Sentrale staber

Nr Tiltakstekst 2019 Status
  Rådmannens staber  
F1 Kontrollutvalget, korrigere basis 313 Ferdigstilt
F2 Kontrollutvalget, økning 413 Ferdigstilt
F5 Nye innsparinger -1000 Ferdigstilt
F6 Reversering av innsparingstiltak 1000 Ferdigstilt
F7 Næring, 1 årsverk 1000 Ferdigstilt
F8 Åpning nytt rådhus 975 Ferdigstilt
F9 Åpning nytt rådhus finansieres av fond -975 Ferdigstilt
  Kommunen felles  
F11 Gevinster ved digitalisering, jfr ØP 2018-2021, tiltak F7 -300 Påbegynt
F12 Regionale idrettshaller, rekalkulert tilskudd, jfr ØP 2018-2021, tiltak   F8 og F9 1100 Ferdigstilt
F13 Inntekter for støttetjenester til selvkostområdene, jfr ØP 2018-2021,   tiltak F12 -388 Ferdigstilt
F18 Utrydding og utvask av det gamle rådhuset 700 Påbegynt
F19 Regulering KS-kontingent 940 Ferdigstilt
F20 Tap på krav 1650 Ferdigstilt
F21 Tilskudd til andre trossamfunn 1000 Ferdigstilt
F22 Lønnsreserven 59000 Påbegynt
Lønnsoppgjørene  er per april ikke kjent og det er så langt kun foretatt budsjettjusteringer på kompetansetillegg og mindre korrigeringer fra oppgjør i 2018. 
F23 Interkommunalt arkiv Rogaland IKS, økt driftstilskudd og depotleie 359 Ferdigstilt
F24 Rogaland brann og redning IKS 5050 Ferdigstilt
F25 Rogaland brann og redning IKS, skjenkekontroll -180 Ferdigstilt
F26 Jærmuseet, magasinplass for samlingen på Altona i nytt magasin på   Vitengarden 850 Ferdigstilt
F27 Økte utgifter til mobilitet  3000 Ikke påbegynt
F28 Utgifter til flytting nytt rådhus 337 Ferdigstilt
F29 Utgifter til flytting nytt rådhus, finansieres av fond -337 Ferdigstilt
F30 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kommune felles 21267 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse
F31 Kommune- og fylkestingsvalg 2019 og stortingsvalg 2021 2430 Påbegynt
F32 Folkevalgtopplæring 2019 150 Påbegynt
F33 Avslutning bystyret 300 Påbegynt
  Eiendom    
F34 KPI-justering, leide bygg 2019 1913 Påbegynt
Internhusleie for leide bygg faktureres i mai 2019
F35 Reduksjon i internhusleie, nedbetaling på eldre bygg -2236 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis    
F36 Vedlikehold 10012 Påbegynt
Føres samtidig som internhusleiene for 2019 faktureres i mai.
F37 Vedlikehold, finansieres av fond -10012 Ferdigstilt
Føres samtidig som internhusleiene for 2019 faktureres i mai.
F38 Diverse tiltak, rehabilitering, miljøtiltak osv 5870 Påbegynt
Internhusleien for 2019 føres i mai  
F39 Solgte bygg 2016+2017+2018 -1484 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis    
F40 Økt strømpris  1220 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis    
F41 Risikotillegg energi 2160 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis    
F42 Reduserte strømkostnader (Enøk og Enova-prosjekter) -3210 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis    
F43 Forskjøvet innsparing opphører, energi -2000 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis    
F44 Redusert innsparingsbeløp energi 5210 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis    
  Fellesnemnd for kommunesammenslåing
F45 Regionsentertilskudd nye Sandnes 27 Påbegynt
Publisert: 28.05.2018 10:31
Sist endret: 21.05.2019 10:35