Kultur og næring

Nr Tiltakstekst 2019 Status
  Kultur og byutvikling felles
P7 Kulturhuset, mindre egenproduksjoner istedenfor musikaler 175 Påbegynt
K3 Kulturhuset, tilbakebetaling rentefritt lån -500 Påbegynt
K4 Nye innsparinger -810  
  Kultur, bibliotek og kulturskole
P8 Økt innsats byarrangement 1000 Påbegynt
P9 Flere plasser kulturskolen 500 Påbegynt
Det opprettes nye tilbud fra høsten 2019 i samarbeid med oppvekst barn og unge og oppvekst skole. 
P10 Kongesommer - Småjobbsentralen bistår Park m/arbeidsleder 150 Påbegynt
Kongesommer gjennomføres sommeren 2019
P11 Tilskudd Veteranbåten Sandnes 500 Ferdigstilt
Tilskudd er utbetalt     
P13 Totalt 1 årsverk drift idrettsrådet og musikkrådet 400 Ferdigstilt
Tilskuddet deles likt mellom idrettsrådet og musikkrådet
K6 Øke plasser på kongesommer 400 Påbegynt
Antall plasser er økt, Kongesommer gjennomføres sommeren 2019
K7 Fritidskontaktordningen- økte rammer  300 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i basisbudsjettet
K8 Økning tilskudd Rogaland opera IKS 50 Ferdigstilt
Tilskuddet er utbetalt    
K9 Økning tilskudd Jærmuseet 230 Ferdigstilt
Tilskuddet er utbetalt    
K10 50 prosent stilling kultur, Bogafjell - finansieres ved bruk av fond -350 Ferdigstilt
K11 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kultur 43 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse
  Sandnes kirkelige fellesråd
P12 Kirkene 1000 Ferdigstilt
K12 Økning av årlig vedlikeholdsbudsjett 430 Ferdigstilt
Publisert: 28.05.2018 10:30
Sist endret: 21.05.2019 10:48