Oppvekst barn og unge

Nr Tiltakstekst 2018 Status
  Barnehagetjenester    
B1 Etablering av nye kommunale barnehageplasser 2018 2700 Påbegynt
Tiltaket er knyttet opp mot nye barnehageplasser fra nytt barnehageår 2018. Opptaket er ikke ferdig og det er derfor knyttet usikkerhet til hvor mange barnehageplasser det er behov for fra nytt barnehageår. Rådmannen kommer tilbake til dette i 2. perioderapport.
B5 Nye barnehageplasser januar 2018 2170 Ferdigstilt
Det ble starter opp 2 småbarnsavdelinger i januar 2018. Tiltaket har kun finansiering i 2018 og midlene er derfor ikke innarbeidet i basisbudsjettet for 2019. Det blir vurdert som nytt tiltak i økonomiplanen 2019-2022.
B6 Ny bemanningsnorm og pedagognorm 10000 Påbegynt
Barnehagene bemanner for nytt barnehageår etter ny pedagog- og bemanningsnorm. Barnehageopptaket er imidlertid ikke ferdig og det er derfor usikkerhet rundt hvilke og hvor mange barn barnehagene vil ha fra nytt barnehageår. Det er antall barn som danner grunnlaget for behov for ansatte. Rådmannen vil komme tilbake til dette i 2. perioderapport.
B7 Økt foreldrebetaling i barnehager - 4500 Ferdigstilt
Foreldrebetalingen er økt fra kr 2730 til kr 2910 for en heltidsplass
B11 Redusert antall i barnehager utenfor kommunen - 1000 Påbegynt
Det jobbes med å få sandnesbarn til å velge barnehager i Sandnes. Det foreligger ikke tall for 2018, men tall fra høsten 2017, sett opp mot høsten 2016, viser ingen stor endring. Det er noen færre sandnesbarn med barnehageplass i andre kommuner og noen færre barn fra andre kommuner med barnehageplass i Sandnes. Det er foreløpig ingenting som tyder på at dette tallet skal mye ned.
B12 Tilskudd til private barnehager 7650 Ferdigstilt
Det går 25 flere små barn og 8 færre store barn i private barnehager våren 2018 enn da budsjett ble lagt høsten 2017. Det er ny telling 1. september som danner grunnlag for tilskudd 4. kvartal.
B13 Digital kommunikasjonskanal mellom barnehage og foresatte 500 Påbegynt
Arbeidet med kommunikasjonskanal går nå inn under felles oppvekst administrativt system sammen med skole. Skal ut på anbud før sommeren.
B14 Internhusleie, renholds- og energikostnader, barnehager 3559 Påbegynt
Innarbeidet i budsjett 2018. Utgifter til internhusleie, renhold og energi for nye bygg føres når nye bygg blir kjøpt eller ferdigstilt. Per april 2018 er ingen nye byggeprosjekt innen oppvekst barn og unge som er ferdigstilt og fakturert for.
B15 Tidlig innsats 1300 Påbegynt
I 2018 fortsetter arbeidet med videreføring og utvikling av Utviklingsstøttende barnehager. Midlene er innarbeidet i budsjett 2018 og videreføres i basis 2019.
B16 Gratis kjernetid 100 Ferdigstilt
Midler for å dekke tapte inntekter som følge at gratis kjernetid tilbys. Er innarbeidet i budsjett 2018.
  Helsestasjonstjenester, PPT, barne- og familieenheten    
B17 Reduserte husleieutgifter barne- og familieenheten -444 Ferdigstilt
Husleieutgiftene til barne- og familieenheten er redusert som følge av at barnevernstjenesten flyttet til nye lokaler i 2017.
B18 Forebyggende tiltak for barn, unge og familier 2540 Ferdigstilt
Personer er ansatt og arbeidet startet.
B19 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helsestasjoner 1088 Påbegynt
Utgifter til internhusleie, renhold og energi for nye bygg føres når nye bygg blir kjøpt eller ferdigstilt. Per april 2018 er ingen nye byggeprosjekt innen oppvekst barn og unge som er ferdigstilt og fakturert for.
Publisert: 28.05.2018 10:29
Sist endret: 30.05.2018 14:20