Bevilgningsoversikt investering

Under vises bevilgningsoversikt for investering etter ny budsjett- og regnskapsforskrift § 5-5 første ledd.

Post Bevilgningsoversikt - investering (Regnskap)

Regnskap
 jan-april

Årsbudsjett Opprinnelig budsjett
1 Investeringer i varige driftsmidler 281983 1290806 1272293
2 Tilskudd til andres investeringer 174 300 300
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 0 0 0
4 Utlån av egne midler 125243 240000 240000
5 Avdrag på lån 33075 160000 160000
6 Sum investeringsutgifter 440475 1691106 1672593
7 Kompensasjon for merverdiavgift 46799 166981 164661
8 Tilskudd fra andre 22875 103524 91006
9 Salg av varige driftsmidler 844 95750 95250
10 Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0
11 Utdeling fra selskaper 0 0 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 34640 183863 183863
13 Bruk av lån 508010 1020757 1020757
14 Sum investeringsinntekter 613167 1570375 1555537
15 Videreutlån 0 0 0
16 Bruk av lån til videreutlån 0 0 0
17 Avdrag på lån til videreutlån 0 0 0
18 Mottatte avdrag på videreutlån 0 0 0
19 Netto utgifter videreutlån 0 0 0
20 Overføring fra drift 0 117056 117056
21 Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond 0 0 0
22 Netto avs. til eller bruk av ubundne inv.fond 3175 3175 0
23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 3175 120231 117056
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 0 0 0

Per april er det brukt kr 282 millioner av årets budsjett på kr 1 291millioner. Dette tilsvarer 21,8 prosent av årets budsjett. Samlet oversikt over alle pågående investeringsprosjekter, skjema 2B finnes i vedlegg 2 til denne sak.

Når det gjelder tilskudd til andres investeringer er kr 174 000 utbetalt forskudd spillemidler til ballbinge i Rossåsen i regi av Rossåsen Velforening. Kommunen vil ta eierskap over banen når den er ferdig.

Regnskapstallene for utlån av egne midler består lån til Sandnes Ulf Arena AS på kr 5 millioner, lån til Laito Produksjon AS på kr 1,2 millioner og startlån på kr 119 millioner.

I gjeldende økonomiplan 2019-2022 er det budsjettert med kr 160 millioner i avdragsutgifter på startlån. Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Kommunen betaler avdrag på lånene til Husbanken.

Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon.

Som tilskudd fra andre er det per april mottatt tilskudd til gapahuker på Gramstad med kr 300 000, Enovatilskudd på kr 1,3 millioner og husbanktilskudd på kr 1,6 millioner. Det er også mottatt refusjonsinnbetaling på kr 21,6 millioner i forbindelse med anleggsbidragsavtaler.

Salg av varige driftsmidler er budsjettert med kr 50 millioner for salg av gamle brannstasjonen, kr 40 millioner for salg av eiendommer i Haakon 7s gate og kr 5,75 millioner for salg av gamle rådhus. Det er regnskapsført inntekter fra salg av kommunal eiendom og gammel brannbil.

Investeringer som ikke finansieres av tilskudd som er budsjettert på prosjektene eller andre inntekter, må lånefinansieres. Det er så langt i år tatt opp kr 389 millioner i ordinære lån til finansiering av årets investeringer. Øvrige bruk av lånemidler per april gjelder startlånordningen. Dette er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Utlånene finansieres av innlånte midler fra Husbanken.

Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 117 millioner i 2020. Regnskapsføringen foretas ved årets slutt.

 

Status på større pågående byggeprosjekter per 30. april 2020

 

Prosjekt 10001 - Rådhuset  

Byggeregnskap legges frem i egen sak sammen med perioderapporten.

 

Prosjekt 1002000, 1002001, 1002002 – Parkeringshus, rivning og regulering av S1/A8

Kommunestyret vedtok i sak 19/20 en full utbygging. Bygget er under prosjektering. Parkeringsdelen planlegges tatt i bruk Q3 2021. Næringsdelen planlegges ferdigstilt Q4 2022. Som følge av kommunens stramme økonomiske situasjon foreslås det i denne perioderapporten å stanse dette prosjektet.

 

Prosjekt 1501600/1501900 – Rehabilitering Kulturhuset og nytt tautrekk og lysanlegg

I forbindelse med Covid-19 pandemien ble kulturhuset stengt. Rehabilitering ble da fremskyndet i forhold til opprinnelig plan og pågår for fullt.

 

Prosjekt 2103300 – Bofellesskap psykisk helse Sørbø Hove

Regulering pågår og avventer andregangsbehandling.

 

Prosjekt 2103400 - EFF-boliger Olsokveien

Anbudskonkurranse er avholdt og det er ti tilbydere. Evaluering utføres i mai.

 

Prosjekt 2104300 - EFF-boliger Skeianegata

Regulering pågår. Grunnforholdene er dårlige, og det må påberegnes peling. Ny kalkyle legges fram i K0-sak når rekkefølgekravene er kalkulert. Det vurderes anbud på totalentreprise uten tomt.

 

Prosjekt 2104600 – Ombygging Skeianegt.14

Avventer svar på rammetillatelse på grunn av innsigelser fra naboer. Saken ligger hos Fylkeskommunen.

 

Prosjektnummer 2105200 – Prestholen, bygging av ny personalbase

Ferdigbefaring er utført og prosjektet er ferdigstilt.

 

Prosjekt 2500406 - 2 småhus Bogafjell

Byggeprosjektet er i gang og i henhold til plan.

 

Prosjekt 2602200 - Ombygging av første etasje på Åse Boas

Det er tidligere varslet styret i Sandnes Eiendomsselskap KF om mulig kostnadsoverskridelse på prosjektet. Dette skyldes flere forhold. Det ble avdekket dårlige grunnforhold under vaskeriet og mangel på membran. Prosjektet bærer ellers preg av økte kostnader med årsak i uforutsette utfordringer knyttet til rehabiliteringen. Kostnadsoverskridelse anslås å ligge i størrelsesorden 2.5 MNOK. Covid-19 situasjonen har videre ført til at deler av prosjektet er stoppet på ubestemt tid, da en ikke får tilgang til bygget. Dette gjelder teknisk rom i 4.etasje samt ferdigstilling av sprinkleranlegg.

 

Prosjekt 30009 Bogafjell ungdomsskole

Prosjektet er i byggefasen. Det gjennomføres som modifisert totalentreprise og bygget skal stå ferdig til skolestart i august 2020. Ferdigstilling av utomhusarbeid og innendørs pågår. Innredning starter i slutten av juni. Noe usikkerhet på enkelte av leveransene i forbindelse med innredning og IT med bakgrunn i Covid-19-situasjonen.

 

Prosjekt 30010 / 6001100 – Kleivane skole og idrettshall

K2 lagt fram i SEKF styresak 095-19 og prosjektet gjennomføres som modifisert totalentreprise. Prosjektet er i byggefasen. Dette prosjektet er brukt som pilotprosjekt for «avfallsfrie byggeplasser» der målet er å redusere avfallsmengden med inntil 75 prosent.

 

Prosjekt 30021- Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole

Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt med en forventet sluttsum på 274 MNOK. Det pågår nå ferdigstilling av uteområdet. Overskridelsene på kr 42 millioner kan i all hovedsak tilskrives uforutsette forhold som har dukket opp underveis i rehabiliteringsprosjektet. Dette er redegjort for i flere styremøter i Sandnes Eiendomsselskap KF.

 

Prosjekt 3002900 Malmheim skole

Revidert K0 ble framlagt for SEKF styret i sak 128-19. Anbudskonkurranse er avholdt og evaluering pågår.

 

Prosjekt 30003400 og 6000700 Sviland skole og liten flerbrukshall

K2 lagt fram i SEKF styresak 094-19. Prosjektet er i byggefase og skolen ventes ferdigstilt til skolestart 2021. Idrettshallen bygges når skolen er tatt i bruk og ventes ferdigstilt i 2022.

 

Prosjekt 3003700 – Utvidelse Sandved skole B28

Prosjektering er i igangsatt og møter med brukerutvalg initiert.

 

Prosjekt 3003800 – Altona skole og ressurssenter – flytter til Soma skole   

Marginene i prosjektet er i all hovedsak forbrukt. Det er gjort asbest-funn som medfører saneringskostnader. Per april er det ikke indikasjoner på større overskridelser, men det rapporteres om usikkerhet på grunn av stram økonomi.

 

Prosjektene 3502000 Langgata 72 Helsestasjon / 1501300 Langgata 76

K1 er fremlagt i Formannskapet i sak 22/20 og 23/20 og det arbeides med tiltak for å redusere kostnader.

 

Prosjekt 60008/6000801 – Austrått svømmehall

Prosjektet er i byggefase og forventes ferdigstilt august 2020.

 

Prosjekt 6001000 – Giskehallen I, rehabilitering av svømmehallen

K1 er lagt fram i Formannskapet i sak 17/19. Som et ledd i å redusere kostnader er det vedtatt en reduksjon i prosjektet til å kun omfatte rehabilitering av svømmehallen, og ikke rehabilitering av idrettshallen. Oppstart av bygging avhenger av ferdigstilling av Austrått svømmehall.

 

Status på andre større pågående investeringsprosjekter per 30. april 2020

 

Prosjekt 63046 – Ruten – teknisk plan og offentlig byrom

Arbeidet med Ruten byrom løper som planlagt. Rådhusplassen og byparken ferdigstilles i løpet av 2020, mens arbeidet med Ringen planlegges igangsatt 2. halvår og ferdigstilles ved årsskifte. Ringen er på anbud og det er dermed knyttet usikkerhet til endelige kostnader.

 

Prosjekt 68613 – Utvidelse av Høyland kirkegård

Igangsettes i forhold til reguleringsendring høsten 2020 dersom praktiske forhold kan avklares. Det går en strømledning gjennom kirkegården, flomsone og utfordringer med parkering og adkomst.

 

Prosjekt 68613 – Utvidelse og opparbeiding av doble gravsteder på Soma gravlund

Anbudsfase planlegges før sommeren 2020, med forventet oppstart til høsten 2020.

 

Prosjekt 75041 – Optimalisering av vannforsyning Hommersåk

Prosjektet er under planlegging og en forventer oppstart siste halvdel av 2020. En venter nå på beslutning fra private aktører, i tillegg har det vært behov for å omprosjektere ventilkammer.

 

Prosjekt 75060 – Omlegging kulvert Stangelandsåna

I forbindelse med at IVAR gjennomførte oppgradering på hovedvannledning ble prosjektet forsinket og forskjøvet ut i 2020.

 

Oversikt over alle pågående prosjekter med kommentarer på framdrift og økonomi finnes i vedlegg 3 og vedlegg 4.

Publisert: 14.05.2018 11:56
Sist endret: 08.06.2020 09:27