Investeringsbudsjettet - skjema 2B SEKF

I tabellen under gis det en oversikt over alle pågående investeringsprosjekter i Sandnes eiendomsselskap KF.

Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap april Budsjett % av års-budsjett Prognose utgifter Budsjett-justering Framdrift Kostnads-estimat
10001 Nytt rådhus 22 122 51 335 43 % 51 335 -    Som planlagt  Sikker
Bygget ble overtatt januar 2019 og er innflyttet. Sluttarbeider pågår innendørs (hovedsakelig AV-utstyr og tilbakemeldinger fra   bruker). Utendørsarbeid pågår også. Det er tidligere rapportert fare for overskridelse i størrelsesorden kr 3 millioner, og forventet overskridelse ligger fortsatt i samme størrelsesorden.
10010 Skeianetunet,   rehabilitering 16 -     16 16  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er ferdigstilt.
10013 Ny hovedbrannstasjon 514 3 031 17 % 3 031 -    Som planlagt  Usikker
Gjenstående utbedringer gjennomføres i 2019, ref SEKF sak 138-18.
10014 Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon 220 425 52 % 425 -    Som planlagt  Usikker
Gjenstående utbedringer gjennomføres i 2019, ref SEKF sak 138-18.
10016 Ambulansestasjon 46 212 22 % 212 -    Som planlagt  Usikker
Gjenstående utbedringer gjennomføres i 2019, ref SEKF sak 138-18.
10020 Sentrum   parkeringsanlegg A8 241 45 006 1 % 10 000 -35 006  Etter plan  Usikker
Mangler avklaring av bestilling for byggetrinn 1. Grunnerverv av S1 er ikke ferdigstilt. Detaljregulering av S1 pågår, ventelig   1.gangsbehandling i august 2019. Riving av eksisterende bygningsmasse omsøkes   og igangsettes så fort grunnerverv er på plass. Prosjektering av byggetrinn 1 igangsettes så fort innhold i byggetrinn 1 er avklart og bestilling fra rådmannen foreligger. Kr 35 millioner overføres til 2020.
15001 Vitenfabrikken II 19 57 33 % 19 -38  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er ferdigstilt.
15009 Rehabilitering   kulturbygg 216 3 237 7 % 3 237 -    Som planlagt  Ganske sikker
Pågår på følgende underprosjekt: Tranegården, Skeiane Eldresenter, KinoKino og Varatun Gård.
15010 Sandnes kunst- og kulturhus, bygg tilp KINOKINO -   2 000 0 % 2 000 -    Som planlagt  Ganske sikker
Forprosjekt pågår, ref K0 i SEKF sak 032-19.
15013 Langgata 76, utskiftning av tak, utvendig rehabilitering 382 7 823 5 % 3 000 -4 823  Etter plan  Usikker
Oppstart byggearbeid forventet november/desember. Byggene måtte rives innvendig for å kunne få tilstrekkelig info om tilstand.   Rivningsarbeidet er ferdgistilt. Utføres i felles entreprise med Langgata 72 - Helsestasjon. K0 ventes fremlagt juni 2019.
15014 Ventilasjonsanlegg   Lura bydelshus -   414 0 % 414 -    Som planlagt  Sikker
Ferdigstilt. Avventer sluttfakturering.
15015 KinoKino og Stasjon K   rehabilitering 18 2 000 1 % 2 000 -    Som planlagt  Ganske sikker
Forprosjekt pågår.
15016 Kulturhuset -   rehabilitering -   1 000 0 % 1 000 -    Som planlagt  Sikker
Prosjekteres i 2019 og gjennomføres sommeren 2020. Samkjøres med prosjekt 15019.
15017 Vitenfabrikken - nytt   gulv på kjøkken -   1 000 0 % 1 000 -    Som planlagt  Ganske sikker
Påbegynnes før sommeren og ferdigstilles i løpet av året.
15019 Kulturhuset - nytt   tautrekk og lysanlegg -   1 000 0 % 1 000 -    Som planlagt  Sikker
Prosjekteres i 2019 og gjennomføres sommeren 2020. Samkjøres med prosjekt 15016.
21001 Nytt avlastninssenter med barnebolig 2 179 17 090 13 % 5 000 -12 090  Som planlagt  Sikker
Ferdig, men skal gjøres noen tilpasninger på varmeanlegget. Det ligger an til et underforbruk totalt på prosjektet som mye skyldes at det ikke er brukt av marginer, samt lavere generelle kostnader enn budsjettert.
21014 Rusvernet på Soma,   nytt hovedbygg 8 225 17 570 47 % 17 570 -    Som planlagt  Ganske sikker
Bygget ble overtatt 21. september 2018 og tatt i bruk i november 2018. Rivningsarbeider av det gamle bygget er ferdigstilt.   Ferdigstilling av utomhusanlegg og småhus pågår. Planlagt delovertakelse i løpet av mai 2019.
21015 Boligsosial   handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år 36 823 94 610 39 % 94 610 -    Som planlagt  Usikker
Det er kjøpt flere boliger og flere større boenheter enn tidligere år. Det er stor sannsynlighet for at budsjettmidlene blir brukt opp i 2019.
21031 Boliger for   vanskeligstilte 3 066 25 443 12 %   -10 443  Etter plan  Usikker
Består av flere underprosjekt:
    2103107 Brattebø: bruker budsjettet på kr 12 050' i 2019.
    Tun Lura nord: omfattende prosess. Bruker nok ikke mer enn kr 1 million av budsjettet på kr 8,2 millioner i 2019.
21033 Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser 67 11 558 1 % 5 000 -6 558  Etter plan  Ganske sikker
Planlagt på Sørbø Hove. Utforming av romprogram pågår. Noe usikkerhet knyttet til om Husbanken vil innvilge tilskudd til prosjektet, og nødvendige avklaringer må gjøres før prosjektet kan gå   videre. 
21034 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter 669 7 602 9 % 7 602 -    Som planlagt  Ganske sikker
K0 lagt frem i SEKF sak 017-19. Det er mottatt naboklag med bakgrunn i forverrede solforhold. Planen skal mest sannsynlig til 2.gangsbehandling i august 2019. 
21037 Tilpasninger   Hanamyrveien 455 643 71 % 643 -  Som planlagt  Ganske sikker
Todelt prosjekt, utvendig arbeid ferdigstilt. Invendige arbeider ferdigstilles i 2019.
21042 Omsorgsboliger m heldøgnstj. For pers m store adferdsutfordringer 27 971 3 % 971 -    Etter plan  Usikker
Regulering pågår.
21043 Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser 201 7 844 3 % 7 844 -    Etter plan  Ganske sikker
Regulering pågår. Grunnforholdene er dårlige og det må påberegnes peling. Ny kalkyle legges fram i K0 når rekkefølgekravene er kalkulert.
21044 Nytt aktivitetssenter   Vågsgjerd 95 51 872 0 % 2 000 -49 872  Etter plan  Usikker
Prosjektomfang er usikkert. Avklaringer med bruker i forhold til tomtestørrelser og romprogram pågår.
21045 Rehabilitering   kommunale boliger, ca 24 per år 399 11 984 3 % 11 984 -    Som planlagt  Usikker
Avhenger av at beboere flytter ut. Per april har det vært få utflyttinger, men dette kan endres raskt.
21046 Ombygging   Skeianegt.14 64 7 017 1 % 7 017 -    Etter plan  Ganske sikker
Avvik i framdrift. En har valgt å bytte ansvarlig søker i prosjektet grunnet interessekonflikt. Ny søker blir Bølgeblikk som er
  nummer 2 i rammeavtalen. Overlapping mellom konsulentene pågår. Arbeid med dispensasjonssøknad pågår, nabovarsel er sendt og merknader fra naboer er mottatt.
21047 Foreldreinitiativet III - 1 500 0 % 1 500 -    Som planlagt  Sikker
Tomteavklaringer pågår.
21049 Ombygging boligrigg   på Soma -   1 000 0 % 1 000 -    Etter plan  Ganske sikker
Prosjektet er ikke startet. Boligriggen står på dispensasjon og det må avklares om det i det hele tatt er løselig å bygge om.
21050 Planlegging neste bolig psykisk lidelse -   1 000 0 % 1 000 -    Som planlagt  Sikker
Utviklingsavdelingen foretar mulighetsstudie/regulering.
21051 Boenhet med   personalbase -   5 100 0 % -   -5 100    
Levekår har meldt at dette prosjektet utgår.
21052 Prestholen, ny   personalbase 37 2 551 1 % 1 500 -1 051  Etter plan  Ganske sikker
Dispensasjonssøknad sendt til byggesak. Først etter søknaden til byggesak er behandlet får en klarhet i om prosjektet kan   realiseres. Samtykke fra Arbeidstilsynet er gitt. K2 ventes i september 2019 med planlagt ferdigstillelse andre kvartal 2020. 
25002 Syrinveien 2A 0 2 781 0 % 2 781 -    Som planlagt  Sikker
Ferdgistilling uteområder pågår. Prosjektet er overtatt.
25004 Underprosjekt   til Bolig sosial handlingsplan. Småhus - 2 per år 1 191 7 833 15 % 3 000 -4 833  Etter plan  Ganske sikker
 K2 i september 2019 og ferdigstillelse av prosjekt andre kvartal 2020.
26003 Rundeskogen BOAS 61   plasser 115 3 950 3 % 3 950 -    Som planlagt  Sikker
Reklamasjonsarbeider pågår.
26017 Rehabilitering   omsorgsbygg 954 18 944 5 % 18 944 -    Som planlagt  Usikker
Pågår på følgende underprosjekt: Austått Boas, Rovik Boas, Åse Boas, Lunde Boas, Trones Boas, EFF-enheter, Lura Boas.
26022 Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmasse Åse boas   22 285 11 % 22 285 -    Som planlagt  Ganske sikker
K0 lagt frem i SEKF sak 018-19. Prosjektering pågår. Det tas sikte på anbudskonkurranse mai 2019 med kontraktsinngåelse før   sommerferie 2019.
26025 Nye sykehjemsplasser   Lunde 41 3 000 1 % 2 000 -1 000  Etter plan  Usikker
Fremdrift avhenger av kommunal saksgang og interessenter i området. 
26027 Reservestrøm boas -   7 000 0 % 7 000 -    Som planlagt  Usikker
Pågår. Kostnadsestimatet totalt sett er ikke usikkert, men det er usikkert om hele hele beløpet på kr 7 millioner blir brukt i 2019.
30002 Figgjo skole, sanering og nybygg 27 581 120 562 23 % 120 562 -    Som planlagt  Sikker
K2 er vedtatt i SEKF sak 84-17 med revidert K2 i SEKF sak 52-18 som har en revidert ramme på kr 252,3 millioner, en reduksjon på kr 35,7 millioner. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise og kontrakt er inngått med Skanska. Byggearbeidene pågår og ferdigstilles 2. kvartal   2019.
30004 Skoler, utendørsanlegg 595 4 897 12 % 4 897 -    Som planlagt  Ganske sikker
Pågår på følgende underprosjekt: Buggeland, Trones, Lundehaugen, Kyrkjevollen, Stangeland, Bogafjell, Hommersåk, Aspervika, Austrått.
30007 Buggeland skole,   utvidelse -   500 0 % -   -500  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er ferdigstilt.
30009 Ny ungdomsskole   Bogafjell U18-skole 20 991 122 862 17 % 122 862 -    Som planlagt  Sikker
K2 framlagt for styret i SEKF 22. august 2018, med kostnad kr 268 millioner, som er i samsvar med ØP 2018-2021. Prosjektet skal   gjennomføres som modifisert totalentreprise og skal stå ferdig til skolestart i august 2020. Betongarbeid pågår.  
30010 Skaarlia skole 3 162 1 046 302 % 9 046 8 000  Som planlagt  Sikker
K0 vedtatt i bsak 11/19 med prosjektering og oppstart grunnarbeider høsten 2019 innenfor en ramme på kr 8 millioner. Anbud sendt ut uke i 13 med tilbudsfrist 31. mai. Prosjektet skal gjennomføres som   modifisert totalentreprise. Byggestart høsten 2019 med ferdigstillelse til skolestart 2021. Dette prosjektet er brukt som pilotprosjekt for «avfallsfrie byggeplasser» der målet er å redusere avfallsmengden med inntil 75%.
30021 Planlegging av elevplasser ved Skeiane ung.skole 11 084 76 336 15 % 76 336 -    Som planlagt  Ganske sikker
Avvik i framdrift og usikkerhet ift. kostnader. 97 elever, fire 7.klasser som fra høsten 2019 etter planen skulle flyttes til   Skeiene ungdomsskole får midlertidig lokaler i Soma skole fram til desember 2019. Dette er avklart med skole og foreldre er orientert i informasjonsmøte 23. april. Byggearbeidene på Skeiene ungdomsskole er igangsatt igjen.
30027 Stangeland skole, 4 nye grupperom -   53 0 % -   -53  Som planlagt  Ganske sikker
Prosjektet er ferdigstilt.
30029 Malmheim skole, utvidelse og modernisering 1 557 22 777 7 % 5 000 -17 777  Som planlagt  Ganske sikker
 K0 ble framlagt for styret i SEKF i sak 127-18. Kostnadsramme for skolen er kalkulert til kr 112 millioner med forventet ferdigstillelse til skolestart 2021. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag pågår. Avklaring av midlertidige skolelokaler i byggeperioden pågår. Rammetillatelse er sendt inn, men avtale vedrørende plassering av brannkumme er ikke på plass.
30032 Rehabilitering skoler 567 9 727 6 % 9 727 -    Som planlagt  Ganske sikker
16 underprosjekt. 2 ferdigstilt. Budsjettet reduseres grunnet forsinket fremdrift.
30034 Ombygging/utvidelse   Sviland skole 1 870 21 520 9 % 21 520 -    Som planlagt  Sikker
SEKF har igangsatt arbeid med regulering av skoleområdet. Prosjektering startes opp og pågår parallelt. Kostnadsramme for skolen er kalkulert til kr 167 millioner og forventet ferdigstillelse er skolestart 2021. K0 lagt frem i SEKF sak 128-18.
30037 Nye elevplasser   Sandved 554 -157 -353 % 1 000 1 157  Som planlagt  Usikker
Regulering er igangsatt. Det er i rådmannens forslag til økonomiplan ikke satt av midler til ferdigstilling av dette arbeidet i 2019. Dette er forsøkt innarbeidet i 1. perioderapport 2019.   
30038 Altona skole og ressurssenter - flytte til Soma skole 441 10 015 4 % 13 015 3 000  Som planlagt  Usikker
Oppstart arbeid mai 2019 grunnet Sandved elever som skal dit fra august 2019 i påvente av ferdigstilling av Skeiane ungdomsskole. Kr 3 millioner forskuttert, ref bsak 57/19.
30040 Sløydsal Ganddal skole -   350 0 % 350 -    Som planlagt  Sikker
Prosjektering pågår. Ferdigstilles i løpet av året.
30041 Varslingsanlegg 26 4 463 1 % 4 463 -    Som planlagt  Usikker
Anbudsprosess pågår.
35003 Utendørsanlegg,   barnehager 634 3 064 21 % 3 064 -    Som planlagt  Ganske sikker
Pågår på følgende underprosjekt: Figgjo,Varatun, Stangelandsforen.
35006 Kleivane, ny barnehage med 6 avd. 455 619 74 % 619 -    Som planlagt  Sikker
Reklamasjonsarbeid pågår.
35015 Barnehage i gamle kulturskolebygget, Langgt. 74 -   4 101 0 % 4 101 -    Som planlagt  Sikker
Avsetning gjelder fjernvarmeinstallasjon (Lyse) som bør samkjøres med gravearbeider for Langgt 72 og 76.
35019 Rehabilitering   barnehager 685 9 067 8 % 9 067 -    Som planlagt  Ganske sikker
Pågår på følgende underprosjekt: Porsholen, Sørbø,   Øygard,Stangeland, Trones, Ganddal, Varatun.
35020 Langgata 72   helsestasjon 558 31 348 2 % 3 000 -28 348  Etter plan  Usikker
Oppstart byggearbeid forventet november/desember.   Byggene måtte rives innvendig for å kunne få tilstrekkelig info om tilstand.   Rivningsarbeidet er ferdgistilt. Endrede bestillinger fra rådmann i forhold   til ønsker fra bruker gjør at det må omprosjekteres noe og en kommer senere i   gang. K0 ventes fremlagt juni 2019.
35021 Prosjektering, ny   barnehage Hana -   1 000 0 % 1 000 -    Som planlagt  Usikker
Mulighetsstudie initieres snarlig. Prosjektet   avhenger av eiendomsavklaringer.
40001 ENØK, tiltak   kommunale bygg 21 7 336 0 % 7 336 -    Etter plan  Usikker
Pågår. Kapasitetsutfordringer i SEKF gjør at   prosjektene har noe etterslep på framdrift.
40002 ENØK, utfasing av   oljekjel 2 3 447 0 % 3 000 -447  Som planlagt  Usikker
Ferdigstilling pågår. 
40005 Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov 181 3 421 5 % 3 421 -    Som planlagt  Sikker
Ferdigstillingsfase.
41002 ITV-anlegg   (kameraovervåking) -   1 169 0 % 1 169 -    Som planlagt  Ganske sikker
Prosess med ny rammeavtale er i gang.
41003 Universell utforming 385 2 746 14 % 2 746 -    Som planlagt  Ganske sikker
Prosjektet pågår.
41004 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering 1 484 7 446 20 % 7 446 -    Etter plan  Usikker
Prosjektet pågår. Stor ressursmangel i SEKF innen   energi, gir stor usikkerhet i forhold til framdrift.
41008 Radontiltak i bygg   med for høye Bq verdier 184 4 318 4 % 4 318 -    Som planlagt  Ganske sikker
Flere små prosjekter i ulike faser.
41011 Nytt   produksjonskjøkken på Vatne 84 100 84 % 100 -    Som planlagt  Usikker
Kjøletunneller må bygges om, reklamasjonssak   pågår. 
41013 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer -   568 0 % 568 -    Som planlagt  Sikker
Prosjektet pågår.
41014 Adgangskontr.anlegg   - utfasing eldre låsesystem, overg. til elektr. skallsikring -   2 824 0 % 2 824 -    Som planlagt  Ganske sikker
Prosjektet pågår.
41015 Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg 46 657 7 % 657 -    Som planlagt  Sikker
Prosjektet pågår.
41016 Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking 83 1 000 8 % 1 000 -    Som planlagt  Usikker
Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
41018 Branntekniske tiltak i barnehager 45 588 8 % 588 -    Som planlagt  Usikker
Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
41020 Branntekniske tiltak i helsebygg 858 15 886 5 % 15 886 -    Som planlagt  Usikker
Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
41021 Branntekniske tiltak i skoler 101 2 367 4 % 2 367 -    Som planlagt  Usikker
Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
41022 Branntekniske tiltak i kulturbygg 54 2 793 2 % 2 793 -  Som planlagt  Usikker
Usikker på kapasitet internt/eksternt for å   gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
41023 Nedgravde   avfallscontainere 2 858 0 % 858 -    Som planlagt  Usikker
Usikkerhet rundt kostnadsestimat grunnet økte priser, samt at noen steder må det graves ned flere containere.
41025 Branntekn. Tiltak i   kommunale formålsbygg 167 1 453 12 % 1 453 -    Som planlagt  Ganske sikker
Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
41026 Brannsikringstiltak i   kommunale boliger 3 805 0 % 805 -    Som planlagt  Ganske sikker
Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
41028 Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg -   1 859 0 % 1 859 -    Som planlagt  Sikker
Prosjektet pågår.
41029 Lyse fjernvarme   tilkobling kommunale bygg -   4 266 0 % 4 266 -  Som planlagt  Usikker
Prosjektet pågår. Avventer skolebehovsplan, samt   prosjekt i Langgata 72/76.
41030 Alarmoverføring og   heisalarmanlegg -   200 0 % 200 -    Som planlagt  Sikker
Prosjektet pågår.
41031 Regulering Vagle- og Vatneleiren, gamle Figgjo og gamle Vatne skole, Riskatun 34 8 495 0 % 3 000 -5 495  Etter plan  Usikker
Figgjo skole: framdrift avhenger av brukermedvirkning.
    Riskatun: Etter varsel om planoppstart er det  kommet merknad fra fylkesmannen. Det er derfor usikkert om planarbeidet vil bli gjennomført.
    Vagleleiren: avventer rapport fra scanning av grunnforhold.
    Vatne skole: ikke påbgynt. 
41032 Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg 8 -     8 8  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er ferdigstilt.
41033 Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella 364 2 426 15 % 2 426 -    Som planlagt  Sikker
Prosjektet pågår.
41034 Solskjerming skoler -   1 000 0 % 1 000 -    Som planlagt  Sikker
Prosjektet pågår.
41035 Merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager -   700 0 % 700 -    Som planlagt  Ganske sikker
Prosjektet pågår.
41036 Garderobeanlegg   Vagleleiren -   20 000 0 % 20 000 -    Som planlagt  Usikker
Rogaland Brann og Redning (RBR) har bedt om   revidert omfang av garderobeanlegg. SEKF har purret RBR flere ganger for å få   behovsavklaring. Prosjektering og rekalkulering igangsettes så snart svar fra   RBR foreligger.
60003 Sandnes idrettspark,   Giskehall 2 90 -     90 90  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er ferdigstilt.
60005 Riskahallen   rehabilitering 36 -     36 36  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er ferdigstilt.
60008 Iglemyr svømmehall 22 766 179 181 13 % 100 000 -79 181  Etter plan  Usikker
Avvik i framdrift. Revidert fremdriftsplan er lagt frem og forventet overtakelse er slutten av juli 2020, og rundt 6 måneder forsinket i forhold til framdrift vedtatt i K2.
    En slik forsinkelse vil medføre at Høyland svømmehall og Giskehallen svømmehall   vil måtte utvide sin drift lengre enn planlagt. Det er ikke meldt økte driftskostnader til dette. 
60010 Giskehallen,   rehabilitering av svømmehall 1 855 5 520 34 % 5 520 -    Etter plan  Ganske sikker
Oppstart byggearbeider blir forsinket i påvente av ferdigstillelse av Iglemyr svømmehall. Det skal gjennomføres usikkerhetsanalyse og det vil i den forbindelse legges fram ny K1 kalkyle etter at forprosjektet er avsluttet.
60011 Liten flerbrukshall,   Skaarlia 49 -95 -51 % -95 -    Som planlagt  Sikker
Ref prosjektnr 30010.
60015 Rehabilitering   idrettsbygg 541 1 551 35 % 1 551 -    Som planlagt  Ganske sikker
Rehab Sørbøhallen (inkludert nytt lysanlegg) pågår og rehab Hanahallen påbegynnes snarlig.
60019 Austråtthallen   - Utbedring/etablering av bæring av tak -   308 0 % 308 -    Som planlagt  Sikker
Ferdigstillingsarbeid pågår.
60020 Austråtthallen - Nytt gulv og etablering av drenering 116 3 876 3 % 3 876 -    Som planlagt  Sikker
Utføres sommeren 2019 (i skolens ferie). Prosjekt 60014 branntiltak idrettshaller har tidligere blitt slått sammen med dette siden tiltakene skal gjøres i samme entreprise.
Publisert: 14.05.2018 11:56
Sist endret: 22.05.2019 09:44