon på 14 barn.
Antall innsynsbegjæringer til nå i år 103 100 3,0 %
Antall hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer etter fødsel 285 128 123 %
Hjemmebesøk til nyfødte barn innen 48 timer etter hjemkomst for de som er tidlig utskrevet. Etter 12. mars er 55 av disse hjemmebesøkene erstattet med telefonkonsultasjon. 
Antall hjemmebesøk av helsesøster 378 289 31 %
Til nyfødte barn innen 14 dager etter hjemkomst. Etter 12. mars ble 114 av disse besøkene erstattet med konsultasjon på helsestasjon og 67 erstattet med telefonkonsultasjon.
Antall vaksinasjoner mot hjernehinnebetennelse  40 80 -50 %
Vaksiner gitt til ungdom (alder 16-20 år) som går i videregående skole eller HFU. Vaksinen er gratis til elever i videregående skole og gis på ulike tidspunkter av skoleåret.
Antall konsultasjoner på videregående skole og HFU 2418  2406  0 %
Totalt antall ungdom (alder 16-20 år) som har oppsøkt helsesøster på alle videregående skoler i Sandnes kommune og på helsestasjon for ungdom på ettermiddagstid, tirdager og torsdager. 

Medarbeider


Sykefraværet i 2020 viser en økning på mellom 1 og 2 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Dette gjelder både barnehagene og BFE. Det har i enkelte virksomheter vært svært høyt fravær i januar, februar og mars. Det positive er at det er markant nedgang i sykefraværet i april. Det er ikke noen åpenbar forklaring på dette. Området må følge med på sykefraværet framover.

Rekruttering

Det er fremdeles mangel på barnehagelærere i markedet i Rogaland. Dette gir kommunen utfordringer i å rekruttere nok barnehagelærere. Barnehageloven inneholder norm for pedagogisk bemanning. Når kommunen ikke rekrutterer nok barnehagelærere til å oppfylle denne normen, må det søkes om dispensasjon fra krav om barnehagelærerutdanning til ansatte med annen bakgrunn. Dette utfordrer i neste runde barnehagekvaliteten.

Andelen barnehagelærere øker likevel, og antall barn per barnehagelærer går ned i de kommunale barnehagene. Det er likevel slik at Sandnes kommune har det klart høyeste antall barn per barnehageleder sammenlignet med kommunene i ASSS nettverket.

Kommunen oppfylte i 2019 bemanningsnormen både i kommunale og private barnehager, og ligger her på snitt sammenlignet med ASSS.

Det blir lagt til rette for at assistenter i private og kommunale barnehager kan ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere gjennom praksiskandidatordningen.

Digitalisering

Oppvekst barn og unge er i gang med utvikling og implementering av en rekke digitale løsninger.

Alle virksomheter har i perioden etter 12. mars i år hatt et gigantisk løft i forhold til bruk av digitale plattformer i sin dialog med foresatte og barn/unge og samarbeidspartene.

  • Oppvekstadministrativt system er sammen med ny kommunikasjonsløsning operativt i alle kommunale barnehager og på opptakskontoret. Gevinsten med disse er redusert antall arbeidstimer til kommunikasjon med foresatte, effektiv administrasjon av søknader og ivaretakelse av personsensitive opplysninger.
  • Opptakskontoret jobber i samarbeid med avdeling Innovasjon og digitalisering om en robotisert løsning for mottak av søknader om redusert foreldrebetaling. Forventet gevinst av en slik løsning er en betraktelig reduksjon i antall akkumulerte arbeidstimer til manuell behandling av disse søknadene og utgifter knyttet til denne oppgaven.
  • I perioden har barnehagene gjennomgått et digitalt løft i form av en oppgradering av den trådløse infrastrukturen, montering av infoskjermer og deltakelse i realisering av den digitale handlingsplanen. Dette arbeidet fortsetter ut 2021.
  • Helsestasjonstjenester har sammen med jordmortjenesten utviklet en ny tjeneste for de gravide og for nybakte foreldre i Sandnes kommune. Nyhetsbrev tilbys fra april 2020 og støtter Helsestasjonens mål om tilgjengelighet på flere flater og skreddersydd informasjonsformidling til sine målgrupper.
  • Det jobbes med å øke bevissthet rundt sikker bruk av digitale løsninger, GDPR og ROS på hele området oppvekst barn og unge.

Status driftstiltak

Under rapporteres det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2020-2023, med budsjettmidler i 2020.

Nr Tiltakstekst 2020 Status
  Barnehagetjenester    
B1 Nye stillinger styrket barnehage 10500 Ferdigstilt
Det er i tråd med driftstiltaket opprettet 16,5 stilling i styrket barnehage fra 2020. Stillingene er tatt i bruk. 
B2 Omgjøring av barnehagestillinger 1800 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020 og en oversikt over stillingstyper viser en markant nedgang i barnehagelærerstillinger og en økning i pedagogisklederstillinger. 
B3 Tilskudd til private barnehager 15000 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020 i tråd med tiltaket. 
B5 Etablering av kommunale barnehageplasser 2020 850 Ikke påbegynt
Etablering av kommunale barnehageplasser skjer i forbindelse med nytt barnehageår fra august.
B9 Korrigere basis 2020 -4150 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020.
B10 Økt foreldrebetaling i barnehager -1850 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020 og prisene er økt fra januar.
B11 Gratis kjernetid for 2-åringer 850 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020.
B12 Reversering innsparing styrket barnehage 626 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020
B13 Generell innsparing barn og unge -6420 Påbegynt
Henviser til avsnitt om omstilling.
B14 Internhusleie, renholds- og energikostnader, barnehager 25 Påbegynt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse. 
  Helsestasjonstjenester, PPT og barne- og familieenheten    
B15 PPT-To nye faste årsverk til ped.psyk.rådgivere 750 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020. Årsverkene er besatt.
B16 HST-4 årsverk jordmor 1500 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020. Alle stillinger er besatt. 
B17 BFE-Tilskudd, kommunalt rusarbeid 6 stillinger, opptrappingsplan 1178 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjettet til barne- og familieenheten for 2020.
B18 BFE-Kommunepsykologer, tilskudd innarbeidet i ramme 2700 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjettet til barne- og familieenheten for 2020.
B19 BFE-Styrking fagstillinger, 4 stillinger i 2020 3000 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020, og stillingene er besatt.
B20 BFE-Barnevernssjef, 1 stilling fast 950 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020. Stillingen er besatt.
B21 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helsestasjoner 400 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
B22 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helsestasjoner, innleide bygg 200 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
Publisert: 22.05.2018 08:49
Sist endret: 07.06.2020 16:49