Byutvikling og teknisk

 

Nr

Tiltakstekst

2019

Status 

 

Byutvikling og teknisk

 

T1

Utbyggingsavtaler, justeringsrett

1250

Ferdigstilt

T2

Nye innsparinger

-440

Ferdigstilt

T3

Gevinster ved digitalisering

-50

Ferdigstilt

T5

Kommunal infrastruktur – strategi, plan og utvikling 

900

Påbegynt

Det er ansatt leder for strategi og utvikling i tjenesteområde Byutvikling og teknisk. Leder starter 1. juli, og planen er å utarbeide mål og strategi for tjenesteområdet i løpet av tredje kvartal 2019.

T6

Organisasjons- og lederutvikling innenfor byutvikling og teknisk

500

Ikke påbegynt

Oppstart juni 2019.

 

Park og gravlund

 

T7

Vedlikehold av bystranda Luravika

100

Påbegynt

Vedlikehold av gress og bosshenting  pågår løpende

T8

Drift og vedlikehold ved overtakelse av nye sentrumsparker og byrom

1000

Påbegynt

Vedlikehold av bed, trær, blomsterurner, kaiarealer og dekker pågår løpende

 

Vei og trafikksikkerhet

 

T9

Sykkelkoordinator: treårig prosjektstilling for å styrke satsing på sykkel

800

Påbegynt

Sykkelkoordinatorer 2 stk i 50% stilling ansatt, stimuleringstiltak internt og eksternt igangsatt, prosjekter igangsatt

T10

Drift og vedlikehold av gang og sykkelstier

5000

Påbegynt

Ny driftsrutine for sykkel- og gangstinettet i gang. Økt vedlikehold, klipping, kosting og vintervedlikehold pågår løpende.

T11

Tilrettelegging for bysykkel fase 2

500

Påbegynt

Plassering av nye stativer pågår. Bysykkelordningen fase 2 kjøres i regi av kollumbus, men er litt forsinket.

T12

Innsparing LED gatelys

-250

Påbegynt

Utskifting av gammel armatur pågår.

 

Idrett og friluftsliv

 

P14

Inkluderende idrettslag

175

Påbegynt

Overføres til folkepulsen.

P15

Økt tilskudd idrettslag

500

Påbegynt

Driftstilskudd utbetales i juni, anleggstilskudd oktober.

T13

Økt fond for forskuttering av spillemidler

15000

Påbegynt

Løpende ettersom søknader kommer, i tråd med vedtatt rutine.

T14

Bruk av fond, Kommunens dispfond

-15000

Påbegynt

Løpende ettersom søknader kommer, i tråd med vedtatt rutine.

T15

Iglemyr svømmeanlegg

720

Påbegynt

Egen bsak mai 2019, ansettelse høst 2019.

T17

Tilskudd Sandnes håndballklubb

280

Påbegynt

Utbetales i høst

T19

Internhusleie, renholds- og energikostnader, teknisk

8733

Påbegynt

Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse

 

Sandnes matservice

 

T21

Økt bemanning ved kantine i nytt Rådhus: 1 arbeidsleder

600

Påbegynt

 

Byggdrift

   

T22

Renhold, vikarbruk ved sykdom

600

Påbegynt

T23

Renhold, prosjektstilling opplæring

350

Påbegynt

T24

Renhold, prosjektstilling opplæring. Finansieres ved bruk av fond

-350

Påbegynt

 

Byutvikling

   

K5

Byggesak, gebyrtap og klagebehandling

2600

Påbegynt

Publisert: 28.05.2018 10:30
Sist endret: 22.05.2019 07:44