Tilleggsbevilgninger/omdisponeringer, investering

Område Sak Tilleggsbev./ omdisponering
Oppvekst skole Parkering av rullestoler - Trones skole 423
Denne innredningen er gjort med tanke på sikkerhet, både grunnet rullestolene og av hensyn til rømningsveier i tilfelle brann/akutt evakuering. Kostnaden er ikke inklusiv elektrikerarbeid som er nødvendig for ladestasjoner til rullestolene.
Oppvekst skole Garderober til elevene - Trones skole 128
Innredning av elevgarderober langs veggene i inngangspartiet (med tanke på sikkerhet/evakuering).
Oppvekst skole Lysavskjerming - Smeaheia skole 150
Lys- /solavskjerming vil bidra til bedring av arbeidsmiljø for elever og ansatte. Et nytt klasserom er innredet der datarommet var før, og elevene vil få bedre arbeidsforhold med mulighet til blending og demping av varme. Det samme gjelder i forhold til mediatek, personalrom og møterom. De ansatte i det eldste bygget vil få et langt bedre arbeidsmiljø ved å ha skjerming av arbeidsrommet og personalrommet. Arbeidsrommet har flere ganger vært på grensen til å bli stengt av verneombud på grunn av høy temperatur og dårlige blendingsmuligheter. 
Oppvekst skole Lysavskjerming - finansieres ved bruk av fond -150
Tilleggsbevilgningen foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond Smeaheia skole (nr 25702260).
Organisasjon Ny sentral brannmur 4500
Det er meldt i bystyresak 40/18 at i første perioderapport skal det beskrives behov for ny Brannmur.
Det er behov for ny brannmur grunnet økt nettverkstrafikk som følge av blant annet Chromebook til skoler, skybaserte tjenester til alle ansatte, samt at kommunen skal være rigget for å takle ytterligere digitalisering i form av at flere og flere kommunale tjenester og applikasjoner blir internettbasert. Konsekvensen er at både nettverkstrafikken og sårbarheten øker vesentlig og derfor er det nå behov for å skifte ut kommunens sentrale brannmur.
Organisasjon Ny sentral brannmur - fiansieres ved bruk av fond -4500
Tilleggsbevilgningen foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond Kommunens reservefond (nr 25701155).
Organisasjon Flyttekostnader IT inkl. møblering nye lokasjoner 900
IT har stort sett gamle møbler i dag. Når enheten skal over i ny lokasjon trengs det nye møbler som hev/senk pulter. Det er også behov for møblering av møterom inkl AV utstyr, samtalerom, lagerhyller med mer.
Organisasjon Nettverk i nye lokaler for IT 1000
I tillegg til stikkontakter, nettverkspunkter og svitsjer for å sørge for oppkobling av IT sine egne maskiner og utstyr, er det behov for ekstra utstyr/uttak for å kunne drive fjerndrift/feilsøking/feilretting/test på en effektiv og hensiktsmessig måte. Dette gjelder for et vidt spekter av produkter og komponenter, som for eksempel mobiltelefoner, nettbrett, pc’er, trådløse aksesspunkter, svitsjer, rutere og så videre som alle gjør at kommunens ansatte kan levere tjenester til kommunens brukere, elever med fler.

Det gjør at behovene rundt bl.a kjøling, ventilasjon, strøm, nettverk og utstyr er vesentlig større for IT enn for andre virksomheter i kommunen.
Organisasjon Nettverksutstyr i nytt rådhus 1650
Prosjektleder og arkitekt ønsker at aksesspunkter for oppkobling til trådløst nettverk skal legges over himling. Dette krever flere og andre typer aksesspunkter enn opprinnelig estimert i budsjett for nettverk nytt rådhus.
Teknisk Ras Sandvedparken, akutt tiltak 1000
I forbindelse med ras i Sandvedparken er det påløpt kr. 500 000 i midlertidige sikringstiltak, og jamfør geologisk rapport må et større område rassikres. Det bes om midler til utførte arbeider samt midler til prosjektering av permanente tiltak. Selve utførelsen av det permanente tilaket fremmes i forbinelse med økonomiplan 2019-2022.
Teknisk Hjem, jobb, hjem - elbysykkel oppstart fase 2 1000
Oppstart av fase 2 av elbysykkelen jamfør sykkelplan og UTS sak 11/18. Viktig å forsere arbeidet i forbindelse med bompengeringen. Arbeidet består i å sette ut ladestasjoner på strategiske steder i bynære bydeler.
Teknisk Økt ramme rassikring Daleveien 1000
Prosjekt rassikring Daleveien er ferdigstilt med kr 1 million i merforbruk. Dette skyldes mer kostnadskrevende trafikksikring i anleggsperioden samt at det ble avdekket nye rasfarlige områder som ble innlemmet i prosjektet.
Teknisk Trafikksikkerhetstiltak Stangeland skole - Solaveien 500
I forbindelse med bygging av ny stadion for Sandnes Ulf anbefales det intensivbelysning på gangfelt ved Stangeland skole og Smeaheia barnehage. 
Kommune felles Kjøp av areal for utvidelse og opparbeidelse av tilfredsstillende parkering ved Sviland gravkapell 330
Det er behov for kjøp av areal for utvidelse og opparbeidelse av tilfredsstillende parkering ved Sviland gravkapell. Det er også ytterligere behov for arbeid i forbindelse med utvidelse av p-plass på Sviland gravlund. Dagens p-plass er for liten og ved mye besøk parkeres det langs veien. Dette er veldig trafikkfarlig, og veien blir delvis sperret. Kostander her er beregnet til kr 5 millioner eksklusive tomtekost, prosjektering og gjennomføring, og tas opp til vurdering i økonomiplanarbeidet.
Kommune felles Kjøp av areal for utvidelse og opparbeidelse av tilfredsstillende parkering ved Sviland gravkapell - finansieres ved bruk av fond -330
Tilleggsbevilgningen foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond Kommune felles og prosjekter (nr 25701110).
Sentrale inntekter Økt overføring fra drift til investering -69580
Det foreslås å øke overføringen fra drift til investering med kr 69,5 millioner.
  
Område Sak Tilleggsbev./ omdisponering
Eiendom (oppvekst skole) Prosjektering, oppstartsmidler 3000
Vedtatt i bsak 27/18 om at Skaarlia skole skal fremskyndes og at midler til prosjektering tas inn i perioderapporten.
Eiendom (oppvekst skole) Utredning/arkitektkostnader for relokalisering til Soma skole 500
Det er ønske om å flytte Altona skole til Soma skole. Dagens Altona skole må saneres pga bussvei i Strandgata. For å få tilfredsstillende løsning for Altona skole på Soma, blir bygget gjennomgått mot behov, vedtatt funksjons- og arealprogram for skolebygg, universell utforming og generell tilstand av eiendommen. Til dette arbeidet er det behov for bistand av blant annet arkitekt. Altona skole bør slik det ser ut i dag flyttes til skolestart 2020.
Eiendom (oppvekst skole) Behov for nye lokaler 0
Dagens lokaler til SLS/FBU/Flyktningeenhetener under transformasjon. Dagens lokaler har utfordringer i forhold til HMS, jfr rapporter fra BHT; lysforhold på arbeidsplasser, ventilasjon mv. Det gjøres nå et arbeid for å kartlegge behov for framtidige lokaler og forberede en eventuell konkurranse på innleie av nye lokaler. I denne sammenhengen gjør også NAV et tilsvarende arbeid med tanke på å leie inn nye lokaler for NAV. Det er tidligere kartlagt ønske om en nær lokalisering mellom SLS/FBU/Flyktningeenheten og NAV. Det kan derfor være hensiktsmessig å ha en samlet konkurranse. Forarbeidet her vil medføre noe kostnader. Da dette er arbeid i forhold til leide lokaler anses dette å være driftskostnader. Kostnadene må dekkes innenfor rammen til SEKF av midler tilført via internhusleien.
Sum   -58479
Publisert: 10.06.2018 17:01
Sist endret: 13.06.2018 08:59