Medarbeider

Medarbeider 01.01-30.04.2019 01.01-30.04.2018 Endring i %
Antall ansatte per desember 2018/2019 5857 5777 1 %
Tallene for antall ansatte er hentet fra KS sin statistikkpakke per desember 2018 og 2017. Grunnen til dette er at det per i dag ikke er mulig å ta ut tall per 30. april som tilsvarer de tallene som benyttes i årsrapporten. Inntil man klarer å ta ut sammenlignbare tall er det valgt å bruke tall per desember året før. Årsaken til økningen i antall stillinger er flere virksomheter. 
Antall årsverk per desember 2018/2019 4570 4444 3 %
Tallene for antall ansatte er hentet fra KS sin statistikkpakke per desember 2017 og 2016. Grunnen til dette er at det per i dag ikke er mulig å ta ut tall per 30. april som tilsvarer de tallene som benyttes i årsrapporten. Inntil man klarer å ta ut sammenlignbare tall er det valgt å bruke tall per desember året før
Sykefravær målt mot fjoråret 8,7 % 9,4 % -7 %
Sykefravær er redusert sammenlignet med forrige år. Ser en tilbake til 2017, var sykefraværet på 8,8 prosent. Det er fokus på reduksjon av sykefraværet i Sandnes kommune. HR har startet opp "Sykefraværsprosjektet 2017-2019" og det har vært avholdt ledersamlinger for å øke kompetanse og inspirere til arbeidet for reduksjon av sykefraværet. Hovedmålet med prosjektet er å finne målrettede tiltak fom kan gi positiv effekt over tid.   Kommunens mål for sykefraværet er 6,5 prosent. Målet anses å være ambisiøst i kommunal sammenheng. 
Antall lærlinger 120 102 18 %
Måltall for 2019 er 150 lærlinger, arbeidet med inntak for høst 2019 pågår. 
Medarbeidersamtaler gjennomført i Kompis i perioden 477 967 -51 %
Det er gjennomført 477 medarbeidersamtaler registrert i Kompis per 30.04.19
Antall HMS-avvik i perioden 1633 1477 11 %
Økning i antall registrerte hendelser skyldes i hovedsak at flere ansatte har blitt kjent med systemet som brukes for å kunne melde om uønskede hendelser.
Herav vold trusler om vold og utagering 70 % av totalen 1091 1085 1 %
Økning i antall registrerte hendelser skyldes i hovedsak at flere ansatte har blitt kjent med systemet og at det har vært en økt bevissthet for å melde denne type hendelser.
Publisert: 14.05.2018 11:53
Sist endret: 21.05.2019 14:00