Kommunale foretak

Sandnes Eiendomsselskap KF

Drift

SEKF vil i løpet av mai 2019 fakturere internhusleie til kommunen på om lag kr 374 millioner. Prognosen for internhusleie antas foreløpig å balansere mot budsjett. Fakturering av husleien var planlagt i april men ble utsatt en måned. Husleie for bygg som ferdigstilles i løpet av budsjettåret vil bli fakturert mot årets slutt. Endringer i leieavtaler i løpet av 2019 vil kunne medføre avvik i henhold til budsjett.


Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold finansieres gjennom internhusleie. Prognosen totalt sett for året er i balanse innenfor disse områende.


Kostnader til energi, renhold og brukerstyrte driftsoperatørtjenester finansieres gjennom tilskudd fra kommunen. Prognose for kostnader til renhold og brukerstyrte driftsoperatørtjenester ved årsslutt er forventet å balansere i henhold til budsjett, gitt dagens utvikling.


I starten av 2019 har strømprisene ligget en del høyere enn fjoråret og er det høyeste registrerte prisnivået siden 2010. Prisøkningen for strøm i første del av 2019 skyldes en snøfattig vinter i Norge, samtidig med økende CO2 priser på kullkraft ellers i Europa. De fleste prognoser i markedet for strømpris utviklingen i Norge resten av året viser foreløpig en utflating av prisene.


Energibudsjettet for 2019 er økt med om lag kr 12 millioner sammenliknet budsjett 2018. Selv om rammen for energi har økt kan dette innhentes ved fortsatt økte strømpriser utover året. Prognosen for energikostander totalt sett ved årsslutt 2019 består uendret.


Energiprognosen på tilsvarende tidspunkt i 2018 viste et forventet merforbruk på 9 millioner. Ved årsslutt balanserte likevel energikostnadene med årsbudsjett for 2018. Erfaringen indikerer at det er vanskelig å estimere totalt årlig strømforbruk på grunnlag av de første månedene.


Investering

Investeringsregnskap per 30. april 2019 Regnskap jan-april Årsbudsjett % av årsbudsjett
Sum inntekter 113582 239951 47,3 %
Sum utgifter 207424 1020286 20,3 %
Sum finansieringstransaksjoner                      -                            -     
Finansieringsbehov 93842 780335 12,0 %
Dekket slik:      
Bruk av lån 150000 780335  
Mottatte avdrag på utlån                      -                            -     
Bruk av disposisjonsfond                      -                            -     
Bruk av bundne driftsfond                      -                            -     
Bruk av bundne investeringsfond                      -                            -     
Sum finansiering 150000 780335  
Udekket/udisponert 56158                         -     

Bystyret har bestilt investeringsprosjekter med utgifter tilsvarende kr 1 milliard i 2019. Det er også søkt om videreføring av kr 162,6 millioner fra 2018. Per april er det brukt kr 207,4 millioner.


Det er som forventet lav belastning første del av året, sett opp mot samlet årsbudsjett. Dette fordi det i stor grad er prosjektering som pågår i alle årets nye prosjekter de første månedene, mens de går til gjennomføring i løpet av sommeren og høsten. Prognose rapportert 1. tertial gir forventede investeringsprosjektutgifter på kr 931,6 millioner for innværende år.


Årsak til forventning om reduserte utgifter for 2019 er blant annet:

  • Forskyvning av midler på S1 nytt parkeringsanlegg (prosjekt 10020) 
  • Underforbruk på Avlastningsbolig i Skaarlia (prosjekt 21001)
  • Forskyvning av midler på Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd (prosjekt 21044)
  • Forskyvning av midler på Malmheim skole (prosjekt 30029)
  • Forskyvning av midler på Langgata 72/76 (prosjekt 35020/15013)
  • Forskyvning av midler på Iglemyr svømmehall (prosjekt 60008)
  • I flere av prosjektene er det krevende tomteavklaringer eller tidkrevende reguleringsarbeid som påvirker framdrift i prosjektene. Dette gjelder blant annet Boliger for vanskeligstilte (prosjekt 21031) og Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser (prosjekt 21033).

Sandnes Kunst- og Kulturhus KF

Hittil i år har kulturhuset et samlet besøk på 21 306, som er noe høyere enn forventet. Imidlertid er det viktig å ta høyde for at en stor del av kulturhusets høysesong er på høstparten, slik at det på dette tidspunktet er utfordrende å gi nøyaktige prognoser for hvordan regnskapet vil se ut ved årets slutt.

Sammenlignet med fjoråret vil foretaket bemerke følgende: i 2018 mottok kulturhuset et rentefritt lån i forbindelse med musikalen Billy Elliot, som i år tilbakebetales med tilsvarende reduksjon i tilskudd. Dette har foretaket tatt høyde for i årets budsjett. For 2019 er det bevilget kr 175 000 til mindre egenproduksjon, som ble bevilget i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. Disse midlene overføres til jubileumsaktiviteter i 2020. I prognosen for resten av året tar foretaket for øvrig med i beregningen at det kan påløpe noe ekstra kostnader i forbindelse med arbeidet knyttet til sal 1 på KinoKino.

Sammenlignet med planlagt aktivitet for resten av året er publikumsprognosene gode, og foreløpig ligger foretaket godt an regnskapsmessig. Foretaket anser dermed muligheten for å gå i balanse eller med noe overskudd i 2019 som gode.

Sandnes Parkering KF

Foretaket er opptatt av å dekke kundenes behov, etterleve kommunens politiske beslutninger og være en strategisk aktør i forbindelse med byens utvikling og vekst.

Regnskapet per april 2019 viser at foretaket har et foreløpig resultat på kr 267 389 mot et periodebudsjett på kr 126 368. Sum driftsinntekter er for samme periode på kr 5,99 millioner mot budsjettert kr 5,85 millioner. Budsjettet for 2019 bærer preg av forsiktighet på grunn av all usikkerheten knyttet til elbiler og bomringen. Videre har det vært et øket fokus på å motivere arbeidsreisende til å benytte offentlig kommunikasjon («Hjem-jobb-hjem», sykkel eller gå).

Bystyret har nå vedtatt at el-biler skal betale halv avgift på offentlige parkeringsplasser. Videre vurderes innføringen av avgiftsfritak den første timen, og dette avgjøres i Bystyrets møte 13. mai 2019. Summen av de økonomiske konsekvensene av disse tiltakene er vanskelige å forutsi.

Arbeidet med registrering i det nye HC-registeret er fullført, og arbeidet med oppgradering av ladestasjoner er tilnærmet fullført.

Det har vært arbeidet mye med framtidig organisering av parkeringsvirksomheten i Sandnes i nært samarbeid med arbeidsgruppen hos Rådmannen og i samsvar med prosessframdriftsplanen. I skrivende stund er konklusjonen av den partssammensatte prosessen i administrasjonene oversendt til Rådmannens stab. Før den videre behandlingen av saken i administrasjonsutvalget, Formannskap og Bystyret vil det bli avholdt ekstraordinært styremøte i foretaket og ordinært styremøte i datterselskapet hvor saken vil bli behandlet.

Datterselskapet Sandnes Parkeringsdrift AS merker en nedgang i salget av årsabonnementer på grunn av overgang til el-biler og på grunn av innføringen av bomringen i regionen.

Begge selskapene har i første tertial 2019 totalt 2 449 ileggelser mot 3 932 i 2018. Årsakene til dette er sammensatt, og dette påvirkes mye av redusert trafikk i sentrum. Avgiftsfritaket for el-biler og innføringen av bomringen påvirker dette betydelig. Det at bemanningen i organisasjonen står på vent i forhold til den pågående vurderingen av organiseringen av parkeringsvirksomheten og bomringen er en annen vesentlig årsak.

Arbeidet med arbeidsmiljøet i organisasjonen fortsetter, og det er gledelig at det har gitt gode resultater.

Sandnes Havn KF

Sandnes Havn KF har per 1. kvartal et driftsresultat på kr 164 979 mot et periodisert budsjett på kr 25 000. Ordinært resultat er på kr 1,46 millioner mot et periodisert budsjett på kr 1,35 millioner.

Godsmengden over offentlig kai er per 30. april på 48 360 tonn mot 76 986 tonn på samme tidspunkt i 2018. Reduksjonen er i hovedsak bulklaster som var utskipning av masser til Langøya, dette har ikke vært aktuelt i 2019.

Sandnes havneterminal AS, som eies 100 prosent av Sandnes Havn KF, har hatt en omsetning i 1. kvartal 2019 på kr 5,6 millioner, mot kr 4,2 millioner 1. kvartal 2018. Resultatet i 1. kvartal er positivt med kr 326 000, mot negativt kr 46 000 på samme tidspunkt i 2018. Mer utleie av personell til oljerelatert virksomhet er hovedårsaken til resultatforbedringen.

Sandnes tomteselskap KF 

Boligtomter

Det er positiv respons i markedet innenfor boligtomter. Gjennomførte prosjektkonkurranser så langt i år har utbyggere vist positiv interesse for. Det var ni interessenter på de to konkurransene (21 enheter) på Kleivane. Verdien på disse tomtene er om lag kr 40 millioner.

Resten av året er det planlagt seks konkurranser på totalt 80 enheter på følgende steder; Høle, Bogafjell, Kleivane og Hana-Åsveien.

Næringstomter

Det er solgt totalt fem tomter på Hommersåk/Hesthammer. Det jobbes med to nye interessenter på samme område. Fire av tomtene er inntektsført i 2018.

En tomt på Stangeland er solgt til et firma som må flytte i forbindelse med veiutvidelse i Oalsgata.

Regulering av neste delfelt på Vagle har startet (140 dekar er på høring). Dette område er svært strategisk i forhold til «næringsadressen Sandnes». Foretaket kommer til å prioritere dette området i sin kommunikasjon framover (Næringsadressen Sandnes).

Offentlige tomter

Det er avholdt møte med Sandnes Eiendomsselskap KF om prioriteringen av mulige «småhus» framover. Ny kommuneplan gir flere muligheter.

Det jobbes med avklaring av tomter til Sandnes Eiendomsselskap KF på Sørbø, Skårlia, Bogafjell og Skeiane.

Opparbeidelsen av området på Sørbø Hove som er regulert til offentlig formål (kirke og boas) pågår. Området er kjøpt av foretaket fra Sørbø Hove AS, og videreselges ved bestilling fra Sandnes Eiendomsselskap KF.

Sentrum

Midtre del av områdeplanen for Havneparken skal til endelig godkjenning i vår. Høringsfristen for den reviderte områdeplanen for midtre del av Havneparken er nå utløpt og planavdelingen og Kruse har som målsetning at planen skal være behandlet og godkjent før sommeren. Dette åpner for at Kruse Smith kan starte markedsføringen og salg av det første leilighetsprosjektet. Første byggetrinn er en boligblokk på totalt 74 leiligheter rett nord for Ovalen.

Det jobbes med å få godkjent planer for kommunalteknisk infrastruktur slik at Rådhusmarka/gamle rådhuset blir gjort byggeklart etter inngåtte salgsavtaler.

Detaljplanen for Haakon 7 s gate er levert til Sandnes kommune for videre behandling. Planen kommer opp i juni i utvalg for byutvikling.

Reiseliv

Det arbeides for fullt med utviklingen av Lauvvik som et attraktivt reisemål i framtiden. Utgangspunktet for arbeidet er ideen om at et suksessfullt reisemål må ha et sterkt kjerneprodukt, en tydelig identitet og gode tilleggsprodukter. En gjennomgang av nøkkeltall og prognoser for overnattingstilbud i regionen viser at det er vanskelig å regne hjem utviklingen av et hotellprosjekt på Lauvvik. Det anbefales at man i stedet satser på en trinnvis utbygging av et hytteprodukt. Området er så stort at man kan reservere et område for et framtidig hotell når markedet har bedret seg og Lauvvik er blitt bedre kjent som reiselivsdestinasjon. Det anbefales at det utvikles et restauranttilbud samt et aktivitetsbasert tilbud som for eksempel klatrepark, miniatyrlandsby eller lignende.

Transformasjon langs bussveien

Asplan Viak har levert sin rapport hvor de har foretatt en kartlegging av områdene Forussletta, Stavangerveien og Vibemyr. Rapporten peker ut noen konkrete eiendommer som vurderes som potensielle transformasjonseiendommer. Foretaket vil i tiden framover arbeide mer konkret med den enkelte eiendom for å kartlegge hvorvidt de er aktuelle for foretaket.

Foretaket er i dialog med et selskap som driver næringsutvikling for vurdering av kjøp og utvikling av en eiendom på Forussletta. En av dagligvareaktørene ønsker å etablere en nærbutikk og foretaket vil vurdere mulighet for å utvikle boliger for førstegangsetablerere. Asplan Viak er engasjert for å utarbeide en volumstudie.

Oppdatering av eierstrategi/vedtekter

Arbeidet med eierstrategi/vedtekter starter i mai og skal være klar tidlig høst.

Likviditet 1. tertial 2019

Foretaket har god likviditet og foreløpig prognose er noe i underkant av opprinnelig budsjett.

Regnskapstallene for 1. tertial vil være klar i slutten av mai.

 

Publisert: 25.05.2018 13:59
Sist endret: 22.05.2019 09:25