Langsiktig finansielle aktiva

Sandnes kommune vedtok nytt finansreglement 24. april 2017. I det vedtatte reglementet ble det definert en langsiktig portefølje på inntil 200 MNOK. Nytt i reglementet er at kommunen har anledning til å investere i aksjefond for deler av porteføljen. Reglementet definerer tillatt risikonivå og plasseringsbegrensninger for porteføljen. De langsiktige midlene skal investeres over en periode. Det er lagt opp til en innfasingsperiode på 3 år. Ved å investere midlene på flere tidspunkt i løpet av en periode vil kommunen i mindre grad bli påvirket av kortsiktige svingninger i aksjekursene. Rapporteringen på kommunens langsiktige portefølje er på de aktive midlene som er plassert fram til 30. april 2019, dette utgjorde et investert beløp på 117,6 MNOK. Den resterende delen av midlene som er definert som langsiktig er plassert i kommunens hovedbank og rapporteres under ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.

Finansreglementets investeringsrammer

Tabellen under viser allokeringsrammene gitt i finansreglementet punkt 6.2.1 og de faktiske vektene mellom aktivaklassene bankinnskudd, rentebærende verdipapirer, kombinasjonsfond og aksjefond. Vektingen er målt på grunnlag av markedsverdien til den plasserte forvaltningskapital per 30. april 2019.

 

Delportefølje

Minimum

Nøytral

Maksimum

 Faktisk andel

Beløp

A: Bankinnskudd

0 %

5 %

100 %

8 %

10 273 119

B: Rentebærende verdipapirer

0 %

35 %

70 %

32 %

40 701 561

Sum delportefølje A og B

 

40 %

 

40 %

50 974 680

C: Kombinasjonsfond

0 %

10 %

30 %

0 %

 

D: Aksjefond

Norske aksjefond
Utenlandske aksjefond


0%
0%


20%
30%


35%
40%


24%
37%

30 265 670
47 386 907

Sum delportefølje C og D

 

60 %

 

60 %

77 652 577

Sum total portefølje

 

100 %

 

100 %

128 627 257

Som det framkommer av tabellen over er de langsiktige midlene plassert tilsvarende en nøytral posisjon per 1. tertial 2019. Det ble foretatt kjøp av nye andeler i tre av aksjefondene kommunen eier fra før 25.04.2019 på totalt 8,1 MNOK. Det har ikke blitt foretatt nye plasseringer på rentesiden i perioden.

Avkastning og porteføljens innhold per 30. april 2019

Så langt i 2019 har verdens børser steget betydelig. MSCI AC World er per utgangen av april opp 15 prosent og Oslo Børs har hatt en avkastning på 10,2 prosent hittil i år. Globale aksjer har tatt igjen det tapte i fra aksjemarkedsfallet i siste tertial 2018, mens Oslo Børs fortsatt er 7 prosent under toppnoteringen.

Børsfallet mot slutten av 2018 kom fordi investorene fryktet konsekvensene av potensiell lavere vekst i den globale økonomien, raskt stigende renter og en handelskrig mellom USA og Kina. I starten av 2019 har markedet vært mer optimistisk og man har fått en reversering av korreksjonen. Sentralbankene har indikert færre rentehevinger enn tidligere antatt og flyttet de rentehevingene som eventuelt kommer utover i tid.

Ser man på det globale markedet så er det spesielt vekst selskaper og sykliske selskaper som har steget mest. Dette reflekterer at markedet har hatt positive forventninger til framtiden. USA har igjen vært det sterkeste markedet, mens deler av fremvoksende økonomier ligger bak den samlede verdensindeks.

Det norske aksjemarkedet er som nevnt opp rett i overkant av 10 prosent per 30. april. Oljeprisen er hittil i år opp 34 prosent, mens lakseprisene er opp 23 prosent. Allikevel er det spesielt finans og forsikring som har hatt den beste utviklingen på Oslo Børs.

 

Delportefølje Kjøpsdato Kostpris Markedsverdi per 30.04.19 Avkastning 2019 Avkastning 2019 % Andel av
porteføljen   30.04.19
A:   Bankinnskudd            
Sandnes Sparebank[1] 16.10.2017 10000000    10273119 61 948 0,6 %
Totalt delportefølje A   10000000 10 273 119 61 948 0,6 % 8 %
B:   Rentebærende verdipapirer            
DI   Norsk Kort Obligasjon 2018 20000000 20 320 880 287 573 1,4 % 16 %
DnB   Obligasjon (III) 2018 20000000 20 380 681 327 524 1,6 % 14 %
Totalt delportefølje B   40000000 40 701 561 615 097 1,5 % 32 %
C:   Kombinasjonsfond   0 0 0 0,0 % 0 %
Ingen   beholdning
Totalt delportefølje C   0 0 0 0,0 % 0 %
D:   Norske aksjefond            
KLP   Aksje Norge Indeks II 01.09.2017 10700000 11 921 671 747 466 10,3 % 9 %
Danske Norske   Aksjer Institusjon I 16.10.2017 6000000 6 497 124 549 249 10,1 % 5 %
Arctic Norwegian Equities (4) 22.03.2018 5500000 6 393 288 814 942 14,6 % 5 %
Nordea Norge Pluss 15.10.2018 5500000 5 453 587 673 667 14,1 % 4 %
Utenlandske   aksjefond            
KLP   Aksje Verden Indeks 01.09.2017 13900000 16 380 811 1 723 821 15,9 % 13 %
ACM Global Core Equity RX 17.10.2017 9000000 11 197 967 1 517 781 15,7 % 9 %
Ardevora Global Long Only SRI (5) 22.03.2018 9000000 10 641 847 1 763 962 19,9 % 8 %
Stewart Investors Worldwide  11.10.2018 8000000  9 166 282  762 915 9,1 % 7 %
Totalt delportefølje D   67600000 77 652 577 8 553 803 14,1 % 60 %
Sum total portefølje   117600000 128 627 257 9 230 848 8,3 % 100 %

1) Innskuddskonto med 31 dagers varslingsfrist for uttak, flytende rente 3 mnd nibor + 50 pkt.

Allokering

Som det framkommer av kommunens finansreglement punkt 6.1.3 er det en begrensning ved plassering i obligasjonsfond på 15 prosent av porteføljen per fond. Som det framkommer av tabellen over utgjør plassering i rentefond 16 prosent per fond av porteføljen per 30. april 2019. Det er lagt opp til ytterligere implementering av midler i 2019 og dette forholdet vil da endre seg.

Utviklingen i 2019

Kommunen hadde en urealisert gevinst på aksjeporteføljen på 14,1 prosent per 1. tertial 2019, dette utgjør en verdiøkning på kr 8 553 803. Kommunen hadde per 30. april 2019 en avkastning på 8,3 prosent for den langsiktige porteføljen. Til sammenligning hadde kommunen en gjennomsnittlig rente på 1,8 prosent på innskuddskonto i hovedbank i 1. tertial 2019.

Utvikling siden oppstart

Kommunen startet forvaltningen av langsiktige midler i september 2017. Totalt har midlene hatt en samlet pengevektet avkastning på 13,4 prosent siden oppstart, noe som utgjør en verdiøkning på kr 11 400 178.

Siden oppstart har aksjefondene hatt en samlet pengevektet avkastning på 23,6 prosent. Den samlede verdiøkningen på aksjefondene har vært kr 10 052 577. Renteplasseringene har hatt en avkastning på 4 prosent siden oppstart, dette utgjør en verdiøkning på kr 1 347 601.

Relativ avkastning

I tabellen under framkommer porteføljens relative avkastningen, altså forskjellen mellom kommunens plasseringer sin avkastning og referanseindeksens avkastning.

Aktivaklasse Investering Avkastning Referanseindeks Avkastning Avvik
Investering referanseindeks
Bankinnskudd Sandnes sparebank 0,6 %      ST1X(1) 0,3 % 0,3 %
Rentebærende verdiapirer DI Norsk Kort Obligasjon 1,4 % ST1X 0,3 % 1,2 %
  DnB   Obligasjon (III) 1,6 % ST4X [2] 0,0 % 1,6 %
Kombinasjonsfond Ingen beholdning IA     IA
Norske aksjefond KLP Aksje Norge Indeks II 10,3 % OSEFX(3) 10,7 % -0,5%
  Danske Norske Aksjer 10,1 % OSEFX 10,7 % -0,6%
Institusjon   I
  Arctic Norwegian Equities 14,6 % OSEFX 10,7 % 3,9 %
  Nordea Norge Pluss 14,1 % OSEFX 10,7 % 3,4 %
Globale aksjefond KLP Aksje Verden Indeks 15,9 % MSCI AC World(4) 15,0 % 0,9 %
  ACM Global Core Equity RX 15,7 % MSCI AC World 15,0 % 0,7 %
  Ardevora Global Equities SRI 19,9 % MSCI AC World 15,0 % 4,9 %
  Stewart Investors Worldwide 9,1 % MSCI AC World 15,0 % -5,9%

1) Oslo børs statsobligasjonsindeks 0,25 år.

2) Oslo børs statsobligasjonsindeks 3 år.

3) Oslo børs fondsindeks

4) Morgan Stanley Capital International all Country World Index.

Som det framkommer av tabellen har de fleste investeringene i porteføljen gjort det bedre enn referanseindeksen.

Samlet har aksjefondene en meravkastning utover referansen på 0,8 prosent per 1. tertial 2019. De norske aksjefondene ligger samlet 1,4 prosent foran Oslo Børs Fondsindeks, mens de internasjonale aksjefondene ligger samlet 0,2 prosent foran MSCI AC World i perioden.

Etisk gjennomlysning

Sandnes kommune sine etiske retningslinjer innenfor finansforvaltninger framkommer i finansreglementets kapittel 3.2. Rådmannen er opptatt av at kommunens investeringer skal være etisk forsvarlig og har løpende oppfølging på området. 

Kommunen har i samarbeid med Grieg Investor valgt fondsforvaltere med tydelig etisk fokus. Kommunen har per 30. april 2019 plassert midler i aksjefond hos syv ulike forvaltere; KLP, Danske Bank, Arctic, Nordea, ACM Bernstein, Ardevora og Stewart. Alle disse syv aktørene følger minimum samme etiske prinsipper som Sandnes kommune, og har blant annet bundet seg til UN Global Compact.

I tillegg til UN Global Compact følger de fondene kommunen er investert i også Statens pensjonsfond utland (SPU) sin ekskluderingsliste. Dette betyr at dersom SPU ekskluderer nye selskaper må også fondene selge seg ut av disse selskapene. Dette innebærer at kommunen p.t. ikke eier aksjer som er ekskludert av SPU og rådmannen anser dermed kommunens plasseringer i aksjefond som etisk forsvarlige.


 

 

 

Publisert: 28.05.2018 09:36
Sist endret: 22.05.2019 09:23