Stresstest

Et uttrykk for den faktiske risikoen i Sandnes kommune sin portefølje er den verdiendring som framkommer ved gjennomføring av en stresstest. Stresstesten er et verktøy for å måle tapspotensialet i porteføljen dersom gitte hendelser inntreffer. Stresstesten viser kommunens potensielle tap ved endring i følgende parametere:

- Renteøkning på 2 prosentpoeng

- 40 prosentpoeng verdinedgang i fond som investerer i utenlandske aksjer

- 50 prosentpoeng verdinedgang i fond som investerer i norske aksjer

Aktiva Balanse %

Balanse 

Endrings-parameter Durasjon Beregnet tap
Gjeld med p.t./flytende rente 70 % 4989000 2 %   -99800
Gjeld med fast rente  30 % 2134000      
Samlet bruttogjeld 100 % 7123000     -99800
Startlån - videre utlån   1439000 2 %   28800
Rentekompensasjon   246400 2 %   4900
Ansvarlig lån til lyse   371000 2 %   7400
Ansvarlig lån i Tomteselskapet   95300 2 %   1900
Lån som betjenes av Brann IKS   272900 2 %   5500
Lån knyttet til VAR   1007200 2 %   20100
Bankinnskudd   1173000 2 %   23500
Sum utlån og bankinnskudd mm.   4604800 2 %   92100
Autocalls 0 % 1,1000 -45 %   0,0
Norske sertifikater 0 % 0,0 2 % 1,0 0,0
Norske obligasjoner 18 % 53100 2 % 2,0 -2100
Globale renter 0 % 0,6000 2 % 2,0 0,0
Norske aksjer 45 % 130000 -50 %   -65000
Utenl. aksjer 33 % 95800 -40 %   -38300
Innskudd i bank 4 % 10500 2 %   0,200
Bankinnskudd med faste vilkår 0 % 0,0 2 % 1,0 0,0
Langsiktige finansielle aktiva 100 % 291100     -105200
Samlede finansielle aktiva   4895900      
           
Mulig tap vil utgjøre:   -112900      

Stresstesten tar for seg et scenario, i form av at renten stiger samtidig som aksjekursene faller. Effekten av en renteøkning på 2 prosentpoeng vil utgjøre et tap på kr 99,8 millioner for kommunens gjeld med flytende rente. En renteøkning på 2 prosentpoeng vil derimot føre til økte inntekter på utlån og bankinnskudd med kr 92,1 millioner. Netto effekt av en renteøkning på 2 prosentpoeng vil dermed være en økt utgift på kr 7,7 millioner. Dersom scenariet inntreffer vil resultatet på de langsiktige finansielle aktivaene være et tap på kr 105,2 millioner. Når hele porteføljen ses under ett gir scenarioet et urealisert tap på kr 112,9 millioner. Kommunen har bygget opp et kursreguleringsfond som er på kr 160,4 millioner per 30. april 2020. Bakgrunnen for at kursreguleringsfondet har økt fra kr 65 millioner ved utgangen av 2019 er inkludering av tidligere Forsand kommune sitt kursreguleringsfond. Risikoen anses derfor som lav, da et eventuelt urealisert tap vil bli ført mot fondet og dermed ikke påvirke driften. 

Publisert: 28.05.2018 10:49
Sist endret: 08.06.2020 13:48