Gjeldsporteføljen

 

 

30.04.2019

2018

2017

2016

Langsiktig gjeld IB

5866201571

5556395732

5162514233

4383734828

Avdrag lån

-27101704

-299485161

-289161501

-273865890

Låneopptak

225000000

609291000

683043000

1052645295

Langsiktig gjeld UB

6064099867

5866201571

5556395732

5162514233

Tabellen viser utviklingen i kommunens gjeld. Kommunen har en gjeld på i overkant av 6 MRD per 30. april 2019. Det har blitt tatt opp 50 MNOK i låneopptak så langt i år som del av en refinansiering av sertifikatlån samt årets låneopptak i Husbanken for videre utlån i form av startlån på 175 MNOK. Kommunens gjeld har økt med 3 prosent fra utgangen av 2018.

Figuren under viser kommunens lånekilder. Kommunen har gjeld i kapitalmarkedet i form av sertifikat- og obligasjonslån, i Kommunalbanken og i Husbanken. Kommunens gjennomsnittlige vektede lånerente er på 1,72 prosent ved utgangen 1. tertial 2019.

Lånekilder

Sertifikatlån

Kommunen hadde i overkant av 2,5 MRD gjeld i sertifikatmarkedet per 30. april 2019. Dette er kortsiktige lån som forfaller innen de neste 12 månedene. Som man kan se av figuren over utgjør andelen gjeld i sertifikatmarkedet 42 prosent ved utgangen av 1.tertial. Dette er en reduksjon på 8 prosentpoeng fra utgangen av 2018.

Refinansieringsrisiko

Refinansieringsrisiko omhandler faren for at kommunen får problemer med å refinansiere gjeld. Problemet kan oppstå dersom noe uventet skjer i markedet, og dette kan medføre mangel på likviditet i markedet og kommunen kan dermed få problemer med å ta opp nye lån eller refinansiere lån. Risikoen anses som lav da kommuner vurderes som særdeles sikre låntakere. Kommunen kan derimot utsettes for økte marginpåslag i markedet slik man så høsten 2015. Kommunen styrer sin gjeldsforvaltning etter flere momenter som er med på å redusere denne risikoen. Ett enkelt sertifikatlån skal ikke være større enn 300 MNOK. Kommunen har likviditet på bankkonto til å kunne dekke forfall på lån på kort sikt, slik at man har anledning til la være å refinansiere lån ved økte marginpåslag på renten. En annen viktig faktor for å redusere refinansieringsrisikoen er å spre låneforfallene utover de neste 12 månedene.

Tabellen under viser kommunens portefølje i sertifikatmarkedet per 30. april 2019. Porteføljen er delt opp i en rekke mindre lån. Alle lånene har 12 måneders løpetid ved utgangen av 1. tertial og lånene er spredt på ulike utstedere i markedet. Gjennomsnittlig vektet lånerente på de kortsiktige lånene er på 1,3 prosent per 30.april 2019.

Beløp   (MNOK) Forfallsdato Rente  (%) Løpetid (mnd) Lånesituasjon
169 16.05.2019 1,2150 12 DnB
150 29.05.2019 1,1930 12 DnB
199 14.06.2019 1,2050 12 Kommunalbanken
249 09.08.2019 1,1900 12 Kommunalbanken
200 23.08.2019 1,1700 12 Danske bank
170 30.08.2019 1,2030 12 DnB
171 13.09.2019 1,2600 12 Danske bank
180 25.09.2019 1,3230 12 DnB
200 03.10.2019 1,3470 12 DnB
220 11.10.2019 1,3550 12 Kommunalbanken
149 18.10.2019 1,3770 12 Kommunalbanken
107 07.11.2019 1,4120 12 Kommunalbanken
245 14.02.2020 1,4080 12 Nordea
165 24.04.2020 1,6029 12 Nordea
2574        

Figuren under viser sertifikatlånenes forfallstruktur de neste 12 månedene. Lånenes forfall er spredt utover flere måneder. Kommunen prøver å unngå å ha lån til forfall mot slutten av året da man historisk har sett økte marginpåslag i markedet på denne tiden.

Obligasjonslån/gjeldsbrevlån

Beløp (MNOK)

Forfallsdato

Rente (%)

Løpetid

Låneinstitusjon

Renteform

200

19.03.2024

2,1290

5 år

Nordea

Fast

201

08.03.2029

2,6070

10 år

KLP

Fast

280

02.11.2023

1,7929

6 år

Nordea

3 mnd nibor + fast margin(0,52229)

210

16.01.2020

1,5010

3 år

Kommunalbanken

Fast

364

26.01.2021

1,8900

5 år

SEB/DNB

Fast

200

09.09.2021

1,6650

5 år

DNB

Fast

500

22.01.2026

2,4920

10 år

Kommunalbanken

Fast

200

09.09.2026

2,1180

10 år

DNB

Fast

2155

         

Tabellen over viser kommunens gjeld i obligasjonsmarkedet (lånet på 210 og 500 MNOK i Kommunalbanken er gjeldsbrevlån, altså lån med obligasjonslån betingelser). Det har blitt tatt opp to nye obligasjonslån i perioden, på henholdsvis 200 og 201 MNOK. Lånene har tidligere vært sertifikatlån og har blitt gjort om ved refinansiering. Gjennomsnittlig vektet lånerente på obligasjonslånene er 2,07 prosent.

Lån i Husbanken

Beløp

Rente (%)

Renteform

Forfall fastrente

705

1,58

Flytende

 

2

0,58

Flytende

 

85

1,483

Fast

01.01.2020

173

1,730

Fast

01.01.2022

109

2,287

Fast

01.09.2022

181

2,603

Fast

01.01.2037

80

4,200

Fast

01.06.2021

1335

     

Tabellen over viser kommunens gjeld i Husbanken per 30. april 2019. Lån i Husbanken har økt med 12 prosent fra utgangen av 2018. Dette kommer av at årets låneopptak på 175 MNOK er tatt opp i 1.tertial. Gjennomsnittlig vektet lånerente på lånene i Husbanken er 1,95 prosent.

Videre utlån

Tabellen under viser utviklingen i videre utlån i form av startlån.

 

30.04.2019

2018

2017

2016

Utlån husbankmidler

1213460607

1170144153

1033209703

879577976

Utlån er redusert med en block avsetning (tapsavsetning) på 10 MNOK per 30. april 2019.
I 1.tertial har videre utlån vært på 75 MNOK. Det vil også være innfrielser av lån i løpet av året, og totalt innbetalte avdrag og innfridde lån er på 31 MNOK i 1.tertial.

Renterisiko

 

30.04.2019

2018

2017

2016

Brutto rentebærende gjeld

6064099867

 5866201751

5556395732

5155012761

Rentebærende eiendeler:

       

Ansvarlig lån i Lyse

-390619500

-390619500

-410150500

-429681500

Ansvarlig lån i Tomteselskapet

-99669000

-99669000

-104002000

-108335000

Startlån - videre utlån

-1223460607

-1180144153

-1043209703

-889577976

Bankinnskudd

-1044267083

-1080705659

-1505817117

-1333721683

Sum rentebærende eiendeler

-2758016190

-2751138312

-3063179320

-2761316159

Netto rentebærende gjeld

 3306083677

 3115063259

2493216412

2393696602

Rentekompensasjon husbanken

-273200000

-273200000

-299896410

-326651755

Lån finansiert av VAR-gebyr

-1035300000

-1035300000

-946300000

-877300000

Lån som betjenes av Brann IKS

-283000000

-283000000

 -293000000  

Lån med fastrente

1875000000

1474000000

1474000000

1264000000

Andel lån hvor rentebinding bør vurderes

-160416323

 49563259

-519979998

 -74255153

Som det framkommer av tabellen over, overstiger i utgangspunktet rentebærende gjeld rentebærende eiendeler med 3,3 MRD per 30. april 2019. I all hovedsak er kommunens rentebærende eiendeler plassert til flytende rente. Låneopptak er derfor også i stor grad tatt opp til flytende rente. Kommunen mottar rentekompensasjon fra Husbanken på enkelte lån, og kommunen har dermed ikke renterisiko på disse lånene. Bykassen har heller ikke renterisiko på lån som betjenes av andre.

Som tabellen viser er andel lån som rentebinding bør vurderes 160 MNOK. Dette beløpet vil justere seg i løpet av året etter hvert som årets låneopptak blir tatt opp.

Publisert: 28.05.2018 10:34
Sist endret: 29.05.2019 09:14