Driftsbudsjettet - skjema 1B

DRIFTSBUDSJETT -   SKJEMA 1B  Regnskap       jan-apr Budsjett         jan-apr Avvik Avvik i % Årsbudsjett Årsprognose 
           
Oppvekst   skolene          
Ordinær grunnskoleopplæring inkl.   fellesutgifter 312492 307433 5059 1,6 % 888871 17800
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert FBU har et samlet merforbruk på kr 5 millioner. Merforbruket skyldes økt behov for ressurser til spesialundervisningen kombinert med innføring av lærernorm. 
    
Den nye normen for lærertetthet i ordinær opplæring, gjør at oppvekst skole må endre ressurstildelingsmodellen til skolene. Det vil komme en egen sak om den nye modellen. Den nye normen gjør at skolene ikke lenger uten videre kan overføre ressurser fra ordinær opplæring til spesialundervisning dersom det er nødvendig. Lærernormen pålegger skolene å bruke et visst antall lærerstillinger i ordinær opplæring uavhengig av behovet for lærerstillinger til spesialundervisning.  Ressursene hver enkelt skole bruker til spesialundervisning, er kartlagt. Det kom fram at barneskolene bruker kr 9,2 millioner mer våren 2019 enn tildelte midler til spesialundervisning. Ungdomstrinnet er i balanse, men melder også om økende behov. Samlet tildeling til spesialundervisning fra tildelingsmodellen for skolene for 2019 er kr 95 millioner. Helårseffekten for merforbruk er beregnet til kr 15,7 millioner. Rådmannen anbefaler å øke bevilling på spesialundervisning for våren med kr 9,2 millioner. Rådmannen vil komme tilbake til høsteeffekten i andre perioderapport. 
    
Det har videre vært en økning av elever som har behov for alternative opplæringstilbud. Sandnes kommune har ikke hatt mulighet til å gi elevene det tilbudet de har behov for, men har kjøpt elevplasser i private skoletilbud.   Disse skolene har ikke plass til å ta imot flere elever. Altona skole og ressurssenter, som er kommunens alternative opplæringstilbud, utvider sitt opplæringstilbud for å kunne ivareta elevenes rettigheter. Dette gir behov for økning i bemanningen med 3 stillinger. Økte lønnsutgifter i 2019 vil blir finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Rådmannen vil komme tilbake til økt behov i bemanningen i økonomiplan 2020-2023.
    
I budsjettet til Senter for flerspråklige barn og unge, FBU, er det lagt inn en forventning om refusjon fra staten for norskopplæring av asylsøkere og barn av asylsøkere. Da alle asylmottak i kommunen er lagt ned, bortfaller   refusjonen. FBU har også en økning i utbetalinger til elever med rett til særskilt norskopplæring i friskoler, på om lag kr 550 000. Totalt er det behov kr 2,1 millioner. Rådmannen vil komme tilbake til dette i andre   perioderapport. 
    
Årsprognose er på området er merforbruk på kr 17,8 millioner før ekstrabevilgninger.
SFO 7695 6713 982 14,6% 20975 0
SFO har et merforbruk på kr 982 000 etter april og styre mot balanse ved årets slutt, etter justering av bemanning, i henhold til forventet inntekt, fra nytt skoleår. Av merforbruket på kr 982 000 skyldes kr 400 000 merforbruk til ressurskrevende elever på ungdomstrinnet som har et aktivitetstilbud etter skoletid. Disse utgifter blir også ført på samme tjeneste som SFO. 
Voksenopplæring 489 572 -83 -14,5% 13026 0
Voksenopplæringen har et mindreforbruk på kr 83 000. Styrer mot balanse ved årets slutt.
Sum oppvekst skole 320676 314718 5957   922872 17800
             
Oppvekst barn og unge          
Barnehager inkludert fellesutg 305643 300989 4654 1,5 % 713951 15000

Merforbruket fordeler seg på oppvekst barn og unge felles, styrket barnehage og barnehagene.

Barnehager felles

Det er 37 flere små barn og 5 færre store barn i private barnehager enn det som ligger til grunn i budsjett for 2019. Per april er det betalt ut tilskudd for 1. og 2. kvartal. Utbetaling for 3. kvartal vil være samme sum som 1. og 2. kvartal. Merforbruket forventes derfor å øke til kr 4,5 millioner. Tilskudd for 4. kvartal er på bakgrunn av tellingen i september. Det er derfor vanskelig å anslå nøyaktig avvik, men man kan forvente noe av det samme som 1.-3. kvartal. På bakgrunn av dette bes det om en tilleggsbevilgning på kr 3 millioner for å dekke merforbruket per april.

Styrket barnehage

Styrket barnehagetilbud har per april 2019 et merforbruk på kr 2,8 millioner. Bakgrunnen for dette er at virksomheten bruker 16,5 stilling mer enn det er hjemler for. Dette fordeler seg på 1,5 spesialpedagog og 15 støttepedagog/assistent. Sykelønnsrefusjoner uten bruk av vikar fører til at ikke merforbruket blir høyere. Årsaken til at det er behov for så stor økning i bemanning er at flere barn får anbefaling om spesialpedagogisk hjelp fra PPT, jfr §19a i barnehageloven, samt en økning i antall barn som får tildelt timer etter §19g. Omfanget hjelp i de enkelte sakene har også økt. Barnehagelovens §19a sier at kommunen skal tilrettelegge for barn med nedsatt funksjonsevne. Tidligere kunne vi regulere dette til en viss grad gjennom å ha to søknadsfrister for spesialpedagogiske tjenester i året. Det er nå innført løpende søknadsbehandling og ressurser må tildeles når det kommer søknader inn under kriteriene. Videre har barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp i en kommune og flytter til ny kommun rett på den samme hjelpen inntil den nye kommunen fatter nytt vedtak basert på ny sakkyndig vurdering fra PPT. Det er noen barn med store omfattende vansker som har flyttet til Sandnes i løpet av de første månedene i 2019 og som dermed krever mye ressurser i form av bemanning. Merforbruket forventes å øke frem mot nytt barnehageår i august. Legges de 4 første månedene til grunn, så kan det forventes et merforbruk ved nytt barnehageår på i overkant av kr 5 millioner. Per april er det vanskelig å si med sikkerhet hvordan nytt barnehageår blir, men det er stor grunn til å tro at situasjonen ikke vil endre seg mye. Rådmannen vil komme tilbake til dette i andre perioderapport. På bakgrunn av utfordringene virksomheten står ovenfor foreslår rådmannen en tilleggsbevilgning på kr 3 millioner.

Barnehager

Barnehagene samlet har et mindreforbruk på kr 930 000 per april. Det er forventet at barnehagene vil gå i balanse ved årets slutt. Området mangler imidlertid 66 pedagoger (barnehagelærere) i de kommunale barnehagene etter innføringen av pedagognorm høsten 2018. Pedagognormen oppfylles i dag ved hjelp av dispensasjoner. I barnehageloven omtales alle med barnehagelærerutdanning som pedagogiske ledere. I Sandnes består pedagogstillinger av stillingstypene pedagogisk leder og barnehagelærer. Det er tillagt ulikt ansvar på stillingene og pedagogisk leder har et tillegg på kr 36 000. Styrerne rapporterer at det er søkere til pedagoglederstillinger, men få søkere som vil ha stillingen som barnehagelærer. Flere kommuner i samme situasjon har valgt å tilby pedagoglederstilling for å rekruttere barnehagelærere til barnehagene. Dette ønsker barnehagene også å kunne tilby i Sandnes.
   

PPT, BFE og Helsestasjonstjenester 52194 49695 2499 5,0 % 169949 12000
Helsestasjonstjenester (HST) har et merforbruk kr 1,2 millioner på lønn grunnet prosjektstillinger   finansiert av øremerkede midler. Tildelingsbrev er mottatt og avviket vil bli eliminert når midlene blir overført i juni/juli. PPT har et mindreforbruk på kr 377 000.
    
For barne og familieenheten (BFE) viser første tertial et merforbruk på kr 1,65 millioner. Dette skyldes i all hovedsak merforbruk relatert til plasseringer av barn innen barnevern. I forbindelse med behandling av   tertialrapport bes det om styrking av BFE sitt driftsbudsjett på kr 6 millioner til å dekke utgifter fra Bufdir, for plassering av barn første halvår.  Prognosen ut året er et estimert behov på kr 12 millioner, dette vil bli revurdert i andre perioderapport når fakturagrunnlag fra Bufdir for første halvår 2019 foreligger.
    
Rådmannen tilrår tildeling av kr 6 millioner til plasseringer av barn i første perioderapport. Behovet for ytterligere bevilgninger vurderes i andre perioderapport.
    
Barneverntjenesten driver meget kostnadseffektivt sammenlignet med de andre kommunene i ASSS-nettverket. Gjennom flere år har tjenesten foretatt ulike organisatoriske grep for å fordele personalressurser og organisere tjenesten på en best mulig måte. Situasjonen nå er at disse tiltakene ikke har hatt stor nok effekt. 
    
Fersk rapport fra Rogaland Revisjon om avdeling barneverns situasjon konkluderer med at utfordringene kan bedres ved tiltak innenfor tre områder:
  1. Organisatoriske endringer – blant annet ny lederstilling i avdeling barnevern for å avlaste virksomhetsleder
  2. Prosess for å bedre / forenkle arbeidsflyt i avdelingen
  3. Ressurstilførsel
    
Det anses nødvendig å opprette en avdelingslederstilling samt 4 fagstillinger. Ansettelsesprosess startes opp i nær framtid og rådmannen vil komme tilbake med kostnader og forslag til finansiering i andre perioderapport og i budsjettet for 2020.
Sum oppvekst barn og unge 357837 350685 7153   883900 27000
             
Helse og   velferd          
Enhet for funksjonshemmede 110644 111562 -918 -0,8 % 321672 0
Virksomheten har et mindreforbruk på kr 918 000 etter april. Dette skyldes noen vakante stillinger i starten av året, og at det har vært sen påske i 2019. Sen påske gjør at helligdagstilleggene blir utbetalt i mai, og dette kan medføre at regnskapsresultatet etter mai er betydelig endret. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt.
Enhet for hjemmetjenester og   rehabilitering 71881 72453 -572 -0,8 % 210897 0
Virksomheten har et mindreforbruk på kr 572 000 etter april, som skyldes at det har vært sen påske i 2019. Sen påske gjør at helligdagstilleggene blir utbetalt i mai, og dette kan medføre at regnskapsresultatet etter mai er betydelig endret. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt.
H&V felles og samordningstjenester 179608 178643 965 0,5 % 7743 0
Helse og velferd felles og samordningstjenester har et samlet merforbruk på kr 965 000 hvor begge enhetene har merforbruk. Helse og velferd felles sitt merforbruk skyldes nye vedtatte innsparinger fra økonomiplan 2019-22, som området ikke har klart å finne løsninger for. Samordningstjenesten sitt merforbruk skyldes kjøp av tjenester fra private til nye ressurskrevende brukere. Enheten har fått økt sine utgifter til kjøp av tjenester betydelig i år, en økning fra 2018 på kr 4,8 millioner for første kvartal, og prognosene tilsier at utgiftene vil vedvare. Enhetene vil overstige sine vedtatte budsjettrammer for 2019. Rådmannen tilrår ingen tilleggsbevilgning, og anbefaler at   merforbruk dekkes ved bruk av disposisjonsfond på hele området. Enhetene skal derfor gå i balanse ved årets slutt, etter bruk av fond på området.
Helse- og rehabiliteringstjenester 100160 101214 -1054 -1,0 % 267014 -500
Området har et mindreforbruk på kr 1 million etter april. Innenfor området er det kun Fysio/ergoterapitjenesten som har et merforbruk på om lag kr 373 000. Kommunelege/legetjenesten har utfordringer knyttet til rekruttering av leger og har derfor et mindreforbruk per april på kr 888 000. Dersom rekrutteringsutfordringene ikke løser seg forventes det et mindreforbruk ved årets slutt på om lag kr 500 000. 
Sosiale tjenester 60977 60427 551 0,9 % 183736  0
Området har et merforbruk på kr 551 000. Boligtjenesten har meldt om utfordringer knyttet til tomgangsleie og økte kommunale avgifter. Rådmannen vil følge utviklingen nøye fram til andre perioderapport. Det forventes at flyktningenheten, NAV og AKS går i balanse ved årets slutt.
Sykehjemstjenester 124648 124683 -34 0,0 % 355478  0
Området har et mindreforbruk på kr 34 000 etter april. Sandnes matservice har et mindreforbruk på kr 424 000, mens sykehjem øst og sykehjem vest har et lite merforbruk hver. I 2019 har det vært sen påske som gjør at   helligdagstilleggene blir utbetalt i mai, og dette kan medføre at regnskapsresultatet etter mai blir betydelig endret. Sykehjem øst melder om utfordringer med ressurskrevende bruker på to avdelinger, og utgiftene vil   overstige deres vedtatte budsjettramme. Rådmannen anbefaler at enheten søker løsning innenfor egen ramme, eller ved bruk av eget disposisjonsfond. Området styrer derfor mot balanse ved årets slutt.
Sum helse og velferd 647918 648982 -1062   1346540 -500
             
Byutvikling og teknisk          
Byutvikling 12724 11967 757 6,3 % 35275 0
Plan går mot et merforbruk i 2019. Rådmannen kommer tilbake med mer informasjon og en eventuell budsjettjustering i andre perioderapport. 
    
Geodata har et merforbruk som følge av økte datautgifter til ny kartløsning. Det er etablert en ny kartløsning for Sandnes kommune med applikasjonsdrift utført av eksternt selskap. Den nye løsningen inkluderer noen nye moduler, samtidig som noen moduler inkludert i forrige løsning. ikke lenger inngår i skyløsningen. I tillegg vil fordelingen av finansieringen av kartløsningen mellom skatt og selvkost tilpasses bruksfordelingen mellom disse områdene. Konsekvensen av disse endringene er et samlet behov for kr 200 000 til drift av ny kartløsning. Rådmannen tilrår å dekke dette med fond hos byutvikling og teknisk.
Fagstab B&T 2047 2111 -64 -3,0 % 4584 0
Området er i balanse.          
Teknisk 33585 33576 9 0,0 % 84331  0
Området er i balanse. Park, idrett, vei - gravlund varsler imidlertid om overskridelse. På grunn av økt timepris og økt antall begravelser vil en ikke kunne drifte gravplassene innenfor budsjett i 2019. Gresset kan ikke slippes lenger opp enn slik det er nå uten å bryte gravplassforskriftens intensjon om verdighet. Rådmannen kommer tilbake med mer informasjon i andre perioderapport.
Avtalene med Rogaland arboret, Jæren og Ryfylke friluftsråd bygger på innbyggertall og skal justeres for deflator. Budsjettet for 2019 er ikke tilstrekkelig for å betale kommunens avtaleforpliktelse. Rådmannen kommer tilbake med mer informasjon i andre perioderapport.
Teknisk selvkost -75729 -75730 1 0,0 % 893 0
Området er i balanse.          
Sum byutvikling og teknisk -27373 -28076 703   125083 0
             
Organisasjon          
Organisasjon 38505 39526 -1020 -2,6 % 101865 0

Organisasjon har per april et mindreforbruk på kr 1 million som følge av vakante stillinger, i all hovedsak på IT avdelingen. Ny IT sjef er ansatt og starter i juni. IT har flere ubesatte stillingshjemler som har vært på vent, slik at ny IT sjef aktivt kan være med i rekrutteringsprosessen.  Området styrer mot balanse ved årets slutt, men melder om flere behov for økte ressurser.

For å ivareta virksomhetens oppgaver, har organisasjon behov for følgende tilleggsressurser: Personvernombud i 50 prosent stilling samt vaktordninger knyttet til beredskap og IT drift. Rådmannen vil vurdere finansieringsbehov for 2019 i andre perioderapport og videre i økonomiplanarbeidet for 2020-2022.

             
Økonomi            
Økonomi 14369 15033 -665 -4,4 % 46553 0

Økonomi har et samlet mindreforbruk på kr 664 908, per april. Det er et resultat av vakante stillinger og   foreldrepermisjoner. Området styrer mot balanse ved årets slutt.
    
I 2019 er virksomheten lønn- og regnskap omgjort til to virksomheter, og det er nå seks virksomheter i økonomiavdelingen. Som følge av mange foreldrepermisjoner og annet, er det ansatt 6 vikarer. Det er og ansatt ny budsjettsjef og ny regnskapssjef. På kemnerkontoret er en stillingshjemmel overført fra innfordring til arbeidsgiverkontroll.


Digitaliseringen i regnskapsavdelingen videreføres. Som følge av tiltakene som er innført så langt, ser en effektivitetsgevinster ved at arbeidet er blitt enklere og det er mindre risiko for feil. I tillegg brukes det mindre papir enn tidligere. Eksempler på områder som er digitaliserte er vederlagsberegning, utgående faktura og andre forsendelser, eOrdre og internfakturering matbestilling.
Innbyggere mottar i dag faktura i alle tilgjengelige digitale kanaler, noe om har resultert i at andel for elektroniske faktura har fått betydelig løft.   
Arbeidet som er gjort så langt danner et nødvendig forstadie til videre effektivisering og robotisering. 
Målet er at endringene som gjøres skal direkte og indirekte øke kvaliteten på kontakten med innbyggere og de interne tjenestene. 

             
Kultur og næring          
Kultur og næring 44846 45709 -863 -1,9 % 106536 0
Kultur og næring har et mindreforbruk på kr 863 000 per april. Området styrer mot balanse ved årets slutt. 
             
Innovasjon og digitalisering        
Innovasjon og digitalisering 4383 4443 -60 -1,4 % 11035 0
Innovasjon og digitalisering har et mindreforbruk på kr 60 000 per april, og styrer mot balanse ved årets slutt.
             
Rådmannens staber og kommune felles      
Eiendom 36661 36661 0 0,0 % 535941  0
På området ligger per i dag driftstilskudd til Sandnes eiendomsselskap KF samt internhusleie. Per i dag ligger hele kommunens internhusleie budsjettert på dette området. Etter hvert som fakturering gjennomføres gjøres   budsjettjusteringer ut til områdene som betaler internhusleie. Fakturering av internhusleie er i år forsinket og derfor ikke gjennomført innen utgangen av april, slik en har gjort tidligere år. Området er i balanse og styrer mot balanse ved årets slutt, men det vil trolig komme endringer i interhusleieutbetalingen som følge av justerte ferdigstillelsesdatoer for nybygg i løpet av året.
Kommunens fellesutgifter  98135 96979 1156 1,2 % 346852 4000
Kommunens fellesutgifter har per april et merforbruk på kr 1,2 millioner som i hovedsak gjelder merforbruk på AFP. Prognosen er et merforbruk på totalt kr 4 millioner ved årets slutt. Rådmannen vil følge utviklingen i utgiftene knyttet til både AFP og øvrige pensjonsutgifter fram mot sak om andre perioderapport. Kommunalt pasientskadetilskudd har økt med 337 000 og er søkt som tilleggsbevilgning i denne perioderapporten.
Politisk virksomhet 5343 5382 -40 -0,7 % 23999 0
Mindreforbruk på kr 40 000. Styrer mot balanse ved årets slutt.    
Rådmannens staber 4994 5308 -314 -5,9 % 14008 0
Mindreforbruk grunnet økt inntekt på bevilgningskontroller. Styrer mot balanse ved årets slutt.
Sum rådmann og fellesutgifter 145133 144330 801 0,6 % 920800 4000
             
Sum drift 1546293 1535348 10947   4465184 48300
             
Sentrale inntekter          
Skatt og rammetilskudd, særtilskudd,   finansposter -1586045 -1578756 -7289 0,5 % -4465184 -10000
Avviket skyldes i hovedsak merinntekter på skatt og rammetilskudd, samt reduserte renteutgifter. For mer detaljer se skjema 1A.
             
TOTALT -39751 -43408 3657   0 38300
Publisert: 14.05.2018 11:55
Sist endret: 22.05.2019 11:06