Oppvekst barn og unge

Barnehagetjenester

Korrigerte brutto driftsutgifter barnehage funksjon 201, 221. Brutto driftsutgifter funksjon 211

Økningen skyldes i all hovedsak effekten fra innføring av bemanning og pedagognorm høsten 2018 som har ført til økte kostnader. Økningen på funksjon 211 henger sammen med at styrket barnehage har ansatt i flere stillinger etter en økning i saksmengde og barn som mottar tildelte timer. 

Korrigerte brutto driftsutgifter per barn, kommunale barnehager funksjon 201, 221

Økningen henger sammen med økte korrigerte brutto driftsutgifter

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall barn i barnehage 0-5  4855 4928 -1,5 %
Per 30. april 2019 er det 2 225 barn i kommunale barnehager (827 små og 1 398 store) og 2 630 barn i private barnehager.Det er 73 færre barn i barnehagene i år enn i fjor. Færre barn fører imidlertid ikke automatisk til færre stillinger. Færre barn kan være spredt på hele barnehageområdet. Dette frigjør da ikke stillinger tilsvarende nedgangen i antall barn.
Dekningsgrad i barnehage i % av 1-5-åringer 87,6 % 87,6 % 0,0 %
Dekningsgraden er stabil.   
Antall barnehageplasser ledig kapasitet (avdelinger) 6 15 -60,0 %
Avdelingene er av ulik størrelse. Ledig kapasitet i Rådshusmarka barnehage er ikke medregnet da denne barnehagen opphører sommeren 2019. Den ledige kapasiteten ligger i hovedsak i Kleivane, Sandvedhaugen og Varatun. Endringen fra våren 2018 skyldes i hovedsak innføring av bemanningsnorm høsten 2018 som påvirket gruppestrukturen i barnehagene.
Sandnesbarn med plass i andre kommuner 129 148 -12,8 %
Tallene er fra høsten 2017 og høsten 2018. Det foreligger ikke tall for våren 2019.
Barn fra andre kommuner i Sandnesbarnehager 74 87 -14,9 %
Tallene er fra høsten 2017 og høsten 2018. Det foreligger ikke tall for våren 2019.
Tildelte timer (spes.ped, støttetimer, tilrettelegging) 3211 2741 17,1 %

Det er liten økning i antall barn som mottar spesialpedagigsk hjelp

Omfanget timer anbefalt fra PPT er økt.  Selv om ikke er mange timer pr barn, slår det ut på totalen.

Flere barn søker om og får tildelt tilretteleggingstimer.

  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Tildelte timer spesialpedagog 449 370 21,4 %
Tildelte støttetimer som en del av spes.ped. 1788 1548 15,5 %
Tildelte tilretteleggingstimer (§19G) 974 823 18,3 %
Tildelte timer sosial ferdighetstrening 112 112 0,0 %
Tildelte timer tospråklig assistanse i barnehagen 699 597 17,1 %
Økning i antall barn med behov for tospråklig assistanse (TA). Tar i bruk økt tilskudd fra staten.

Helsestasjonstjenester, PPT, barne- og familieenheten

Brutto driftsutgifter barnevern (f 244, 251 og 252)

Ikke mottatt første kvartals Bufdir faktura i 2019.  Estimert til 7 millioner som ikke ligger i regnskapet for 2019. I 2018 var den inkludert.

Brutto driftsutgifter barnevern per barn

 

 

 Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall barn under omsorg i barnevernet 105 102 2,9 %
 
  01.01.-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall barn plassert fosterhjem 98 96 2,1 %
Antall barn i tiltak per 30.04. 362 324 11,7 %
Totalt antall saker i seksjon tiltak 309 268 15,3 %
Antall nye meldinger til barnevernet 297 312 -4,8 %
Antall undersøkelser avsluttet i barnevernet 100 101 -1,0 %
Antall PPT-saker under aktiv behandling 1165 1006 15,8 %
Aktive saker vil si at sakene har en aktiv saksbehandling/blir vurdert jevnlig. 
  01.01.-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall nye PPT-saker 214 168 27,4 %
Antall PPT-saker avsluttet 73 32 128,1 %
Antall på venteliste til PPT i over 2 måneder  49 23 113,0 %
Publisert: 22.05.2018 08:49
Sist endret: 23.05.2019 13:39