Oppvekst skole

Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter

Brutto driftsutgifter grunnskole per barn i alderen 6-15 år, funksjon 202, 213, 215, 222 og 223

Økning i brutto driftsutgifter på 4,3 prosent skyldes økning i antall ansatte samt lønnsveksten

 

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall elever 10151 9967 1,8 %
Ved den interne tellingen ved utgangen av april var elevtall økt med 184 elever sammenlignet med samme periode i fjor.
Antall enkeltvedtak om spesialundervisning 680 579 17,4 %
Antall enkeltvedtak om spesialundervisning har økt med 17,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. Det har vært en økning både i antall lærertimer og assistenttimer tildelt til spesialundervisning. Rapportering per 30.04. er nytt fra 2019.  Sammenligningstall på lærer- og assistenttimer er derfor GSI tall per 01.10.17.
  01.01-30.04.2019 GSI-tall per 01.10.2017 Endring i %
Antall lærertimer tildelt til spesialundervisning  92181 72718 26,8 %
Antall assistenttimer tildelt til spesialundervisning  151217 137531 10,0 %
Antall elever som får særskilt norskopplæring 863 858 0,6 %
Det er en oppgang i antall elever og antall tildelte årstimer til særskilt norskopplæring. 
  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall timer særskilt norskopplæring 26942 25229 6,8 %
Antall ansatte under kompetanseutvikling 95 79 20,3 %
Det har vært en økning i antall ansatte som ønsker kompetanseheving gjennom stipendordning i Sandnesskolen. 
  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall ansatte under kompetanseutvikling - vikarordning 48 51 -5,9 %
Antall ansatte under kompetanseutvikling - stipendordning 47 28 67,9 %
Tilskudd - tidlig innsats  11608277 11415148 1,7 %
Endringen skyldes lønnsveksten. Sandnes kommune har ikke fått økt statlig tilskudd som følge av lærernorm.

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning (funksjon 202), konsern per elev

Økning i netto driftsutgifter skyldes økning i antall ansatte.

Publisert: 22.05.2018 08:49
Sist endret: 23.05.2019 13:37