Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Sandnes kommunes finansreglement gir rammer for hvordan likviditetsbeholdningen skal forvaltes. Tabellen under viser utviklingen i kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål fra utgangen av 2017 til og med 1. tertial 2020. Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål er plassert i bankinnskudd i samsvar med rammene i finansreglementet.

 

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

30.04.2020

Innskudd hos hovedbankforbindelse [1]

1191000

85%

769000

80%

691000

60%

763000 [2]

65%

Innskudd i andre banker

204000

15%

197000

20%

468000

40%

410000 [3]

35%

Andelskapital i pengemarkedsfond

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkte eie av verdipapirer

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig samlet kortsiktig likviditet

1395000

100%

966000

100%

1159000

100%

1173000

100%

Kommunens gjennomsnittlige avkastning

1,40 %

1,63 %

1,68 %

1,98 %

Avkastning benchmark (3 mnd. nibor)

0,89 %

1,07 %

1,32 %

1,43 %

Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort til minimum «investment grade» eller tilsvarende

OK

OK

OK

OK

Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 2 % av forvaltningskapital

OK

OK

OK

OK

Bekreftelse på fondseksponering ≤ 10 % av forvaltningskapital

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 måneders løpetid

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Største tidsinnskudd

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Største enkeltplassering [4]

204000

197000

206000 

207000 

[1] Eksklusiv skattetrekkskonto
[2] Gjennomsnittlig bankinnskudd 1. tertial (SR-bank og DnB)
[3] Innskudd på konto med 31 dagers varslingsfrist for uttak SR-bank og Sandnes Sparebank
[4] Utenom hovedbankavtale med DnB
[5] Tallene i rapporen er bykassetall, eksklusiv de kommunale foretakene.

Forsand og Sandnes kommune ble slått sammen 1. januar 2020. Tidligere Forsand kommune hadde kr 40 millioner i kasse- og bankbeholdning ved utgangen av 2019 som er tilført den nye kommunen. Forsand bankbeholdning er med i tallene per 1. tertial 2020 men ikke i foregående år i tabellen.

Kommunen[5] har god likviditet og den gjennomsnittlige likviditeten i 1. tertial er tilnærmet lik som ved årsslutt 2019. I tillegg til den kortsiktige likviditetn på kr 1,17 milliarder har kommunen kr 144 millioner inneestående på skattetrekkskonto per 30. april 2020. Kr 389 millioner av årets låneopptak er tatt opp i 1. tertial. Kommunen har hatt kr 410 millioner plassert på konto med 31 dagers varslingsfrist for uttak i 1. tertial, henholdsvis kr 207 millioner i SR-bank og kr 207 millioner i Sandnes Sparebank. Størrelsen på denne type innskudd varierer ut ifra svingningene i likviditeten. Gjennomsnittlig avkastning på kommunens samlede kortsiktige likviditet (inkludert konti med 31 dagers varslingsfrist for uttak) tilsvarer en årsrente på 1,98 prosent. Rentenivået er nå på et betydelig lavere nivå enn den har vært i 1. tertial som følge av Covid 19.

Figuren under viser bykassens likviditetsbudsjett for 2020. Den blå linjen viser faktisk likviditet per 1. tertial. Som figuren viser har faktisk likviditet vært noe lavere enn budsjettert i slutten av perioden. Dette skyldes høyere utgifter og lavere inntekter enn budsjettert. Faktisk likviditet ligger på om lag kr 400 millioner ut året. Dette er midler som er plassert på konto med 31 dagers varslingsfrist for uttak. Linjen for faktisk likviditet vil ligge på et høyere nivå etter hvert som likviditetsbudsjettet oppdateres med faktiske tall utover året.

Likviditet 2020 per 1. tertial

[5] Tallene i rapporten er bykassetall, eksklusiv de kommunale foretakene.

Publisert: 28.05.2018 09:18
Sist endret: 08.06.2020 13:12