Oppsummering og forslag til vedtak

Innledning

Rådmannen legger fram perioderapport per 30. april 2020 til behandling i administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret.

Den overordnede hensikten med rapporten er å ha kontroll på den økonomiske utviklingen. Det er i tillegg et mål å se aktivitet/produksjon i sammenheng med ressursbruk. Det gis en status på aktivitetsnivået, måloppnåelse og eventuelle ventelister innenfor de store tjenesteområdene. I tillegg rapporteres det i forhold til status på drifts- og investeringstiltak samt tekstvedtak fra økonomiplan 2020-2023 (ksak 86/19).

 

I perioderapporten presenteres følgende:

 • Oppsummering og forslag til vedtak
 • Økonomi 
 • Finansrapport
 • Tjenesteområdene
  • Økonomi
  • Omstilling
  • Produksjon
  • Medarbeider
  • Digitaliseringsarbeid
  • Driftstiltak
 • Status tekstforslag
 • Kommunale foretak

 

Som vedlegg til perioderapporten kommer:

 

Bakgrunn

Det følger av ny kommunelov av 01. januar 2020, § 14-5, at rådmannen minst to ganger i året skal legge fram rapporter til kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter i henhold til det vedtatte årsbudsjettet. Dersom rådmannen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapporten foreslås nødvendige tiltak. Det skal også foretas endringer i årsbudsjettet når dette anses påkrevd.

 

Oppsummering og forslag til vedtak

Driftsregnskapet

Resultatenhetene inklusiv stab, støtte- og fellesområdet har samlet et merforbruk per april på kr 12,6 millioner. På sentrale inntekter er det mindreinntekter på kr 9,8 millioner.

Driftsregnskap per 30.04.2020 Regnskap jan-april Budsjett jan-april Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/mindreforbruk)
Oppvekst - skolene 498556 487498 11058 1142237 6200
Oppvekst - barn og unge 452896 441128 11769 1009407 28000
Helse og velferd 809073 796891 12182 1630944 15000
Byutvikling og teknisk 28715 54441 -25727 189375 0
Organisasjon 42344 44327 -1983 130098 0
Økonomi 20872 21488 -616 48748 0
Kultur og næring 61766 62366 -600 125391 0
Rådmannens stabsenheter og fellesutg. -149942 -156468 6526 271973 -1000
Delsum 1764279 1751669 12610 4548172 48200
           
Sentrale inntekter -163 -10000 9837 -87071 125800
Sum 1764117 1741669 22447 4461101 174000

Det er mindreforbruk innen byutvikling og teknisk, organisasjon, økonomi og kultur og næring. Oppvekst skole, oppvekst barn og unge, helse og velferd samt rådmannens staber og fellesutgifter har merforbruk per april.

Oppvekst skole har per april et merforbruk på om lag kr 11,1 millioner, og prognosen for tjenesteområdet er om lag kr 6,2 millioner i merforbruk ved årets slutt. Merforbruket skyldes manglende foreldrebetaling ved stengt SFO på grunn av Covid-19. Oppvekst barn og unge har et merforbruk på kr 11,8 millioner per april. Også her skyldes merforbruket manglende foreldrebetaling som følge av pandemien. Årsprognosen for området er et merforbruk på kr 28 millioner. Dette skyldes hovedsakelig mindreinntekter for foreldrebetalingen i barnehage, i tillegg til tilskudd til private barnehager, økning i spesialpedagogiske tiltak, merutgifter på barnevernsområdet og økte kostnader til betaling for barn fra Sandnes som går i barnehage i andre kommuner. Helse og velferd har et merforbruk på kr 12,2 millioner per april, og beregnet merforbruk ved årets slutt er kr 15 millioner. Merforbruket skyldes hovedsakelig vedtatte innsparinger, samt store kostnader til ressurskrevende brukere, både hos samordning og på sykehjem. Kommunens fellesutgifter har per april et merforbruk på kr 6,5 millioner med prognose på mindreforbruk på kr 1 million ved årets slutt. Merforbruk per i dag skyldes uløste innsparingskrav og forventet mindreforbruk ved årets slutt skyldes forventede lave energikostnader for 2020. Alle oppgitte årsprognoser er prognoser før eventuelle budsjettjusteringer i denne saken.

Akkumulert skatteinngang per april er kr 46,9 millioner lavere enn budsjettert, mens det er kr 21,6 millioner lavere utgifter på inntektsutjevningen. Sum skatt og inntektsutjevning er således kr 25,3 millioner lavere enn budsjettert per april.

En framskriving av skatteinngangen basert på skattesvikten per mars, er anslått å utgjøre kr 170 millioner i mindreinntekt på skatt, og inntektsutjevningen er anslått å bli kr 90 millioner bedre enn budsjettert. Netto mindreinntekt på skatt og inntektsutjevning i 2020 før effekt av Covid-19 tiltak er med andre ord anslått til om lag kr 80 millioner. Det er forventet at skattesvikten vil bli høyere som følge av Covid-19 og oljenedturen. Rådmannen vil komme tilbake med oppdatert årsprognose på skatteinngang i 2. perioderapport.

Det er bevilget kr 3,750 milliarder i økt rammetilskudd til kommunene i forbindelse med Covid-19 pandemien. Sandnes sin andel av dette er kr 54,1 millioner. Det er også bevilget kr 1 milliard i rammetilskudd til inndekning av tapt foreldrebetaling i skole og barnehage. Dette ble tilført kommunene i mai og Sandnes sin andel utgjorde kr 17,3 millioner. Sandnes vil og motta kr 2,7 millioner i skjønnstilskudd som følge av Covid-19 pandemien. Rådmannen foreslår å justere rammetilskuddet med disse beløpene.

Det foreslås også å sette av kr 54,1 millioner til reduserte skatteinntekter og økte utgifter i forbindelse med Covid-19 pandemien. Og det foreslås å dekke inn kr 21 millioner på oppvekst skole og oppvekst barn og unge til dekning av tapt foreldrebetaling.

Rente- og finansutgifter har per april mindreinntekter på kr 2,1 millioner, prognosen ved årets slutt er mindreinntekter på totalt kr 30,8 millioner. For renteutgifter har en per april et mindreforbruk på kr 4,2 millioner og prognosen ved årets slutt tilsier et mindreforbruk på kr 15 millioner. Rådmannen foreslår å redusere både renteinntektene med kr 30,8 millioner og renteutgiftene med kr 15 millioner i denne perioderapporten.

Fra 2020 er Sandnes kommune en kraftkommune. Kraftprisene har gått betydelig ned de fire første månedene i 2020 i forhold til priser oppnådd i 2019. Tallene i regnskapet viser et tap på salg av kraft på kr 1 million som gir totalt kr 11 millioner i mindreinntekter i forhold til budsjett for perioden. Årsprognosen for mindreinntekt på kraftsalg er beregnet til kr 30 millioner. På den annen side kjøper kommunen strøm til en lavere pris enn budsjettert og det er beregnet et mindreforbruk på energikjøp på kr 5 millioner. Samlet gir dette en netto mindreinntekt på kr 25 millioner. Ytterligere informasjon om salg og forbruk av energi finnes i avsnitt om sentrale inntekter i kapittel for økonomi, og under kommune felles i kapittel for tjenesteområdene.

Justering av satser i gebyrregulativet for arbeid etter matrikkelloven

Geodata utøver myndighet, forvalter og drifter oppgaver og tjenester etter matrikkelloven. Oppgaver og tjenester som det etter reglene kan tas gebyr for, skal følge prinsippene for selvkost. Gebyrsatsene for arbeid etter matrikkelloven foreslås justert opp med 15 prosent med virkning fra 1. juni 2020. Dette gjøres for at gebyrsatsene og inntekt for arbeid etter matrikkelloven skal harmonere med driftsutgiftene innen området. Med henvisning til nye regler i forskrift for selvkost gjeldende fra 1. januar 2020, vil underskudd innen selvkost ansvar 4150 tjeneste 3000 ikke kunne fremføres og må dekkes inn av bykassen. Det estimerte beløpet som må dekkes inn, vil kunne beregnes mer eksakt og fremlegges for kommunestyret høsten 2020. Notat med utfyllende opplysninger om gebyrjusteringene finnes i vedlegg 9.

Budsjettjusteringer

Kommunens budsjetter skal framstå mest mulig realistiske. For de fleste tjenesteområdene er det per april vanskelig å fastslå en sikker nok årsprognose til at det foreslås budsjettjusteringer på driftsområdet i denne perioderapporten. De budsjettjusteringer som foreslås gjelder inntektsbortfall i SFO og på barnehageområdet samt sentrale inntekter. Oversikt over alle budsjettjusteringer innen driftsbudsjettet finnes i tabellen under samt som vedlegg 5 til saksframlegget. For å finansiere nødvendige budsjettjusteringer, foreslår rådmannen å tømme alle fond som ikke er knyttet til enhet eller har særskilte føringer for bruk, til sammen kr 109 millioner samt å redusere overføring mellom drift og investering med kr 14,132 millioner.

Område Sak Tilleggsbev./ omdisponering
Oppvekst skole, sfo Tapt foreldrebetaling som følge av stengt sfo som tiltak mot smittespredning av Covid-19 6200
Oppvekst barn og unge Tapt foreldrebetaling som følge av stengte kommunale barnehager som tiltak mot smittespredning av Covid-19 7500
Oppvekst barn og unge Tapt foreldrebetaling som følge av stengte private barnehager som tiltak mot smittespredning av Covid-19 8600
Kommune felles Avsetning til skattesvikt og merkostnader som følge av Covid-19 54100
kommune felles, eiendom Reduserte energiutgifter -5000
Sentrale inntekter Redusert skatteanslag 170000
Sentrale inntekter Redusert inntektsutjevning: -90000
Sentrale inntekter Økt rammetilskudd som følge av koronapandemien: -54100
Sentrale inntekter Økt rammetilskudd som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO -17280
Sentrale inntekter Ekstra skjønnsmidler til kommunene i forbindelse med koronapandemien -2688
Sentrale inntekter Mindreforbruk renteutgifter -15000
Sentrale inntekter Mindreinntekt renteinntekter og utbytte 30800
Sentrale inntekter Mindreinntekt konsesjonskraft 30000
  Bruk av disposisjonsfond  -123132
Sum   0

 

Budsjettjustering som følge av økt bemanning hos legevakten, vedtatt i fsak 15/20, avventes til 2. perioderapport da en ønsker å verifisere det estimerte og vedtatte beløpet før en foretar budsjettjusteringen. I tillegg er det også et estimert merforbruk på tjenester fra Bufetat hos barne- og familieenheten på kr 10 millioner som en vil komme tilbake til i andre perioderapport når en er sikrere på beløpet.

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet per 30.04.2020 Regnskap
jan-april
Årsbudsjett Opprinnelig budsjett
Sum investeringsutgifter 440475 1691106 1672593
Finansieres slik:       
Kompensasjon for merverdiavgift 46799 166981 164661
Tilskudd fra andre 22875 103524 91006
Salg av varige driftsmidler 844 95750 95250
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 34640 183863 183863
Bruk av lån 508010 1020757 1020757
Sum investeringsuinntekter 613167 1570875 1555537
Sum overføring fra drift og netto avsetninger 3175 120231 117056
Fremført til inndeking i senere år (udekket beløp) 0 0 0

Per april er det brukt 26 prosent av årsbudsjettet for investeringsutgifter mens det er mottatt 39 prosent av årets budsjetterte investeringsinntekter.

På investeringsområdet ventes det at utgiftene blir kr 41,7 millioner lavere enn budsjettert i årsbudsjett for 2020. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser på prosjektene og at noen av de større prosjektene har endret oppstart for byggearbeider i forhold til opprinnelig plan, men det er også noen prosjekter som har merforbruk i forhold til vedtatt budsjettramme. Tallet inkluderer også utsatte og reduserte inntekter. Låneopptaket for 2020 er budsjettert til kr 780,8 millioner. Per april er det tatt opp kr 770,7 millioner i lån, inkludert startlån med kr 240 millioner. 

 

Budsjettjusteringer

Som følge av budsjettjusteringer på investeringsområdet, reduseres låneopptaket nå med kr 29,8 millioner til kr 599,2 millioner. Oversikt over alle investeringsprosjekter med prognose på framdrift og økonomi med mer utfyllende kommentar finnes i vedlegg 3 og vedlegg 4 til saksframlegget. Prosjektene i tabell 4 under er prosjekter som allerede er vedtatt, men som det gjøres budsjettendringer på. Budsjettjusteringene gjelder i hovedsak forskyvninger mellom år. Prosjektene merket med grønn er prosjekter som oppbudsjetteres med tilleggsbevilgning i perioderapporten. Prosjektene som er merket med oransje er vedtatte prosjekter som foreslås stanset på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Prosjektene som foreslås stanset er:

 • 65038 Trafikksikkerhetstiltak, tiltak nr T3 i gjeldende handlings- og økonomiplan
 • 6504601 Utvidelse av Solaveien, tiltak T5 i gjeldende handlings- og økonomiplan
 • 65082 Etablering av pendlerparkering på Ganddal, tiltak T6 i gjelden handlings- og økonomiplan
 • 65085 Fortau Figgenveien, tiltak T4 i gjeldende handlings- og økonomiplan
 • 65088 Etablering av gang- og sykkelsti til rulleskianlegget i Melshei, tiltak T17 i gjeldende handlings- og økonomiplan
 • 6830815 Pumptrack i Gamlaverketparken og Sandvedparken, tiltak T14 i gjeldende handlings- og økonomiplan
 • 68066 Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann, tiltak T48//P3
 • 56602 Sentrum parkeringsanlegg A8, tiltak F2 i gjeldende handlings- og økonomiplan
 • 6831799 Forsand, sjøhuset i Bergevik

 

Område Sak Tilleggsbev./ omdisponering
  Hjertestartere (HJS), ferdigstilt med mindreforbruk. -272
Kommune felles Ladestasjon elbil (LEB), ferdigstilt med mindreforbruk. -100
Organisasjon Lisenser IT, omdisponering fra hovedprosjekt INVESTERINGER IKT. 166
Organisasjon INVESTERINGER IKT, omdisponering til prosjekt Lisenser IT -166
Kultur Forsand kulturhus oppgradering (KSL), ferdigstilt med et lite merforbruk 74
Helse og velferd Sykesignalanlegg Rovik, omdisponering fra hovedprosjekt 1800
Helse og velferd Sykesignalanlegg boas, omdisponering til underprosjekt Sykesignalanlegg Rovik -1800
Helse og velferd EFF - Brønnbakka - vinterhage (BVI). Pågående prosjekt i Forsand med budsjett i 2019 som ved ein feil ikke ble videreført til 2020. 200
Helse og velferd SYØ - Forsandheimen - oppgradering (FOP), ferdigstilt med mindreforbruk. -12
Helse og velferd Utleiebolig (UT2), forventes ferdigstilt med mindreforbruk. -50
Oppvekst skole Forsand skole - samlet plan (SS7). Pågående prosjekt i Forsand, med budsjett i 2019 som ved en feil ikke ble søkt videreført til 2020. 1500
Oppvekst skole Forsand skole - utbygging (U19). Prosjektet er ferdigstilt med et lite merforbruk 49
Kommune felles Nytt rådhus, kvartal A4 salg av eksisterende rådhus. Avsluttet salg med mindre inntekt enn budsjettert. 8818
Kommune felles Nytt rådhus, salg av eiendommer Haakon 7s gate. Prosjektet utsettes som følge av Covid-19. 30000
Kommune felles Inventar i innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten. Bygget ferdigstilles i 2021 og midler til inventar forskyves tilsvarende. -14250
Oppvekst barn og unge Inventar ny helsestasjon, oppbudsjettering av pågående prosjekt med midler til alarm og adgangskontroll. 340
Organisasjon Forbedre trådløst nett. Prosjektet forventes avsluttet med mindreforbruk. -316
Byutvikling og teknisk Haukalivegen utvidelse. Prosjektet forventes ferdigstilt med mindreforbruk. -300
Kommune felles Salg av gamle brannstasjon, oppgjør etter 2. gangs behandling av detaljreguleringsplan. 10100
Byutvikling og teknisk Tiltak pga økt vannføring i Frøylandsbekken. Pågående tiltak, deler av budsjettmidlene forskyves til 2021. -1000
Byutvikling og teknisk BYUTVIKLINGSPROSJEKTER, BUD, pågående prosjekt der deler av budsjettmidlene forskyves til 2021. -1618
Byutvikling og teknisk Innovasjonsløsninger. Pågående prosjekt med merforbruk 121
Byutvikling og teknisk Trafikksikkerhetstiltak. Tiltaket foreslås stanset som følge av kommunens økonomiske situasjon. -2302
Byutvikling og teknisk Utvidelse av Solaveien. Prosjektet foreslås stanset som følge av kommunens økonomiske situasjon. -1324
Byutvikling og teknisk Støyskjerm Skaraveien 2800
Byutvikling og teknisk Intensivbelysning Solaveien. Prosjektet er ferdigstilt med mindreforbruk. -496
Byutvikling og teknisk SENTRUMSTILTAK GENERELT, pågående prosjekt der deler av budsjettmidlene forskyves til 2021. -2440
Byutvikling og teknisk Ladepunkter EL-sykkel, mindreforbruk omdisponeres til prosjekt Hjem-jobb-kjem - EL-skykkel oppstart fase 2 -816
  Hjem,jobb,hjem - elbysykkel oppstart fase 2. Omdispoenerte midler fra prosjekt Ladepunkter EL-sykkel 816
Byutvikling og teknisk Etablering av pendelparkering på Ganddal. Prosjektet foreslås stanset som følge av kommunens økonomiske situasjon. -2000
Byutvikling og teknisk Fortau Figgenveien. Prosjektet foreslås stanset som følge av kommunens økonomiske situasjon. -19785
Byutvikling og teknisk Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melshei. Prosjektet foreslås stanset som følge av kommunens økonomiske situasjon -950
Byutvikling og teknisk IDRETTSPLASSER & LØKKER, BUDSJETT. Budsjettmidler fordeles til underprosjekt ekstraordinær rehabilitering utendørs idrettsanlegg og Sandnes idrettspark - rehab flomlys -1550
Byutvikling og teknisk Ekstraordinær rehabilitering utendørs idrettsanlegg. Midler omdisponert fra hovedprosjekt IDRETTSPLASSER & LØKKER 450
Byutvikling og teknisk Sandnes idrettspark - rehab flomlys. Midler omdisponert fra hovedprosjekt IDRETTSPLASSER OG LØKKER. 1100
Byutvikling og teknisk Skifte av kunstgress. Planlagt skifte av kunstgress på Iglemyr forskyves til 2021. -4351
Byutvikling og teknisk PARKER OG GRØNTANLEGG BUDSJETT, omdisponeringer av midler til og fra BARNETRÅKK, Ballbinge Rossåsen og Off. toalett Bråstein turområde/badeplass 147
Byutvikling og teknisk BARNETRÅKK, midler omdisponeres til PARKER OG GRØNTANLEGG -405
Byutvikling og teknisk Ballbinge Rossåsen, midler omdisponeres fra PARKER OG GRØNTANLEGG 174
Byutvikling og teknisk Off. toalett Bråstein turområde/badeplass. Midler omdisponeres fra prosjekt PARKER OG GRØNTANLEGG. 84
Byutvikling og teknisk Pumptrack i Gamlaverketparken og Sandvedparken. Prosjektet foreslås stanset som følge av kommunens økonomiske situasjon. -1991
Byutvikling og teknisk LEKEPLASSER, GENERELT. Omdisponerer midler til Lekeplasser 3000
Byutvikling og teknisk Lekeplasser. Midler omdisponeres fra prosjekt LEKEPLASSER, GENERELT -3000
Byutvikling og teknisk Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann. Budsjettmidler forskyves til 2021. -20500
Byutvikling og teknisk Forsand, Sjøhuset i Bergevik -500
Byutvikling og teknisk VA-ledninger Ims-Bersagel. Prosjekt avsluttet med mindreforbruk. -50
Byutvikling og teknisk Klimatilpassing, budsjettmidler omdisponeres til prosjekt Omlegging avløpsnett sentrum, Ålgårdskloakken -7000
Byutvikling og teknisk Enøk-tiltak tekniske installasjoner. Deler av prosjektets budsjettmidler forskyves til 2021. -1981
Byutvikling og teknisk Sanering VA og legging av fjernvarme Parkveien Nord. Inntekter som følge av arbeid utført for private. -430
Byutvikling og teknisk Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere. Midler omdisponeres fra prosjekt Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner 5000
Byutvikling og teknisk Vannledning Foss Eikeland. Budsjettmidler omdisponeres til prosjekt Omlegging avløpsnett sentrum, Ålgårdskloakken -6779
Byutvikling og teknisk Omlegging avløpsnett sentrum, Ålgårdskloakken. Omdisponerte midler fra prosjektene Klimatilpassing og Omlegging vannledning Foss Eikeland 13779
Byutvikling og teknisk Hoveveien, budsjett 3500
Byutvikling og teknisk Gen. Tiltak ihht hovedplan vann. Ombudsjettering av midler fra hovedprosjekt AVLØP LURABEKKEN/SONE 9, BUDSJETT 408
Byutvikling og teknisk GEN.TILTAK HOVEDPLAN AVLØP, BUDSJETT. Budsjettmidler omdisponert til prosjekt Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere. -5000
Byutvikling og teknisk AVLØP LURABEKKEN/SONE 9, BUDSJETT. Midler ombudsjettert til prosjekt Gen. Tiltak ihht hovedplan vann -408
Helse og velferd Boligsosial handlingsplan, kjøp boliger. Budsjettmidler flyttes fra prosjekt Boligsosial handlingsplan, nye boliger 61972
Helse og velferd Luragata 31. Budsjettmidler overføres til 2021. -2000
Helse og velferd Ombygging Skeianegt. 14. Budsjettmidler overføres til 2021. -3000
Helse og velferd Nye sykehjemsplasser Rovik. Budsjettmidler overføres fra bevilgning i 2021. 2000
Helse og velferd Ombygging første etasje Åse boas. Tilleggsbevilges som følge av uforutsette kostnader. 2500
Helse og velferd Reservestrøm boas. Budsjettmidler overføres til 2021. -3000
Helse og velferd Planlegging neste bolig psykisk lidelse. Budsjettmidler overføres til 2021. -1000
Helse og velferd Soma rusvern, nytt hovedbygg (21014). Budsjettmidler overføres til 2021. -5529
Helse og velferd Skaret avlastningssenter 50
Helse og velferd Boligsosial handlingsplan, nye boliger. Budsjettmidler flyttes til rett prosjekt Boligsosial handlingsplan, kjøp boliger. -61972
Oppvekst skole Utbygging forsterket avd Lundehaugen u.skole. Prosjektet er ferdigstilt med merforbruk. 394
Oppvekst skole Varslingsanlegg. Budsjettmidler overføres til 2021. -1300
Oppvekst skole Oppgradering arkivrom Giske u.skole. Prosjektet er ferdigstilt. 58
Oppvekst skole Utvidelse og oppgrad. Skeiene u.skole, U21-skole. Prosjektet er nært ferdigstilt. Tilleggsbevilgning som følge av merkostnader til uforutsette forhold i prosjektet. 42000
Oppvekst skole Utvidelse Sandved skole B28. Budsjettmidler overføres til 2021. -11000
Oppvekst skole Skoler varslingsanlegg, budsjett. Budsjettmidler overføres til 2021. -2500
Oppvekst skole Figgjo skole. Ferdigstilt prosjekt som tidligere ble nedbudsjettert for mye. 1424
Oppvekst barn og unge Langgata 72 helsestasjon. Budsjettmidler overføres til 2021. -10000
Eiendom Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg. Budsjettmidler overføres til 2021. -2262
Eiendom Enova skolebygg. Ferdigstilt prosjekt. 6
Eiendom Garderobeanlegg Vagleleiren. Prosjektet gjennomføges med redusert budsjett. -9000
Byutvikling og teknisk Austrått svømmehall. Prosjektet skal ferdigstilles i 2020, men det forventes kostnader også i 2021. Deler av budsjettmidlene overføres til 2021. -6000
Byutvikling og teknisk Utrede ishall. Prosjektet utsettes til 2021. -500
Eiendom Nytt produksjonskjøkken Vatne. Ferdigstilt prosjekt med merkostnader som følge av reklamasjon. 32
Kommune felles Sentrum parkeringsanlegg A8 -28000
Sum   -56143


Nye
prosjekter som det foreslås tilleggsbevilgninger for å gjennomføre:

Område Sak Tilleggsbev./ omdisponering
Eiendom for teknisk Det er avdekket et HMS-avvik ved Riska svømmehall når det gjelder håndtering av klor. Avviket vil håndteres med etablering av heis for transport av klorbeholdere til kjelleren. Tiltaket er estimert til å koste kr 550 000. 550
Eiendom for Oppvekst barn og unge I forbindelse med overtagelse av Rabalder barnehage så er det nødvendig å foreta oppgraderinger av tekniske anlegg, kjøkken og noen overflater. Dette er kostnadsestimert til kr 1,5 millioner. Det tekniske- og elektriske anlegget anses som nødvendig å få oppgradert nå. Ventilasjon og kjøkken kan avventes. Estmert kostnad for nødvendig arbeid er kr 750 000. 750
Byutvikling og teknisk Sandvedparken, kjøp av areal, delvis forskuttering av tilskudd, jfr UMTS-sak 13/20 Utvalg. Godkjent av ordfører ved koronafullmakt. 1388
Sum   2688

Følgende tiltak er søkt, og innvilges finansiert av ledige driftsmidler eller fond:

Område Sak Tilleggsbev./ omdisponering
Teknisk v/ PIV Innkjøp av videoskjerm og badelandelementer til Austrått svømmehall 1000
Teknisk v/ PIV Tilpasse idrettshaller til kortbanehåndball 300
Teknisk v/ PIV Monitorering av bruk av idrettshallene 350
Teknisk v/ PIV Uskekalven kai, akutt tiltak, finansieres med fond. Kostnad økt fra kr 1,850 millioner som vedtatt i ksak 54/20, til 3 millioner. 1150

I tillegg til tiltakene over, er det meldt inn følgende behov for tilleggsbevilgninger som rådmannen ikke finner rom for å innvilge:

Område Sak Tilleggsbev./ omdisponering
Teknisk v/ PIV Parkeringsplass Bynuten/Selvikstakken 1500

Budsjettjusteringer for alle tabellene for investering, samlet, finnes i vedlegg 6 til saksframlegget.

 

Budsjettoppstilling etter ny kommunelov

I henhold til ny kommunelov og ny Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett mv. skulle budsjett for 2020 vært vedtatt etter nye bestemmelser om budsjettoppstillinger. Selv om loven ikke tredde i kraft før 01. januar 2020 er det i forskriftens § 11-2 bestemt følgende: «Økonomiplanen for perioden 2020 til 2023 og årsbudsjettet for 2020 skal utarbeides og vedtas innen utgangen av 2019 i samsvar med reglene i denne forskriften.»  

Sandnes kommune omtaler de nye oversiktene og kravene til disse, i vedtatte handlings- og økonomiplan 2020-2023, men hadde ikke til budsjettbehandlingen utarbeidet budsjettoversikter som viser de nye budsjettoppstillingene.

Fra fylkesmannen i Rogaland har Sandnes kommune fått pålegg om at Kommunestyret må gjøre nytt vedtak med de nye oversiktene, senest ved første revidering av budsjettet. Første revidering av budsjettet er denne perioderapport. Utarbeidelse av disse nye budsjettoppstillingene har imidlertid vist seg ikke å være mulig å få til innen fristen for ferdigstillelse og vil bli framlagt i egen sak til senere bystyremøte.

 

Omstilling

Som følge av den økonomiske situasjonen og innsparinger vedtatt i handlings- og økonomiplanen 2020-2023 er det opprettet eget prosjekt for omstilling og innsparing, Sandnes 2025. Tiltakene er beskrevet i kapittel for de enkelte tjenesteområdene i tillegg til eget vedlegg med samlet oversikt. De fleste innsparinger tas i løpende drift enten ved at innsparingen fordeles jevnt utover budsjettet, ved å redusere kurs og reise og å unnlate å ta inn vikarer og ansete i ledige stillinger. Følgende forslag til innsparing innen helse og velferd er imidlertid av prinsipiell art:

 • Avvikle dobbeltrom
 • Redusere årsverk i hjemmetjenesten
 • Kutte 3 plasser VTA
 • Redusert finansiering VTA
 • Redusere 1,9 årsverk innen fysio-ergotjenestene, boligtjenesten og flyktningenheten
 • Redusere 2 årsverk Mestringsenheten

Det er opprettet flere arbeidsgrupper som jobber med ulike prosjekter for omstilling. Det jobbes både med forslag til nedskjæringer, samt organisatoriske og strukturelle grep.

Neste økonomirapportering

Neste rapportering i forhold til økonomi og aktivitet i Sandnes kommune blir 2. perioderapport som rapporterer om den økonomiske situasjonen per 31. august 2020.

 

Forslag til vedtak

 1. Perioderapport per 30.04.2020 godkjennes.
 2. Tilleggsbevilgninger/merinntekter/omdisponeringer/ i perioderapporten, som framgår av kapittel for Oppsummering og i sakens vedlegg 5 og 6, godkjennes, inkludert stans i vedtatte investeringsprosjekter, inkludert stans av følgende vedtatt prosjekter:
       a. 65038 Trafikksikkerhetstiltak, tiltak nr T3 i gjeldende handlings- og økonomiplan
       b. 6504601 Utvidelse av Solaveien, tiltak T5 i gjeldende handlings- og økonomiplan
       c. 65082 Etablering av pendlerparkering på Ganddal, tiltak T6 i gjelden handlings- og økonomiplan
       d. 65085 Fortau Figgenveien, tiltak T4 i gjeldende handlings- og økonomiplan
       e. 65088 Etablering av gang- og sykkelsti til rulleskianlegget i Melshei, tiltak T17 i gjeldende handlings- og økonomiplan
       f. 6830815 Pumptrack i Gamlaverketparken og Sandvedparken, tiltak T14 i gjeldende handlings-og økonomiplan
        g. 68066 Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann, tiltak T48/P3 i gjeldende handlings- og økonomiplan
        h.56602 Sentrum parkeringsanlegg A8, tiltak F2 i gjeldende handlings- og økonomiplan
        i. 6831799 Forsand, sjøhuset i Bergevik
 3. Rammen for låneopptak 2020 reduseres med kr 29 846 000. Låneopptak for 2020 utgjør etter dette kr 740 519 000.
 4. Kommunestyret godkjenner omstillings- og innsparingstiltak som beskrevet i kapittel for tjenesteområdene og framlagt i vedlegg 7, med tilhørende budsjettjusteringer, inkludert tiltakene om:
       a. Avvikle dobbeltrom
       b. Redusere årsverk i hjemmetjenesten
       c. Kutte 3 plasser VTA
       d. Redusert finansiering VTA
       e. Redusere 1,9 årsverk innen fysio-ergotjenestene, boligtjenesten og flyktningenheten
       f. Redusere 2 årsverk Mestringsenheten
 5. Justering av gebyrsatser for arbeid etter matrikkelloven godkjennes som beskrevet i vedlegg 9

 

 

 

 

Bodil Sivertsen

rådmann

Torunn Nilsen

økonomidirektør

Publisert: 25.05.2018 08:36
Sist endret: 08.06.2020 15:20