Kultur og næring

Økonomi

Kultur og næring Regnskap jan-april Budsjett jan-april Avvik Årsbudsjett Årsprognose   (mer-/mindreforbruk)
Kultur og næring 61766 62366 -601 125390 0

Kultur og næring har per april et mindreforbruk på kr 601 000. Kultur, landbruk, bibliotek og kulturhuset har mindreforbruk, mens kulturskolen og kultur og næring felles har merforbruk. 2020 kan bli et krevende år for kultur og næring. Sandnes kulturhus har estimert de økonomiske konsekvenser av Covid-19 situasjonen til kr 1,5 millioner. Likevel er målet både budsjettbalanse og å nå målet om et innsparingskrav på 1 prosent. Dette skal være mulig ved primært å ikke leie inn vikarer ved langtidsfravær.

Omstilling

Kultur og næring er et forholdsvis nytt tjenesteområde som ble etablert 1. januar 2019. I år har Sandnes kunst- og kulturhus i tillegg blitt avviklet som et kommunalt foretak og kommet inn i porteføljen til kultur og næring.

I kultur og næring har arbeidet med omstillingsprosjektet Sandnes 2025 pågått siden februar. Med tanke på innsparingskravet for 2020 har det vært fokus på tiltak med virkning på kort sikt. Det handler da primært om å ikke leie inn vikarer for langtidssykemeldte.

På lengre sikt frem mot 2025 er det behov for å endre både måten området jobber på, er organisert på og hvilke oppgaver en prioriterer. Kultur og næring har startet en prosess hvor en ser på hvordan området på en bedre og mer effektiv måte kan levere tjenester til innbyggerne. Det er en utfordrende og krevende prosess som har stoppet delvis opp på grunn av Covid-19 situasjonen.

Av mer konkrete tiltak på lengre sikt jobbes det videre med blant annet følgende:

  • Øke inntektene på Sandnes kulturskole
  • Redusere kostnader knyttet til regionalt samarbeid innen næringsområdet
  • Ikke rekruttere nye medarbeidere ved naturlig avgang
  • Øke bruken av frivillighet inn i den kommunale tjenesteproduksjon

Lite er så langt tallfestet. Bakgrunnen for dette er at kultur og næring har i oppdrag å se på synergier innen tjenesteområdet. Kultur og næring ser det som naturlig å se på hvordan disse synergiene kan oppnås samtidig som kravene til omstilling oppfylles.

 Kultur og næring 2020 2021 2022 2023 2024
Videreføring av tidligere innsparinger -800 -800 -800 -800 -800
Generell innsparing  -1200 -1800 -1800 -1800 -1800
Sum innsparing  -2000 -2600 -2600 -2600 -2600

 Følgende tiltak er innarbeidet eller vurderes i forbindelse med omstillingen:

Forslag innsparingstiltak (ikke ferdig utredet) 2020 2021 2022 2023 2024
TK1 Reduksjon av netto ramme fagstab kultur og næring -278 -278 -278 -278 -278
Kr 278 000 utgjør om lag 1,7 prosent av netto ramme. 
TK2 Reduksjon av netto ramme Kultur  -584 -584 -584 -584 -584
Kr 584 000 utgjør om lag 1,7 prosent av netto ramme.
TK3 Reduksjon av netto ramme Landbruk -94 -94 -94 -94 -94
Kr   94 000 utgjør om lag 1,7 prosent av netto ramme.
TK4 Reduksjon av netto ramme Sandnes bibliotek -257 -257 -257 -257 -257
Kr   257 000 utgjør om lag 1,7 prosent av netto ramme.
TK5 Reduksjon av netto ramme Sandnes kulturskole -546 -546 -546 -546 -546
Kr   546 000 utgjør om lag 1,7 prosent av netto ramme.
TK6 Reduksjon av netto ramme Sandnes kunst og kulturhus -241 -241 -241 -241 -241
Kr   241 000 utgjør om lag 1,7 prosent av netto ramme.
Sum foreslåtte innsparingstiltak -2000 -2000 -2000 -2000 -2000
  
Uløst innsparing 2020 2021 2022 2023 2024
Sum uløst innsparing 0 -600 -600 -600 -600

 

Produksjon

Produksjonen innen kultur og næring har blitt påvirket i svært stor grad av Covid-19 situasjonen. Dette gjelder både innen kulturavdelingen, kulturskolen, kulturhuset, biblioteket og næringsområdet. Innen landbruk har situasjonen imidlertid vært stort sett som normal med unntak av at produksjonen har vært på hjemmekontorer i stedet for på rådhuset og kommunehuset i Forsand.

Kultur og næring 01.01.-30.04.2020 01.01.-30.04.2019 Endring i %
Kultur, bibliotek og kulturskole      
Sum besøk ved kommunale bydelshus og fritidssenter 20029 43268 -53,7 %
De kommunale bydelshusene og fritidssentrene ble stengt den 12. mars, inklusiv kommunal drift av ungdomstilbud og utleie av lokaler.
Andel besøk av barn og unge 9489 23686 -59,9 %
Antall brukere av tilrettelagte fritidsaktiviteter 4000 5100 -21,6 %
Ukentlige tilbud med tilrettelagte aktiviteter, totalt for 10 uker. Nedgang skyldes nedstenging av tilbud den 12. mars. Fritidskontaktene opprettholdt arbeidet sitt ved bruk av digitale verktøy i den nedstengte perioden. 
Sum fritidskontakttimer 2681 2681 0,0 %
Antall kulturarrangement 0 70 -100,0 %
Ikke registrert kulturarrangement gjennomført av kulturavdelingen i år. Tilskudd til arrangementer er utbetalt, men seks av disse har utgått på grunn av Covid-19 situasjonen og fire er avlyst.
Antall arrangement gjennomført av kulturavdelingen 0 48 -100,0 %
Antall åpne kulturarrangement med tilskudd 21 27 -22,2 %
Sum utlån ved bibliotekene 81871 92454 -11,4 %
Nedgang skyldes i hovedsak Covid-19.
Hovedbiblioteket 71262 80050 -11,0 %
Høle bibliotek 2556 3524 -27,5 %
Riska bibliotek 5857 8880 -34,0 %
Forsand bibliotek 2196 0 0,0 %
Elever i kulturskolen 1757 1624 8,2 %
Antall personer. En elev telles en gang.
Venteliste ved  kulturskolen 974 1161 -16,1 %
Antall personer.
Elevplasser ved kulturskolen 2311 2103 9,9 %
En elev kan ha flere plasser. Dersom en elev har søkt om flere enn to plasser skal maksimalt 2 føres opp.
Venteliste til  elevplasser ved kulturskolen 1240 1592 -22,1 %

 

Medarbeidere

Sykefravær

Sykefraværet har gått noe opp i mars og april og er nå 1 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt langtidsfravær.

 

Digitalisering

Innen kultur og næring er det en rekke digitaliseringsprosjekter. Dette gjelder blant annet:

  • Digitale skjemaer for å forenkle saksbehandlingen i forbindelse med arrangement og behandling av søknader om tilskudd.
  • Digitalt bookingsystem for leie av kommunale lokaler.
  • Digital oversikt over kultur- og fritidstilbud.
  • Digital lese-app, både for bøker, aviser og tidsskrifter.
  • Digital filmtjeneste og strømming av arrangement.
  • Strømmetjeneste for musikk som erstatning for innkjøp av CD’er på biblioteket.

I tillegg har det på grunn av corona-situasjonen blitt gjennomført ulike digitale ungdomsprosjekter, blant annet digital scene og sendinger fra L54. UKM ble i år gjennomført som UKM live med digitale

Driftstiltak

Nr Tiltakstekst 2020 Status
  Kultur og næring felles  
K2 Endret prinsipp for budsjettering av kraftmidler  -7950 Ferdigstilt
Endring iverksatt fra og med 1. januar 2020. Konsesjonsavgift avsettes til fond. 
K3 Videreføring av tidligere innsparinger -800 Påbegynt
I kultur og næring har arbeidet med omstillingsprosjektet Sandnes 2025 pågått siden februar. Med tanke på innsparingskravet for 2020 har det vært fokus på tiltak med virkning på kort sikt. Det handler da primært om å ikke leie inn vikarer for langtidssykemeldte. 
K4 Kontingenter tilskudd 30 Ferdigstilt
Tilltaket er innarbeidet i budsjettet.  
K5 Kontingenter, fond -30  Ferdigstilt
Midlene er hentet ned fra fond.  
K6 Prosjekter reiseliv  100 Påbegynt

Posten fordeles gjennom hele året. Det er kjøpt annonse i samarbeid med Sandnes havn i magasinet Norway Super Yacht Services (kroner 10 000). Hensikten er å tiltrekke småbåter til havnen i Sandnes. 

Befaringer og møter gjøres gjennom hele året.
   

K7 Prosjekter reiseliv, fond  -100  Ferdigstilt
Midlene er hentet ned fra fond.  
K8 Prosjekter kultur og næring  100 Påbegynt
Enheten kultur og næring har hatt fokus på samarbeid og synergier mellom virksomhetene. Mulige samarbeidsprosjekter tas med i videre arbeid til høsten 2020. I november 2019 ble alle ansatte invitert til fellessamling på Vitenfabrikken. Det vurderes om det kan gjennomføres en tilsvarende fellessamling i 2020 og eventuelle kostnader dekkes da innenfor dette tiltaket.
K9 Prosjekter kultur og næring, fond  -100  Ferdigstilt
Midlene er hentet ned fra fond.  
K10 Generell innsparing kultur og næring -1200 Påbegynt
I kultur og næring har arbeidet med omstillingsprosjektet Sandnes 2025 pågått siden februar. Med tanke på innsparingskravet for 2020 har det vært fokus på tiltak med virkning på kort sikt. Det handler da primært om å ikke leie inn vikarer for langtidssykemeldte. 
  Kultur, bibliotek og kulturskole
K11 Meråpent bibliotek 100  Ferdigstilt
Meråpent ble satt i drift i juni 2019 og pengene går til å drifte vaktordningen (Securitas). Meråpent har blitt mer populært fra måned til måned, men har vært stengt under koronatiden. Vi tar sikte på å starte opp igjen fra 21.  juni med kortere meråpentid.
K12 Sandnes kunst og kulturhus - 20 års jubileum, økt tilskudd 500 Påbegynt
Jubileumsarrangementene vil gjennomføres delvis, så sant restriksjonene holdes på samme nivå som nå. 
K13 Sandnes kunst og kulturhus - tilskudd RAS 100 Ferdigstilt
Økt tilskudd er innarbeidet i budsjettet.
K14 Sandnes kunst og kulturhus - tilskudd sommerarrangement 500 Ikke påbegynt
Avlyst på grunn av Covid-19.   
K15 Økning tilskudd Rogaland opera IKS 50 Ferdigstilt
Økt tilskudd er innarbeidet i budsjettet.
K16 Økning tilskudd Jærmuseet 170 Ferdigstilt
Økt tilskudd er innarbeidet i budsjettet.
K17 Indeksregulering av tilskudd til private bydelshus 200 Ferdigstilt
Økt tilskudd er innarbeidet i budsjettet.
K18 Tilskudd til bydelshus og andre møteplasser på Forsand 100 Ferdigstilt
Økt tilskudd er innarbeidet i budsjettet.
K19 Friplasser kulturskolen 150 Påbegynt
Ordningen er bekjentgjort til alle elever, i søknadsskjema og i intervju med Radio Sandnes. I tillegg er NAV og Barnevernet informert om ordningen. Per i dag er det 10 elever som har fått innvilget friplass.
K20 Mediebudsjett - biblioteket 300 Påbegynt
Mediebudsjettet er økt og innkjøp av medier pågår for fullt.
K21 Mediebudsjett - biblioteket -300  Ferdigstilt
Midlene er hentet ned fra fond.  
K22 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kultur 300 Ferdigstilt
Internhusleie faktureres når byggene er ferdigstilt.
K23 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kultur 1300 Ferdigstilt
Internhusleie faktureres når byggene er ferdigstilt.
P4 Økt husleiestøtte - Kulturhuset/KinoKino 300 Påbegynt
Flere av de arrangementene som er tildelt husleiestøtte er avlyst på grunn av Covid-19. 
P5 Kulturskolen - Flere plasser 500 Påbegynt
Kulturskolen utvider undervisningsressursen på piano, sang, bass, gitar og slagverk tilsvarende totalt 1,3 årsverk. Stillingene lyses ut internt, med oppstart ved skolestart i august 2020.
Publisert: 24.05.2018 13:53
Sist endret: 08.06.2020 09:30