Investeringsbudsjettet - skjema 2B

I tabellen under gis det en oversikt over alle pågående investeringsprosjekter i Sandnes kommune.

 

Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap august Budsjett % av års-budsjett Prognose utgifter Budsjett-justering Framdrift Kostnads-estimat
1200799 Pilotprosjekt RPA 184 750 25 % 750 - Som planlagt Ganske sikker
Digitaliseringsprosjekt.
1200943 Oppgradering Public 360 - 750 0 % 750 - Som planlagt Usikker
Usikkert omfang på grunn av kommunesammenslåingen.
1200946 Public 360, tilrettelegging for SvarUT - 50 0 % - -50 Som planlagt Ganske sikker
Lagt på is i påvente av leverandørens utviklingsarbeid mot nytt folkeregister. Skjer antageligvis ikke noe i år.
1200949 Lisenser IT - 3093 0 % 3093 - Som planlagt Usikker
Det er avdekket noen avhengigheter som må håndteres før videre progresjon. Innebærer blant annet avklaring i RLG. Uttak av nødvendige lisenser skjer først når prosjekt går over i utførelsesfase.
1200952 Nytt intranett - 572 0 % 572 - Som planlagt Ganske sikker
Prosjektet er igangsatt og midler går til å forbedre tilgangen og bruken av informasjonen som blir publisert på pulsen ved å tilrettelegge og tilpasse bedre for søkeresultat, tilbyd dynamisk visning eksempelvis chatbot og robot (arbeidsflyt) og øke kompetansen for bruk og videreutvikling av pulsen.
1200999 INVESTERINGER IKT - 1412 0 % 1412 - Etter plan Usikker
IT har ikke vært i dialog med Innovasjon og digitalisering angående videre eierskap til midlene. Må avklares.
1201302 IT - Skype for business - 280 0 % 280 - Etter plan Sikker
IT er i dialog med ekstern leverandør.
1201999 Investering, ID håndtering, 481 207 232 % 481 274 Etter plan Sikker
Prosjektet er ferdigstilt. IT er i dialog med ekstern leverandør om sluttfakturaen. Merforbruk dekket av prosjekt 12043.
1203499 Nettverksutstyr i nytt rådhus 2704 4641 58 % 4641 - Etter plan Usikker
Antall svitsjer i rådhuset har steget fra 28 til52 grunnet nye behov/tillegg i prosjektfasen. IT har ikke avstemt om alle
fakturaer er mottatt, derfor er årsprognosen usikker.
1203599 PC mm til kontorpulter ved innflytting til nytt rådhus 330 674 49 % 674 - Etter plan Usikker
Det dukker stadig opp mindre behov til for eksempel fokusrom, møterom osv. Derfor er prognosen usikker.
1203899 Public 360 integrasjoner - 200 0 % 200 - Som planlagt Ganske sikker
Avventer kapasitet hos leverandør.
1203999 Mobilbestilling 2 17 12 % 17 - Som planlagt Ganske sikker
Prosjektet er nesten ferdigstilt. Går mot et lite merforbruk som vil bli finansiert av digitaliseringsfondet.
1204399 Ny sentral brannmur 37 2242 2 % 200 -2042 Som planlagt Sikker
Gjenstår kun noe konsulentarbeid før prosjektet er ferdigstilt. Havner nok vesentlig under budsjett grunnet lavere innkjøpspriser enn forventet. Kr 274 000 omdisponert til prosjekt 12019.
1204599 Nettverk i nye lokaler for IT 38 -   38 38 Som planlagt Sikker
IT anser prosjektet som ferdigstilt. Faktura for etableringskostnad av samband til nye lokaler kom først i 2019, og er kontert mot prosjektet.
1204699 Valg 2019 og 2021 - nytt datautstyr - 300 0 % 300 - Som planlagt Usikker
Nye krav fra direktorat og mangel på lånepc-er kan føre til overskridelse
1204799 Utskifting av stemmeavlukker 2019 - 400 0 % 400 - Som planlagt Ganske sikker
Prosjektet går som planlagt.
1204899 Nytt utstyr for elektronisk lønsing for politiske dokumenter - 1000 0 % 1000 - Som planlagt Usikker
Vurderes nærmere etter kommunevalget. Usikkerhet grunnet uvisshet om når de blir byttet ut.
2003599 Sykesignalanlegg boas - 1800 0 % 1800 - Som planlagt Sikker
Arbeidet er satt i bestilling. Godkjent tilskudd på kr 990 000 fra Husbanken.
4007104 Nytt rådhus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt 748 2000 37 % 2000 - Etter plan Usikker
Områdeplan er godkjent. Detaljregulering av Haakon VIIsgt i sluttfasen for innlevering. Salg forberedes i forbindelse med høring av plan. Sees i sammenheng med samlet salg av Skeianeområdet og nettoinntekter etter dette.
4007151 Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav - -45000 0 % -45000 - Som planlagt Sikker
Opparbeidelse av ekstern infrastruktur og anlegg i henhold til salgsavtaler for gammelt rådhus/Rådhusmarka. Teknisk plan utarbeidet og samordnet med detaljreguleringsplanene. Framdrift er koordinert med og følger utbyggernes framdrift.
4007299 Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav - 11500 0 % 11500 - Som planlagt Ganske sikker
Opparbeidelse av ekstern infrastruktur og anlegg i henhold til salgsavtaler for gammelt rådhus/Rådhusmarka. Teknisk plan utarbeidet og samordnet med detaljreguleringsplanene. Framdrift er koordinert med og følger utbyggernes framdrift.
4231899 Sørbø skole - utvidelse - 431 0 % 431 - Som planlagt Sikker
Prosjekt pågår.
4240099 Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever 80 8707 1 % 8707 - Som planlagt Ganske sikker
Midler går med til erstatning av ødelagte PCer og økning i elevtall.
4240101 Utbygging av nettverk og brannmur 49 1132 4 % 1132 - Etter plan Ganske sikker
IT er i dialog med ekstern leverandør.
4240199 Digital satsing - Trådløs infrastruktur - 6535 0 % 6535 - Som planlagt Ganske sikker
Det er behov for justeringer og forbedringer av trådløs infrastruktur.
4430099 Fleksibel avlastningstjeneste 190 178 107 % 178 - Som planlagt Ganske sikker
Prosjektet går som planlagt med ferdigstillelse i mai. Merforbruk vil søkes dekket av digitaliseringsfond.
4354199 Forbedre trådløst nett - 3115 0 % 3115 - Etter plan Usikker
Prosjektet venter på oppstart.
4540401 Kulturhuset, utskiftning av sceneteknisk utstyr - 300 0 % 300 - Som planlagt Sikker
Midler overføres til Sandnes kunst- og kulturhus
4540799 Kapitalinnskudd, Opera Rogaland IKS - 500 0 % 500 - Som planlagt Sikker
Engangsutbetaling i 2019.
4570799 Biblioteksystem - 740 0 % 740 - Som planlagt Sikker
Vært ute på anbud og tilbudene vurderes nå. Planlagt start implementering i oktober.
4570999 Sandnes bibliotek - meråpent bibliotek 75 105 71 % 105 - Som planlagt Usikker
Prosjektet ferdigstilles i løpet av sommeren.Venter tilbud fra Securitas og låsesmed. Kostnadsestimat usikkert, men forventer et lite merforbruk. Vil komme tilbake til dette i 2. perioderapport.
4630101 Avsetning til utsmykking 967 7831 12 % 7831 - Som planlagt Sikker
Alle investeringsmidlene blir plassert i nye prosjekter.
Utbetalingene til kunstnere og konsulenter deles opp i tre deler/utbetalinger i løpet av prosjekttiden. Da kan det kanskje i perioder virke som om det ikke «skjer noe», siden prosjektene ofte går over flere år, og det derfor ikke trenger å være utbetalinger på flere måneder.
6001199 Salg av restareal i utbygde områder -1103 -6700 16 % -1103 5597 Etter plan Usikker
Hittil i år er det inntektsført salg av areal i henhold til avtale ved Tinghuset. Salg av grå/grønne arealer for øvrig ligger hittil etter plan.
6001499 Salg av gamle brannstasjon - -70000 0 % -70000 - Etter plan Ganske sikker
Overordnede avklaringer av formål er gjort i kommuneplan. Detaljreguleringsplan i sluttfasen før 2.gangsbehandling. Overtakelse og oppgjør er 14 dager etter godkjent detaljreguleringsplan.
6033201 Kartgrunnlag - 165 0 % 165 - Som planlagt Sikker
Pågående arbeid. Fotografert og arbeidet fortsetter i hele 2019.
6305008 Digitalisering av byggesaksarkivet - 1255 0 % 1255 - Som planlagt Sikker
Teknisk planarkiv ferdig. PIV ferdig i løpet av mai 2019. Arkivene overføres til IKA Rogaland før 30.05.2019. Noe arkiv innen byggesak, geodata, landbruk etterskannes og vil være ferdig innen 30.07.2019. Avhengig av status etter ettersendt arkiv vurderes det å fullføre kontrakten for å gjøre flere arkiver tilgjengelig på internett.
60101 Maskinpark, biler 74 400 18 % 400 - Som planlagt Sikker
Midler til kjøp av utsyr og maskiner, ventes medgått i 2019.
62022 Demning Frøylandsvatnet 5 3213 0 % 3213 - Som planlagt Usikker
Utredning om flomsikringstiltak i vassdraget pågår og tiltak ventes igangsatt 2019.
62023 Tiltak pga økt vannføring i Frøylandsbekken 41 -   - -    
Prosjekt lagt i bero inntill budsjettmidler foreligger.
63020 Utskiftning av utrangerte gatelys 1706 15756 11 % 15756 - Som planlagt Sikker
Pågående prosjekt med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2019.
63021 Gatelys 752 3491 22 % 3491 - Som planlagt Sikker
Pågående prosjekt med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2019.
63042 Byutviklingsprosjekter - 8118 0 % 8118 - Etter plan Ganske sikker
Kr 1 million er overført fra 2018 til finansiering av vedtatte rekkefølgetiltak KDP sentrum som er kommunalt ansvar. Gjennomføring i takt med utbyggingsframdrift.
63046 Ruten - teknisk plan og offentlig byrom 2120 51281 4 % 51281 - Som planlagt Ganske sikker
Prosjektet går per 1. mai som planalgt med oppstart av anleggsarbeider august september
65022 Innovasjonsløsninger - 300 0 % 300 - Som planlagt Sikker
Innkjøp av IT utstyr for å kunne gjennomførearbeidsoppgaver mer effektivt.
65027 Prosjektstyringsvekttøy - 625 0 % 625 - Etter plan Ganske sikker
Ikke kommet i gang enda. Vil startes opp i løpet av året.
65033 Trafikksikkerhetstiltak 375 4131 9 % 1881 -2250 Som planlagt Sikker
Midler brukes til løpende tiltak som fartshumperog intensivbelysning. Trapp Grevlingveien pågår, regulering av fortau i Klokkarveien og opparbeidelse Lifjellveien. Kr 750 000 omdisponeres til prosjekt 6503814. Detomdisponeres midler for fortau Lunden på kr 1,5 millioner til prosjekt 75060
65035 Universell utforming på eksisternende veinett og trafikkarealer 5 140 4 % 140 - Som planlagt Sikker
St. Olavs gate er ferdigsilt, men det er andreområder i sentrum som har behov for tilsvarende utbedringer
65037 Trafikksikkerhet - Strakstiltak. 84 1955 4 % 1955 - Som planlagt Sikker
Gjennomføring av mindre tiltak som fartshumper,belysning ol.
65038 Trafikksikring - Aksjon skolevei fra 2015 5 500 1 % 500 - Som planlagt Sikker
Planlagt brukt til intensivbelysning i stor grad.
6503808 Intensivbelysning Trones skole 432 1064 41 % 1064 - Som planlagt Sikker
Ferdig, men venter på sluttfaktura.
6803809 Intensivbelysning Maudland skole og Hommersåk skole 313 904 35 % 904 - Som planlagt Sikker
Ferdig, men venter på sluttfaktura.
68038111 Intensivbelysning Soma og Stangeland skole, Porsholen og Smeaheia skole 256 786 33 % 786 - Som planlagt Sikker
Venter på sluttfaktura. Uenighet med grunneier forsinker prosjektet. To master gjenstår - jurist er på saken.
6803812 Intensivbelysning Austrått bydel 302 906 33 % 906 - Som planlagt Sikker
Ferdig, men venter på sluttfaktura.
6803813 Intensivbelysning Hana bydel 156 437 36 % 437 - Som planlagt Sikker
Ferdig, men venter på sluttfaktura.
6503814 Intensivbelysning Kyrkjevegen 50 -   750 750 Som planlagt Sikker
Midler omdisponeres fra prosjekt 65033.
65039 Folkehelse, sykkelveinett - 3429 0 % 3429 - Som planlagt Ganske sikker
Oppfølging av sykkelplan vedtatt av bystyret. Skilte og merkeprosjektet Lura snart ferdigstilt, Sandnes øst påbegynt, innleid konsulent jobber med dette og konsulenttimer skal faktureres her.
65046 Trafikksikkerhetstiltak Stangeland skole - Solaveien - -   - -    
I forbindelse med bygging av Østerhus Arenaanbefales det intensivbelysning på gangfelt ved Stangeland skole og Smeaheia barnehage.
6504601 Utvidelse av Solaveien - 1500 0 % 1500 - Etter plan Sikker
Området må omreguleres, som gjør at prosjektet drar ut i tid.
6504602 Intensivbelysning Solaveien - 500 0 % 500 - Etter plan Sikker
Prosjekt pågår, men er forsinket på grunn avkapasitet hos Lyse.
65051 SENTRUMSTILTAK GENERELT - 13440 0 % 8000 -5440 Etter plan Usikker
Gjelder fin. og ferdigstillelse av avtaler ettertidligere ordning for gjennomføring av KDP-sentrum, herunder gatetun Haakon VIIsgt. Setningsskader Havneparken er ikke endelig løst, må håndteres i egen sak. Kr 5,4 millioner videreføres til 2020.
65054 Vei- Sikring kommunale broer 1071 830 129 % 1071 241 Som planlagt Ganske sikker
Ny kai på Uskekalven fullført. Kr 241 000 omdisponert fra prosjekt 65061.
65055 Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) - 4000 0 % 4000 - Som planlagt Sikker
Arbeid medprosjektering av rekkefølgetiltak i KDP sentrum som grunnlag i forhandlinger om utbyggingsavtaler pågår. Priorieringen følger framdriften i utbyggingsprosjektene.
65061 Trafikksikring, samarbeidsprosjekt - 8617 0 % 6790 -1827 Som planlagt Ganske sikker
I følge Handlingsplan til trafikksikkerhetsplan er to prosjekter i Breivikveien og Heigreveien høyst aktuelle. Fortau må reguleres og bygges. Det er ønskelig å etablere 2 intensivbelysningspunkter på Bogafjell, samt Austråttveien med ytterliggere 4 krysningspunkter. Støyskjerming ved barnehager og skoler. Roald Amundsensgate fase 3 skal inn på dette prosjektet. Sjekkes refusjon på fase 2 før fase 3 igangsettes. Kr 2 millioner omdisponeres til prosjekt 68040 Oppgradering Vei og kr 241 000 til 65054.
6506129 Reguleringsplan, Figgenveien - 414 0 % - -414 Som planlagt Sikker
Prosjektet er ferdigstilt. Gjenstående midler tilføres hovedprosjekt.
65065 Offentlige arealer (alle formål) -3701 24577 -15 % 24577 - Etter plan Ganske sikker
Prosjektene som Noretraen sør, gatetun HaakonVIIsgt, arealer langs bussveien mv er i arbeid, men framdriften er noe bak opprinnelige planer. Nærmere detaljer kan rapporteres i 2. tertial.
65067 Tiltak av støyplan - 804 0 % 804 - Som planlagt Ganske sikker
K2 for støyskjerming av Trones skole og Skaarlia barnehage skal opp i UTS i mai.
65068 Ladepunkter EL-sykkel 65 724 9 % 724 - Etter plan Ganske sikker
1 av punktene kan tas nå, resterene 3 må vente på motpunkt i fase 2. Styres av Kolumbus sin framdrift.
65069 Hjem,jobb,hjem - elbysykkel fase 2 - 1500 0 % 1500 - Etter plan Ganske sikker
Skulle vært ferdig nå i vår, men blir ikke ferdigfør til høsten. Kolumbus styrer prosjektet.
65072 Bypakke sykkel 2018 - -107 0 % -80 27 Som planlagt Usikker
Prosjekt i Jadarveien er skrinlagt på grunn av uklart behov. Usikker om det vil bli refundert av Statens vegvesen, om lag kr 20 000.
65073 Bypakke gange 2018 214 -1233 -17 % -1447 -214 Som planlagt Sikker
Pågående prosjekter i Bymiljøpakken. Kostnader refunderes av Statens vegvesen.
65080 Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru - 2000 0 % 2000 - Som planlagt Ganske sikker
Prosjektet vil startes i løpet av 2019.
65083 Støyskjern langs Skaraveien - 4000 0 % 4000 - Som planlagt Sikker
Prosjektet går som planlagt.
65084 Hanatrappene - 2000 0 % 2000 - Som planlagt Sikker
Møte med Hana IL 20. mai for å planlegge arbeidet. Trapper og belysning.
65085 Fortau Figgenveien - 5000 0 % 5000 - Etter plan Usikker
Veldig komplisert prosjekt. Ikke plass til fortau der det planlegges. Kostnadskalkyle veldig usikker.
65108 Robotgressklippere - 555 0 % 555 - Som planlagt Sikker
Skrevet rammeavtale på 2+1+1 år. Vil kjøpe inn gressklippere for hele beløpet.
67032 Skaarlia 313 3216 10 % 3216 - Som planlagt Sikker
K2 i mai. Oppstart etter sommerferien.
68037 Folkehelse - Friluftlivets år 2015 - 166 0 % 166 - Som planlagt Sikker
Noe gjenstår på Gramstad. Arbeid pågår isamarbeid med turistforeningen.
68040 Oppgradering vei - 6000 0 % 8000 2000 Som planlagt Sikker
Kr 2 millioner omdisponert fra 65061. Veldig myesom kan gjøres for midlene.
68051 Idrettsplasser og løkker, generelt  - 1310 0 % 860 -450 Som planlagt Sikker
Det vil utarbeides en sak om bruken av resterendemidler. Kr 450 000 overføres til 6805166.
6805166 Ekstraordinær rehabilitering utendørs idrettsanlegg 10 -   450 450 Som planlagt Sikker
Prosjektet omhandler oppgradering og rehabiliterng av idrettsanlegg. Planlegges dreneringstiltak, utskiftning av armaturer, gjerder, porter, utstyr osv. Midler overføres fra gruppeprosjekt.
6805171 Vegetasjonsrydding og beplantning idrettsanlegg 100 326 31 % 326 - Som planlagt Sikker
Beskjæring og fjerning av farlige trær. Plan om å fjerne uønsket vegetasjon på Høle.
6805175 Sandnes idrettspark - rehab flomlys - 2200 0 % 2200 - Som planlagt Sikker
Prosjektet er igangsatt. Prisundersøkelser.
68055 Kunstgressbaner, grunnerverv - 4000 0 % 4000 - Som planlagt Ganske sikker
Vil skrives en sak om bruk
68062 Skifte av kunstgress - 6285 0 % 6285 - Som planlagt Ganske sikker
Planlegger skifte av kunstgress på Lurakunstgressbane.
68064 Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner - 600 0 % 600 - Som planlagt Sikker
Prosjektet er igangsatt. Selve utskiftningen erplanlagt til høst 2019.
68065 Rehab av toppdekket på friidrettsbanen på Sandnes Stadion 185 4000 5 % 4000 - Som planlagt Ganske sikker
Prosjektet er igangsatt. Vil bli laget nytt oppvarmingsanlegg i idrettsparken og nytt toppdekke med markeringer. I tillegg innkjøp av mindre utstyr.
68201 Parker og grøntanlegg, generelt - 706 0 % 659 -47 Som planlagt Sikker
Planlegger opprusting av Gamlaverket park- og aktivitetsområde, grusbaner, tennisbaner og sandvolleyballbaner. Kr 47 000 omdisponeres til prosjekt 6820186.
6820115 Barnetråkk - 405 0 % 405 - Etter plan Usikker
Prosjektet er etter plan grunnet uforutsett hendelse i forhold til ekstern konsulent. Mulig at prosjektet vil gjennomføres til høsten.
6820186 Hundeluftingsområde i Varatunparken 305 263 116 % 310 47 Som planlagt Sikker
Prosjektet er ferdigstilt og har åpning 8. mai2019. Gjenstår faktura for noen skilt. Kr 47 000 omdisponeres fra hovedprosjekt.
68203 Figgjo, bydelspark 652 1327 49 % 1327 - Som planlagt Ganske sikker
Trimpark er ferdigstilt, mangler turvei og molok. Må også etableres plantefelt. Vil sannsynligvis gå under budsjett.
68205 Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering - 2247 0 % 2247 - Som planlagt Sikker
Avsatte midler til videreutvikling av Luravika, Konsulent er satt på å utrede hva som kan hindre sandflukt. Vil bli gjennomført tiltak etter levert rapport.
6820501 Bystrand Luravika, fase 2 1 770 0 % 770 - Som planlagt Ganske sikker
Prosjekt pågår. Sette opp badebøyer slik at det blir badesone, sette opp flytebrygge og ny sand. I tillegg søppelhåndteringssystem. Skilt er satt opp.
68209 Off. toalett Bråstein turområde/badeplass 59 889 7 % 889 - Som planlagt Sikker
Det er utarbeidet nødvendige dokumenter for anskaffelsesprosessen. Byggestart planlagt i løpet av juni.
68301 Friluftsområder, generelt -300 2925 -10 % 1575 -1350 Som planlagt Sikker
Flere pågående prosjekter; rehabiliering av turveier, gjerding, skilting osv. Omdisponerer midler til underprosjekt jamfør arbeidsprogram.
6830134 Ny molok ved SI-hytta i Melsheia - 95 0 % 95 - Som planlagt Sikker
Prosjekt pågår.
6830135 Rehabilitering og oppgradering av gapahuker 253 501 50 % 901 400 Som planlagt Sikker
Prosjekt pågår. Omdisponerer kr 400 000 fra hovedprosjekt jamfør arbeidsprogram.
6830136 Tilbakeføring av naturlig vegetasjon 64 -74 -86 % 76 150 Som planlagt Sikker
Kommer tilskudd på kr 100 000. Omdisponerer kr 150 000 fra hovedprosjekt jamfør arbeidsprogram.
6830173 Ekstraordinær rehabilitering friluftsområder - -   800 800 Som planlagt Sikker
Omdisponerer kr 800 000 fra hovedprosjekt jamfør arbeidsprogram.
6830177 Alsvik - etablering av lauvskog -47 -   - - Som planlagt Sikker
Mottatt tilskudd. Vil medgå til videre arbeid.
6830178 Alsvik - oppgr og fiksing av div -60 -   - - Som planlagt Sikker
Mottatt tilskudd. Vil medgå til videre arbeid.
6830181 Skilting etter ny nasjonal standard Dale - 250 0 % 250 - Som planlagt Sikker
Prosjekt pågår.
68308 Folkehelse- tilrettelegging for økt sykkelbruk 255 4545 6 % 4545 - Som planlagt Sikker
Skilting pågår i Sandes/Lura bydel. Planlegging av Sandnes øst er i gang. Igangsetting av Pumptrack og sykkelstativ i UTS 22.mai.
68312 Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen 92 737 12 % 737 - Som planlagt Sikker
Diverse turveier i flere bydeler. Jobber etter enliste med 8 turveier.
68313 Frøylandsvatnet, utredning og tiltak - 594 0 % 594 - Som planlagt Sikker
Jobber med regulering sammen med etkonsulentfirma. Selve gjennomføring er planlagt til siste halvdel av 2020 og utover.
68314 Ras Sandvedparken, akutt tiltak - 481 0 % 481 - Som planlagt Sikker
Et konsulentfirma er engasjert for å planlegge og prosjektere permanente sikringstiltak.
68315 Innløsn. Av aral som omreg til grøntstruktur i Sandvedparken - 800 0 % 800 - Som planlagt Sikker
Satt opp prioriteringsliste på eiendommer.Utbyggingsavtaler er i gang med forhandlinger.
68401 Lekeplasser, generelt 543 -13 -4 177 % 987 1000 Som planlagt Sikker
Oppgradering av lekeplass i Austråttveien er ferdig. Gummibelegg lagt på lekeplass i Alveveien. Arbeider med planlegging og oppgradering i Edvard Griegsgate. Midler overføres fra 68412 da prosjekt gjennomføres her
68412 Lekeplasser - 1000 0 % - -1000 Som planlagt Sikker
Midler overføres til 68401 da prosjekt gjennomføres der.
68601 Oppgradering gravplasser, årlig bevilgning - 1197 0 % 772 -425 Som planlagt Ganske sikker
Skifter ut 21 vannposter med tilhørende stoppekraner. Viderefører midler til 2020 for å ta flere felt. Kr 150 000 flyttet fra underprosjekt.
6860102 Omregulering Sandnes nye 43 500 9 % - -500 Som planlagt Sikker
Prosjekt utføres under prosjekt 68606. Midler flyttes dit.
6860132 Drenstiltak, fase 1 - 150 0 % - -150 Som planlagt Sikker
Prosjekt ferdigstilt. Gjenstående midler flyttes til hovedprosjekt.
68604 Navnet minnelund, arealeff - 187 0 % 187 - Som planlagt Sikker
Gjenstår adkomstvei til minnelunden. Utføres av Bydrift.
68605 Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund - 100 0 % 100 - Som planlagt Usikker
Utarbeider sak som skal til UTS forhåpentligvis 22.mai.
68606 Omregulering Sandnes nye - 474 0 % 974 500 Som planlagt Sikker
Gjennomføres i august 2019. Utføres av Bydrift. Midler flyttes fra prosjekt 6860102 da prosjekt kjøres her.
68607 Kjøp av areal - parkering Sviland gravkapell - 330 0 % 330 - Som planlagt Ganske sikker
Vært i kontakt med SEKF som skal stå for kjøpet. Vil bli kjøpt i løpet av 2019.
68608 Utvidelse av Høyland kirkegård - 2000 0 % 2000 - Som planlagt Usikker
Skal reguleres. Komplisert område med EL-ledninger, flomsone, adkomst osv.
68609 Opparbeidelse av urnelund på Høyland kirkegård - 1000 0 % 1000 - Etter plan Usikker
Ikke påbegynt. Usikkert om det vil bli gjort i 2019.
68613 Utvidelse og opparb av doble gravsteder på Soma gravlund - 1500 0 % 1500 - Som planlagt Sikker
Arbeidet er igangsatt. Arbeider med anbudsdokumenter som etter planen skal ut i løpet av mai.
68622 Soma gravlund, opparb trinn 2 - -   - -    
6862202 Utvidelse Soma gravlund - 209 0 % 209 - Som planlagt Sikker
Gjenstådene midler brukes til utnefelt EE.
68634 Oppfølging av tiltaksplan for Storåna parkdraget 23 1140 2 % 1140 - Som planlagt Usikker
Planlagt arbeid med informasjonstiltak om de ulike parkene langs Storåna. Usikkert hvor mye som kan bli gjort i 2019.
6863404 Oppgradering Elveosen lekeplass 606 673 90 % 673 - Som planlagt Sikker
Prosjektet er ferdigstilt. Mangler driftsadkomt til parkdraget langs Storåna som skal gå gjennom lekeplassen.
69101 Planlegging opparbeidelse Kydnaveien -218 1835 -12 % 1835   Som planlagt Ganske sikker
Prosjektet gjelder innbetalinger og refusjoner som er innbetalt kommunen for videre gjennomføring av tiltak i forbindelse med utbygginger.
75041 Optimalisering av vannforsyning Hommersåk - 4800 0 % 3800 -1000 Etter plan Ganske sikker
Prosjekt under planlegging. Ventes igangsatt 2019, men midler ventes ikke medgått i sin helhet. Kr 1 million søkes videreført til 2020 for fullføring av tiltak.
75060 Omlegging kulvert Stangelandsåna   26779 17 % 23500 -3279 Som planlagt Sikker
Prosjektet er under utførelse og vil løpe ut 2019, midler ventes ikke medgått i sin helhet da utbyggingsavtaler i området ikke er endelige og kr 4,8 millioner overføres til 2020. Kr 1,5 millioner omdisponeres fra prosjekt 65033 til fortau i Lunden.
75062 Klimatilpasning, OFU - 667 0 % 667 - Etter plan Ganske sikker
Prosjektet forsinket som følge av kapaistetsutfordringer hos leverandør, ventes ferdigstilt i løpet av 2019.
75064 Roald Amundsensgate - trafikksikkerhet - -5623 0 % -5623 - Etter plan Usikker
Trinn 1 og 2 ferdigstilt. Venter belønningsmidler fra Rogaland Fylkeskommune i 2019. Usikkerhet.
75067 Sanering VA Mølledalen/Slåttaveien m.fl. -116 -   -116 -116 Etter plan Sikker
Prosjektet er ferdigstilt.
75070 Klimatilpasning 1108 7896 14 % 6000 -1896 Som planlagt Ganske sikker
Flere pågående prosjekter. Grunnet forsinkede utgifter som følge av samkjøring med andre tiltak i sentrum ventes ikke budsjettet å medgå i sin helhet i 2019. Kr 1,9 millioner søkes overført til 2020 for inndekning av utgifter.
75071 Enøk-tiltak tekniske installasjoner 1291 6318 20 % 6318 - Som planlagt Sikker
Pågående prosjekter med utskifting av pumper,styring, varmeløsninger, solenergi mm. på tekniske innstallasjoner.
75074 Sanering VA og legging av fjernvarme Parkveien Nord 3 500 1 % 500 - Som planlagt Ganske sikker
Prosjeket er ferdigstilt, men det er ventet mindre utgifter til dokumentasjon og opprydding.
75075 Omlegging av VA-ledninger i forbindelse med etablering av fjernvarme 88 230 38 % 88 -142 Som planlagt Sikker
Prosjektet er ferdigstilt.
75076 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 1125 13613 8 % 11100 -2513 Som planlagt Ganske sikker
Pågående prosjekt. Grunnet forhold til andre aktører ventes ikke midler medgått i sin helhet i 2019 og kr 2,5 millioner overføres til 2020.
75077 Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen - 3317 0 % 3317 - Som planlagt Ganske sikker
Prosjektet er under planlegging og midler ventes medgått i 2019.
75078 Hovebakken - Sanering og omlegging VA 18 2100 1 % 300 -1800 Som planlagt Sikker
Prosjektet er lagt i bero i forhold til kryssing av Hoveveien. Oppstart av dette er først ventet ved årsskifte og kr 1,8 millioner overføres til 2020.
75079 VA-anlegg Ruten - 2600 0 % 2600 - Som planlagt Ganske sikker
Prosjektet går per 1. mai som planlagt med oppstart av anleggsarbeider august/september.
75091 Omlegging vannledning Foss Eikeland - 16410 0 % 11000 -5410 Som planlagt Ganske sikker
Samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen. Grunnet kostnadsdeling ventes ikke oppgjør å være klart i løpet av 2019. Kr 5,4 millioner overføres til 2020 for inndekning av utgifter.
75092 Vatneleiren 201 1427 14 % 1427 - Etter plan Sikker
Pågående prosjekt med noe forsinkelser grunnet behov for utredninger, men ventes ferdigstilt i 2019.
75095 Omlegging avløpsnett sentrum, Ålgårdskloakken 1275 10931 12 % 11900 969 Som planlagt Ganske sikker
Pågående prosjekt og midler ventes medgått i 2019. Tiiltak tilhørende 77102 utføres under prosjektet og midler overføres for inndekning av kostnader.
75800 Hoveveien 5117 11754 44 % 11754 - Som planlagt Sikker
Prosjektet er per 1. mai ferdig utført, men sluttoppgjør gjenstår.
75803 Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt. - -2996 0 % -2996 - Etter plan Usikker
Midler vil bli innbetalt fra utbygger i løpet av 2019.
76021 GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN 426 7146 62 % 7146 - Som planlagt Sikker
Pågående hovedprosjekt som omfatter målekummer, vannledning Frøyerveien, oppgradering av høydebasseng mm. Midler ventes medgått i 2019.
77021 Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner 3194 13458 24 % 13458 - Som planlagt Ganske sikker
Pågående hovedprosjekt som omfatter Kvålamarka, vannledning Frøyerhagen, oppgradering av stasjoner mm. Midler ventes medgått i 2019.
77022 Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse - 700 0 % 700 - Som planlagt Sikker
Pågående prosjekt for tilknytning til avløpsnettet strekket Hommersåk- Høle samt etablering av slamavskillere. Midler ventes medgått i 2019.
77023 Etablering VA ledninger Usken - 5181 0 % 2500 -2681 Etter plan Usikker
Prosjekt som utføres i regi av private. Framdrift er utenfor kommunens styring og signaler indikerer at midler ikke medgår i sin helhet i 2019. Kr 2,7 millioner overføres til 2020.
77091 Avløp Lurabekken/Sone 9 - 8000 0 % 4000 -4000 Som planlagt Ganske sikker
Prosjekt under planlegging med oppstart i løpet av høsten. Kr 4 millioner overføres til 2020.
77102 Avløp Stangelandsåna/Sone 2 - 969 0 % - -969 Som planlagt Sikker
Tiltak tilhørende sonen utføres under prosjekt 75095 og midler overføres for inndekning av medgåtte utgifter der.
78062 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr 11 1900 1 % 1900 - Som planlagt Sikker
Pågående prosjekt med kjøp av utstyr. Midlerventes medgått i 2019.
78065 Tiltak på nedlagt deponi - 500 0 % 500 - Som planlagt Ganske sikker
Pågånde prosjekt og midler ventes medgått i 2019.
78077 Kommunale returpunkt - 1000 0 % 1000 - Som planlagt Sikker
Prosjekt under planlegging og midler ventes medgått i 2019.
81001 Oppgradering av Langgata(eks mva og bruk av fond) -6 -538 1 % -538 - Som planlagt Sikker
Merforbruk i prosjektet overført fra 2018, gjøresopp i endelig aneggsregnskap i forbindelse med 2. tertial.
81003 Områdesreguleringsplan - -6684 0 % -6684 - Etter plan Usikker
Utgifter i forbindelse medområdereguleringsplamen Ruten. Salg av Ruten utbyggingsareal er utredet og behandles av bystyret 13.05.2019. Utgifter er planlagt finansiert med netto inntektsoppgjør fra salg tilført bykassen. Behandles endelig i 2. tertial.
81004 Havnepromenade Sandnes indre havn(utgifter eks. mva og bruk av fond) 600 -55 -1 091 % -55 - Etter plan Ganske sikker
Arbeidene fullføres i år, og endelig anleggsregnskap avlegges i forbindelse med 2. tertial.

 

 

Publisert: 14.05.2018 11:56
Sist endret: 22.05.2019 10:30