Status for bystyrets vedtatte tekstforslag

Tekstforslag Ansvarlig Frist Status
Hovedregel hele stillinger Organisasjon/ Helse og velferd, egne prosjekter per område Høsten 2019, politisk behandling september  Påbegynt

I Sandnes kommune skal heltidsstillinger være hovedregelen. Bystyret ber rådmann legge fram sak om flere interne vikarpooler i kommunen med faste hele stillinger etter modell fra Bergen. Flere heltidsstillinger skal øke kompetansen, styrke kontinuiteten, samt fremme og kvalitetssikre arbeidsmiljøet blant ansatte i helsetjenesten. En vridning av flere arbeidstimer til helgene er viktig for å oppnå dette. Bystyret ber rådmann om å gå i dialog med fagforeningene for å se på konkrete alternativer til særavtaler etter modell fra Tromsø som har innført 3 ulike særavtaler for å oppnå større stillinger og mer helg som gir bedre kvalitet.

Status: Tjenesteområde Helse og velferd har påbegynt dette arbeidet.

Vurdere bruk av KF Organisasjon/rådmann Sak FN mars/april  Påbegynt

Bystyret ber rådmannen vurdere bruken av Kommunale Foretak i Sandnes kommune og komme tilbake til bystyret med en vurdering av om det er hensiktsmessig å ta alle eller noen av KFene inn i den ordinære organisasjonen.

Status: Sak framlegges for politisk behandling juni 2019.

Internett og mobildekning Innovasjon og digitalisering     Påbegynt

Bystyret ber rådmannen til våren legge frem en sak der hensikten er å gi alle innbyggere i Sandnes kommune tilfredsstillende  internett og mobildekning, gjerne etter modell fra Forsand. Bystyret ber om kostnadsbilde og mulig fremdriftsplan.

Status: Sak legges frem for bystyret i juni.

Sandved skole/Elevplasser i sentrum Rådmann, SEKF og skole Møte uke 3 for å avklare innhold/ framdrift  Påbegynt

Bystyret viser til sitt vedtak i sak om Skolebehovsplan 2019-2022 om skolene Sandved, Stangeland og Trones. Bystyret understreker viktigheten av at en løsning kan senest vedtas i Skolebehovsplanen 2020-2023. Bystyret ber rådmannen innarbeide nødvendige midler til å gjennomføre den valgte løsningen i Økonomiplanen 2020-2023. Bystyret ber samtidig rådmannen så snart som mulig å starte nødvendige forberedelser av planarbeid, som f.eks. varsling av planoppstart for reguleringsplan, slik at utbygging kan skje så snart som mulig etter vedtak. Rådmannen må vurdere om det vil være mest hensiktsmessig å erstatte eldre bygg med mer kompakte bygg.

Status: Saken om sentrumskolene er omtalt i høringsdokumentet til skolebehovsplan 2020-2023. Forslag til løsning blir omtalt i skolebehovsplanen 2020-2023.

Sandnes Idrettspark Byutvikling og teknisk Vår 2019  Påbegynt

Bystyret vil legge til rette for at Sandnes Idrettspark/Sandnes stadion skal være den fremste friidrettsarenaen i regionen og slik at det kan arrangere nasjonale og internasjonale stevner/mesterskap der.  Bystyret vil videre tilrettelegge for at dagens store bruker, Sandnes Idrettslag, friidrettsgruppa, kan få økt aktivitet og treningstider på Sandnes stadion, både blant barn og unge, junior og senior, eliteutøvere og aktive mosjonister.

Status: Friidrett prioriteres, treningstider fordeles i samråd med idrettsrådet i Sandnes.

Rask integrering Oppvekst skole/Helse og velferd  Vår 2019  Påbegynt

Fjell kommune i Hordaland kan vise til gode erfaringer med et «hurtigspor» for integrering av utvalgte flyktninger som raskt kommer i jobb og lærer norsk.

Det bes vurdert om et «hurtigspor» for integrering av flyktninger kan bli et tilbud Sandnes kommune kan ta i bruk, i stedet for introduksjonsprogrammet, for de dette kan passe for.

Status: Foreløpige analyser viser at det er svært få dette er aktuelt for, men skal gjøre en grundigere analyse og innhente erfaringer fra Fjell.

"Graveklubben" Byutvikling og teknisk   Ikke påbegynt

Det bes om at det vurderes et tiltak i Sandnes kommune for å samordne gravearbeidene i kommunen, med hensikt å redusere ulempene for beboere, arbeids og næringsliv, trafikanter og å unngå unødig graving i områder og dermed bedre miljøet. 

Status: Sandnes kommune har etablert struktur for samkjøring og koordinering med de ulike aktørene. En videreutvikling av dette i form av en "graveklubb" vil bli vurdert i løpet av tredje kvartal 2019.

Sykehjemsdekning Helse og velferd    Påbegynt

Bystyret ber rådmann fortsatt sikre full sykehjemsdekning. Full sykehjemsdekning defineres slik at de som har behov for en sykehjemsplass får det ved behov.

Status: Analyser og behov vil bli synliggjort i forbindelse med økonomiplan. Helse - og velferd igangsetter ekstraordinære tiltak, når behovene øker. Variasjoner i utskrivningsklare pasienter fra SUS varierer fra uke til uke. 

Åpne svømmehaller om sommeren Byutvikling og teknisk Før sommeren  Påbegynt

Bystyre ber rådmann om å holde en svømmehall åpen hele skolens sommerferie om det er praktisk mulig. 

Status: Tilbud om sommerbading vil utvides til å gjelde gjennom hele skolens sommerferie fra og med uke 26 til og med uke 33. Se også o-sak UTS 21/19. Når Iglemyr åpner om 1 ½ år så blir det forutsatt at bystyret fatter samme vedtak som formannskapet: et særdeles godt publikumstilbud i alle ferier, også varmtvann, ref. bsak 55/19.

Varmtvannnsbasseng Byutvikling og teknisk/Helse og velferd  Før sommeren   Påbegynt

Trening i varmtvannsbasseng er viktig for mange, og derfor ber bystyret rådmann sikre at varmtvannsbassenget på Varatun holdes åpent for trening i så stor grad det er mulig i forhold til ferieavvikling og vedlikehold i løpet av sommeren fra mai til september. 
Kommentar:

Ridesenter Byutvikling og teknisk    Påbegynt

Bystyret ber rådmannen gå i dialog med Sandnes og Jæren rideklubb for å finne løsning for framtidig lokasjon for klubben.

Status: Pågår. Lokasjonen er unntatt offentlighet inntil videre. Meldes inn som egen sak til bystyret. 

Levedyktige bydeler Byutvikling og teknisk    Påbegynt

Bystyret vil presisere kommuneplanens samfunnsdel. Her skal man utvikle alle bydeler og hele Sandnes. Rådmannen må i planer legge til rette for en naturlig og samfunnsøkonomisk utvikling i hele Sandnes. Det må også tas høyde for at Sandnes har et stort omland når det planlegges for bilbruk og parkering i sentrum og i Forsand.

Status: Det er i forbindelse med fullføringen av kommuneplanarbeidet, samt Sandnes komunes innspill og høringsuttalelser til regionalplanarbeidet, vektlagt forhold som bidrar til å utvikle bydeler og hele Sandnes kommune, inkludert transport, parkering og arealbruk.

Dagplasser demente Helse og velferd    Påbegynt

Bystyret ber rådmannen følge regjeringens tilskuddsordning for dagsenter for demente og planlegge utbygging av et forsterket tilbud i Sandnes.

Status: Sandnes kommune søkte disse tilskuddsmidlene i 2012 og etablerte 12 plasser på Austrått bo - og altivitetssenter, hvorav 5 av plassene er til yngre demente. Disse er nå innarbeidet i ordninær ramme. Tilbudet fungerer bra og antall plasser tilfredsstiller behovet. 

Åpne kommunale lokaler Kultur og næring/innovasjon og digitalisering    Påbegynt

Det bes vurdert en ordning hvor frivillige organisasjoner, idrettsklubber, kulturaktører, grupper og privatpersoner kan søke om å låne eller leie kommunale lokaler når kommunen ikke har behov for å disponere lokalene selv. Dette kan gjelde lokaler på skoler, helse og velferdssentre, helsehus, noen barnehager og lokaler innfor kulturetaten. Jamfør Trondheimsmodellen. Ved nybygg, rehabilitering av kommunale lokaler, bes det om at det hvor det er mulig, hensyn tas slik bruk.

Status: Det er allerede etablert låneordninger for frivillige lag og foreninger kan låne lokaler i kommunale bygg etter allmenn åpningstid. Disse ordninger driftes av saksbehandlere hos Kulturavdelingen og Park, Idrett og Vei. I løpet av 2019 vil det bli etablert et digitalt bookingsystem som vil gjøre det enklere for brukerne å finne frem til ledige lokaler. Systemet har store likheter med Trondheimsmodellen, men det er utviklet i Bergen og senere tatt i bruk av blant andre Stavanger. Sandnes kommunes kulturarenaplan 2014-2019 skal rulleres nå, og dette skjer i et samarbeid med Sandnes Eiendom KF og fagstab Skole slik at det legges til rette for flerbruk/sambruk i nye bygg.

Leksehjelp Oppvekst skole Sak april  Påbegynt

Bystyret ber rådmannen sikre at tilbud om leksehjelp på skolene er ved skoledagens begynnelse eller slutt.

Status: Sviland, Bogafjell og Øygard starter opp piloten ved skolestart 2019-20. De er nå i planleggingsfasen. Utvalget har bedt om at å få en presentasjon i løpet av tidlig høst om hvordan de har tenkt å organisere dette. 

L 54 Kultur og næring    Påbegynt

Bystyret ber rådmannen legge frem sak for utvalg for kultur og oppvekst om fremtidig organisering av ungdomsfritidstilbud i sentrum, herunder eventuell relokalisering til andre lokaler. Sandnes Unge Bystyre involveres i arbeidet.

Status: Arbeidet er påbegynt og Sandnes unge bystyre er involvert i arbeidet.

Småhus      Påbegynt

Bystyret er av den oppfatning av at kostnaden per småhus på 3 500 000,- til 4 200 000,- er for høy. Vi ber rådmann komme tilbake med sak med konkrete tiltak som kan få prisen ned og/eller andre forslag til boligtyper. Det bør f.eks vurderes modulbaserte løsninger.

Bystyret ber rådmannen tas initiativ til et dialogmøte mellom Tomteselskapet, Eiendomsselskapet, Boligtjenesten, Mestringsenheten og utvalg for Helse og sosialtjenester angående boliger for vanskeligstilte. Det bes drøftet tiltak for å redusere kostnadene og/eller alternative boløsninger.

Status: Dialogmøte er avholdt, og tematikk drøftet. Oppsummerende sak kommer til bystyret i juni.

Forebygging – tøffe ungdomsmiljøer  Barn og unge    Påbegynt

Forebygging – tøffe ungdomsmiljøer
I flere medieoppslag denne høsten har hørt om det tøffe ungdomsmiljøet i distriktet. Den 25. oktober stod det i avisen at politiet hadde rykket ut på ti ungdomsslosskamper på ti dager i Sola og Stavanger. Den 2. november skrev politiet på
twitter at de var tilstede på et ungdomsarrangement på Lura hvor det var samlet 200 ungdommer i alderen 14-18 år.
Sandnes kommune har et bra team i forebyggende enhet. Utviklingen har vist at særlig utsatt er ungdom i alderen 12-18 år. Det er viktig at både politi, kommune, nav, oppfølgingstjeneste m.fl styrker samarbeidet for å nå utsatte ungdommer. Det er viktig å kunne møte ungdom der de er og være tilstede for dem både i skoletid og fritid.

Bystyret ber rådmann vurdere tiltakene i revideringen i rusmiddelpolitisk handlingsplan som er ute på høring.
• etablere et sentrumsnært ”drop in”-tilbud, kontor eller møtelokale som er lett tilgjengelig og åpent også etter 1530.
• vurdere å øke tilgjengeligheten gjennom flere stillinger, ha ansatte i en turnus-ordning slik at de kan være tilgjelig også ettermiddag/kveld
• ha faste møtepunkt på skoler
• arbeide med rusavvenning til ungdom under 18 år (ikke bare psykisk helse)
• øke kapasiteten til utadrettet virksomhet med kurs/foredrag og holdningsskapende arbeid.

Status: Det er søkt om midler til for å kunne etablere et utvdet tilbud for denne gruppen. Kommunen har nå fått melding om at barn og unge vil bli tildelt 6 stillinger til ungdomsteam og oppsøkende ungdomsarbeid.

Prøveordning for henting av glass Byutvikling og teknisk    Påbegynt

IVARs nye sorteringsanlegg på Forus har oppstart i 2019. Da kan innbyggerne i Sandnes kaste plast i restavfallet.
Glass må fortsatt leveres på miljøstasjonene.  I Sandnes er det flere innbyggere som har lang vei til miljøstasjonene.
Bystyret ønsker derfor å få til en ordning med egen beholder for henting av glass for dem som ønsker det. Renovasjonen IKS opererer i dag flere typer innsamlingsordninger i Sandnes. Bystyret ber rådmannen gå i dialog med Renovasjonen IKS om å gjennomføre en prøveordning med henting av glass hjemme hos utvalgte innbyggere i Sandnes, tilsvarende henteordning som for grovavfall og farlig avfall.  Prøveordningen gjennomføres i løpet av 2019.
Blir dette en suksess ønsker bystyret å rulle ut ordningen for alle innbyggerne i Nye Sandnes fra 2020. 

Status: Allerede januar 2019 var prøveordningen for henting av glassemballasje iverksatt, der om lag 1 000 husstander fikk tilbud om å delta. Tilbudet var hovedsakelig rettet til abonnenter som tidligere hadde egen beholder for plastemballasje. Dette medførte at prøveordningen raskt kunne starte og samtidig holde kostnadene nede. Ordningen er lagt opp som en bestillingsordning via Hentavfall.no, tilsvarende det som i dag er for farlig avfall og grovavfall. Ordningen er et samarbeid med Renovasjonen IKS og Stavanger kommune. Resultatene så langt er gode, men det er noe tidlig å kunne sette opp gode kostnadsestimater. Det forventes at man allerede til høsten vil kunne konkludere, og allerede da kunne starte med en utrulling av ordningen.

 

 

Publisert: 30.05.2018 13:47
Sist endret: 22.05.2019 07:15