Helse og velferd

Nr Tiltakstekst 2019 Status
  Levekår felles og   samordningstjenester
P6 Ekstra frivillighets million 1000 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet. Og for 2019 utbetalt til organisasjonene i starten av mars.
L1 Kommunale boliger, indeksregulering -388 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2019. Betalingssats for husleie til beboere i kommunale boliger skal øke fra 1. august 2019 fra kr 6 050 til kr 6 130.
L2 Nye innsparinger -5070 Påbegynt
Lagt inn i budsjettet til helse og velferd felles. Men det er ikke klart å finne løsninger for hvordan innsparingene skal håndteres. 
L3 Gevinster ved digitalisering -2000 Påbegynt
Lagt inn i budsjettet til helse og velferd felles. Men det er ikke klart å finne løsninger for hvordan innsparingene skal håndteres. 
L4 Ressurskrevende tjenester, økt refusjon -30400 Påbegynt
Budsettet for refusjonskrav ressurskrevende tjenester ble økt med kr 30,4 millioner, basert på den høye refusjonen kommunen mottok for 2017. Men for 2018 fik kommunen kr 10 millioner mindre i refusjon enn for 2017. Det er rimelig å anta at kommunen vil få tilnærmet det samme i refusjon for 2019 som for 2018, og inntektskravet i budsjettet for 2019 vil dermed være for høyt. Beløpsstørrelsen på refusjonskravet får vi ikke vite før etter årsslutt.
L5 Omsorgsstønad 3000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og timesats for de ansatte er økt.
  Omsorgstjenester  
L6 Drift nye heldøgnsplasser i Rundeskogen 9000 Påbegynt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og oppusset avdeling på Lura 4 skal ha oppstart høsten 2019.
L9 Internhusleie, renholds- og energikostnader, omsorgstjenester 585 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
L10 Internhusleie, renholds- og energikostnader, omsorgstjenester 884 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
  Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering
L11 Hjemmetjenesten, økning i henhold til befolkningsvekst 2500 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og i tillegg til ordinær hjemmetjeneste har midlene blitt brukt på demenskoordinator og hukommelsesteam.
  Enhet for funksjonshemmede
L13 Bruker med behov for ressurskrevende tjenester 2000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og brukes til formålet.
L14 Husleie inkludert fellesutgifter til nye dag- og aktivitetslokaler i   Julie Eges gate 6 390 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og bygget er tatt i bruk.
L15 Husleie til timebasert miljøarbeidertjeneste og private avlastere 80 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og bygget er oppgradert.
L16 Internhusleie, renholds- og energikostnader, EFF 2603 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
L17 Internhusleie, renholds- og energikostnader, EFF 344 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
  Helse- og rehabiliteringstjenster
L18 Bofellesskap psykisk helse (Håholen), 7 plasser 10000 Ferdigstilt
Tiltaket reverser i L19 grunnet manglende tomt.
L19 Bofellesskap psykisk helse (Håholen), 7 plasser - reversering, mangler   tomt -10000 Ferdigstilt
Reversering av tiltak L18.    
L21 Videreføring opptrappingsplan rusfeltet 3900 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og en opptrappingsplan er utarbeidet.
L22 Tilskudd til fastleger i henhold til befolkningsvekst 3700 Ferdigstilt
Tilskudd til fastlegene utbetales månedlig. Økt sats er innarbeidet.
L23 Hanamyrveien 2 årsverk ressurskrevende bruker 1500 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og brukes til formålet.
L24 Postveien, avvikling av tilbud på Lura 2 -2000 Ferdigstilt
Budsjettet er redusert og tilbudet er avviklet.
L25 Hanamyrveien 1 årsverk E-meldinger 750 Ferdigstilt
Årsverket er besatt.    
L26 Betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB 2538 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i basisbudsjettet.
L27 Driftstilskudd til fysioterapeuter 590 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i basisbudsjettet.
L28 Legevakt, økt bemanning til 4 sykepleiere på dag og kveld i helg 1160 Ferdigstilt
Legevakten har økt bemanningen på dag og kveld i helg.
L29 Legevakt, administrasjonsstøtte 410 Ferdigstilt
0,5 årsverk administrasjonsstøtte er besatt.
L30 Oppfølging av legespesialisering, 1 årsverk 1200 Påbegynt
Det er utfordringer med rekrutteringen av leger. Årsverket er foreløpig ikke besatt.
L31 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helse- og   rehabiliteringstjenester 1217 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
  Sosiale tjenester  
L34 Ekstra plasser dagslaget 500 Ferdigstilt
Tiltaket er iverksatt.    
L35 Integreringstilskudd enslige mindreårige -32200 Ferdigstilt
L36 Introduksjonsprogrammet 10000 Ferdigstilt
L37 Internhusleie, renholds- og energikostnader, sosiale tjenester 3288 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
Publisert: 28.05.2018 10:30
Sist endret: 21.05.2019 10:38