Oppvekst skole

Nr Tiltakstekst 2019 Status
  Ordinær grunnskoleopplæring   inkludert fellesutgifter
P1 Økte mider skole 10000 Ferdigstilt
Ressurser er tildelt skolene gjennom tildelingsmodellen.
P2 Pilotprosjekt - utvidet leksehjelp 216 Påbegynt
Bystyret ber rådmannen sikre at tilbud om leksehjelp på skolene er ved skoledagens   begynnelse eller slutt. Kommentar: Sviland, Bogafjell og Øygard starter opp piloten ved skolestart 2019-20. De er nå i planleggingsfasen. Utvalget har bedt om at å få en presentasjon i løpet av tidlig høst om hvordan de har tenkt å organisere dette.
P4 Kommunalt innkjøp av programvare/læreverk til Chromebook 27 Ferdigstilt
Innkjøp er foretatt.    
S1 Elevtallsvekst i tråd med prognoser 3110 Påbegynt
Elevtallsvekst for høsten 2018 samsvarte ikke godt med prognosen. Det ble et avvik på -76   elever mellom den offisielle tellingen og prognosen. Helårsvirkningen av høstjustering 2018 er videreført i basisbudsjett.
S2 Korrigering av prognoser, elevtallsvekst -4160 Ferdigstilt
Elevtallsvekst for 2018 ble lavere enn det som ligger til grunn i økonomiplan 2019-2022. Det   var forventet 10 216 elever mens den offisielle tellingen per 1.september telte 10 140 elever i Sandnesskolen. Det er et avvik på -76 elever. Avviket utgjør om lag kr 4,1 millioner på årsbasis.
S3 Ressurser til spesialundervisning  590 Påbegynt
Elevtallsvekst for høsten 2018 samsvarte ikke godt med prognosen. Det ble et avvik på -76   elever mellom den offisielle tellingen og prognosen. Helårsvirkningen av høstjustering 2018 er videreført i basisbudsjett.
S4 Korrigering av prognoser, spesialundervisning -754 Ferdigstilt
Elevtallsvekst for 2018 ble lavere enn det som ligger til grunn i økonomiplan 2019-2022. Det   var forventet 10 216 elever mens den offisielle tellingen per 1.september telte 10 140 elever i Sandnesskolen. Det er et avvik på -76 elever. Avviket utgjør om lag kr 754 000 på årsbasis.
S5 Skeiene ungdomsskole, læremiddelpakke 381 Påbegynt
Innkjøpsprosessen vil blir gjennomført i løpet av 2019.
S6 Figgjo skole, læremiddelpakke 1344 Påbegynt
Innkjøpsprosessen vil blir gjennomført i løpet av 2019.
S11 Nye innsparinger -2410 Ferdigstilt
Disposisjonsfond er brukt for å håndtere innsparingen.
S12 Gevinster ved digitalisering -2600 Ferdigstilt
Disposisjonsfond er brukt for å håndtere innsparingen.
S13 Innsparing håndteres ved bruk av fond i 2019  5010 Ferdigstilt
Disposisjonsfond er brukt for å håndtere innsparingen.
S14 Skeiene ungdomsskole utvidelse- brakkebygg ved rehabilitering 750 Påbegynt
Prosjekter er påbegynt.    
S15 Internhusleie, renholds- og energikostnader, skoler 17627 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg faktureres etter overtakelse i løpet av året.
  SFO    
S17 Ressurser til styrkning i SFO  74 Påbegynt
Som følge av veksten i elevtallet tilføres skolene økte ressurser for tilrettelegging av SFO-tilbudet for elever med spesielle behov. Det er 12,6 prosent av midlene som går til spesialundervisning på skole. Helårsvirkningen av høstjustering 2018 er videreført i basisbudsjett.
S18 Korrigering av prognoser, styrkning SFO -95 Ferdigstilt
S19 SFO, økning i driftsutgifter -1454 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2019 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost.
S20 SFO, økning i gebyrinntekter 1454 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2019 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost.
Publisert: 28.05.2018 10:29
Sist endret: 21.05.2019 11:50