Helse og velferd

Levekår felles og samordningstjenester

Helse og velferd 01.01.-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall døgn utskrivningsklare pasienter 241 427 -43,6 %
Til og med februar begge år. Faktura for mars og april 2019 er foreløpig ikke mottatt. Kostnad per døgn i 2019 er kr 4 885, og beløpet for 241 døgn blir da kr 1,2 millioner. Kostnad per døgn i 2018 var kr 4 747, og beløp var da kr 2 millioner. I tillegg er det hittil i 2019 betalt kr 619 000 til Time kommune for kjøp av plasser (199 døgn til døgnpris kr 3 100). 
Sum kostnad kjøp fra private (BPA, barnebolig og avlastning) 19387000 14574000 33,0 %
Økning på kr 4,8 millioner på tross av økt fokus på å gi tjenester i kommunal regi (spesielt tjenester til yngre, gitt av EFF). Økningen skyldes nye ressurskrevende brukere.
BPA antall tildelte timer 24240 26368 -8,1 %
Nedgang i timer og antall brukere kan forklares med at det er tydelige retningslinjer i Sandnes for å motta BPA. 
BPA antall brukere 24 25 -4,0 %
 
Tildelte timer private avlastere 21248 19216 10,6 %
Økning på 2 032 tildelte timer for hele perioden.
Venteliste avlastning 15 22 -31,8 %
Reduksjon på 7 i venteliste for aktivitetsbasert avlastning, private avlastere og boligavlastning.
Venteliste psykisk helseteam barn og unge 0 3 -100,0 %
Venteliste psykisk helseteam barn og unge er utnullet.
Antall søknader behandlet tildelingskontor 1286 1349 -4,7 %
Reduksjon på 63 behandlede søknader i perioden.
Antall søknader behandlet koordinerende enhet 238 223 6,7 %
Økningen i antall søknader er hovedsakelig innenfor tjenester gitt av EFF. Samordningstjenesten merker økningen i søknader, og opplever arbeidsmengden som stor.

Omsorgstjenester

Brutto driftsutgifter pleie og omsorg (funksjon 234, 253, 254 og 261)

Økningen på 3 prosent brutto driftsutgifter og 1 prosent per innbygger skyldes generell lønns- og prisvekst. Samt vekst i tjenestebehov, spesielt kjøp av tjenester hos samordning.

Sykehjemstjenester 01.01.-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Tildelte heldøgnsplasser langtid 47 40 17,5 %
Økning på 7 tildelte plasser i hele perioden.
Tildelte heldøgnsplasser korttid (antall brukere) 271 238 13,9 %
For disse 271 brukerne i 2019 er det gjort 502 vedtak inkludert forlengelser. I 2018 ble det gjort 494 vedtak.
Ventelister heldøgnsplass langtid 14 23 -39,1 %
Av disse 14 i 2019 er 5 ivaretatt med korttidsopphold i påvente av langtidsopphold. I 2018 var 16 ivaretatt med korttidsopphold.
Antall tildelte timer hjemmesykepleie 87328 92928 -6,0 %
Datakvaliteten burde vært bedre da tjenesterapport i Profil summerer antall timer per uke for alle vedtak i perioden, og oppgir timeantall per uke.
Antall brukere som får hverdagsrehabilitering 99 117 -15,4 %
Hverdagsrehabilitering er et stort satsingsområde for kommunen. Antall brukere som får hverdagsrehabilitering varierer mye fra måned til måned.

Brutto driftsutgifter per institusjonsplass, og hjemmetjenester 0-66 år per innbygger

Det er rapportert inn 456 sykehjemsplasser i Kostra for 2018. På tross av generell lønns- og prisvekst er det en liten nedgang i driftsutgifter per plass, og det skyldes sen påske i 2019, som medfører at alt av helligdagstillegg utbetales i mai.

Økningen på 3 prosent per innbygger skyldes generell lønns- og prisvekst. Samt vekst i tjenestebehov, spesielt kjøp av tjenester hos samordning.

Enhet for funksjonshemmede

Produksjon og aktivitet 01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall plasser botiltak 172 172 0,0 %
Ingen nye plasser er tatt i bruk i 2018 eller hittil i 2019. Forrige nybygg var 10 plasser i Sørbøveien med oppstart 15. august 2017.  
  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Venteliste botiltak 25 33 -24,2 %
Antall døgn boligavlastning 1380 1690 -18,3 %
Reduksjon skyldes at bruker med stort vedtak har fått botilbud.
Antall med dagtilbud 90 79 13,9 %
Økning på 11 i antall med dagtilbud skyldes stor satsing på dagtilbud i EFF det siste året.

Helse- og rehabiliteringstjenester

 

Produksjon og aktivitet 01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Frisklivssentral - Antall nye deltakere som har tatt kontakt 115 124 -7,3 %
Antall nye deltakere har gått ned med 9 sammenlignet med 2018. 
  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Fått informasjon fra fastlege % 31,0 % 24,0 % 29,2 %
Antall som har deltatt på kurs i perioden 56 74 -24,3 %
Antall som har deltatt på frisklivstrening i perioden 39 42 -7,1 %
Henvendelser/konsultasjoner legevakt 23526 32143 -26,8 %
Nytt system gjør det vanskelig å telle henvendelser og telefoner. Derfor ikke sammenlignbart med tall fra i fjor. 
  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Responstid telefonhenvendelser legevakt. Prosent besvart innen 2 min frist 90,0 % 84,6 % 6,3 %
Belegg på Jæren øyeblikkelig hjelp 78,0 % 75,0 % 4,1 %

  01.01-30.04.2018* 01.01.-30.04.2017** Endring i %
Belegg kun for Sandnes 47,0 % 46,0 % 2,2 %

Sosiale tjenester

Brutto driftsutgifter sosiale tjenester (funksjon 242, 243, 273, 276 og 281)

Kostnadsutviklingen hittil i år skyldes generell lønns- og prisvekst.

 Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Arbeidsledighet (antall helt ledige ved utgangen av april) 1139 1464 -22,2 %
Positiv utvikling i arbeidsmarkedet i regionen fører til nedgang i antall ledige
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per tertial 1328 1376 -3,5 %
Totalt 48 færre mottakere sammenlignet med 2018. 
  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Andel av befolkningen som har mottatt økonomisk sosialhjelp 2,7 % 2,8 % -4,4 %
Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 429 466 -7,9 %
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen 416 428 -2,9 %
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år per tertial 242 282 -14,2 %
Antall mottakere under 25 år er redusert med 40 personer sammenlignet med 2018, prosentvis reduksjon er høyere enn for antall mottakere totalt. 
  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Andel av befolkningen mellom 18 og 24 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp 3,6 % 4,2 % -14,4 %
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per tertial under 25 år med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 123 148 -16,9 %
Antall nye brukere av kommunale tjenester i NAV  251 211 19,0 %
Antall nye brukere har vært høyere i 1. kvartal, men en registrerer en nedgang i april
Midlertidig overnatting kostnad 2182630 2162614 0,9 %
Kostnader til midlertidig overnatting omtrent uendret sammenlignet med samme periode i fjor, kostnad per bruker har imidlertid gått opp
Midlertidig overnatting antall 54 65 -16,9 %
11 færre på midlertidig overnatting sammenlignet med 2018
Deltakere i kvalifiseringsprogrammet 84 84 0,0 %
Antall på KVP uendret fra i fjor . 
  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall som har deltatt i KVP som har gått videre til jobb/skole/tiltak 9 12 -25,0 %
Antall vedtak – mnd tall – sammenlignet med i fjor  3641 3556 2,4 %
Tildelte kommunale boliger 49 52 -5,8 %
Antall tildelte boliger går noe ned sammenlignet med i fjor. 
  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall på venteliste for kommunal bolig 51 70 -27,1 %
Antall på venteliste redusert med 19 personer sammenlignet med i fjor 
Bosatte flyktninger 19 25 -24,0 %

  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Deltakere introduksjonsprogram 245 250 -2,0 %
Antall deltakere i Aktiv Kompetansebygging i Sandnes (AKS) 36 22 63,6 %
Antall deltakere økt med 14 sammenlignet med samme periode i fjor
Publisert: 23.05.2018 14:21
Sist endret: 21.05.2019 10:21