Oppvekst skole

Nr Tiltakstekst 2018 Status
  Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter    
S1 Elevtallsvekst i tråd med prognoser 1 166 Ferdigstilt
Elevtallsvekst for høsten 2017 samsvarte godt med prognosen som ble lagt til grunn. Det ble et avvik på 3 elever mellom den offisielle tellingen og prognosen. Helårsvirkningen av høstjustering 2018 er videreført i basisbudsjett for 2019.
S2 Ressurser til spesialundervisning 216 Ferdigstilt
Elevtallsvekst for høsten 2017 samsvarte godt med prognosen som ble lagt til grunn. Det ble et avvik på 3 elever mellom den offisielle tellingen og prognosen. Ressurser til spesialundervisningen tildeles per elev. Helårsvirkningen av høstjustering 2018 er videreført i basisbudsjett for 2019.
S3 Ressurser til styrkning i SFO 27 Ferdigstilt
Som følge av veksten i elevtallet tilføres skolene økte ressurser for tilrettelegging av SFO-tilbudet for elever med spesielle behov. Det er 12,6 prosent av midlene som går til spesialundervisning på skole. Helårsvirkningen av høstjustering 2018 er videreført i basisbudsjett for 2019.
S4 Skeiene ungdomsskole, læremiddelpakke 750 Påbegynt
Innkjøpsprosessen vil blir gjennomført i løpet av 2018.
S5 Figgjo skole, læremiddelpakke 560 Påbegynt
Innkjøpsprosessen vil blir gjennomført i løpet av 2018.
S6 Buggeland skole, læremiddelpakke 420 Påbegynt
Innkjøpsprosessen vil blir gjennomført i løpet av 2018.
S7 Tidlig innsats 4 000 Ferdigstilt
Midler er delt ut til tidlig innsats på ungdomstrinnet.
S10 Skeiene ungdomsskole utvidelse - brakkebygg ved rehabilitering 750 Påbegynt
Prosjekter er påbegynt.
S11 Ganddal skole - særskilt styrking 820 Ferdigstilt
Ganddal skole er tilført ekstra midler for å kunne opprette mindre grupper, jamfør sakkyndig vurdering.
S14 Tidlig innsats, overgang fra barnehage til skole og SFO 254 Påbegynt
Prosjekter er påbegynt.
S15 Internhusleie, renholds- og energikostnader, skole 2 042 Påbegynt
Utgifter til internhusleie, renhold og energi for nye bygg føres når nye bygg blir kjøpt eller ferdigstilt. Per april er ingen nye byggeprosjekt innen skole ferdigstilt og fakturert for.
  SFO    
S17 SFO, økning i driftsutgifter 1 119 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2018 og videreført i basisbudsjett for 2019 etter retningslinjer for beregning av selvkost.
S18 SFO, økning i gebyrinntekter -1 119 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2018 og videreført i basisbudsjett for 2019 etter retningslinjer for beregning av selvkost.
Publisert: 28.05.2018 10:29
Sist endret: 30.05.2018 14:16