Gjeldsporteføljen

 

  30.04.2020 2019 2018 2017
Langsiktig gjeld IB  6527499 5866202 5556396 5162514
Avdrag lån -33833 -366138 -299485 -289162
Låneopptak 629000 843652 609291 683043
Langsiktig gjeld UB 7122667 6343715 5866202 5556396

Tabellen viser utviklingen i kommunens gjeld. Kommunen har en gjeld på kr 7,1  milliarder per 30. april 2020. Det har blitt tatt opp kr 389 millioner i låneopptak så langt i år, i form av to nye sertifikatlån. Ett sertifikatlån har blitt gjort om til et langsiktig lån med PT-rente. I tillegg er det tatt opp kr 240 millioner i lån i Husbanken. Dette til videre utlån i form av startlån. Kommunens gjeld har økt med 12 prosent siden utgangen av 2019. Noe av økningen skyldes at lån fra tidligere Forsand kommune er inkludert per 30. april 2020 men ikke i foregående år (derfor avviker UB langsiktig lån 2019 med IB langsiktig lån 30. april 2020). 

Figuren under viser kommunens lånekilder. Kommunen har gjeld i kapitalmarkedet i form av sertifikat- og obligasjonslån, i Kommunalbanken, KLP og Husbanken. Kommunens gjennomsnittlige vektede lånerente er på 2,01 prosent per 30. april 2020.

Sertifikatlån

Kommunen hadde kr 2,9 milliarder gjeld i sertifikatmarkedet per 30. april 2020. Dette er kortsiktige lån som forfaller innen de neste 12 månedene. Som man kan se av figuren over utgjør andelen gjeld i sertifikatmarkedet 41 prosent ved utgangen av 1. tertial. Andel gjeld i sertifikatmarkedet var 42 prosent ved utgangen av 2019.

Refinansieringsrisiko

Refinansieringsrisiko omhandler faren for at kommunen får problemer med å refinansiere gjeld. Problemet kan oppstå dersom noe uventet skjer i markedet, og dette kan medføre mangel på likviditet. Kommunen kan dermed få problemer med å refinansiere eller å ta opp nye lån. Risikoen anses som lav da kommuner vurderes som særdeles sikre låntakere. Kommunen kan derimot utsettes for økte marginpåslag. Kommunen styrer sin gjeldsforvaltning etter flere momenter som er med på å redusere denne risikoen. Ett enkelt sertifikatlån skal ikke være større enn kr 300 millioner. En annen viktig faktor for å redusere refinansieringsrisikoen er å spre låneforfallene utover de neste 12 månedene.

Tabellen under viser kommunens portefølje i sertifikatmarkedet per 30. april 2020. Porteføljen er delt opp i en rekke mindre lån. Alle lånene har 12 måneders løpetid og lånene er spredt på ulike utstedere i markedet. Gjennomsnittlig vektet lånerente på de kortsiktige lånene er på 1,80 prosent per 30. april 2020. Rentenivået er redusert betraktelig som følge av Covid 19. Dersom det lave rentenivået vedvarer vil lånene refinansieres til lavere rente enn på nåværende lån ved forfall.

Beløp  Forfallsdato Rente  (%) Løpetid (mnd) Lånesituasjon
150000 29.05.2020 1,7000 12 DnB
199000 12.06.2020 1,7130 12 Kommunalbanken
249000 07.08.2020 1,7050 12 Handelsbanken
201000 14.08.2020 1,7120 12 Kommunalbanken
170000 28.08.2020 1,7030 12 DNB
171000 11.09.2020 1,7500 12 SEB
180000 25.09.2020 1,8300 12 DnB
200000 02.10.2020 1,8630 12 SB1 Markets
220000 09.10.2020 1,8950 12 DnB
149000 16.10.2020 1,9700 12 Danske Bank
216000 06.11.2020 1,9930 12 DnB
191000 05.02.2021 1,8940 12 DnB
245000 12.02.2021 1,9250 12 Kommunalbanken
169000 16.03.2021 2,1000 12 SEB
198000 25.03.2021 1,3100 12 DNB
2908000        

Figuren under viser sertifikatlånenes forfallstruktur de neste 12 månedene. Lånenes forfall er spredt utover flere måneder. Kommunen prøver å unngå å ha lån til forfall mot slutten av året da man historisk har sett økte marginpåslag i markedet på denne tiden.

Obligasjonslån/gjeldsbrevlån

Beløp  Forfallsdato Rente (%) Løpetid  Låneinstitusjon Renteform
364000 26.01.2021 1,8900 5 år SEB/DNB Fast
200000 09.09.2021 1,6650 5 år DNB Fast
280000 02.11.2023 3 mnd nibor +0,5229 6 år Nordea 3 mnd nibor+0,5229
200000 19.03.2024 2,1290 5 år Nordea Fast
210000 16.01.2025 2,1500 5 år Kommunalbanken Fast
500000 22.01.2026 2,4920 10 år Kommunalbanken Fast
200000 09.09.2026 2,1180 10 år DNB Fast
201000 08.03.2029 2,6070 10 år KLP Fast
200000 23.08.2029 2,0100 10 år Kommunalbanken Fast
2355000          

Tabellen over viser kommunens gjeld i obligasjonsmarkedet og gjeldsbrevlån (Kommunalbanken og KLP som utsteder). Gjennomsnittlig vektet lånerente er 2,18 prosent per 30. april 2020.

Tabellen under viser gjeldsbrevlån med løpetid på mer enn 10 år. Lånene stammer fra tidligere Forsand kommune med unntak av lånet på kr 165 millioner som ble tatt opp i 2020. Gjennomsnittlig vektet lånerente er 1,71 prosent per 30. april 2020.

Beløp Forfallsdato Rente (%) Løpetid  Låneinstitusjon Renteform
1340 01.06.2034 1,9 [1] 18 år KLP PT-rente
12567 11.05.2043 2,3300 30 år Kommunalbanken 3 mnd nibor +0,6000
28423 10.06.2043 2,2100 30 år Kommunalbanken 3 mnd nibor +0,6000
19606 11.05.2043 2,0900 30 år Kommunalbanken Fast til 2021
13600 19.06.2045 2,1000 30 år KLP Fast til jun 2020
8500 21.07.2045 2,1000 30 år KLP Fast til jul 2020
4160 23.12.2045 2,3600 30 år KLP Fast til des 2020
8238 23.12.2045 2,3600 30 år KLP Fast til des 2020
11765 10.09.2047 1,4000 30 år Kommunalbanken PT-rente
36290 27.08.2048 1,9700 30 år Kommunalbanken Fast til 2021
165000 24.04.2050 1,4000 30 år KLP PT-rente
309490          

[1] endres til 1,4 prosent i mai 2020

Figuren under viser forfallene på obligasjons- og gjeldsbrevlånene. Som figuren viser, sprer forfallene seg utover de neste 30 årene.


Lån i Husbanken

Beløp Rente Renteform Forfall fastrente
1075000 2,0466 % Flytende  
160000 1,7299 % Fast 01.01.2022
74000 4,2000 % Fast 01.06.2021
102000 2,2870 % Fast 01.09.2022
172000 2,6030 % Fast 01.01.2037
1582000      

Tabellen over viser kommunens gjeld i Husbanken per 30. april 2020. Lån i Husbanken har økt med 19 prosent fra utgangen av 2019. Dette kommer av at årets låneopptak på 240 MNOK ble tatt opp i 1. tertial, samt at tidligere Forsand kommunes lån er med i tallene for 2020 men ikke 2019. Gjennomsnittlig vektet lånerente på lånene i Husbanken er 2,19 prosent per 30. april 2020.

Videre utlån

Tabellen under viser utviklingen i videre utlån i form av startlån.

  30.04.2020 2019 2018 2017
Utlån husbankmidler 1439179 1344809 1170144 1033210

Utlån er redusert med en tapsavsetning på kr 10 millioner per 30. april 2020. I 1. tertial har videre utlån vært på kr 119 millioner. Det vil også være innfrielser av lån i løpet av året, og totalt innbetalte avdrag og innfridde lån er på kr 35 millioner i 1. tertial.

Renterisiko

  30.04.2020 2019 2018 2017
Brutto rentebærende gjeld 7122667 6373715 5866202 5556396
Rentebærende eiendeler:        
Ansvarlig lån i Lyse -371089 -371089 -390620 -410151
Ansvarlig lån i Tomteselskapet -95336 -95336 -99669 -104002
Startlån - videre utlån -1439179 -1354809 -1180144 -1043210
Bankinnskudd -1173061 -1164405 -1080706 -1505817
Sum rentebærende eiendeler -3078665 -2985639 -2751138 -3063179
Netto rentebærende gjeld 4044002 3388077 3115063 2493216
Rentekompensasjon husbanken -246400 -246400 -273200 -299896
Lån finansiert av VAR-gebyr  -1007200 -1007200 -1035300 -946300
Lån som betjenes av Brann IKS -272900 -272900 -283000 -293000
Lån med fastrente 2165394 2075000 1474000 1474000
Andel lån hvor rentebinding bør vurderes 352108 -213423 49563 -519980

Som det framkommer av tabellen over, overstiger i utgangspunktet rentebærende gjeld rentebærende eiendeler med kr 4 milliarder per 30. april 2020. I all hovedsak er kommunens rentebærende eiendeler plassert til flytende rente. Låneopptak er derfor også i stor grad tatt opp til flytende rente. Kommunen mottar rentekompensasjon fra Husbanken på enkelte lån, og kommunen har dermed ikke renterisiko på disse lånene. Bykassen har heller ikke renterisiko på lån som betjenes av andre.

Publisert: 28.05.2018 10:34
Sist endret: 08.06.2020 13:43