Status digitalisering

I økonomiplan 2018-2021 ble det vedtatt opprettelse av digitaliserings- og innovasjonsfond på kr 40 millioner. Fondet skal bidra til en robust og forutsigbar finansieringsordning for større digitaliseringsprosjekter. Bystyret godkjente, i sak 56/18, nytt punkt 2.5 i økonomireglementet for disponering av digitaliserings- og innovasjonsfondet.

Per 30. april er det ikke startet opp digitaliseringsprosjektet som finansieres ved bruk av digitaliseringsfondet, men det er flere prosjekter som er under planlegging og i konseptfase. Rådmannen kommer tilbake med konkrete prosjekter som skal finansieres av fondet til neste perioderapport eller i egne saker til bystyret.

Publisert: 25.05.2018 13:58
Sist endret: 28.05.2018 11:54