Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Sandnes kommunes finansreglement gir rammer for hvordan likviditetsbeholdningen skal forvaltes. Tabellen under viser utviklingen i kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål fra utgangen av 2016 til 1.tertial 2019. Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål er plassert i bankinnskudd i samsvar med rammene i finansreglementet.

(i hele 1000 kr)

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

30.04.2019

 

Mill NOK

%

Mill NOK

%

Mill NOK

%

Mill NOK

%

Innskudd hos hovedbankforbindelse (1)

1030

85

1191

85

769

80

856

82

Innskudd i andre banker

200 

15 

204

15

197

20

188

18

Andelskapital i pengemarkedsfond

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkte eie av verdipapirer

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig samlet kortsiktig likviditet

1230

100%

1395

100%

966

100%

1044

100%

Kommunens gjennomsnittlige avkastning

1,56%

1,40%

1,63%

1,76%

Avkastning benchmark (3 mnd nibor)

1,07%

1,89%

1,07%

1,32%

Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort til minimum «investment grade» eller tilsvarende

OK

OK

OK

OK

Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 2 % av forvaltningskapital

OK

OK

OK

OK

Bekreftelse på fondseksponering ≤ 10 % av forvaltningskapital

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 måneders løpetid

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Største tidsinnskudd

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Største enkeltplassering (2)

NOK 200 mill

NOK 204 mill

NOK 197 mill

NOK 188 mill

1) Eksklusiv skattetrekkskonto

2) Utenom hovedbank

Likviditeten per 31.desember i årene 2016-2018 er gitt ved regnskapstall ved årsslutt, i form av balansetall. Det vil si at et øyeblikksbilde av kommunens kasse og bank per 31.desember. Ved tertial rapporteringen benyttes et gjennomsnitt for den faktiske likviditeten i perioden.

KommunenTallene i rapporten er bykassetall, eklsklusiv de kommunale foretakene(med unntak av likviditetsbudsjettet hvor Sandnes Eiendomsselskap KF er inkluder.) har god likviditet og den har økt med 78 MNOK fra 31. desember 2018. I tillegg til den kortsiktige likviditeten på 1 044 MNOK har kommunen 140 MNOK innestående på skattetrekkskonto per 30. april 2019. Kommunen har 589 MNOK plassert på konto med 31 dagers varslingsfrist for uttak per 30. april 2019. Henholdsvis 401 MNOK i SR-bank og 188 MNOK i Sandnes sparebank. Størrelsen på denne type innskudd varierer ut ifra svingningene i likviditeten. Kommunen har gjennomsnittlig hatt 402 MNOK plassert på denne type konti i 1.tertial. Gjennomsnittlig avkastning på disse midlene tilsvarer en årsrente på 1,82 prosent. Gjennomsnittlig avkastning på kommunens samlede kortsiktige likviditet (inkludert konti med 31 dagers varslingsfrist for uttak) tilsvarer en årsrente på 1,76 prosent.

Figuren under viser bykassens likviditetsbudsjett for 2019. I bykassens likviditetsbudsjett er også Sandnes eiendomsselskap KF inkludert. Dette med bakgrunn i at foretaket står for den største delen av kommunens investeringer. Sandnes eiendomsselskap KF hadde en gjennomsnittlig likviditet på 96 MNOK i 1.tertial.

Den blå linjen viser faktisk likviditet i 1.tertial. Som figuren viser har faktisk likviditet vært lik eller noe høyere enn budsjettert likviditet stort sett hele perioden. Gjennomsnittlig budsjettert likviditet for 2019 er på 992 MNOK. Faktisk likviditet ligger på 600 MNOK ut året, dette tilsvarer midler på innskuddskonto med 31 dagers varslingsfrist for uttak per 30. april 2019om lag kr 10 millioner av disse midlene rapporteres under langsiktige aktiva. Linjen for faktisk likviditet vil ligge på et høyere nivå etter hvert som likviditetsbudsjettet oppdateres med faktiske tall utover året. Bakgrunnen for at likviditeten er synkende utover året, for å så øke igjen er at låneopptaket er lagt til slutten av året i likviditetsbudsjettet (med unntak av kr 50 millioner som er tatt opp i lån i februar). Dette vil bli justert etter hvert som lån blir tatt opp. 


 

Likviditetsbudsjett 2019 per 1. tertial

 

Publisert: 28.05.2018 09:18
Sist endret: 21.05.2019 09:07