Investeringsregnskapet - skjema 2A

Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap januar-april Årsbudsjett Opprinnelig budsjett
Investeringer i anleggsmidler 74439 332470 344933
Per april er det brukt kr 74,4 millioner av årets budsjett på kr 332,5 millioner. Dette tilsvarer 22,4 prosent av årets budsjett. Oversikt over alle pågående investeringsprosjekter finnes i budsjettskjema 2B.
Utlån og forskutteringer 284685 955335 942872
Består av utlån til Sandnes eiendomsselskap KF, kr 200 millioner, lån til Sandnes Ulf Arena AS, kr 10 millioner og startlån, kr 74,7 millioner.
Kjøp av aksjer og andeler - 17300 17300
Budsjett på kr 17,3 millioner gjelder kapitalinnskudd til pensjonskasser. Det er i gjeldende økonomiplan 2019-2022 satt av kr 15 millioner årlig til Sandnes kommunale pensjonskasse og kr 2,3 millioner til KLP.
Avdrag på lån 26242 150000 150000
I gjeldende økonomiplan 2019-2022 er det budsjettert med kr 150 millioner i avdragsutgifter på startlån. Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Kommunen betaler avdrag på lånene til Husbanken.
Dekning av tidligere års udekket   -   -   -
Avsetninger   - -   -
Årets finansieringsbehov 385366 1455105 1455105
Finansiert slik:      
Bruk av lånemidler 124685 1076641 1076641
Investeringer som ikke finansieres av tilskudd som er budsjettert på prosjektene eller andre inntekter, må lånefinansieres. Det er så langt i år tatt opp kr 50 millioner i ordinære lån til finansiering av årets investeringer. Øvrige bruk av lånemidler per april gjelder startlånordningen. Dette er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Utlånene finansieres av innlånte midler fra Husbanken.
Inntekter fra salg av anleggsmidler 64 128384 128384
Det er budsjettert med kr 45 millioner til salg av det gamle rådhuset, kr 70 millioner til salg av den gamle brannstasjonen og kr 6,7 millioner til salg av restareal i utbygde områder og kr 6,7 millioner til salg av Ruten utbyggingsareal. 
Tilskudd til investeringer 24 5990 5990
Det er budsjettert med kr 5 millioner i inntekt i form av utbyggerrefusjon for rundkjøring og diagonal Hoveveien og kr 990 000 i tilskudd til sykesignalanlegg fra Husbanken.
Kompensasjon for merverdiavgift 7525 32989 32979
Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon.
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 70187 173863 173863

Kr 150 millioner av budsjettet gjelder startlånordningen. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunen står for de faktiske utlånene. Låntakerne betaler avdrag på startlånene i tråd med nedbetalingsplanen, og disse avdragene bokføres som avdragsinntekter for kommunen.

Kommunen har i tillegg ansvarlige lån til Sandnes tomteselskap KF og Lyse AS. Avdragene på de ansvarlige lånene føres etter gjeldende regler i investeringsregnskapet.

Består også av inntekt fra anleggsbidragsavtaler.

Andre inntekter -   -   -
Sum ekstern finansiering 202485 1417857 1417857
Overført fra driftsregnskapet   - 37248 37248
Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 37,2 millioner i 2019. Regnskapsføringen foretas ved årets slutt.
Bruk av tidligere års udisponert   -   -   -
Bruk av avsetninger - - -
Sum finansiering 202485 1455105 1455105
Udekket/udisponert -182881   -   -
Publisert: 14.05.2018 11:56
Sist endret: 21.05.2019 10:00