Helse og velferd

Økonomi

Helse og velferd Regnskap jan-april Budsjett jan-april Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/mindreforbruk)
Enhet for funksjonshemmede 143707 144234 -527 381901 0
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 91887 91270 618 234277 0
H&V felles og samordningstjenester 172587 166515 6072 28104 15000
Helse og rehabiliteringstjenester 106711 108906 -2 195 300517 0
Sosiale tjenester 107950 105461 2489 248689 0
Sykehjemstjenester 186231 180505 5726 248689 0
Sum helse og velferd 809072 796891 12182 1442176 15000

Enhet for funksjonshemmede har et mindreforbruk på kr 547 000 til og med april. Dette skyldes noen vakante stillinger i starten av året, og at det har vært sen påske i 2020. Sen påske gjør at helligdagstilleggene blir utbetalt i mai, og dette kan medføre at regnskapsresultatet etter mai er betydelig endret. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt.

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering har et merforbruk på kr 618 000 etter april, på tross av at helligdagstillegg for påsken ikke er utbetalt per april. Enheten har eget disposisjonsfond, og styrer mot balanse ved årets slutt, etter eventuell bruk av eget fond.

Helse og velferd felles og samordningstjenester har etter april et samlet merforbruk på kr 6,1 millioner, hvor begge enhetene har merforbruk. Enhetene vil overstige sine vedtatte budsjettrammer for 2020, og ingen av disse virksomheten har egne disposisjonsfond.
Helse og velferd felles sitt merforbruk skyldes nye vedtatte innsparinger fra økonomiplan 2020-23. Forslag til løsninger på deler av innsparingsbeløpene følger av denne sak om perioderapport. Forventet årsprognose er et merforbruk på kr 15 millioner, i tråd med vedtatte innsparingskrav. Dersom forslag til løsninger på innsparinger blir vedtatt i denne perioderapporten, vil det redusere forventet merforbruk ved årets slutt.
Samordningstjenesten sitt merforbruk skyldes kjøp av tjenester fra private til nye ressurskrevende brukere. Enheten har fått økt sine utgifter til kjøp av tjenester betydelig siden 2019, en økning på kr 8,2 millioner for første kvartal, og prognosene tilsier at utgiftene vil vedvare.

Helse og rehabiliteringstjenester har per april et mindreforbruk på kr 2,2 millioner. Legetjenesten står for halvparten av dette mindreforbruket, hovedårsaken er høyere refusjoner fra Helfo enn budsjettert, samt vakant stilling. Det vil komme kostnader i mai, blant annet dekning av inntektstap for fastleger, som vil redusere mindreforbruket. De øvrige enhetene har små mindreforbruk og forventes å gå i balanse ved årets slutt.

Sosiale tjenester har et merforbruk på kr 1,7 millioner per april. Det er i hovedsak NAV som har et betydelig merforbruk på jobbsjansen og kvalifiseringsstønad. Det forventes en økning i utbetalinger til økonomisk sosialhjelp dersom arbeidsledigheten vedvarer. AKS har utfordringer med å nå inntjeningsmålene og har et merforbruk på kr 177 000. Flyktningenheten har et mindreforbruk på kr 936 000. Det er ikke usannsynlig med et merforbruk innenfor sosiale tjenester ved utgangen av året.

Sykehjemstjenester har et merforbruk på kr 5,7 millioner etter april. Sandnes matservice har et merforbruk på kr 205 000. Sykehjem øst har et mindreforbruk på kr 442 000, mens sykehjem vest har et stort merforbruk på kr 5,9 millioner. Sykehjem vest melder om store utfordringer med ressurskrevende bruker på flere avdelinger, og utgiftene vil overstige deres vedtatte budsjettramme. Sykehjem vest har et lite disposisjonsfond, mens sykehjem øst har mer midler på sitt fond. Rådmannen tilrår at enheten sitt merforbruk dekkes av disposisjonsfond på sykehjemsområdet. Området styrer derfor mot balanse ved årets slutt.

Omstilling

Helse og velferd har store innsparingskrav fra handlings- og økonomiplanen 2020-2023, samt videreføringer av tidligere innsparinger. Det er igangsatt et stort omstillingsarbeid som involverer alle tjenestene i helse og velferd. Utredningsarbeid pågår, og det er krevende å finne områder som kan kuttes uten at driften blir uforsvarlig. Alle virksomheter i helse og velferd har fått oppdrag om å gjennomgå tjenesten for å vurdere og foreslå mulige innsparingstiltak. Videre er det nedsatt grupper som skal utrede tiltak på lengre sikt. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt. Organisasjonen har hatt betydelige innsparingsrunder tidligere og en har gjennomført store omstillingsarbeid og omorganiseringer med reduksjon av administrative årsverk og kutt i grunnbemanningen. Det er komplekse samvirkninger mellom ulike faktorer som påvirker helse og velferd sine tjenester og ressursbehov/bruk. Dette er for eksempel sykdomstilstand i befolkningen, konjunktursvingninger, oppgaveforskyvning fra stat til kommune og den enkelte brukers behov. Det generelle innsparingskravet på 1 % er fordelt på virksomhetene i henhold til budsjett.

Foreslåtte innsparingstiltak i denne saken er utredet og fremmet fra virksomhetene. En partssammensatt styringsgruppe for omstilling i helse og velferd ledet av kommunaldirektøren har behandlet tiltakene. Tiltakene vurderes realiserbare og konsekvensene vurderes håndterbare selv om det er meget krevende og vil få konsekvenser. På bakgrunn av den krevende situasjonen knyttet til covid-19 er noen utredningsprosesser utsatt i tid.

Virksomhetene i helse og velferd driftes nøkternt. Den stramme økonomistyringen fortsetter. 

Helse og velferd

2020

2021

2022

2023

2024

Uløst innsparing videreført

-7 070

-7 070

-7 070

-7 070

-7 070

Videreføring av tidligere innsparinger

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

Gevinster ved digitalisering

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Generell innsparing helse og velferd

-15 240

-22 870

-22 870

-22 870

-22 870

Sum innsparing

-29 310

-36 940

-36 940

-36 940

-36 940

 

Foreløpig fordelt innsparing

2020

2021

2022

2023

2024

Fordeling av innsparing ihht sak 1/20

-7 923

-7 923

-7 923

-7 923

-7 923

Bruk av disposisjonsfond fysio/ergo

-4 700

 

 

 

 

 Følgende tiltak er innarbeidet eller vurderes i forbindelse med omstillingen:

Forslag innsparingstiltak ferdig utredet

2020

2021

2022

2023

2024

 

Avvikle dobbeltrom

-1 000

-4 400

-4 400

-4 400

-4 400

1. Sandnes har i dag flere dobbeltrom for sykehjemsbeboere med en uhensiktsmessig romløsning. Adkomst til den ene beboeren er enten gjennom bad eller rett forbi den andre beboeren. Det er nasjonale føringer på at beboere skal tilbys enerom og det har i lang tid vært en forutsetning at dobbeltrom skulle avvikles. I tekstvedtak i HØP 2020-2023 vises det til denne utfordringen. Sandnes har en dekningsgrad av heldøgnsplasser for eldre over 80 år på 21,1 prosent. Ved fjerning av 8 plasser i dobbeltrom vil dekningsgraden bli 20,8 prosent. Avvikling av senger kan gi større press på utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Tiltaket vil bety innsparing av 6 årsverk, tilsvarende kr 1 millioner i 2020 avhengig av omplasseringsmuligheter for de ansatte, og med helårsvirkning kr 4,4 millioner fra 2021. De berørte ansatte vil omfattes av kommunens omstillingsavtale og få sitt arbeid i andre avdelinger.

 

Redusere årsverk i hjemmetjenesten

-700

-1 900

-1 900

-1 900

-1 900

2. For å møte veksten i eldrebefolkningen og at eldre skal bo lengst mulig hjemme er det avgjørende med tilstrekkelige hjemmetjenester. Det forslås likevel å redusere 2,5 årsverk i hjemmetjenesten. Reduksjonen i årsverk kommer i tillegg til tidligere kutt på samme område vedtatt i KS-sak 1/20. Dette vil medføre redusert kvalitet og omfang av tjenester til hjemmeboende. På sikt kan dette svekke hjemmetjenestens evne til å bidra til at flest mulig skal bo lengst mulig hjemme.  Innsparingen vil være 0,7 millioner kroner for 2020. Helårsvirkning fra 2021 er 1,9 millioner kroner. Reduksjonen gjennomføres ved naturlig avgang der en ikke ansetter i ledige stillinger.

 

Kutte 3 plasser VTA

 

-650

-650

-650

-650

3. 9 personer med psykiske lidelser deler 3 VTA-plasser i Sandnes Proservice. Kommunen dekker kostnadene til plassene fullt ut. Det foreslås å legge ned tilbudet. Dette vil gi de aktuelle deltakerne et dårligere tilbud. På grunn av oppsigelsestid i tiltaket vil innsparingen vil være redusert i 2020, med helårsvirkning 650 000 kroner fra 2021.

 

Redusert finansiiering VTA

 

-800

-800

-800

-800

4. Sandnes kommune har hatt avtale med Sandnes Proservice om VTA-plasser siden 2004. I avtalen har kommunen betalt medfinansieringsandel på 29,7 prosent av statlig sats per plass. Kravet til kommunal egenandel i hht forskriften er minimum 25 prosent. Det skal nå inngås ny avtale og kommunen har vært tydelig på behov for å kutte kostnader gjennom redusert prosentsats. Gjennom reduksjon av kommunens andel fra 29,7 prosent til 25 prosent av statlig sats, kan kommunen spare om lag 800 000 kroner per år, gjeldende fra 2021.

 

Redusert kursbudsjett

-300

-300

-300

-300

-300

5. Redusere kursbudsjett: Kompetanse er meget viktig når kommunen stadig skal utføre mer komplekse oppgaver og for å sikre forsvarlige og effektive tjenester. Tilbud om kompetanseutvikling er også et viktig moment for å rekruttere og beholde dyktige fagfolk. Det vurderes likevel at Helse og velferd kan redusere noe på kostnader knyttet til kompetanseutvikling i enkelte virksomheter, med til sammen 300 000 kroner.

 

Redusert vedlikehold og budsjett til inventar og utstyr

-800

-800

-800

-800

-800

6. Innsparingstiltak knyttet til redusert vedlikehold og budsjett til inventar og utstyr i sykehjemmene, 400 000 kroner x 2, det vil si totalt 800 000 kroner

 

Redusere 1,9 årsverk

-1 250

-1 250

-1 250

-1 250

-1 250

7. Virksomhetene Fysio-ergotjenestene, Boligtjenesten og Flyktningenheten reduserer til sammen 1,9 årsverk, tilsvarende 1,25 millioner kroner. På grunn av vakanser er dette realiserbart fra 2020.

 

Redusere 2 årsverk Mestringsenheten

-800

-1 600

-1 600

-1 600

-1 600

8. Mestringsenheten reduserer 2 årsverk i samlokaliserte boliger (bofellesskap) for innbyggere med psykiske lidelser. Dette gir halvårsvirkning i 2020, kr 800 000,- og fra 2021 helårsvirkning med 1,6 millioner kroner.

 

Jobbsjansen

-1 400

-1 400

-1 400

-1 400

-1 400

9. Jobbsjansen er et prosjekt i NAV Sandnes for å gi et 4. intro-år for flyktninger som har behov for dette for å komme videre i sin skolegang. Gjennom prosjektet har de fått stønad som lønn i likhet med introduksjonsstønaden. Kommunen fikk inntil 2019 prosjektmidler fra Imdi. Det forslås å avslutte prosjektet i denne form og med denne avlønningen fordi det ikke er lovpålagt. De aktuelle vil likevel kunne få tilsvarende oppfølging og de kan dekke sine livsoppholdsutgifter gjennom sosialhjelp, flyktningstipend og statlige tiltakspenger fra NAV. Beregnet differanse mellom jobbsjansestønad og sosialhjelp er om lag 1, 4 millioner kroner per år.

 

Økt refusjonskrav NAV

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

10. NAV Sandnes arbeider systematisk for at mottakere av sosialhjelp som har varige helseutfordringer skal bli utredet med tanke på inntektssikring gjennom uføretrygd. Dette gir brukerne en bedret og mer forutsigbar ytelse. Kommunen kan da ta refusjon i statlig del av NAV for kostnader knyttet til utbetalt sosialhjelp fra det tidspunktet uføregraden er gjort gjeldende og frem til utbetaling av uføretrygd skjer. Inntektskravet knyttet til økt refusjon gjennom systematisk arbeid økes med 1 million kroner per år.

 

Avvikle kommunal tilleggspensjon

-150

-150

-150

-150

-150

11. Kommunal tilleggspensjon avvikles fordi stønaden ikke er pliktmessig. Det er innført en statlig NAV-ytelse «supplerende stønad» som kan erstatte denne ytelsen for de berørte. Kommunal tilleggspensjon slik den utbetales nå, kan resultere i avkortet bostøtte fra Husbanken, og i sum en negativ virkning for den enkelte. Helårsvirkning av avviklingen er 150 000 kroner.

 

NAV - stordriftsfordeler

-100

-100

-100

-100

-100

12. Gjennom kommunesammenslåing er det mulig å realisere stordriftsfordeler ved sammenslåing av NAV Sandnes og NAV Forsand, tilsvarende 100 000 kroner.

 

Vakanser

-3 600

 

 

 

 

13. Virksomhetene holder enkelte stillinger ledige ved sykefravær og vakanser i den grad det er mulig i forhold til oppgaveløsning og forsvarlig drift. I 2020 kan dette gi besparelser inntil 3,6 millioner kroner, men kan ikke videreføres utover 2020. Dette kan medføre redusert kvalitet i tjenestetilbudet og økt belastning på gjenværende personell. Dette gjelder for eksempel NAV, EFF og EHR.

 

EFF

-710

 

 

 

 

14. For 2020 løses innsparingskravet i EFF (Enhet for funksjonshemmede) gjennom redusert overtid og generelle innsparinger/utsettelser av driftsutgifter knyttet til bla HMS og utstyr. Dette beregnes til om lag 710 000 kroner i 2020. Tiltaket kommer i tillegg til vakanser i pkt 13. Fra høsten 2020 skal det utredes varige innsparinger for enheten som får virkning fra 2021, se under.

 

Bruk av fond

-4 877

 

 

 

 

15. Differansen mellom innsparingskrav for 2020 og det som er realiserbart i 2020 dekkes av fond.

Sum foreslåtte innsparingstiltak

-16 687

-14 350

-14 350

-14 350

-14 350

      

Uløst innsparing

2020 2021 2022 2023 2024
Sum uløst innsparing

-14 667 

-14 667 -14 667 -14 667

Forslag innsparingstiltak, ikke ferdig utredet:

Det er nedsatt arbeidsgruppe for å utrede ulike mulige innsparingsområder i helse og velferd. Arbeidet er ikke ferdigstilt. Resultater av arbeidene vil bli presentert i senere sak.

Dette gjelder:

  • Se på mulige effektiviseringsgevinster av digitalisering og velferdsteknologi på lengre sikt
  • Se på kjøp av tjenester fra private leverandører til brukere med særlig ressurskrevende behov og mulige gevinster ved å heller etablere kommunale tjenester for disse
  • Se på mulige innsparinger knyttet til betaling for utskrivningsklare pasienter
  • Se på organisering og tjenester knyttet til (hverdags-) rehabilitering og vurdere mulige effektiviseringsmuligheter.
  • Se på bemanning i boliger for funksjonshemmede i EFF og vurdere effektiviseringsmuligheter. Dette må sees i sammenheng med dagtilbudene for målgruppen.

Produksjon

Helse og velferd felles og samordningstjenester 01.01.-30.04.2020 01.01.-30.04.2019 Endring i %
Antall døgn utskrivningsklare pasienter 154 475 -68 %
Tall til og med mars begge år. Faktura fra april er foreløpig ikke mottatt. Kostnad per døgn i 2020 er kr 5 036, og beløpet for 154 døgn blir kr 776 000. Kostnad per døgn i 2019 var kr 4 885, og beløp var da kr 2,3 millioner.
Sum kostnad kjøp fra private (BPA, barnebolig og avlastning) 21684 19387 11,8 %
Økning fra 2019 på kr 2,3 millioner, på tross av økt fokus på å gi tjenester i kommunal regi. Økningen skyldes nye brukere med behov for ressurskrevende tjenester. Økningen for samme periode fra 2018 til 2019 var kr 6,3 millioner.
BPA antall tildelte timer 24900 24240 3 %
Økning på 660 tildelte timer.
BPA antall brukere 37 24 54 %
Økning på 13 brukere.
Tildelte timer private avlastere 21528 21248 1 %
Økning på 280 tildelte timer.
Venteliste avlastning 6 15 -0,6 %
Det er aktivitetsbasert avlastning som har 6 på venteliste.
Venteliste psykisk helseteam barn og unge 3 0 0 %
Ventelisten er økt fra 0 brukere per 30. april 2019 til 3 brukere per 30. april 2020.
Antall søknader behandlet tildelingskontor - helseteam 1453 1286 13 %
Økning på 167 behandlede søknader (inkludert forlengelser) i perioden.
Antall søknader behandlet tildelingskontor - sosialteam 278 238 17 %
Samordningstjenesten merker økningen i søknader, og opplever arbeidsmengden som stor.

 

Sykehjemstjenester 01.01.-30.04.2020 01.01.-30.04.2019 Endring i %
Tildelte heldøgnsplasser langtid 53 47 13 %
Økning på 6 tildelte plasser i hele perioden.
Tildelte heldøgnsplasser korttid (antall brukere) 273 263 4 %
Det er tildelt 267 vedtak om forlengelser.
Ventelister heldøgnsplass langtid 24 14 71 %
Av disse 24 i 2020 er 9 ivaretatt med korttidsopphold i påvente av langtidsopphold. I 2019 var 7 ivaretatt med korttidsopphold.
Antall leverte måltider fra Sandnes matservice 200796 190151 5,6 %
Økningen skyldes flere brukere i forbindelse med Forsandheimen.
Catering-bestillinger (i kr) levert fra Sandnes matservice 590547 652414 -9,5 %
Reduksjonen skyldes mindre møteaktivitet, blant annet hos kompetansesenteret, grunnet Covid-19.

 

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 01.01.-30.04.2020 01.01.-30.04.2019 Endring i %
Antall brukere som får hverdagsrehabilitering 85 99 -14 %
Hverdagsrehabilitering er et stort satsingsområde for kommunen. Antall brukere som får hverdagsrehabilitering varierer mye fra måned til måned. Det er nedgang i nye brukere som skyldes Covid-19.
Antall tildelte timer hjemmesykepleie 54352 58560 -7 %
SIO (statlig finansiering av omsorgstjenester) rapport er brukt, og den oppgir tall for hele perioden. Nedgangen i tildelte timer skyldes Covid-19.

 

Enhet for funksjonshemmede 01.01.-30.04.2020 01.01.-30.04.2019 Endring i %
Antall plasser botiltak 172 172 0 %
Ingen nye plasser er tatt i bruk i 2019, eller hittil i 2020. Forrige nybygg var 10 plasser i Sørbøveien med oppstart 15. august 2017.
Venteliste botiltak 27 25 8 %
Inkludert brukere som ønsker foreldreinitiativ 3, samt 3 brukere som er under 18 år.
Antall døgn boligavlastning 1903 1380 0
Økningen skyldes endret metode for å ta ut rapport. Endret til tall fra SIO (statlig finansiering av omsorgstjenester) og vedtakstimer, som skal gi et mer korrekt tall.
Antall med dagtilbud 96 90 7 %
Økning på 6 i antall med dagtilbud er en ønsket utvikling, og det satses på dagtilbud til brukerne i EFF.

 

Helse- og rehabiliteringstjenester 01.01.-30.04.2020 01.01.-30.04.2019 Endring i %
Frisklivssentral - Antall nye deltakere som har tatt kontakt 98 115 -15 %
Nedgang skyldes Covid-19.
Fått informasjon fra fastlege i prosent 20 % 31 % 10 %
Antall som har deltatt på kurs i perioden 50 56 -11 %
Antall som har deltatt på frisklivstrening i perioden 128 39 228 %
Henvendelser/konsultasjoner legevakt 26518 23526 13 %
Legevakten har hatt mye mer pågang enn normalt og har heller ikke klart å ta alle telefoner innen 2 minutt. 21,71 prosent har ventet mer enn 2 minutt. 
Dette skyldes Covid-19, da det ikke var mulig å ta imot alle de som henvendte seg på et visst tidspunkt.
Antall henvendelse har nå gått ned og en klarer nå å besvare 84,4 prosent innen to minutt – og er igjen innenfor lovverket. 
Responstid telefonhenvendelser legevakt. Prosent besvart innen 2 min frist 77 % 90 % -13 %
Belegg på Jæren øyeblikkelig hjelp 70 % 78 % -8 %
Belegget er redusert med 8 prosent sammenlignet med i fjor. Årets 2 første måneder hadde et belegg på over 80 prosent. På grunn av Covid-19 gikk dette kraftig ned i mars og april.
Belegg kun for Sandnes 46 % 47 % -1 %
Antall behandlet fysio-/ergoterapi etter kategori 1 229 1166 5 %
Økning skyldes i hovedsak at syn- og hørselssaker nå behandles av ergoterapeuter. Disse registreres under ergoterapi, voksne.
Antall behandlet ergoterapi, barn 116 113 3 %
Antall behandlet ergoterapi, voksne 447 367 22 %
Antall behandlet fysioterapi, barn 267 300 -11 %
Antall behandlet fysioterapi, voksne 399 386 3 %
Antall på venteliste for fysio-/ergoterapi (kommunale) 186 111 68 %
Under presenteres tall for ventelister for prioritet 3 og 4. Prioritet 1 og 2 får normalt behandling innen fristen. Syn- og hørselssaker registreres nå på ventelisten som viser brudd på frist ventetid fysio-/ergoergoterapi voksne prioritet 3 og 4 dager. En har her hatt langtidssykemeldinger uten vikar.
Antall barn på venteliste for fysio/ergoterapi 22 35 -37 %
Antall voksne på venteliste for fysio-/ergoterapi 164 76 116 %
Brudd på frist ventetid fysio-/ergoterapi barn prioritet 3 og 4 dager 37 34 9 %
Brudd på frist ventetid fysio-/ergoergoterapi voksne prioritet 3 og 4 dager 134 17 688 %

 

Sosiale tjenester 01.01.-30.04.2020 01.01.-30.04.2019 Endring i %
Arbeidsledighet (antall helt ledige ved utgangen av april) 4125 1139 262 %
9,7 prosent ledighet per april. Den høye ledigheten skyldes i hovedsak Covid-19 
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per tertial 1380 1328 4 %
Totalt 52 flere mottakere sammenlignet med 2019.
Andel av befolkningen som har mottatt økonomisk sosialhjelp 2,7 % 2,7 % 0,0 %
Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 422 433 -2,5 %
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen 443 416 6,6 %
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år per tertial 443 416 6,6 %
Antall mottakere under 25 år har økt med 22 personer sammenlignet med 2019. Det er tett oppfølging av denne gruppen.
Andel av befolkningen mellom 18 og 24 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp 3,9 % 3,6 % 0,3 %
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per tertial under 25 år med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 152 123 23,6 %
Antall nye brukere av kommunale tjenester i NAV  216 251 -13,9 %
En nedgang på 35 brukere. Situasjonen overvåkes frem mot 2. perioderapport.
Deltakere i kvalifiseringsprogrammet 109 84 29,8 %
Antall deltakere har økt med 25 sammenlignet med samme periode i fjor. 
Tildelte kommunale boliger 31 49 -36,7 %
Antall på venteliste for kommunal bolig 57 51 11,8 %
Antall på venteliste økt med 6 personer sammenlignet med i fjor.
Bosatte flyktninger 13 19 -31,6 %
Antallet bosatte flyktninger er noe lavere enn samme periode i fjor. Det er full stopp i bosetting som følge av Covid-19.
Deltakere introduksjonsprogram 189 245 -22,9 %


Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet har økt mindre enn forventet grunnet Covid-19.

Rekruttering

Helse og velferd skal være en attraktiv arbeidsplass som legger til rette for faglig utvikling og kompetanseutvikling. Det er en stor utfordring å sikre tilstrekkelig godt kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene. Tjenestene opplever at de faglige oppgavene har økt i omfang og kompleksitet. Mangelen på høyskoleutdannet personell merkes nå ved at det er få kvalifiserte søkere til sykepleier- og vernepleierstillinger. Det er utfordrende å rekruttere nok sykepleiere, særlig til sykehjem. Det må satses på rekruttering ved å ha store stillinger, aktive fagmiljø og muligheter for kompetansebygging. Kommunen skal ha rett kompetanse på rett sted og arbeide for en heltidskultur, særlig rettet mot døgntjenestene.

For å ha god kompetanse satses det på intern opplæring, kurs og kvalifisering av ufaglærte. Flere ansatte tar akademiske grader innen sitt fagfelt og flere virksomheter deltar i ulike forskningsprosjekter.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med heltidskultur. Heltidskultur er avgjørende for å møte fremtidens kompetansebehov. Utvikling av en heltidskultur er mer enn turnusordninger, det handler også om holdninger og forankring, og er en langsiktig og kontinuerlig prosess. Det handler om politisk vilje, ledelse og engasjerte tillitsvalgte og medarbeidere som arbeider mot et felles mål. Arbeidsgruppen vil derfor tilnærme seg arbeidet med heltid utfra tre ulike perspektiv: medarbeider, arbeidsgiver og brukere av tjenestene.

Digitalisering

Sandnes kommune deltar i nasjonale prosjekt for å utvikle digital dialog med innbyggere og brukere, DigiSos og DigiHelse.

I tråd med velferdsstrategien er det tatt i bruk digitale trygghetsalarmer som videre gir grunnlag for å ta i bruk annen sensorteknologi. Kommunen deltar i et interkommunalt prosjekt for innkjøp og implementering av medisindispensere. For å vise brukere mulighetene innen velferdsteknologi er det samlet ulikt utstyr på Sandnes helsesenter.

Det er anskaffet teknologi som på sikt vil hjelpe kommunen med å nå målsettingen om at innbyggerne skal få bo lengst mulig i eget hjem. Velferdsteknologien må nå implementeres i ordinær drift og gjøres til en integrert del av tjenestetilbudet.

Velferdsteknologi kan ha store gevinster, men for å kunne ta ut kvalitative og kvantitative gevinster er det viktig å få på plass teknisk support og teknisk oppfølgingstjeneste.

For at innføring av velferdsteknologi skal bli vellykket er det nødvendig at kommunen har tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å sikre teknisk support og oppfølging av systemer og utstyr.

Status driftstiltak

Under rapporters det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2020-2023, med budsjettmidler i 2020.

Nr Tiltakstekst 2020 Status
  Enhet for funksjonshemmede    
H1 Avlønning private avlastere 2700 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til EFF - Privat avlastning, og både døgn- og time baserte avlasterne har fått økt lønn i tråd med tiltaket i økonomiplan.
  Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering    
H5 Hjemmetjenesten, befolkningsvekst 2500 Ferdigstilt
Beløpet ble innarbeidet i budsjettet til EHR, men ikke brukt til formålet. Budsjettøkningen til hjemmetjenester for befolkningsvekst ble saldert mot innsparinger i ksak 1/20.
H6 Dagaktivitetstilbud demens 4000 Ferdigstilt
Beløpet ble innarbeidet i budsjettet til EHR, men ikke brukt til formålet. Budsjettøkningen til dagaktivitetstilbud for demente ble saldert mot innsparinger i ksak 1/20.
  Helse og velferd felles og samordningstjenester    
H7 2 stillinger HELT MED 150 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Sandnes matservice, og de ansatte er på plass på rådhuset.
H8 Kjøp av tjenester ressurskrevende bruker 2700 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til samordning, og brukes til å betale for kjøp av tjenesten fra privat aktør. Samordning har allikevel stort merforbruk på denne budsjettposten, som skyldes stor vekst i antall brukere.
H9 Økt innslagspunkt refusjon ressurskrevende 4900 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til helse og velferd felles, hvor refusjonskravet budsjetteres.
H10 Redusert refusjon ressurskrevende 10000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til helse og velferd felles, hvor refusjonskravet budsjetteres.
H11 Videre opptrappingsplan rus 1950 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til helse og velferd felles. Midlene skal nyttes til å dekke varslet bortfall av statlige tilskuddsmidler for kommunalt rusarbeid.
H12 Kommunale boliger, indeksregulering -350 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettene for 2020. Betalingssats for husleie til beboere i kommunale boliger skal øke fra 1. august 2020 fra kr 6 130 til kr 6 210.
H13 Videreføring av tidligere innsparinger -5000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og innsparingsforslag ble vedtatt i kesak 1/20.
H14 Gevinster ved digitalisering -2000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og innsparingsforslag ble vedtatt i ksak 1/20.
H15 Generell innsparing helse og velferd -15240 Påbegynt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til helse og velferd felles. Det er mange arbeidsgrupper som vurderer mulige innsparingstiltak på området. Noen tiltak er klar til fremstilling i denne perioderapporten.
P2 Frivillighet 2000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til helse og velferd felles, og de fleste organisasjonene fikk midlene utbetalt i medio april.
  Helse- og rehabiliteringstjenester    
H16 8,6 årsverk Langgata samlokaliserte boliger 3850 Ferdigstilt
Oppstart var i januar med de første ansatte på plass. Tiltaket har vært i full drift fra 1. mars, og driften går bra. Oppussing er nå nesten ferdigstilt, og ledige leiligheter er tildelt.
H18 Tilskudd til fastleger i henhold til befolkningsvekst 1550 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til legetjenester, og utbetales til fastleger.
H19 Kjøp fastlegepraksis, goodwill 1000 Påbegynt
Kommunen har overtatt en fastlegepraksis. 
H20 Drift fastlegepraksis 500 Påbegynt
Kommunen har overtatt en fastlegepraksis. 
H21 Driftstilskudd fysioterapeuter 100 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til fysio-ergo, og driftstilskuddene utbetales til fysioterapeuter. 
H22 Egenandeler fysioterapeuter -100 Påbegynt
Tiltaket har vært avhengig av oppdateringer av fagsystemet, det forventes at dette er klar etter sommeren.
H23 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helse og rehabiliteringstjenester 200 Påbegynt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
  Sosiale tjenester    
H24 Barnetrygd holdes utenfor beregning av sosialhjelp 6800 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til NAV og barnetrygden holdes nå utenfor ved beregning av sosialhjelp.
H25 Tilskudd til etablering bolig 10000 Ferdigstilt
Midlene er kommet som rammetilskudd til kommunen, og er innarbeidet i budsjettet til boligkontoret.
H26 Tilskudd til tilpasset bolig 3000 Ferdigstilt
Midlene er kommet som rammetilskudd til kommunen, og innarbeidet i budsjettet til boligkontoret.
H28 Integreringstilskudd enslige mindreårige 9100 Ferdigstilt
Reduksjon i tilskuddet er innarbeidet i budsjettet til flyktningenheten, driften er tilpasset. 
H29 Integreringstilskudd bruk av fond -3400 Påbegynt
Midlene er foreløpig ikke tatt ned fra fond, men vil bli utført før andre perioderapport.
H30 Introduksjonsprogrammet -5700 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Flyktningenheten og antall deltakere er redusert.
H31 Økte kommunale avgifter, kommunale boliger 600 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til boligkontoret.
H33 Internhusleie, renholds- og energikostnader, sosiale tjenester 4600 Påbegynt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
  Sykehjemstjenester    
P3 Hele stillinger pilotprosjekt 3000 Påbegynt
Midlene er innarbeidet i budsjettet til helse og velferd felles. Arbeidsgruppen arbeider nå med å sammenstille innspillene som er kommet fram i prosjektet.
Publisert: 23.05.2018 14:21
Sist endret: 08.06.2020 07:30