Rådmannens vurdering og forslag til budsjettjustering

Tjenesteområdene i Sandnes kommune viser evne og gjennomføringskraft til nøktern og effektiv drift og de fleste enhetene styrer innenfor vedtatte budsjettrammer. Det er likevel noen utfordringsområder som rådmannen ønsker å kommentere i denne rapporten.

Kommune felles

Kommunen har mottatt en stevning mot kommunen og fire saker om erstatning som gjelder skole- og barnevernstjenestene. Dette er saker i arbeid hos kommuneadvokaten. I tillegg er en dom i lagmannsretten anket til høyesterett. Utfallet av sakene er per dags dato ukjent. Kommunens risiko ved pågående saker kan se ut til å være på om lag kr 5 millioner. Rådmannen vil komme til bystyret om disse. Eventuell erstatning/ utbetalinger i henhold til avsagt dom må finansieres ved bruk av kommunens felles disposisjonsfond.

Arbeid med forberedelse av flytting til nytt rådhus pågår. Hele arkivet i kjelleren på det eksisterende rådhuset må gjennomgås av arkivfaglig personell, reduseres og avleveres til Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS (IKA). Det er et stort arbeid som har behov for tilleggsbevilgning på kr 4,065 millioner i 2018.

Oppvekst skole

Statlig vedtatt lærernorm gjør at Sandnesskolen har behov for om lag 21 nye lærerstillinger. Det er usikkert om innføring av ordningen vil medføre økt statlig tilskudd. Det er heller ikke klart hvor lang tid kommunene får på seg til å få denne normen på plass. Rådmannen vil komme tilbake til dette i andre perioderapport.

Flere skoler melder om at behovet for ressurser til spesialundervisning er større enn tildelte ressurs. Ressursbruk på spesialundervisning skal vurderes sammen med innføringen av nye lærernorm. Rådmannen vil komme tilbake til dette i andre perioderapport.

Det vil blir flyttet en hjemmel fra Altona skole og ressurssenter til fagstab skole. Ansatt som trer i stillingen vil i hovedsak jobbe med opplæringsloven § 9 a, elevene sitt skolemiljø.

Tilskuddet til FBU for å styrke språkutviklingen hos minoritetsspråklige barn i barnehage har økt som følge av flere barn samt ny innretning for tilskuddet fra 1. januar 2017. Tilskuddet for 2018 er om lag kr 1,5 millioner høyere enn budsjett, og midlene vil bli brukt til å opprette 3 faste hjemler som skal brukes til å forsterke den tospråklige assistansen i barnehagene. De yngste barna vil bli prioritert.

Oppvekst barn og unge

Oppvekst barn og unge felles betaler ut tilskudd til private barnehager. Ved årsrapporteringen var det 25 flere små barn og 8 færre store barn i private barnehager enn budsjettert høsten 2017. Dette fører til merutbetaling på kr 4,4 millioner for årets 1. kvartal. Rådmannen anbefaler økt bevilgning med tilsvarende beløp. Det er ny telling i de private barnehagene 1. september som danner grunnlag for tilskudd 4. kvartal. Dette følges opp i 2. perioderapport.

Styrket barnehagetilbud har økt med 5 stillinger utover rammen på grunn av 40 prosent økning i spesialpedagogtilbudet, jamfør sakkyndig vurdering. Det er vanskelig å få tak i kvalifiserte vikarer ved sykefravær. Refusjoner knyttet til sykemeldinger dekker derfor inn deler av merforbruket knyttet til nyansettelser. Rådmannen vil følge utviklingen og eventuelt foreslå nødvendige tiltak i 2. perioderapport. Enheten rapportere om færre barn i Auglend barnehage enn budsjettert, en trend man forventer fremover da barna i større grad går i nærbarnehager nå enn tidligere. Det omdisponeres derfor kr 1,2 millioner av Auglend midlene for å kunne øke antall årsverk.

Jønningheia barnehage er i en prosess med å bygge ut et tak, utvide tak ved soveskur, skifte vinduer og skifte ut lekeapparater. Arbeidet startet opp våren 2018. Barnehagen bruker sitt disposisjonsfond på dette og får dekket resterende av Sandnes eiendomsselskap.

Levekår

I forbindelse med at Sandnes overtok vertskommuneansvaret for Jæren øyeblikkelig hjelp ble det overført et fond på kr 2 520 609 fra Klepp kommune. Fondsmidlene foreslås benyttet til å dekke utgifter til røntgenapparat, samt underskuddet til Jæren Ø-hjelp i 2017. Deler av underskuddet ble dekket av legevakten sitt disposisjonsfond. Rådmannen tilrår at kr 520 209 tilbakeføres til legevaktens disposisjonsfond.  Resterende midler på kr 1 403 400 overføres til et eget fond for Jæren Ø-hjelp.

Som følge av bedre kartlegging av brukere forventes tilskuddet til ressurskrevende brukere å bli kr 40 millioner mer enn budsjettert. Kr 5 millioner foreslås å gå til inndekning av innsparingskrav i levekår fra omstillingsprosjektet, tiltak TL5, i bsak 60/16. Resterende midler på kr 35 millioner foreslås tilført bykassen.

Teknisk

Grunnet en lang og hard vinter med mye vinterdrift, er det brukt om lag 3 millioner mer enn periodisert budsjett per april. For å kunne opprettholde planlagt drift på øvrige vei, sykkelstier, fortau og byrom anbefaler rådmannen en tilleggsbevilgning på kr 3 millioner.

Sentrale inntekter

God finansforvaltning gir reduserte renteutgifter og økte renteinntekter. I tillegg er pensjonsberegningen lavere og skatt og rammetilskudd høyere enn budsjettert.

Sandnes kommune har et høyt investeringsnivå. Med et høyt investeringsnivå vil en også måtte forvente noen forsinkelser eller endringer i investeringsprosjektenes framdrift. Rådmannen foreslår derfor noen justeringer i denne saken på bakgrunn av endrede kostnadsrammer og endret fremdrift. I tillegg fremmes forslag til noen nye budsjettbevilgninger der de største er ny sentral brannmur, flyttekostnader for IT-avdelingen, rassikringsprosjekter og prosjekteringskostnader for Skaarlia skole.

For pågående investeringer, både i kommunen og hos Sandnes eiendomsselskap KF er det laget egne vedlegg til denne perioderapporten som gir en oversikt over forskyvninger i framdrift og kostnader.

Publisert: 14.05.2018 11:50
Sist endret: 10.06.2018 17:01