Oppvekst skole

Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter

Effektivitet i grunnskolen

Trykk her for å se hva produksjonsindeksen i grunnskole består av:
  • korrigert resultat nasjonale prøver 5. trinn (18,3 prosent)
  • korrigert resultat nasjonale prøver 8. trinn (18,3 prosent)
  • korrigert eksamensresultat (18,3 prosent)
  • korrigerte grunnskolepoeng (18,3 prosent)
  • læringsmiljø (18,3 prosent)
  • andel innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO (8,4 prosent)

 

I produksjonsindeksen skårer Sandnes høyest på grunnskolepoeng og lavest på andel innbyggere med plass i SFO. Effektiviteten i Sandnes var 4,2 prosent høyere enn ASSS-snittet i 2016. Dette framkommer som resultat av at produksjonsindeksen var 3,6 prosent lavere enn ASSS-snittet, mens brutto driftsutgifter var 7,5 prosent lavere enn gjennomsnittet i ASSS. Effektiviteten i Sandnes på grunnskole har økt fra 0,2 prosent under gjennomsnittet i 2015 til 4,2 prosent over gjennomsnittet i 2016. Dette betyr at Sandnes kommune nå få mer ut av ressursene som brukes på området. Økningen i effektiviteten skyldes først og fremst at brutto driftsutgifter i 2016 var lavere enn i 2015, som følge av de gjennomførte omstillingene.

Brutto driftsutgifter grunnskole per barn i alderen 6-15 år, funksjon 202, 213, 215, 222 og 223

Økning i brutto driftsutgifter på 2,8 prosent skyldes økning i antall ansatte i Sandnesskolen (hentet fra GSI).

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Antall elever 9972 9821 1,5%
Ved den interne tellingen ved utgangen av april var elevtallet økt med 151 elever sammenlignet med samme periode i fjor. 
Antall enkeltvedtak om spesialundervisning 579 567 2,1%

Antall enkeltvedtak om spesialundervisning har økt med 2,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. 

Det har vært en økning både i antall lærertimer og assistenttimer tildelt til spesialundervisning.

  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Antall lærertimer tildelt til spesialundervisning 72718 68666 5,9%
Antall assistenttimer tildelt til spesialundervisning 137531 128761 6,8%
Antall elever som får særskilt norskopplæring 858  803 6,8%

Det er en nedgang i antall timer tildelt til særskilt norskopplæring. Men det er en økning i antall elever. Det tildeles derfor færre antall timer per elev.

  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Antall timer tildelt til særskilt norskopplæring 25229 25779 -2,1%
Antall ansatte under kompetanseutvikling 79  53  49,1%
Det har vært stor pågang av ansatte som ønsker kompetanseheving i Sandnesskolen.

  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Antall ansatte under kompetanseutvikling - vikarordning 51 37 37,8%
Antall ansatte under kompetanseutvikling - stipendordning 28 16 75,0%
Tilskudd til tidlig innsats 11415148 16768260 -31,9%
Reduksjonen skyldes at det ikke lenger gis tilskudd til økt lærertetthet på ungdomstinnet. 

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning (funksjon 202), konsern per elev

Økningen i driftsutgiftene per elev skyldes økning i antall ansatte i Sandnesskolen (hentet fra GSI).

Nasjonale prøver

Landssnittet for nasjonale prøver på 5. trinn var 50 i 2017. I engelsk har det for Sandnes vært en økning av elever på mestringsnivå 2, og totalt er kommunen like over landssnittet. For lesing er Sandnes like under landssnittet, og på regninger er resultatet som landssnittet.

Landssnittet for nasjonale prøver på 8. trinn var 50. I engelsk og regning har Sandnes vært over landssnittet i flere år. I lesing viser resultatene at Sandnes ligger ligger på landssnittet.

Nasjonale prøver for 9. trinn har et snitt på 54 i 2017 for landet. Det har vært en positiv utvikling over tid for resultatene for lesing, og i 2017 ligger Sandnes på landssnittet. I regning har resultatene vært over landssnittet i flere år. 

Publisert: 22.05.2018 08:49
Sist endret: 30.05.2018 14:31