Byutvikling og teknisk

Byutvikling og teknisk 01.01.-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Utbyggingsavtaler og prosjekter   
Brutto driftsutgifter Utbyggingsavtaler 1753986 1474442 19,0 %
Antall oppstartede forhandlinger nye utbyggingsavtaler 17 13 30,8 %
Ser en økning i byggeaktivitet fra i fjor
Antall utbyggingsavtaler under arbeid 34 24 41,7 %
Ser en økning i byggeaktivitet fra i fjor
Antall utbyggingsavtaler inngått 11 6 83,3 %
Ser en økning i byggeaktivitet fra i fjor
Antall inngåtte anleggsbidragsavtaler 1 2 -50,0 %
Jevnt over tar forhandlingsprosessen lenger tid. Også fra signert avtale til oppstart byggearbeider.
Antall inngåtte justeringsrettavtaler 1 1 0,0 %
Antall grunn- og rettighetserverv inngått 28 9 211,1 %
 VAR har flere store VA prosjekter som har krevd avtaler om grunn -og rettighetserverv.
 
Plan
Brutto driftsutgifter plan 6648386 7182557 -7,4 %
Reduksjon i utgiftene skyldes lavere utbetaling til konsulenttjenester
Antall oppstartsmøter 5 5 0,0 %
Antall reguleringsplaner til offentlig ettersyn 7 4 75,0 %
Markedsstyrt
Antall reguleringsplaner vedtatt 3 6 -50,0 %
Markedsstyrt
Andel reguleringsplaner innenfor avtalt frist 3 4 -25,0 %
Frist måles ift saksbehandlingstid fra fullstendig planforslag er mottatt til plan er framlagt for UBU til 1.gangs behandling 
 
Byggesak
Brutto driftsutgifter byggesak 6417451 6211159 3,3 %
Økning i driftsutgifter skyldes generell lønns -og prisvekst
Antall henvendelser til byggesaksvakt servicekontor 1119 1113 0,5 %
Antall forhåndskonferanser 80 42 90,5 %
Antall byggesøknader behandlet 397 416 -4,6 %
Tillatelse til tiltak og deling
Antall behandlede midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 224 247 -9,3 %
Antall behandlede igangsettingssøknader 42 68 -38,2 %
Andel saker behandlet innen frist 97,7 % 93,0 % 5,1 %
1 sak over frist med 1 dag
Antall tilsyn gjennomført 106 83 27,7 %
Antall ulovlighetsoppfølging  57 60 -5,0 %
Antall klagesaker behandlet 18 0 0,0 %
 
Geodata
Brutto driftsutgifter geodata 6175541 5604815 10,2 %
Økte driftsutgifter til data som følge av ny kartløsning
Antall nye boligtomter 80 76 5,3 %
Saksbehandlingstid fradeling byggeklare tomter (dager) 48 50 -4,0 %
Antall mottatt saker etter matrikkel- og eierseksjonslov 97 95 2,1 %
Antall saker som ferdigbehandlet etter matrikkel- og eierseksjonslov 72 77 -6,5 %
Saker behandlet innenfor lovpålagt frist (%) 98,5% 100% -1,5 %
 
PIV og VAR
Antall ledningsbrudd offentlige nett 7 6 16,7 %
Total vannmengde kjøpt fra IVAR 2525 2831 -10,8 %
I 1000 m3 (tall per mars)
Antall tilstoppinger på offentlige ledninger 22 22 0,0 %
Antall sanitærsøknader behandlet 134 60 123,3 %
Antall tekniske planer behandlet 23 16 43,8 %
Innmeldte avvik i "meld feil"* 1225 1238 -1,1 %

  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Vei 380 415 -8,4 %
Park og friområder 35 38 -7,9 %
Offentlig lekeplass 2 9 -77,8 %
Gravplass 3 0 0,0 %
Idrett og friluftsliv 5 6 -16,7 %
Miljø 20 22 -9,1 %
Renovasjon 761 734 3,7 %
Vann 14 12 16,7 %
Avløp 5 2 150,0 %
Publisert: 28.05.2018 12:36
Sist endret: 23.05.2019 13:44