Kultur og byutvikling

Nr Tiltakstekst 2018 Status
  Kultur og byutvikling felles    
K1 PhD prosjekt (stilling) 585 Påbegynt
Prosjektet er startet opp og er godt i rute. Stipendiat jobber nå primært med datainnsamling og analyse. Første vitenskaplige artikkel er publisert.
K2 Økt tilskudd til Opera Rogaland IKS 100 Ferdigstilt
K4 RAS - kompetanseutvikling og regionalt samarbeid 110 Ferdigstilt
K7 Jærmuseet, økt driftstilskudd 500 Ferdigstilt
K8 Jærmuseet, indeksregulering av driftstilskudd 120 Ferdigstilt
K9 Gratis sommerkino for barn 40 Påbegynt
Arrangeres av Sandnes kunst- og kulturhus i sommer
P6 Kulturhuset, rentefritt lån/forskudd i 2018 500 Påbegynt
P7 Kulturhuset, rentefritt lån/forskudd i 2018 Finansieres av kommunens reservefond -500 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
  Byutvikling    
K10 Samfunnsplan, interkommunal kommunedelplan for Forus/Lura -150 Påbegynt
Planforslag legges ut til offentlig ettersyn i mai 2018.
K11 Kontinuerlige reisevaneundersøkelser 122 Påbegynt
Undersøkelser gjennomføres kontinuerlig som et ledd i måling av effekter av Bymiljøavtalen.
K12 Driftskostnader etter oppgradering av kommunens kartsystemer 240 Ferdigstilt
K13 Boligsosiale tilskudd og boligsosialt arbeid inn i rammetilskuddet 601 Ferdigstilt
  Kultur, bibliotek og kulturskole    
K14 Meråpent bibliotek - oppdatering programvare og sikring utstyr 360 Påbegynt
Alt tilrettelagt for innføring av tiltaket. Avventer nå de siste delene av tilrettelegging av bygget før tiltaket kan iverksettes.
K15 Meråpent bibliotek - oppdatering programvare og sikring utstyr, finansieres av disposisjonsfond -360 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
K16 Sandnes kulturskole som lokalt ressurssenter 500 Påbegynt
Er i oppstartsfasen på utredningsarbeidet
K17 Sandnes kulturskole som lokalt ressurssenter, finansieres ved bruk av disposisjonsfond -500 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
K18 50 prosent stilling kultur, Bogafjell 350 Ferdigstilt
K19 50 prosent stilling kultur, Bogafjell, finansieres ved bruk av disposisjonsfond -350 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
K20 Media:Lab 500 Ferdigstilt
K21 Media:Lab, økt inntektskrav -100 Ferdigstilt
K22 Media:Lab, finansieres ved bruk av disposisjonsfond -400 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
K23 Forvaltning og vedlikehold av utsmykking 300 Ferdigstilt
K24 Økt husleietilskudd ved bruk av Sandnes kulturhus 30 Ferdigstilt
K26 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kultur 396 Ferdigstilt
Innarbeides i basisbudsjettet for 2019.
P3 Byarrangement 400 Påbegynt
det blir arrangert en byfest lørdag 1.september. Planlegging er i gang og prosjektleder engasjert
  Sandnes kirkelige fellesråd    
K27 Tilskudd til Sandnes kirkelige fellesråd 340 Ferdigstilt
Publisert: 28.05.2018 10:30
Sist endret: 30.05.2018 14:25