Økonomi

Samlet regnskapsmessig merforbruk er på kr 22,4 millioner i driftsregnskapet, med et estimert merforbruk på kr 48,2 millioner ved årsslutt. Sentale inntekter har mindreinntekter på kr 9,8 millioner per april mens estimert årsprognose er manglende inntekter på kr 125,8 millioner.

Publisert: 14.05.2018 11:51
Sist endret: 07.06.2020 13:42