Langsiktig finansielle aktiva

Finansreglement for nye Sandnes kommune ble vedtatt i sak 89/19 16. desember 2019 og gjelder fra kommunesammenslåing 1. januar 2020.

Ved utgangen av 2019 utgjorde den langsiktige porteføljen kr 163,5 millioner for Sandnes kommune og kr 165,5 millioner for Forsand kommune. Den langsiktige porteføljen utgjorde dermed kr 329 millioner i innskutt kapital ved kommunesammenslåing 1. januar 2020 og ikke kr 250 millioner som tidligere anslått (omtalt i sak 89/19). Ved utgangen av 1. tertial var det plasseringer på om lag kr 86 millioner (30 prosent av porteføljen) som avviker fra investeringsrammene i finansreglementet (se allokeringstabell under). Rådmannen har inntil tre år fra kommunesammenslåingen til å tilpasse porteføljen det nye reglementet.

Rådmannen er i en prosess med å lage en plan for hvordan den langsiktige porteføljen skal tilpasses det nye reglementet. Dette vil bli nærmere omtalt i 2. perioderapport.

Sandnes kommune vedtok i sitt tidligere finansreglement (24. april 2017) en langsiktig portefølje på kr 200 millioner. I samarbeid med Grieg investor var det lagt opp til en implementeringsplan av midlene som strakk seg over tre år. I henhold til implementeringsplanen skulle det derfor vært plassert nye midler i 1. tertial 2020. Med bakgrunn i at den langsiktige porteføljen har blitt tilført midler som følge av kommunesammenslåingen har det ikke blitt plassert nye midler i denne perioden. Det jobbes imidlertid med å omplassere midler i porteføljen for å tilpasse porteføljen til det nye finansreglementet.

Finansreglementets investeringsrammer

Tabellen under viser allokeringsrammene gitt i finansreglementet punkt 6.2.1.

Delportefølje Minimum Nøytral Maksimum
A: Bankinnskudd 0 % 5 % 100 %
B: Rentebærende verdipapirer 0 % 35 % 70 %
Sum delportefølje A og B   40 %  
C: Kombinasjonsfond 0 % 10 % 30 %
D: Aksjefond
Norske aksjefond
Utenlandske aksjefond

0 %
0 %

20 %
30 %

35 %
40 %
Sum delportefølje C og D   60 %  
Sum total portefølje   100 %  

Den langsiktige porteføljen består som nevnt av midler som er plassert i aktivaklasser som avviker med finansreglementets investeringsrammer. Tabellen under viser alle aktivaklassene midlene er investert i, samt finansreglementets rammer innenfor de ulike gruppene.

Delportefølje Minimum Nøytral Maksimum Faktisk andel Beløp                  
A: Bankinnskudd 0 % 5 % 100 % 3,6 % 10 492
B: Rentebærende verdipapirer 0 % 35 % 70 % 17,8 %    51 909
Sum delportefølje A og B   40 %   21,4 %  
C: Kombinasjonsfond 0 % 10 % 30 % 1,0 %      3 060
D: Aksjefond     
Norske aksjefond 0 % 20 % 35 % 16,7 %    48 773
Utenlandske aksjefond 0 % 30 % 40 % 32,7 %    95 241
Sum delportefølje C og D   60 %   50,4 %  
Enkeltaksjer og EK bevis 0 % 0 % 0 % 27,7 %    80 749
Strukturerte produkter 0 % 0 % 0 % 0,4 %      1 088
Eiendom 0 % 0 % 0 % 0,1 %           373
Sum total portefølje   100 %   100 % 291 686

 

Som det framkommer av tabellen er aktivagruppene enkeltaksjer og egenkapitalbevis, strukturerte produkter og eiendom utenfor finansreglementets investeringsrammer. Mesteparten av avviket er innenfor enkeltaksjer og egenkapitalbevis. I tillegg er noen av renteplasseringene utenfor rammene i finansreglementet (kombinasjonsfondet og mindre plasseringer i høyrentefond). Det arbeides som nevnt aktivt med å tilpasse disse investeringene til kommunens finansreglement.

Utvikling per 30. april 2020

Markedsutvikling

1. tertial har vært svært preget av situasjonen rundt Covid 19. I april fikk man endelig et pusterom i aksjemarkedene etter en ruglete periode i februar, etterfulgt av en sterkt negativ mars måned. Men, MSCI AC World er opp 2 prosent (-11,7 prosent i lokal valuta) for året. Norske investorer har fått god drahjelp av den kraftige kronesvekkelsen, der NOK har svekket seg henholdsvis 16,6 prosent mot USD og 11,9 prosent mot EUR. Et godt bilde på volatiliteten som har preget markedene er at internasjonale finansmarkeder (i lokal valuta) falt over 30 prosent fra 19. februar til markedet snudde oppover 23. mars.

Oslo Børs hadde et turbulent førstekvartal (-24,1 prosent) og er ned -16,8 prosent ved utgangen av 1. tertial. Oslo Børs har vært ekstra utsatt i perioden grunnet det store fallet i oljeprisen, hvor vi blant annet har sett negativ pris på førsteposisjons oljekontrakter i USA. Nordsjøoljen endte 1. tertial ned -55 prosent.

Korona har også satt sine spor i rentemarkedet. Bortsett fra statsobligasjoner har man store deler av rentemarkedet gitt negativ avkastning så langt i 2019. Kredittmarginene både i Norge og globalt er fortsatt rundt dobbelt så høye som de var ved inngangen til året. Norsk pengemarked ga i 1. tertial en avkastning på 0,5 prosent, mens norske statsobligasjoner ga 3,5 prosent avkastning.  

Avkastning og porteføljens innhold

Tabellen under viser Sandnes kommunes langsiktige portefølje og avkastning på denne per 30. april 2020. 

Delportefølje Markedsverdi per 31.12.19 Markedsverdi per 30.04.20 Avkastning 2020 Avkastning 2020 % Andel av
porteføljen 30.04.2020
A: Bankinnskudd     
Sandnes Sparebank  10424 10492 68 0,6 % 3,6 %
Sum delportefølje A 10424 10492 68 0,6 % 3,6 %
B: Rentebærende verdipapirer (fond)     
DI Norsk Kort Obligasjon 20675  20368  -307 -1,5 % 7,0 %
DnB Obligasjon (III) 20764 20987 223 1,1 % 7,2 %
Nordea FRN Kreditt 10107 9930 -177 -1,7 % 3,4 %
T. Rowe Price Glb HY Bd Ah NOK  395 354 -42 -10,5 % 0,1 %
*SPDR Thomson Reuters Glb Convert Bond  241 271 30 12,3 % 0,1 %
Artic High Return Class B 252 0 -17 -6,6 % 0,0 %
Sum delportefølje B 52433 51909 -289 -0,6 % 17,8 %
Sum renteportefølje A+B 62857 62401 -222 -0,4 % 21,4 %
C: Kombinasjonsfond     
SEF FIRST Allokering I NOK    3122 3060 -62 -2,0 % 1,0 %
Sum delportefølje C 3122 3060 -62 -2,0 % 1,0 %
D: Aksjefond     
Norske aksjefond 55056 48773 -10282 -17,4 % 16,7 %
KLP Aksje Norge Indeks II 12587 10477 -2110 -16,8 % 3,6 %
Danske Norske Aksjer Institusjon I 10315 8521 -1794 -17,4 % 2,9 %
Arctic Norwegian Value Creation D  10072 8078 -1994 -19,8 % 2,8 %
Nordea Norge Pluss 8784 6825 -1959 -22,3 % 2,3 %
SR-Bank Utbytte B 3997 3560 -437 -10,9 % 1,2 %
Landkreditt Utbytte I 8974 11030 -1944 -15,0 % 3,8 %
Delphi Nordic A  146 138 -8 -5,7 % 0,0 %
Arctic Norwegian Value Creation B   181 145 -36 -19,8 % 0,0 %
Utenlandske aksjefond 93361 95241 1880 2,0 % 32,7 %
KLP Aksje Verden Indeks 21649 22069 421 1,9 % 7,6 %
AB Global Core Equity RX 15390 15597 208 1,3 % 5,3 %
Ardevora Global Long Only SRI 12886 13426 540 4,2 % 4,6 %
Stewart Investors Worldwide  9853 10814 961 9,8 % 3,7 %
SKAGEN Global A  3004 3173 169 5,6 % 1,1 %
SKAGEN Kon-Tiki A  (KUN EM) 7523 7009 -514 -6,8 % 2,4 %
Delphi Global A  17032 18090 1058 6,2 % 6,2 %
AKO Global Long-Only Fund C1  5572 4637 -935 -16,8 % 1,6 %
SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETF  279 242 -37 -13,2 % 0,1 %
*ISHRS EDGE MSCI WRLD MINVOL ETF USD ACC  173 184 11 6,2 % 0,1 %
Sum delportefølje D 148417 144015 -8402 -5,7 % 49,4 %
Enkeltaksjer og egenkapitalbevis (se vedlegg 1)     
Enkeltaksjer 73797 50523 -21778 -29,5 % 17,3 %
Egenkapitalbevis 39506 30226 -7800 -19,7 % 10,4 %
Sum enkeltaksjer og EK bevis 113303 80749 -29579 -26,1 % 27,7 %
Strukturerte produkter (se vedlegg 2)     
Autocalls 1590 1088 -502 -31,6 % 0,4 %
Eiendom          
Global Infrastruktur I AS Ord shs  373 373 0 0,0 % 0,1 %
Sum total portefølje 329662 291686 -38766 -11,8 % 100,0 %

 

1) Innskuddskonto med 31 dagers varslingsfrist for uttak, flytende rente 3 mnd nibor + 50 pkt. 1 tertial (endret til 65pkt)

Som det framkommer av tabellen over varierer utviklingen i 1. tertial for de ulike aktivagruppene. Renteplasseringene har hatt en avkastning på -0,4 prosent i perioden. De største gruppene som er aksjefond og enkeltaksjer og EK bevis har hatt en utvikling på henholdsvis -5,7 og -26,1 prosent. Porteføljen samlet har hatt en avkastning på -11,8 prosent i 1. tertial.

Relativ avkastning

I tabellen under framkommer porteføljens relative avkastning, altså forskjellen mellom avkastning på kommunens plasseringer og avkastning på plasseringens referanseindeks.

Aktivaklasse Avkastning Investering Referanseindeks Avkastning referanseindeks Avvik
A: Bankinnskudd    
Sandnes Sparebank 0,6 % ST1X (1) 0,5 % 0,1 %
B: Rentebærende verdipapirer -0,6 % ST4X (2) 3,5 % -4,1 %
C: Kombinasjonsfond    
SEF FIRST Allokering I NOK    -2,0 % ST1X,ST4X,OSEFX,MSCI AC (3) -0,7 % -1,3 %
D: Aksjefond    
Norske aksjefond -17,4 % OSEFX (4) -16,7 % -0,8 %
Utenlandske aksjefond 2,0 % MSCI AC World (5) 2,0 % 0,1 %
Enkeltaksjer og egenkapitalbevis    
Enkeltaksjer -29,5 % OSEBX (6) -16,8 % -12,7 %
Egenkapitalbevis -19,7 % OSEBX -16,8 % -3,0 %

1) Oslo børs statsobligasjonsindeks 0,25 år.

2) Oslo børs statsobligasjonsindeks 3 år.

3) 20 % ST1X, 30% ST4X, 15% OSEFX, 35% MSCI AC.

4) Oslo børs fondsindeks

5) Morgan Stanley Capital International all Country World Index.

6) Oslo børs hovedindeks

Renteplasseringene har gjort det -4,1 prosent dårligere enn indeks. Noe av bakgrunnen for avviket er at renteplasseringene har forskjellig rentedurasjon sammenlignet med indeks og porteføljen består av små plasseringer i høyrentefond som ikke samsvarer med indeks. Når det gjelder aksjefondene har de norske fondene hatt en avkastning marginalt dårligere enn indeks, mens de globale har hatt en avkastning som er marginalt bedre enn indeks. Det største avviket er på enkeltaksjene som har hatt en avkastning på -12,7 prosent bak referanseindeks.

Etisk gjennomlysning

Sandnes kommunes etiske retningslinjer innenfor finansforvaltning framkommer i finansreglementets kapittel 3.2. kommunens investeringer skal være etisk forsvarlige og det er løpende oppfølging på området, ved at administrasjonen arbeider aktivt med ekstern rådgiver.

Publisert: 28.05.2018 09:36
Sist endret: 08.06.2020 13:27