Driftsbudsjettet - skjema 1A

 

DRIFTSBUDSJETTET - SKJEMA 1A Regnskap Periode-budsjett Avvik  Avvik i % Årsbudsjett Opprinnelig budsjett
1 Skatt på inntekt og formue -739186 -748000 8814 -1,2 % -2436000 -2436000
Akkumulert mindreinntekt for skatt per april, sammenlignet med periodisert budsjett, er på kr 8,8 millioner. Totalt har kommunen fått kr 739,2 millioner i skatteinntekter i perioden januar til april 2019. Sammenlignet med samme periode i fjor gir dette en skattevekst per april på 2,9 prosent. Skatteveksten for landet var per mars på 4,5 prosent (har ikke oppdaterte tall per april). Se rapporten skatteinngang per april for mer detaljer.
2 Ordinært rammetilskudd -724630 -712308 -12322 1,7 % -1746000 -1746000
Per april er det merinntekter på rammetilskuddet, i form av lavere inntektsutjevning, på kr 12,3 millioner. Per april er det kun inntektsutjevningen for perioden januar til februar som er bokført. Prognose for inntektsutjevning per mai (basert på skatteinngang per 31. mars) er mindreinntekter på kr 18,3 millioner. Se rapporten skatteinngang per april for mer detaljer.
3 Skatt på eiendom 0 0 0 0,0 % 0 0
4 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0,0 % 0  
5 Andre generelle statstilskudd -23264 -23375 111 -0,5 % -105724 -105724
Andre generelle statstilskudd består hovedsakelig av integreringstilskudd til flyktninger. Kommunen mottar integreringstilskudd i 5 år fra og med   bosettingsår. For 2019 mottar kommunen tilskudd for totalt 591 personer bosatt i perioden 2015-2018. I tillegg kommer tilskudd til nye bosatte i 2019. Hittil i år er 19 flyktninger bosatt i kommunen. I tillegg er det bosatt 1 familiegjenforente og 3 sekundær (fra annen kommune). 
6 Sum frie disponible inntekter -1487080 -1483683 -3397 0,2 % -4287724 -4287724
7 Renteinntekter og utbytte -121633 -121269 -364 0,3 % -500750 -500720
Renteinntekter  og utbytte har per april et mindreforbruk på kr 364 000, og prognosen er balanse ved årets slutt. 
    
Generalforsamlingen i Lyse AS har fastsatt utbytte for regnskapsåret 2018 til totalt kr 550 millioner. Sandnes sin andel av utbytte utgjør kr 107,4 millioner (19,53 prosent). Utbytte er i samsvar med budsjettforutsetningen.  
   
   
8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 41343 44200 -2857 -6,5 % 121360 121360
Rente- og finansutgifter har per april mindreutgifter på kr 2,9 millioner, og prognosen ved årets slutt er mindreutgifter på kr 10 millioner. Dette skyldes i hovedsak lavere rentenivå og påslag i sertifikatmarkedet enn budsjettert. Rådmannen foreslår derfor at renteutgiftene reduseres med kr 10 millioner i denne saken. Det presiseres at det er tidlig i året. Rentemarkedet er imidlertid preget av stabilitet og kommunens likviditetsbudsjett gir et godt anslag på likviditetsnivået ut året.
9 Avdrag på lån 860 860 0 0,0 % 240460 240460
Det budsjetteres med kr 240,5 millioner i avdrag på ordinære lån i 2019. Avdragene regnskapsføres ved årsslutt.
10 Netto finansinntekter / - utgifter -79430 -76209 -3221 4,2 % -138930 -138900
11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0,0 % 0 0
12 Til ubundne avsetninger+likviditetsreserve 0 0 0 0,0 % 0 0
13 Til bundne avsetninger  0 0 0 0,0 % 0 0
14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0,0 % 0 0
15 Bruk av ubundne avsetninger -16888 -16888 0 0,0 % -22248 -20263
Per april er det foretatt bruk av disposisjonsfond på kr 16,9 millioner. Dette gjelder i hovedsak fondsføringer vedtatt i gjeldende økonomiplan 2019-2022 på kr 15,3 millioner (jfr bsak 145/18).
16 Bruk av bundne avsetninger  -2647 -1976 -671 34,0 % -2647 0
Per april er det foretatt bruk av bundne fond (øremerkede midler) på kr 2,6 millioner. Dette gjelder blant annet matpenger i SFO og barnehage som ikke ble brukt opp i 2018 og bruk av mottatte øremerkede tilskudd til samarbeidsavtale om kompetanseutvikling knyttet til opplæring av flyktninger og minoritetsspråklige i Lund kommune.
17 Netto avsetninger -19535 -18864 -671 34,0 % -24895 -20263
18 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0,0 % 37248 37248
Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 37,2 millioner i 2019. Regnskapsføringen foretas ved årsslutt.
19 Til fordeling drift -1586045 -1578756 -7289 0,5 % -4414301 -4409639
Publisert: 14.05.2018 11:55
Sist endret: 22.05.2019 09:40