Oppvekst barn og unge

Barnehagetjenester

Effektivitet i barnehagen

På barnehage består produksjonsindeksen av:
  • Korr. oppholdstimer i kommunale og private barnehager i fht behovskorr innbyggertall (80%)
  • Antall ansatte med barnehagelærerutdanning i fht ant barnehagebarn (13,34%)
  • Andtall m2 leke- og oppholdsareal i kommunale og private barnehager i fht antall barnehagebarn (6,67%)

Effektiviteten i Sandnes var 10,8 prosent høyere enn ASSS-snittet. Dette fremkommer av produksjonsindeksen som var 2,3 prosent høyere enn ASSS-snittet, mens brutto driftsutgifter var 7,7 prosent lavere. Effektiviteten i barnehage gikk opp med 0,3 prosent fra 2015 til 2016. Sandnes har lave brutto driftsutgifter hovedsakelig på grunn av flere barn per ansatt enn ASSS gjennomsnittet samt færre ansatte med barnehagelærerutdanning.

Korrigerte brutto driftsutgifter barnehage funksjon 201, 221

Økningen skyldes i all hovedsak lønnsoppgjør, dyrere nyansettelser etter hvert som det blir flere fagarbeidere og lønnsøkning hos virksomhetsledere i barnehagene.

Korrigerte brutto driftsutgifter per barn, kommunale barnehager funksjon 201, 221

Økningen henger sammen med økte korrigerte brutto driftsutgifter som gjenspeiles av lønnsoppgjør, dyrere nyansettelser, flere fagarbeidere og lønnsoppgjør hos virksomhetsledere i barnehagene.

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Antall barn i barnehage 0-5  4928 4942 -0,3%
Per 30. april 2018 er det 2 278 barn i kommunale barnehager og 2 650 barn i private barnehager
Dekningsgrad i barnehage i % av 1-5-åringer 87,6% 88,1% -0,6%
Nedgangen er marginal og skyldes tilfeldigheter. Dekningsgraden er stabil.
Antall barnehageplasser ledig kapasitet (avdelinger) 15 13 15,4%
Avdelingene er av ulik størrelse. Ledig kapsitet i Hana og Rådshusmarka barnehage er ikke medregnet da disse barnehagene opphører i 2018 og 2019. Her forventes det en endring når ny bemanningsnorm trer i kraft fra nytt barnehageår og opptaket er ferdig.
Sandnesbarn med plass i andre kommuner 148 161 -8,1%
Tallene er fra høsten 2016 og høsten 2017. Det foreligger ikke tall for våren 2018.
 Barn fra andre kommuner i sandnesbarnehager 87 93 -6,5%
Tallene er fra høsten 2016 og høsten 2017. Det foreligger ikke tall for våren 2018.
Tildelte timer (spes.ped, støttetimer, tilrettelegging) 2741 2332 17,5%
En ser en liten økning i antall barn som mottar støttetimer i barnehagene og større økning i antall tildelte timer. Uviklingen har vært stigende de siste årene og en forventer at trenden fortsetter.
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Tildelte timer spesialpedagog 370 321 15,3 %
Tildelte støttetimer som en del av spes.ped. 1548 1205 28,5 %
Tildelte tilretteleggingstimer (§19G) 823 806 2,1 %
Tildelte timer sosial ferdighetstrening 112 112 0,0 %
Tildelte timer tospråklig assistanse i barnehagen per uke 597 532 12,2%
Økningen i tildelte timer til minoritetsspråklige barn i barnehagene skyldes en økning i tilskudd fra 2017 til 2018. Ressursene utnyttes fullt ut.

Helsestasjonstjenester, PPT, barne- og familieenheten

Effektivitet i barnevern

Kommunens ressursbruk er lavere enn snittet for ASSS. Dette kan ha sammenheng med gode levekår i kommunen i tillegg til lave utgifter til drift av barnevernet og produksjon av tiltak gjennom egen tiltaksavdeling. Sandnes kommune har en noe høyere andel barn med undersøkelser, men forøvrig en lavere andel barn med barneverntiltak sammenlignet med ASSS. 75 % av barna får hjelpetiltak i hjemmet. Sandnes har lave enhetskostnader og fremstår som kostnadseffektive samtidig som de scorer høyt på kvalitetsindikatorene.  

Sandnes har over tid hatt lave enhetskostnader på alle tre barnevernfunksjoner. Kommunen ligger 15 % under snitt på drift av barneverntjenesten (f 244) pr barn med undersøkelse eller tiltak. Brutto driftsutgifter pr barn som ikke er plassert ligger 33 % under snittet i nettverket, og dette er 13 % lavere enn i fjor. Netto driftsutgifter pr barn som er plassert er også lavest sett i forhold til resten av nettverket, til tross for en økning på 11 % fra 2016. 

Brutto driftsutgifter barnevern (f 244, 251 og 252)

I tillegg til lønnsvekst er det datautgifter og internhusleie på cirka 1 million hver. Datautgifter er oppgradering av og anskaffelser av bærbare PCer. Det er også økte utgifter i fosterhjemskostnader, spesielt institusjon.

Brutto driftsutgifter barnevern per barn

 

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Antall barn under omsorg i barnevernet 102  Mangler tall  0,0 %

Har ikke tilsvarende tall for samme periode i fjor.

  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Antall barn plassert fosterhjem 96  Mangler tall  0,0 %
Antall barn i institusjon 6  Mangler tall  0,0 %
Antall nye meldinger til nå i år 324  Mangler tall  0,0 %

Har ikke tilsvarende tall for samme periode i fjor.

  01.01.-30.04.2018 01.01-30.04.2017 Endring
Antall nye undersøkelser til nå i år 268  Mangler tall  0,0 %
Barn med hjelpetiltak i hjemmet pr. dato 312  Mangler tall  0,0 %

Har ikke tilsvarende tall for samme periode i fjor.

  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Antall innsynsbegjæringer til nå i år 101  Mangler tall  0,0 %

 

Antall PPT-saker under aktiv behandling 1006  Mangler tall  0,0 %

Aktive saker vil si at sakene har en aktiv saksbehandling/blir vurdert jevnlig.

  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Antall nye PPT-saker 168  Mangler tall  0,0 %
Antall PPT-saker avlsuttet 32  Mangler tall  0,0 %
Antall på venteliste til PPT i over 2 måneder  23  Mangler tall  0,0 %
Publisert: 22.05.2018 08:49
Sist endret: 19.09.2018 10:28