Oppsummering og forslag til vedtak

Innledning

Rådmannen legger med fram perioderapport per 30. april 2019 til behandling i administrasjonsutvalget, formannskapet og bystyret.

Den overordnede hensikten med rapporten er å ha kontroll på den økonomiske utviklingen. Det er i tillegg et mål å se aktivitet/produksjon i sammenheng med ressursbruk. Det gis en status på aktivitetsnivået, måloppnåelse og eventuelle ventelister innenfor de store tjenesteområdene. I tillegg rapporteres det i forhold til status på drifts- og investeringstiltak samt tekstvedtak fra økonomiplan 2019-2022 (bsak 145/18).

I perioderapporten presenteres følgende:

 1. Innledning/oppsummering
 2. Økonomi – status per 30. april, eventuelle utfordringer, årsprognoser og budsjettjusteringer
 3. Produksjon og aktivitet
 4. Status for bystyrets vedtatt tekstforslag
 5. Medarbeider
 6. Status driftstiltak i økonomiplan 2019-2022
 7. Status investeringstiltak i økonomiplan 2019-2022
 8. Status digitalisering
 9. RNB 2019 og kommuneproposisjon 2020
 10. Finansrapport
 11. Kommunale foretak

Bakgrunn

Det følger av forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner at rådmannen gjennom budsjettåret skal legge fram rapporter som viser om utviklingen i inntekter og utgifter er i henhold til det vedtatte årsbudsjettet. Dersom rådmannen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapporten foreslås nødvendige tiltak. Det skal også foretas endringer i årsbudsjettet når dette anses påkrevd.

Oppsummering av perioderapporten

Driftsregnskapet

Resultatenhetene inklusiv stab, støtte- og fellesområdet har samlet et merforbruk per april på kr 10,9 millioner. På sentrale inntekter er det merinntekter på kr 7,3 millioner.

DRIFTSREGNSKAP
PER 30.04.2019

Regnskap
jan-apr
Budsjett jan-apr Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/mindreforbruk)
Oppvekst - skolene 320676 314718 5958 922872 17800
Oppvekst - barn og unge 357837 350685 7153 883900 27000
Helse og velferd 647918 648982 -1064 1346540 -500
Byutvikling og teknisk -27373 -28076 703 125083 0
Organisasjon 38505 39526 -1021 101865 0
Økonomi 14369 15033 -664 46553 0
Kultur og næring 44846 45709 -863 106537 0
Innovasjon og digitalisering 4383 4443 -60 11035 0
Rådmannens stabsenheter og fellesutg. 145133 144330 803 920800 4000
Delsum 1546293 1535348 10946 4465184 48300
           
Sentrale inntekter -1586045 -1578756 -7289 -4465184 -10000
Sum -39751 -43408 3657 0 38300

Det er mindreforbruk innen Helse og velferd, organisasjon, økonomi, kultur og næring og innovasjon og digitalisering. Oppvekst skole, oppvekst barn og unge, byutvikling og teknisk samt rådmannens staber og fellesutgifter har merforbruk per april.

Oppvekst skole har per april et merforbruk på om lag kr 6 millioner, og prognosen for tjenesteområdet er om lag kr 17,8 millioner i merforbruk ved årets slutt. Den store utfordringen på området er kostnader til spesialundervisning. Oppvekst barn og unge har et merforbruk på kr 7 millioner per april. Årsprognosen for området er et merforbruk på kr 27 millioner og skyldes merutgifter på barnevernsområdet, tilskudd til private barnehager og økte kostnader til betaling for barn fra Sandnes som går i barnehage i annen kommune. Kommunens fellesutgifter har per april at merforbruk på kr 1,2 millioner med prognose på merforbruk på kr 4 millioner ved årsslutt som følge av høye utgifter knyttet til AFP og øvrige pensjonskostnader.

Akkumulert skatteinngangen per april er kr 7,5 millioner lavere enn budsjettert, mens rammetilskuddet er kr 12,3 millioner høyere enn budsjettert som følge lavere inntektsutjevning enn budsjettert. Per april er det bare inntektsutjevning for januar til februar som er bokført. For april og mai er prognosen en mindreinntekt på 18,3 millioner. Oppsummert viser de frie inntektene per april en merinntekt på totalt kr 10,8 millioner. Dette inkluderer prognose for inntektsutjevningene som bokføres i april og mai. Det er fremdeles tidlig på året, og det er usikkerhet om hvordan skatteinngangen både i Sandnes og på landsbasis vil utvikle seg framover. Det foreslås derfor ikke endringer i frie inntekter i denne perioderapporten.

Rente- og finansutgifter har per april mindreutgifter på kr 2,9 millioner, og prognosen ved årets slutt er mindreutgifter på kr 10 millioner. Dette skyldes i hovedsak lavere rentenivå og lavere påslag i sertifikatmarkedet enn budsjettert.

Budsjettjusteringer

For at kommunens budsjetter skal framstå mest mulig realistiske, foreslås det flere budsjettjusteringer i denne perioderapporten. De største budsjettjusteringene innenfor driftsbudsjettet er oppvekst skole, kr 9,2 millioner til spesialundervisning og oppvekst barn og unge der det foreslås samlet budsjettjustering på kr 12 millioner for økte kostnader til spesialpedagogiske tiltak, økt overføring til barn i barnehage i andre kommuner og driftskostnader på barnevernsområdet. I tillegg foreslås det budsjettjusteringer for redusert rentekostnadene med kr 10 millioner Etter budsjettjusteringer som dekker beregnet merforbruk, er det gjenstående kr 11,828 millioner som foreslås dekket av fond. Kommunens disposisjonsfondoverføring fra drift til investering. Oversikt over alle budsjettjusteringer innen driftsbudsjettet finnes i kapittel 2 Økonomi samt som vedlegg 1 til saksframlegget.

Investeringsregnskapet

INVESTERINGSREGNSKAP
PER 30.04.2019
Regnskap januar-august Årsbudsjett % av årsbudsjett
Sum investeringsinntekter

46430

167353 27,7%
Sum investeringsutgifter 74439 332470 22,4%
Sum finansieringstransaksjoner 310927 1122635 27,7%
Netto finansbehov 338936 1287752 26,3%
Finansieres slik:   
Bruk av lån inkl. startlån 124685 1076641  
Mottatt avdrag på utlån 31369 173863  
Bruk av disposisjonsfond      
Bruk av bundne investeringsfond      
Overføring fra drift 0 37248  
Sum finansiering 156054 1287752  
Udekket (+) / udisponert (-) -182882    

Per april er det brukt 22,4 prosent av årsbudsjettet for investeringsutgifter mens det er mottatt 27,7 prosent av årets budsjetterte investeringsinntekter. For investeringsprosjekter bestilt hos Sandnes eiendomsselskap KF er det per april utbetalt kr 200 millioner til finansiering, totalt årsbudsjett er kr 780,3 millioner. Det er bestilt investeringsprosjekter for kr 1 milliard i 2019.

 På investeringsområdet ventes det at utgiftene, for investeringer både i Sandnes kommune og Sandnes eiendomsselskap KF samlet, blir kr 278 millioner lavere enn budsjettert i årsbudsjett for 2019. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser på prosjektene og at noen av de større prosjektene har endret oppstart for byggearbeider i forhold til opprinnelig plan. 

Budsjettjusteringer

Som følge av forskyvninger i framdriften til flere investeringsprosjekter, reduseres låneopptaket med kr 239,9 millioner til kr 677,4 millioner. Oversikt over alle budsjettjusteringer innen investering finnes i kapittel 2 Økonomi, samt i vedlegg 2 og 3 til saksframlegget.

Forslag til vedtak:

 1. Perioderapport per 30.04.2019 godkjennes.
 2. Tilleggsbevilgninger/merinntekter/omdisponeringer i perioderapporten, som framgår av kapittel for Økonomi og i sakens vedlegg 1, 2 og 3, godkjennes.
 3. Rammen for låneopptak 2019 reduseres med kr 239 896 000. Låneopptak for 2019 utgjør etter dette kr 677 401 000.

 

Bodil Sivertsen

rådmann

Torunn S. Nilsen

økonomidirektør

Publisert: 25.05.2018 08:36
Sist endret: 23.05.2019 09:16