Nye økonomiske oversikter

Nye økonomiske oversikter

 

Ny kommunelov ble vedtatt 22. juni 2018 og trådte i kraft 1. januar 2020. Tilhørende budsjett- og regnskapsforskrift, Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. ble vedtatt 7. juni 2019. I forskriften er det vedtatt nye obligatoriske oppstillinger til økonomiplanen, årsbudsjettet og regnskapet. Oppstillinger etter ny forskrift er:

  • Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4
  • Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5
  • Økonomisk oversikt etter art – drift, § 5-6
  • Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet, § 5-7
  • Balanseregnskapet, § 5-8
  • Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

I denne rapporten vises og rapporteres det på bevilgningsoversikter for drift og investering etter §§ 5-4 og 5-5.

 

Publisert: 14.05.2018 11:55
Sist endret: 05.06.2020 15:58