Tilleggsbevilgninger/omdisponeringer, drift

Nummer Sak Tilleggsbev./ omdisponering
Oppvekst skole
1 FBU - bortfall av refusjon fra staten til grunnskoleopplæring for asylsøkere.  2000
Mottakssentrene i Sandnes er nedlagt. Dette medføre bortfall av refusjon fra staten til grunnskoleopplæring for asylsøkere. Målgruppen er nå endret fra asylsøkere til familiegjenforening og kvoteflyktninger. Det er ikke refusjonsberettiget inn under samme tilskuddsordning som for barn av asylsøkere. Bortfall av refusjon ble i 2017 finansiert av integreringstilskuddet.
2 FBU - bortfall av refusjon fra staten til grunnskoleopplæring for asylsøkere.  - avventes til 2. perioderapport -2000
I påvente av undersøkelser rundt mulighet for bruk av integreringstilskudd for enslige mindreårige, avventes en eventuell finansiering til 2. perioderapport
3 Kyrkjevollen SFO - erstatning av stoler og spisebord - 18 år gamle 107
Kyrkjevollen SFO holder til i Riskahallen på Hommersåk, det er nødvendig med å bytte ut spisebord og stoler fordi de ikke lenger kan fikses på. 
4 Kyrkjevollen SFO - erstatning av stoler og spisebord - 18 år gamle - finansieres ved bruk av fond -107
Tilleggsbevilgning foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfondet til skole felles (25702110). 
Sum   0
     
Oppvekst barn og unge
5 Økt overføring til private barnehager 4400
Ved årsrapporteringen var det 25 flere små barn og 8 færre store barn i private barnehager enn budsjettert høsten 2017. Dette fører til merutbetaling på kr og 4,4 millioner for årets 3 første kvartal. 
Sum   4400
     
Levekår
6 Ressurskrevende tjenester -35000
Levekår felles forventer at refusjon for ressurskrevende brukere bli om lag kr 40 millioner høyere enn budsjettert for 2018. Rådmannen foreslår at kr 5 millioner går til inndekning av innsparingskrav i levekår fra omstillingsprosjektet og at resterende midler, kr 35 millioner, tilføres bykassen.
Sum   -35000
 
Teknisk
7 Vinterdrift 3000
Grunnet en lang og hard vinter med mye vinterdrift, er det brukt om lag 3 millioner mer enn periodisert budsjett per april. For å kunne opprettholde planlagt drift på øvrige vei, sykkelstier, fortau og byrom foreslår rådmannen en tilleggsbevilgning på kr 3 millioner.
8 Hjem, jobb, hjem - elbysykkel oppstart fase 2 500
I forbindelse med oppstart av fase 2 av elbysykkelen, jamfør sykkelplan og UTS 11/18, må det leies sykler. Drift av elbysykler gjøres av Hjem, jobb, hjem.
Sum   3500
     
Organisasjon
9 Oppgradering av kommunens samlede internettaksess 170
Som en følge av økt nettverkstrafikk er det behov for oppgradering av kommunens samlede internettaksess. Dette tiltaket henger sammen med ny brannmur (bystyresak 40/18). Løpende driftskostnad for resten av 2018.
10 Oppgradering av kommunens samlede internettaksess - bruk av fond  -170
Tilleggsbevilgningen foreslås finansiert ved bruk av kommunens reservefond (25701155).
Sum   0
     
Kommunens fellesutgifter og rådmannens staber  
11 Utvidelse av depot hos Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS (IKA) og avlevering av 1080 hyllemeter arkivmateriell på rådhuset. 4065
Hele arkivet i kjelleren på rådhuset må få en løsning før flytting til nytt rådhus. Materialet må gjennomgås av arkivfaglig personell, reduseres og avleveres til IKA i tråd med regelverket. Det er et stort arbeid som må utføres og avleveringen utløser behov for større depotplass hos IKA. Det foreligger tilbud om at IKA kan påta seg oppdraget. Til arkivfaglig arbeid medgår 4,5 årsverk totalt kr 3,9 millioner. Økt depotleie for 550 hyllemeter ekstra utgjør kr 330 000 per år, kr 165 000 i 2018. Det søkes om tilleggsbevilgning på til sammen kr 4,065 millioner. Tilleggsbevilgning foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond.
12 Utvidelse av depot hos Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS finansieres av disposisjonsfond  -4065
Tilleggsbevilgning foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond kommune felles og prosjekter (25701110). Saldo 30.04.18 er kr 6,1 millioner.
13 Ferdigstillelse reguleringsplan for Hoveveien, planleggingsmidler 750
Reguleringsplan for Hoveveien på strekningen Kvelluren- krysset ved Høylandsgate har vært førstegangsbehandlet og hørt. Grunnet behov for samordning med plan for bussveien i Gravarsveien-Hanaveien ble arbeidet stilt i bero. Dette skaper nå problemer for tilknyttede planer som Brueland øst, Austrått og Hoveveien 19. Det søkes om tilleggsbevilgning på kr 750 000 for å kunne  ferdigstille reguleringsplan for Hoveveien fra Høylandsgata til Hove. Tilleggsbevilgning foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond.
14 Ferdigstillelse reguleringsplan for Hoveveien, planleggingsmidler finansieres av disposisjonsfond  -750
Tilleggsbevilgning foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond  kommune felles og prosjekter (25701110). Saldo 30.04.18 er kr 6,1 millioner.
15 Forprosjektering inkludert kalkyler, rekkefølgetiltak KDP-sentrum 350
Bystyret vedtok 18.09.2017 reviderte bestemmelser i kommunedelplanen for sentrum samt ny feltinndeling og gjennomføringsstrategi. For å ha tilfredsstillende grunnlag til forhandlinger om utbyggingsavtaler og rekkefølgetiltak i tre av delfeltene er det behov for midler til å få grovprosjektert tiltak og kalkyler snarlig. Det søkes om tilleggsbevilgning på kr 350 000 for å få utført det mest presserende arbeidet til utbyggingsavtalene. Tilleggsbevilgning foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond.
16 Forprosjektering inkludert kalkyler, rekkefølgetiltak KDP-sentrum finansieres av disposisjonsfond  -350
Tilleggsbevilgning foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond kommune felles og prosjekter (25701110). Saldo 30.04.18 er kr 6,1 millioner.
17 Tilskudd til andre trossamfunn 1000
Tilskudd til andre trossamfunn beregnes ut fra hvor høyt beløp den norske kirke får i tilskudd fra Sandnes kommune delt på antall medlemmer. De siste årene har medlemstallet i den norske kirke i Sandnes gått ned og tallet på medlemmer i andre trossamfunn har gått opp. Dette medfører at beløpet avsatt til andre trossamfunn må økes med kr 1 million.
18 Pensjon -8800
I henhold til oppdaterete aktuarberegninger kan utgiftene til pensjon reduseres med kr 8,8 millioner. Rådmannen foreslår at utgiftene til pensjon reduseres tilsvarende.
Sum   -7800
     
Sentrale inntekter
19 Reduserte renteutgifter -9000
Rente- og finansutgifter har per april mindreutgifter på kr 2,4 millioner, og prognosen ved årets slutt er mindreutgifter på kr 9 millioner. Dette skyldes i hovedsak lavere rentenivå i sertifikatmarkedet enn budsjettert. Rådmannen foreslår derfor at renteutgiftene reduseres med kr 9 millioner i denne saken. 
20 Økte renteinntekter -1000
Prognosen for renteinntekter er merinntekter på kr 1 million ved årets slutt. Dette skyldes i hovedsak høyere likviditet og høyere bankinnskudd med særvilkår enn lagt til grunn i gjeldende økonomiplan 2018-2021. 3 måneders Nibor har så langt i år også vært noe høyere enn forutsatt. Rådmannen foreslår derfor at renteinntektene økes med kr 1 million i denne saken.
21 Skatt  -16500
Per april er det merinntekter på skatt på kr 16,5 millioner. Rådmannen foreslår at skatteinntektene endres tilsvarende.
22 Rammetilskudd -8500
Per april viser prognosen for inntektsutjevningen en mindreutgift på kr 8,5 millioner (inkludert prognose for inntektsutjevningen i mars og april som utbetales i mai og juni). Rådmannen foreslår at den inntektsutjevnende delen av rammetilskuddet endres tilsvarende.
23 Redusert utbytte SF Kino 320
Styret i SF Kino Stavanger/Sandnes AS foreslår overfor ordinær generalforsamling 23. mai 2018 å utbetale et utbytte til eierne for regnskapsåret 2017 på kr 8,2 millioner. Forutsetningen som ble lagt til grunn i gjeldende økonomiplan 2018-2021 var et utbytte på totalt kr 10 millioner. For Sandnes sin del medfører dette et utbytte som er kr 320 000 lavere enn anslått.
24 Økt overføring fra drift til investering 69580
Det foreslås å øke overføringen fra drift til investering med kr 69,6 millioner.
Sum   34900
Sum totalt   0
Publisert: 10.06.2018 16:46
Sist endret: 14.06.2018 10:49