Kommunale foretak

Sandnes Havn KF

Sandnes Havn KF har per 1. kvartal et driftsresultat på kr 194 578 mot et periodisert budsjett på kr 75 000. Ordinært resultat er på kr 1,56 millioner mot et periodisert budsjett på kr 1,40 millioner.

Godsmengden over offentlig kai er per 31. mars på 32 674 tonn mot 36 223 tonn på samme tidspunkt i 2019. Reduksjonen er i hovedsak bulklaster i form av mindre veisalt og masser fra byggeaktivitet i regionen.

Sandnes havneterminal AS, som eies 100 prosent av Sandnes Havn KF, har hatt en omsetning i 1. kvartal 2020 på kr 6,2 millioner, mot kr 5,6 millioner 1. kvartal 2019. Resultatet i 1. kvartal er positivt med kr 520 000, mot kr 330 000 på samme tidspunkt i 2019. Mer utleie av personell til oljerelatert virksomhet er hovedårsaken til resultatforbedringen.

Sandnes tomteselskap KF 

Boligtomter
Tomteselskapets hovedmålsetning er å fremskaffe rimelige boliger til førstegangsetablerere. Foretaket har per i dag boligtomter under utvikling på Kleivane, Bogafjell, Åsveien, Sørbø Hove, Tronsholen, Austrått, Hommersåk og Høle.

Foretaket erfarer at koronapandemien kombinert med lav oljepris har skapt usikkerhet i markedet. Utbyggerne har utfordringer med finansiering og er tilbakeholdne med å kjøpe tomter. Det foretas noen justeringer for å møte den nye markedssituasjonen. Et tiltak er å selge tomter enkeltvis i stedet for å selge delfelter med flere tomter. I områder hvor markedet er ekstra krevende tilbys utbygger å inngå betinget kjøpsavtale, det vil si at dersom utbygger ikke får solgt videre til sluttkjøper får de mulighet til å annullere kjøpet. Dette er ikke optimalt for tomteselskapet som ikke får bokført inntekten, men er et tiltak som tilbys i et krevende marked.  

Næringstomter
Tomteselskapet har to mindre næringstomter for salg på Stangeland og totalt om lag 20 dekar på Hesthammer. På Vagle arbeides det med å tilrettelegge en tomt på 60 dekar til et større grossistlager.

Det arbeides aktivt med å finne attraktive områder for kraftkrevende industri. Områder som er til vurdering er Vagle, Sviland og Forsand. Det arbeides også med å utpeke områder som egner seg for landbasert sjørettet næring.

Offentlige tomter
Tomteselskapet har utviklet flere tomter på Sørbø Hove til offentlig formål, herunder bo- og aktivitetssenter, kirke, boliger til foreldreinitiativ samt omsorgsboliger.

På Foss - Eikeland arbeides det med en tomt for småhus. På Bogafjell er det utviklet en ny tomt for eksisterende småhus som må flyttes som følge av utvikling av et boligfelt. Det arbeides kontinuerlig med å finne gode lokasjoner for småhus.

På Austrått er det under regulering en tomt til nytt aktivitetssenter, og det er ervervet areal til fremtidig utvidelse av Smeaheia skole.

Havneparken
Havneparken har hatt en fin utvikling til tross for at markedet har vært krevende. Ovalen stod ferdig for innflytting ved årsskiftet 2019/2020. Solon Sørvest AS (tidligere Kruse Smith Eiendom AS) startet i januar byggingen av nytt bygg for Sandnes læringssenter og flyktningeenheten.

Sandnes indre havn infrastruktur AS (SIAS) arbeider med opparbeidelsen av havnepromenaden langs Ovalen. Videre opparbeidelse av Rådhusgata (tverrforbindelsen mellom Jernbaneveien og Elvegata), byrom og park er betinget av det settes i gang bygging av nye bygg for eksempel kvartal S1 (parkeringshus, kontor, ungdomslokaler) i Havneparken. Videre opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg forutsetter refusjonsinntekter fra nye bygg.   

Håkon 7’s gate
Tomteselskapet har hatt ansvar for områderegulering av Skeianeområdet og detaljregulering av Haakon 7 s gate. Denne planen er godkjent i kommunestyret. Prosjektet overleveres nå til Sandnes kommune ved prosjekt.

Økonomi og likviditet 1. tertial 2020
Foretaket har god likviditet, foreløpig prognose viser at foretaket ikke vil oppnå opprinnelig budsjett. Regnskapstallene for 1. tertial 2020 vil være klar i slutten av mai.

Publisert: 25.05.2018 13:59
Sist endret: 07.06.2020 15:23