Sentrale staber

Nr Tiltakstekst 2018 Status
  Rådmannens staber    
F3 Tilskudd til Greater Stavanger, Region Stavanger, Skape og GründerArena Jæren 215 Påbegynt
Tilskuddene for 1. halvår 2018 er utbetalt, neste utbetaling skjer i juni/juli.
F4 Tilskudd til Greater Stavanger, Region Stavanger, Skape og GründerArena Jæren, finansieres ved bruk av disposisjonsfond -215 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
F5 Tilskudd til Sandnes sentrum AS 300 Påbegynt
Tilskudd for 1. halvår er utbetalt, neste utbetaling skjer i juni/juli.
P8 Kontrollutvalget 313 Ferdigstilt
Bystyret fastsetter budsjettrammen for kontrollutvalget. Økningen i 2018 er innarbeidet i basisbudsjettet for 2018.
P9 Kontrollutvalget, Finansieres av kommunens felles disposisjonsfond -313 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
  Kommunen felles    
F6 Lønnsreserven 77000 Påbegynt
Lønnsoppgjørene er per april ikke kjent og det er så langt kun foretatt budsjettjusteringer på kompetansetillegg. I revidert nasjonalbudsjett 2018 er den kommunale deflatoren holdt uendret, men forventet lønnsvekst er justert ned fra 3 prosent til 2, 8 prosent. I gjeldende økonomiplan 2018-2021 er det forutsatt en lønnsvekst på 3 prosent. En eventuell reduksjon av lønnsreserven følges opp i 2. perioderapport, da det faktiske lønnsoppgjøret for 2018 er kjent.
F8 Regionale idrettshaller 893 Påbegynt
Fakturering av hovedtilskuddene fra de to IKSene er forsinket, opplyst å skje i mai/juni, endelig måling i 2. tertial.
F9 Sola arena 850 Ikke påbegynt
Sak om K2 etter anbudskonkurransen er ikke avlagt til styret i Sørmarka Flerbrukshall IKS og følgelig ikke behandlet i eierkommunene. Statusmøte med prosjektet den 16. mai. Eventuell reduksjon av det budsjetterte tilskuddet i 2018 følges opp i 2. perioderapport.
F10 Tilskudd til Rogaland brann og redning 735 Påbegynt
Tilskudd for 1. termin er betalt, men gjennomgang av årsprognose viser feil i fordelingsbrøk. Det sammen med justeringer som følge av etterkalkylen selvkost for hovedbrannstasjonen blir justert i neste termin.
F11 Deltidsmannskaper brann -571 Påbegynt
Overføring til IKSet er ikke gjort opp ennå, skjer samtidig med tilskuddsoppgjør neste termin.
F12 Inntekter for støttetjenester til selvkostområdene -378 Ikke påbegynt
Regnskapsføres først på slutten av året.
F13 Nytt rådhus, engangsutgift i forbindelse med innflytting 500 Påbegynt
Prosjektleder for flytteprosessen er på plass, planlegging pågår. Utgifter til selve flytting ventes å påløpe i slutten av året.
F17 Refinansiering Nygaardshagen parkering 500 Påbegynt
Utredning om kommunal parkeringsvirksomhet er i sluttfasen før sak fremmes til politisk behandling. Refinansiering er del av dette.
F18 Prosjektkoordinator sentrum 575 Ferdigstilt
Prosjektkoordinator er engasjert ut året. Driftsbudsjettet omfatter i hovedsak lønns- og sosiale utgifter.
F19 Prosjektkoordinator sentrum, finansieres ved bruk av fond -575 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
F20 Merutgifter interne budtjenester 520 Ferdigstilt
Økningen er innarbeidet i vedtatt budsjett 2018, forbruk per 30 april tyder så langt på årsresultat i samsvar med budsjett.
F21 Regulering KS kontingent 175 Påbegynt
Kontingentene betales med rate 60 prosent og 40 prosent. Første rate er betalt, neste kommer i juni/juli. Sluttstatus rapporteres i 2. tertial.
F22 Forsikringer 370 Påbegynt
Forsikringene kommer til betaling på ulike tidspunkter gjennom året. Per 30. april er det ikke behov for endringer.
F23 Reberegning pensjon -4000 Påbegynt
Oppdaterte aktuarberegninger viser at pensjonsutgiftene kan reduseres ytterligere i 2018.
F24 Felles kommunale digitaliseringsprosjekter 1500 Ikke påbegynt
Gjelder kommunens engangsutgift til deltakelse i KS sitt DigiFin prosjektet. Faktureringen er forsinket, påregnes å komme i løpet av juni.
F25 Felles kommunale digitaliseringsprosjekter - finansieres ved bruk av fond -1500 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
F26 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kommune felles 7411 Påbegynt
Utgifter til internhusleie, renhold og energi for nye bygg føres når nye bygg blir kjøpt eller ferdigstilt. Per april 2018 er ingen nye byggeprosjekt for sentrale staber, politisk og kommune felles som e class="success"r ferdigstilt og fakturert for.
  Eiendom    
F31 KPI-justering, eksisterende bygg (leide) 2018 2159 Påbegynt
KPI-justering for innleide bygg foretas i løpet av 2018. De aller fleste innleide bygg er fakturert for, men noen kommer alltid senere i løpet av året.
F32 Reduksjon i internhusleie, nedbetaling på eldre bygg -200 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2018
F34 Risikotillegg, energi 1700 Påbegynt
Det overføres månedlig tilskudd for energiutgifter til Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF). Beløpet for risikotillegg er innarbeidet i den månedlige overføringen.
F35 Uløste innsparingskrav, energi 1500 Påbegynt
Det overføres månedlig tilskudd for energiutgifter til Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF). Beløpet som er beregnet for årets korrigering for uløste innsparingskrav er innarbeidet i den månedlige overføringen.
F37 Avgiftsøkning, energi 3000 Påbegynt
Det overføres månedlig tilskudd for energiutgifter til Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF). Beløpet som er beregnet for årets avgiftsøkning er innarbeidet i den månedlige overføringen.
F38 Korrigert beløp innleide bygg -5014 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2018
F39 Kapitalkostnader av rehabilitering, Enøk og miljøtiltak osv 3808 Påbegynt
For investeringstiltak i bygg der tiltaket ikke gir arealøkning eller er en totalrenovering, økes internhusleien tilsvarende kapitalkostnadene. Internhusleien for slike tiltak faktureres året etter at tiltaket er gjennomført. Det er foretatt fakturering for ferdigstilte tiltak i 2017. For denne delen av internhusleien er det fakturerte beløpet oversteget budsjettet. Det arbeides med å finne grunnen til manglende budsjettberegning og å sjekke om budsjettet er lagt inn i andre deler av internhusleien. Det er per i dag ikke merforbruk på internhusleie som helhet.
  Fellesnemnd for kommunesammenslåing    
F40 Regionsentertilskudd 8097 Påbegynt
Tilskuddet utbetales fra KMD terminvis. Per 30. april er det mottatt 4 terminer og totalt kr 3,24 millioner.
Publisert: 28.05.2018 10:31
Sist endret: 14.06.2018 12:52