Kultur og byutvikling

Kultur og byutvikling felles

Brutto driftsutgifter utbyggingsavtaler

Reduserte driftsutgifter som følge av refusjoner.

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Utbyggingsavtaler
Antall oppstartetede forhandlinger ny utbyggingsavtaler 13 Mangler tall 0,0%
Antall utbyggingsavtaler under arbeid 24 Mangler tall 0,0%
Mange avtaler har avventet avklaring knyttet til nytt GASS-regime, derfor mange avtaler under arbeid.
Antall utbyggingsavtaler inngått 6 Mangler tall 0,0%
Antall inngåtte administrasjonsavtaler 2 Mangler tall 0,0%
Antall inngåtte justeringsrettavtaler 1 Mangler tall 0,0%
Antall grunn- og rettighetserverv inngått 9 Mangler tall 0,0%

Byutikling

Brutto driftsutgifter plan

Økningen på 11,7 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst og økte kostnader til konsulenter.

Brutto driftsutgifter byggesak

Økningen på 11,9 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst og feilført faktura.

Brutto driftsutgifter geodata

Driftsutgiftene til geodata har blitt redusert med 9 prosent fra 2017 til 2018. Reduksjonen skyldes senere utbetalte lisenser.

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Plan
Antall oppstartsmøter 5 7 -28,6%
Antall reguleringsplaner til offentlig ettersyn 4 5 -20,0%
Antall reguleringsplaner vedtatt 6 10 -40,0%
Andel reguleringsplaner innenfor avtalt frist 4 Mangler tall 0,0%
Frist måles i forhold til saksbehandlingstid fra fullstendig planforslag er motatt til plan er framlagt for UBU til 1.gangs behandling
Byggesak
Antall henvendelser til byggesaksvakt servicekontor 1113 Mangler tall 0,0%
Antall forhåndskonferanser 74 Mangler tall 0,0%
Antall byggesøknader behandlet 416 Mangler tall 0,0%
Antall behandlede midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 247 Mangler tall 0,0%
Antall behandlede igangsettingssøknader 68 Mangler tall 0,0%
Andel byggesøknader behandlet innen frist 93% Mangler tall 0,0%
Antall tilsyn gjennomført 83 Mangler tall 0,0%
Antall ulovlighetsoppfølging  60 Mangler tall 0,0%
Antall klagesaker behandlet 29 Mangler tall 0,0%
Geodata
Antall nye boligtomter 76 61 24,6%
Saksbehandlingstid fradeling byggeklare tomter (dager) 50 61 -18,0%
Antall mottatt saker etter matrikkel- og eierseksjonslov 95 94 1,1%
Antall saker som ferdigbehandlet etter matrikkel- og eierseksjonslov 77 110 -30,0%
Saker behandlet innenfor lovpålagt frist (%) 100 95,5 0,0%

Kultur, bibliotek og kulturskole

Brutto driftsutgifter kultur

Økningen på 9 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst, samt flere stillinger og tidligere utbetalte tilskudd til lag og organisasjoner.

Brutto driftsutgifter bibliotek

Økningen på 4,9 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst, samt økte driftsutgifter som følge av tidligere vakante stillinger og studietur.

Brutto driftsutgifter kulturskole

Økningen på 1,8 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst, samt flere stillinger.

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Kultur
Sum besøk ved kommunale bydelshus og fritidssenter 52500 Mangler tall 0,0%
 
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Andel besøk av barn og unge 40000 Mangler tall 0,0%
Antall brukere av tilrettelagte fritidsaktiviteter 5084 Mangler tall 0,0%
 
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Sum fritidskontakttimer 2361 Mangler tall 0,0%
Antall kulturarrangement 80 Mangler tall 0,0%
 
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Antall arrangement gjennomført av kulturavdelingen 48 Mangler tall 0,0%
Antall åpne kulturarrangement med tilskudd 32 Mangler tall 0,0%
Bibliotek
Sum utlån ved bibliotekene 86183 Mangler tall 0,0%
 
  01.01-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Hovedbiblioteket 78489 Mangler tall 0,0%
Høle 3524 Mangler tall 0,0%
Riska 4170 Mangler tall 0,0%
Kulturskole
Elever i kulturskolen 1635 1632 0,18 %
Antall personer. En elev telles en gang.
Venteliste ved kulturskolen 1108 1126 -1,6%
Elevplasser ved kulturskolen 2092 2086 0,3%
En elev kan ha flere plasser. Dersom en elev har søkt om flere enn to plasser skal maksimalt 2 føres opp.
Venteliste til elevplasser ved kulturskolen 1506 1538 -2,1%
Publisert: 24.05.2018 13:53
Sist endret: 30.05.2018 15:00