Levekår

Levekår felles og samordningstjenester

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Antall døgn utskrivningsklare pasienter

128 569

118 669

-14,9%
Til og med mars begge år. Faktura for april er foreløpig ikke mottatt. Kostnad per døgn i 2018 er kr 4 747.
Sum kostnad kjøp fra private (BPA, barnebolig og avlastning) 14574000 16219000 -10,1%
Reduksjonen skyldes økt fokus på å gi tjenester i kommunal regi. Spesielt tjenester til yngre, gitt av EFF (enhet for funksjonshemmede).
BPA antall tildelte timer og brukere 1648 1480 11,4%
Økning i antall timer, kombinert med nedgang i antall brukere. Nedgang i antall brukere kan forklares med at det er tydelige retningslinjer i Sandnes for å motta BPA. Og dersom en får invilget tjenesten, kan det tolkes sånn at en mottar mange timer. 
Tildelte timer private avlastere 1201 1174 2,3%
Relativt liten økning i antall tildelte timer i perioden.
Venteliste avlastning 22 8 175,0%
Tallet for 2018 er riktig, men egner seg ikke til sammenligning med 2017. For 2018 er ventelisten for aktivitetsbasert avlastning, private avlastere og boligavlastning. I 2017 er tallet kun for boligavlastning, da vi ikke klarer å finne tilbake tallene for de andre to i 2017.
Venteliste psykisk helseteam barn og unge 3 3 0,0%
Uendret venteliste psykisk helseteam barn og unge.
Antall søknader behandlet tildelingskontor 1349 1408 -4,2%
Relativt liten reduksjon i antall søknader behandlet i perioden.
Antall søknader behandlet koordinerende enhet 223 193 15,5%
Økningen i antall søknader er hovedsakelig innenfor tjenester gitt av EFF (enhet for funksjonshemmede). Samordningsenheten merker økningen i søknader, og opplever arbeidsmengden som stor. 

Omsorgstjenester

Effektivitet i pleie- og omsorgstjenesten

På pleie og omsorg består produksjonsindeksen av:
 • Oppholdsdøgn tidsbegrenset opphold i institusjon i forhold til behovskorrigert innbyggertall (5,9 prosent)
 • Oppholdsdøgn langtidsopphold i institusjon i forhold til behovskorrigert innbyggertall (31,7 prosent)
 • Legetimer per uke f 253 i forhold til antall sykehjemsbeboere (2,4 prosent)
 • Fysioterapeuttimer per uke f 253 i forhold til antall sykehjemsbeboere (2,4 prosent)
 • Andel enerom i institusjon (4,7 prosent)
 • Timer praktisk bistand i forhold til behovskorrigert innbyggertall (28,7 prosent)
 • Timer hjemmesykepleie i forhold til behovskorrigert innbyggertall (14,8 prosent)
 • Timer omsorgslønn i forhold til behovskorrigert innbyggertall (3,1 prosent)
 • Timer dagsenter f 234 i forhold til behovskorrigert innbyggertall (5,1 prosent)
 • Timer støttekontakt f 234 i forhold til behovskorrigert innbyggertall (1,2 prosent)

I produksjonsindeksen skårer Sandnes høyest på timer dagsenter og lavest på timer støttekontakt. Effektiviteten i Sandnes var 8,5 prosent lavere enn ASSS-snittet i 2016. Dette framkommer som resultat av at produksjonsindeksen var 7,2 prosent lavere enn ASSS-snittet, mens brutto driftsutgifter var 1,4 prosent høyere enn gjennomsnittet i ASSS. Effektiviteten i Sandnes på pleie og omsorg har økt fra 8,6 prosent under gjennomsnittet i 2015 til 8,5 prosent under gjennomsnittet i 2016. Dette betyr at Sandnes kommune nå få mer ut av ressursene som brukes på området. Økningen i effektiviteten skyldes først og fremst at produksjonen økte mer i 2016 enn driftsutgiftene, som følge av de gjennomførte omstillingene.

Brutto driftsutgifter pleie og omsorg (funksjon 234, 253, 254 og 261)

Økningen skyldes generell lønns- og prisvekst, samt oppstart av Rundeskogen og 2 boliger i EFF i løpet av 2017. I tillegg har det vært en økning på 10 prosent i internhusleie fra 2017 til 2018.

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Tildelte heldøgnsplasser langtid   40   54 -25,9%
Flere tildelte plasser i 2017 skyldes oppstart av nye plasser i denne perioden i fjor, grunnet oppstart av Rundeskogen i starten av 2017. 
Tildelte heldøgnsplasser korttid (antall brukere)   238   254 -6,3%
For disse 238 brukerne i 2018 er det gjort 494 vedtak, dette gjelder forlengelser. I 2017 ble det gjort 506 vedtak.
Ventelister heldøgnsplass   23   17 35,3%
Av disse 23 i 2018 er 16 ivaretatt med korttidsopphold i påvente av langtidsopphold. I 2017 var 11 ivaretatt med kortidsopphold.
Antall tildelte timer hjemmesykepleie 5808 5931 -2,1%
Relativt uendret antall tildelte timer hjemmesykepleie i perioden.
Antall brukere som får hverdagsrehabilitering 117 135 -13,3%
Hverdagsrehabilitering er et stort satsingsområde for kommunen. Antall brukere som får hverdagsrehabilitering varierer mye fra måned til måned.

Brutto driftsutgifter per institusjonsplass, og hjemmetjenester 0-66 år per innbygger

Økningen på 5 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst, samt oppstart av Rundeskogen bo- og aktivitetssenter i 2017. Og en stor økning i internhusleie fra 2017 til 2018. Det er rapportert inn 456 institusjonsplasser i kostra for 2017.

Økningen på 6 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst, samt oppstart av boligene Rindahagen og Sørbøveien i EFF (enhet for funksjonshemmede) i løpet av 2017.

Enhet for funksjonshemmede

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Antall plasser botiltak 172 150 14,7%
22 nye plasser opprettet i 2017. Hvorav 10 plasser i Rindahagen med oppstart 1. mai, 10 plasser i Sørbøveien med oppstart 15. august og 2 plasser i Smørbukkveien med oppstart 1. oktober. 
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Venteliste botiltak 33 34 -2,9%
Antall døgn boligavlastning 1690 1734 -2,5%
Relativt liten reduksjon i antall døgn boligavlastning.
Antall med dagtilbud 79 77 2,6%
Relativt liten økning i antall med dagtilbud.

Helse- og rehabiliteringstjenester

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Frisklivssentral - Antall nye deltakere som har tatt kontakt 124 Mangler tall 0,0%
124 stk. har tatt kontakt i perioden. Det har ikke vært mulig å fremskaffe tall for 2017. 
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Antall nye henvist fra fastlege 0 Mangler tall 0,0%
Antall som har deltatt på kurs i perioden 74 Mangler tall 0,0%
Antall som har deltatt på frisklivstrening i perioden 42 Mangler tall 0,0%
Henvendelser/konsultasjoner legevakt 32143 33796 -4,9%
Legevakten har utfordringer med å oppfylle lovkravet om 80 prosent besvarelse innen 2 minutter på kveldstid mellom kl 15-21 og i helger mellom kl 09-22.
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Responstid telefonhenvendelser legevakt 85 % Mangler tall 0,0%
Belegg på Jæren øyeblikkelig hjelp 75 % Mangler tall 0,0%
Snitt for januar til april.
Antall henvendelser/søknader om tjenester fra mestringsenheten  556 Mangler tall 0,0%
556 stk. har tatt kontakt i perioden. Det har ikke vært mulig å fremskaffe tall for 2017. 
Tilbakemelding via feedback informerte tjenester(FIT) Tall kommer i 2. perioderapport.  Mangler tall 0,0%
Tall kommer i 2. perioderapport. Feedbackinformerte tjenester handler om systematisk tilbakemelding fra brukere, samt endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. Dette er et viktig ledd i å benytte erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene
Belegg på akutten Soma 80,1 % 0 0,0%
Akutten er kommunens midlertidige tilbud for rusavhengige personer som er bostedsløse. Tilbudet er et alternativ til hospits eller andre private tilbud.

Sosiale tjenester

Effektivitet i sosiale tjenester

Trykk her for å se hva produksjonsindeksen består av:
 • Antall sosialhjelpsmottakere 25 år og over i fht behovskorrigert innbyggertall (44,09%)
 • Antall sosialhjelpsmottakere 18 – 24 år i fht behovskorrigert innbyggertall (NB: Høyt antall gir lav produksjon) (22,05%)
 • Antall sosialhjelpsmottakere som har hatt sosialhjelp som hovedinntekt i 6 måneder eller mer i fht behovskorrigert innbyggertall (NB: Høyt antall gir lav produksjon) (22,05%)
 • Antall mottakere av kvalifiseringsstønad i fht behovskorrigert innbyggertall (9,45%)
 • Andel deltakere i kvalifiseringsprogrammet som går til arbeid, skole eller utdanning (2,36%)

Effektiviteten i Sandnes 7,5 prosent lavere enn snittet i ASSS. Produksjonen var 7,2 prosent under ASSS-snitt, mens brutto driftsutgifter var 0,4 % over. Sandnes hadde lavest resultat på indikatoren antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år som lå 50,1 prosent under snittet for ASSS. Høyest resultat hadde Sandnes på indikatoren antall sosialhjelpsmottakere 25 år og over som lå 15 prosent over ASSS-snitt.

Brutto driftsutgifter sosiale tjenester (funksjon 242, 243, 273, 276 og 281)

Kostnadsutviklingen hittil i år skyldes generell lønns- og prisvekst.

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Arbeidsledighet (antall helt ledige ved utgangen av april) 1464 2155 -32,1%
Arbeidsledigheten i Sandnes var i april i fjor på 5,1 prosent, i april i år er den på 3,5 prosent. Det er en reduksjon i antall arbeidsledige på 691 personer. Videre deltok 391 personer på arbeidsmarkedstiltak i april, mot 451 personer i april i fjor, det er 60 færre. Brutto ledigheten i april er nå på 4,4 prosent.
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per tertial 1376 1336 3,0%
Det er kun en 3 prosent økning i antall (40) som har mottatt bidrag til økonomisk sosialhjelp i første tertial, sammen lignet med sammen periode i 2017. Årsakene er flere til at vi har en så lav vekst. Flere får jobb og blir selvforsørget, vi tar i mot færre flyktninger, det er færre ungdommer og nye som søker hjelp.
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Andel av befolkningen som har mottatt økonomisk sosialhjelp 1,8 % 1,9 % -1,6%
Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 466 365 27,7%
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen 428 413 3,6%
Antall mottakere av økonomisk sosialhjep under 25 år per tertial 282 316 -10,8%
Det gis tett oppfølging av ungdom under 30 år, blant annet fra UKA (Ung kompetent arbeidssøker) dette gir resultatet med rask overgang til jobb og arbeidsmarkedstiltak.
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Andel av befolkningen mellom 18 og 24 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp 2,6 % 3,2 % -16,5%
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år 282 316 -10,8%
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per tertial under 25 år med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 148 139 6,5%
Antall nye brukere på NAV 211 259 -18,5%
Det har vært færre nye brukere hittil i 2018 sammenlignet med i fjor, dette har sammenheng med blant annet færre flyktninger og en bedring i arbeidsmarkedet.
Midlertidig overnatting kostnad/antall 2162614   2142149 1,0%
Dette gir ikke et fullstendig bilde av kostnadene for april pga en inkurie ved NAV, kosntadene vil fremkomme i rapporten for andre tertial. 
Midlertidig overnatting kostnad/antall   65   51 27,5%
Det er for første gang på flere år en økning i antall brukere av midlertidig overnatting. NAV følger utviklingen nøye og vil komme tilbake til dette i 2. perioderapport¨.
Deltakere i kvalifiseringsprogrammet i forhold til forventet antall 101 103 -1,9%
Antall deltakere har en liten nedgang sammenlignet med 2017, mens antall som går videre fra programmet har en liten økning 
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Resultat kvalifiseringsprogrammet (KVP) 12 9 33,3%
Tildelte kommunale boliger 52 48 8,3%
Antall på venteliste er redusert sammenlignet med samme periode i fjor. 71 prosent av de som venter på bolig har utfordringer knyttet til rus. 
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Antall på venteliste for kommunal bolig 70 85 -17,6%
Bosatte flyktninger 25 70 -64,3%
Bosetting av flyktninger går etter planen og enheten regner med å nå målet om å bosette 60 flyktninger i løpet av året.
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Deltakere introduksjonsprogram 250 250 0,0%
Antall deltakere i Aktiv Kompetansebygging i Sandnes (AKS) 22 Mangler tall 0,0%
Per 30. april har AKS 22 deltakere.
Deltakere Ung Kompetent Arbeidssøker (UKA) 238 Mangler tall 0,0%
Til sammen har det vært 238 deltakere fra UKA innom 4 dager i uken i perioden januar til april.
Publisert: 23.05.2018 14:21
Sist endret: 01.10.2018 15:16